Postup : 2015/3034(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0058/2016

Predkladané texty :

B8-0058/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 21/01/2016 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0019

NÁVRH UZNESENIA
PDF 271kWORD 71k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0043/2016
14.1.2016
PE575.960v01-00
 
B8-0058/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o vykonávaní doložky o vzájomnej pomoci, článok 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (2015/3034(RSP))


Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní doložky o vzájomnej pomoci, článok 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (2015/3034(RSP))  
B8-0058/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na teroristické útoky v Madride v roku 2004, teroristické útoky v Londýne v roku 2005, teroristické útoky v Bruseli v roku 2014 a viaceré teroristické útoky v Paríži v roku 2015,

–  so zreteľom na prejav prezidenta Francúzskej republiky, ktorý predniesol 16. novembra 2015 na spoločnej schôdzi francúzskeho parlamentu,

–  so zreteľom na hlavu V Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a na jej článok 42 ods. 7,

–  so zreteľom na článok 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 2 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Európsku bezpečnostnú stratégiu (EBS), ktorú prijala Európska rada 12. decembra 2003, a na správu o jej implementácii, ktorú schválila Európska rada v dňoch 11. – 12. decembra 2008,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 o doložkách EÚ o vzájomnej obrane a solidarite: politický a operačný rozmer(1),

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov a konkrétne na ustanovenia jej kapitoly VII a článku 51,

–  so zreteľom na závery o obrane a bezpečnosti prijaté Európskou radou v dňoch 19. – 20. decembra 2013,

–  so zreteľom na závery o obrane a bezpečnosti prijaté Európskou radou v dňoch 25. – 26. júna 2015,

–  so zreteľom na závery schôdze Rady pre zahraničné veci (ministrov obrany) zo 16. a 17. novembra 2015, ktorej predsedala vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od roku 2004 bola EÚ vystavená niekoľkým teroristickým útokom, v ktorých boli stovky ľudí zabité a niekoľko tisíc ľudí bolo zranených;

B.  keďže k najnovšiemu teroristickému útoku proti EÚ a jej občanom, počas ktorého bolo 130 Európanov zabitých a 368 zranených, došlo v Paríži 13. novembra 2015;

C.  keďže v celej EÚ pretrváva a rastie teroristická hrozba, ktorá spôsobuje dramatickú zmenu slobôd občanov EÚ;

D.  keďže po teroristických útokoch v Paríži z 13. novembra 2015 sa francúzska vláda oficiálne odvolala na doložku o vzájomnej pomoci (článok 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ));

E.  keďže zásada kolektívnej obrany zakotvená v článku V Zmluvy o Severoatlantickej aliancii by pre EÚ mala mať rovnakú váhu ako článok 42 ods. 7 ZEÚ;

F.  keďže solidarita, podpora a vzájomná pomoc medzi členskými štátmi EÚ, a to aj pomocou prostriedkov Únie, sú súčasťou základov, na ktorých stojí EÚ;

G.  keďže vnútorná bezpečnosť a boj proti terorizmu sú prioritami EÚ; keďže je potrebná spoločná stratégia pre všetky členské štáty;

H.  keďže je nutné, aby EÚ a členské štáty prestali zaisťovať svoju bezpečnostnú a obrannú stratégiu a spôsobilosť prostredníctvom vonkajších subjektov;

I.  keďže zodpovednosťou vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku je koordinovať a konať proaktívne vo veciach, ktoré majú podobný význam;

J.  keďže sa stále ešte musí dokončiť budovanie kapacít v oblasti bezpečnosti a obrany zakotvené v zmluvách; keďže je povinnosťou členských štátov dosiahnuť Európsku bezpečnostnú a obrannú úniu; keďže Európska bezpečnostná a obranná únia umožní silnejšiu Organizáciu Severoatlantickej zmluvy, čím sa podporí ďalšia a účinnejšia európska, transatlantická a celosvetová bezpečnosť a obrana;

1.  vyjadruje svoju plnú solidaritu so všetkými obeťami teroristických útokov, ku ktorým došlo v EÚ od roku 2004, ako aj s ich rodinami a priateľmi;

2.  uznáva a víta jednomyseľnú podporu Francúzsku zo strany všetkých členských štátov EÚ; víta pripravenosť všetkých členských štátov v plnom rozsahu poskytnúť nevyhnutnú pomoc a podporu;

3.  s uspokojením berie na vedomie dodatočné príspevky, pokiaľ ide o spôsobilosti, ktoré boli uvoľnené na boj proti terorizmu; vyzýva všetky členské štáty, aby zachovali svoju bezpodmienečnú a trvalú podporu; víta úlohu, ktorú zohráva Francúzsko ako katalyzátor v rámci tohto spoločného úsilia;

4.  upriamuje pozornosť na skutočnosť, že na doložku o vzájomnej pomoci (článok 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii) sa odvolalo po prvýkrát; je presvedčený, že súčasný prípad vytvorí precedens pre budúce využívanie tejto doložky;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku proaktívne neviedla a nekoordinovala uplatňovanie článku 42 ods. 7 ZEÚ, v dôsledku čoho sa premárnila príležitosť na otestovanie skutočnej európskej reakcie; pripomína, že boli splnené mnohé operačné obmedzenia a niektoré inštitúcie EÚ, predovšetkým Európska rada, nie sú schopné konať ako sprostredkovatelia a nevyužívajú svoj plný potenciál, aby sa zaručila kolektívna a efektívna reakcia na uplatňovanie doložky o vzájomnej pomoci;

6.  vyzýva vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby v úzkej spolupráci s Európskou radou a Komisiou identifikovala relevantné prostriedky a postupy Únie v rozsahu pôsobnosti doložky o vzájomnej pomoci (článok 42 ods. 7) s cieľom koordinovať a viesť takéto operácie;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistujú usmernenia ani analýza, pokiaľ ide o aktiváciu doložky o vzájomnej pomoci, čo viedlo k súčasnej situácii ad hoc opatrení, ad hoc riadenia a ad hoc spolupráce;

8.  domnieva sa, že aktivácia doložky o vzájomnej pomoci je jedinečnou príležitosťou vytvoriť základy pre silnú a udržateľnú Európsku bezpečnostnú a obrannú úniu; zastáva názor, že len s autonómnou bezpečnostnou a obrannou spôsobilosťou bude EÚ vybavená a pripravená čeliť obrovským hrozbám a výzvam v oblasti vnútornej a vonkajšej bezpečnosti;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, predsedovi Európskej komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, generálnemu tajomníkovi NATO a generálnemu tajomníkovi OSN.

 

 

 

(1)

Ú. v. EÚ C 419, 16.12.2015, s. 138.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia