Förfarande : 2015/3034(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0058/2016

Ingivna texter :

B8-0058/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/01/2016 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 262kWORD 63k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0043/2016
14.1.2016
PE575.960v01-00
 
B8-0058/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om tillämpningen av klausulen om ömsesidigt bistånd, artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (2015/3034(RSP))


Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om tillämpningen av klausulen om ömsesidigt bistånd, artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (2015/3034(RSP))  
B8-0058/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av terroristattackerna i Madrid 2004, terroristattackerna i London 2005, terroristattackerna i Bryssel 2014 och de olika terroristattackerna i Paris 2015,

–  med beaktande av det anförande som Frankrikes president höll den 16 november 2015 i anslutning till ett möte med Frankrikes samlade parlament,

–  med beaktande av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 42.7,

–  med beaktande av artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av artikel 2.4 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av den europeiska säkerhetsstrategin, som antogs av Europeiska rådet den 12 december 2003, och av rapporten om dess genomförande, som Europeiska rådet godkände den 11–12 december 2008,

–  med beaktande av sin resolution av den 22 november 2012 om EU:s klausuler om ömsesidigt försvar och solidaritet: politiska och operativa dimensioner(1),

–  med beaktande av FN:s stadga, särskilt bestämmelserna i kapitel VII och artikel 51,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 19–20 december 2013 om försvar och säkerhet,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 25–26 juni 2015 om försvar och säkerhet,

–  med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) möte (med försvarsministrarna) den 16–17 november 2015, med Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som ordförande,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har sedan 2004 drabbats av ett antal terroristattacker i vilka hundratals människor dödats och tusentals skadats.

B.  Den senaste attacken mot EU och dess medborgare ägde rum i Paris den 13 november 2015. Under denna attack dödades 130 européer, medan 368 skadades.

C.  Det aktuella terroristhotet mot hela EU växer sig allt större, och det föranleder samtidigt dramatiska förändringar i EU-medborgarnas friheter.

D.  Som svar på terroristattackerna i Paris den 13 november 2015 åberopade Frankrikes regering officiellt klausulen om ömsesidigt bistånd (artikel 42.7 i EU-fördraget).

E.  Den princip om ett kollektiv försvar som finns förankrad i artikel V i Natos Nordatlantiska fördrag borde för EU:s del tillmätas samma vikt som artikel 42.7 i EU‑fördraget.

F.  Solidaritet, stöd och ömsesidigt bistånd mellan EU:s medlemsstater, bl.a. genom utnyttjande av unionens medel, utgör delar av grunden för EU.

G.  Den inre säkerheten och kampen mot terrorism är prioriterade frågor för EU, och det behövs en gemensam, enhetlig strategi för samtliga medlemsstater.

H.  EU och dess medlemsstater måste upphöra att lägga ut sina säkerhets- och försvarspolitiska strategier och resurser på externa aktörer.

I.  Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ansvarar för att samordna och agera proaktivt i frågor som är så viktiga som dessa.

J.  Den kapacitetsuppbyggnad på säkerhets- och försvarsområdet som finns förankrad i fördragen återstår fortfarande att åstadkomma. Det är medlemsstaternas ansvar att få till stånd en europeisk säkerhets- och försvarsunion. En sådan union kommer att möjliggöra ett starkare Nato och därigenom ytterligare bidra till ett effektivare europeiskt, transatlantiskt och globalt säkerhets- och försvarsarbete.

1.  Europaparlamentet ger uttryck för sin fulla solidaritet med alla offren i de terroristattacker som ägt rum i EU sedan 2004 samt med offrens anhöriga och vänner.

2.  Europaparlamentet noterar och välkomnar det enhälliga stöd som samtliga EU‑medlemsstater erbjudit Frankrike. Parlamentet välkomnar även samtliga medlemsstaters beredskap att fullt ut bidra med det stöd och bistånd som krävs.

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de ytterligare bidrag i form av resurser som tillgängliggjorts i kampen mot terrorism, och uppmanar samtliga medlemsstater att upprätthålla ett villkorslöst och varaktigt stöd. Parlamentet välkomnar Frankrikes roll som katalysator i denna gemensamma strävan.

4.  Europaparlamentet framhåller att klausulen om ömsesidigt bistånd (artikel 42.7 i EU‑fördraget) nu åberopats för första gången någonsin. Parlamentet är av uppfattningen att detta fall kommer att bli prejudicerande inför framtida tillämpningar av denna klausul.

5.  Europaparlamentet beklagar att arbetet med att tillämpa artikel 42.7 i EU-fördraget inte proaktivt letts eller samordnats av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, vilket i sin tur inneburit att man inte utnyttjat detta tillfälle att skapa en måttstock för verkligt europeiska svarsåtgärder. Parlamentet påminner om att ett antal operativa hinder uppstått och att vissa EU-institutioner, särskilt Europeiska rådet, varken lyckas fungera som underlättande aktör eller utnyttjar sin fulla potential när det gäller att säkerställa en kollektiv och ändamålsenlig reaktion med anledning av tillämpningen av klausulen om ömsesidigt bistånd.

6.  Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att i nära samarbete med Europeiska rådet och kommissionen identifiera relevanta EU-medel och EU-förfaranden inom ramen för tillämpningsområdet för klausulen om ömsesidigt bistånd (artikel 42.7) i syfte att samordna och leda sådana insatser.

7.  Europaparlamentet beklagar avsaknaden av riktlinjer och analyser gällande aktiveringen av klausulen om ömsesidigt bistånd. Denna avsaknad har lett till den rådande situationen med åtgärder, ledning och samarbete av ad hoc-karaktär.

8.  Europaparlamentet betraktar aktiveringen av klausulen om ömsesidigt bistånd som ett unikt tillfälle att skapa en grund för en stark och hållbar europeisk säkerhets- och försvarsunion. Parlamentet anser att EU kommer att vara rustat och redo att bemöta de överväldigande hoten och utmaningarna på området för inre och yttre säkerhet endast om man har tillgång till självständiga säkerhets- och försvarsresurser.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Natos generalsekreterare och FN:s generalsekreterare.

(1)

EUT C 419, 16.12.2015, s. 138.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy