Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0058/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0058/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl savitarpio pagalbos nuostatos (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis) įgyvendinimo

14.1.2016 - (2015/3034(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0043/2016

Procedūra : 2015/3034(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0058/2016
Pateikti tekstai :
B8-0058/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0058/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl savitarpio pagalbos nuostatos (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis) įgyvendinimo

(2015/3034(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. teroristų išpuolius Madride, 2005 m. teroristų išpuolius Londone, 2014 m. teroristų išpuolius Briuselyje ir įvairius 2015 m. teroristų išpuolius Paryžiuje,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos prezidento kalbą per Prancūzijos parlamento bendrąją sesiją 2015 m. lapkričio 16 d.,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) V antraštinę dalį ir jos 42 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 222 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 2 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Tarybos priimtą Europos saugumo strategiją ir į 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą jos įgyvendinimo ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją „ES tarpusavio gynybos ir solidarumo sąlygos: politinis ir operatyvinis aspektai“[1],

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją, visų pirma į jos VII skyriaus ir 51 straipsnio nuostatas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 19–20 d. priimtas Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl gynybos ir saugumo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 25–26 d. priimtas Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl gynybos ir saugumo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 16–17 d. gynybos ministrų Užsienio reikalų Tarybos posėdžio, kuriam vadovavo Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini, išvadas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES nuo 2004 m. įvyko keletas teroristų išpuolių, per kuriuos žuvo šimtai ir buvo sužeista keli tūkstančiai žmonių;

B.  kadangi pastarieji prieš ES ir jos piliečius įvykdyti teroristų išpuoliai įvyko 2015 m. lapkričio 13 d. Paryžiuje ir per juos žuvo 130 ir buvo sužeista 368 europiečiai;

C.  kadangi šiuo metu ES didėja terorizmo grėsmė, kuri lemia radikalius ES piliečių laisvių pokyčius;

D.  kadangi atsakydama / reaguodama į 2015 m. lapkričio 13 d. teroristų išpuolius Paryžiuje Prancūzijos vyriausybė oficialiai pritaikė savitarpio pagalbos nuostatą (Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 42 straipsnio 7 dalį);

E.  kadangi kolektyvinės gynybos principas, įtvirtintas NATO Šiaurės Atlanto sutarties V straipsnyje, ES turėtų būti vienodos svarbos kaip ir ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis;

F.  kadangi ES valstybių narių solidarumas, parama ir savitarpio pagalba, kurie užtikrinami ir naudojantis Sąjungos priemonėmis, yra ES pagrindo dalis;

G.  kadangi tėvynės saugumas ir kova su terorizmu yra ES prioritetas; kadangi visoms valstybės narėms reikia vienos bendros strategijos;

H.  kadangi ES ir jos valstybės narės turi liautis patikėjusios saugumo ir gynybos strategiją ir pajėgumus išorės subjektams;

I.  kadangi Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai yra atsakinga už tokios svarbos klausimų koordinavimą ir aktyvių veiksmų ėmimąsi;

J.  kadangi sutartyse įtvirtinti saugumo ir gynybos stiprinimo pajėgumai/gebėjimai dar nėra visiškai įgyvendinti; kadangi valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų sukurta Europos saugumo ir gynybos sąjunga; kadangi dėl Europos saugumo ir gynybos sąjungos sustiprės Šiaurės Atlanto sutarties organizacija, kuri savo ruožtu skatins tolesnį ir veiksmingesnį Europos, transatlantinį ir pasaulinį saugumą ir gynybą;

1.  reiškia visišką solidarumą su visomis teroristų išpuolių, kurie ES įvyko nuo 2004 m., aukomis, jų šeimomis ir draugais;

2.  pripažįsta ir palankiai vertina visų ES valstybių narių Prancūzijai suteiktą vieningą paramą; palankiai vertina tai, kad visos valstybės narės yra pasirengusios suteikti visą reikiamą pagalbą ir paramą;

3.  su pasitenkinimu pažymi, kad kovai su terorizmu suteikta papildomų pajėgumų ; ragina valstybes nares toliau teikti besąlygišką ir ilgalaikę pagalbą; palankiai vertina tai, kad dedant šias bendras pastangas Prancūzija veikia kaip katalizatorius;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad savitarpio pagalbos nuostata (Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 42 straipsnio 7 dalis) buvo pritaikyta pirmą kartą; mano, kad šis atvejis taps šios nuostatos naudojimo ateityje precedentu;

5.  apgailestauja, kad taikant ES sutarties 42 straipsnio 7 dalį aktyviai nevadovavo ar nekoordinavo Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, todėl buvo praleista galimybė nustatyti realų Europos atsaką; primena, kad daugelio veiklos apribojimų buvo laikomasi ir kai kurioms ES institucijoms, ypač Europos Vadovų Tarybai, nepavyksta atlikti tarpininkų vaidmens ir jos neišnaudoja viso savo potencialo, kad užtikrintų kolektyvinį ir efektyvų/veiksmingą atsaką į savitarpio pagalbos nuostatos taikymą;

6.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Vadovų Taryba ir Komisija, nurodyti atitinkamas Sąjungos priemones ir procedūras savitarpio pagalbos nuostatos (42 straipsnio 7 dalies) taikymo srityje, siekiant koordinuoti tokius veiksmus ir jiems vadovauti;

7.  apgailestauja, kad nėra parengta savitarpio pagalbos nuostatos taikymo gairių ir analizės ir todėl imamasi ad hoc priemonių, ad hoc valdymo ir ad hoc bendradarbiavimo;

8.  mano, kad savitarpio pagalbos nuostatos taikymas yra vienintelė galimybė sukurti pagrindą stipriai ir tvariai Europos saugumo ir gynybos sąjungai; laikosi nuomonės, kad tik turėdama savarankiškus saugumo ir apsaugos pajėgumus ES bus apsirūpinusi ir pasirengusi susidoroti su didėjančiomis vidaus ir išorės saugumo grėsmėmis ir iššūkiais;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Europos Komisijos pirmininkui, Komisijos Pirmininko pavaduotojai ir Europos Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, NATO generaliniam sekretoriui ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.