Procedure : 2015/3034(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0059/2016

Indgivne tekster :

B8-0059/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 21/01/2016 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 262kWORD 60k
14.1.2016
PE575.961v01-00
 
B8-0059/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om bestemmelsen om gensidigt forsvar (artikel 42, stk. 7, i TEU) (2015/3034(RSP))


Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om bestemmelsen om gensidigt forsvar (artikel 42, stk. 7, i TEU) (2015/3034(RSP))  
B8-0059/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om den interne og eksterne trussel om terrorisme og ekstremisme mod medlemsstaterne, og foranstaltninger til bekæmpelse af sådanne trusler,

–  der henviser til De Forenede Nationers pagt, navnlig bestemmelserne i kapitel VII og artikel 51,

–  der henviser til artikel 5 i den nordatlantiske traktat,

–  der henviser til artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til erklæringen af 16. november 2015 fra Den Franske Republiks præsident som svar på terrorangrebene i Paris den 13. november 2015,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 17. november 2015,

–  der henviser til de konklusioner fra Rådet og medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, om terrorbekæmpelse, der blev vedtaget af Rådet den 20. november 2015,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til strategien for EU's indre sikkerhed, som blev vedtaget af Rådet den 25. februar 2010,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. januar 2014 med titlen "Forebyggelse af radikalisering, der kan munde ud i terrorisme og voldelig ekstremisme: Styrkelse af EU's indsats" (COM(2013)0941),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at der den 13. november 2015 fandt angreb sted i Paris, hvor 130 mennesker blev myrdet af terrorister, der hævder troskab over for den såkaldte Islamiske Stat (IS); der henviser til, at bevæbnede mænd i januar 2015 dræbte 17 mennesker i separate angreb i Paris, herunder på tidskriftet Charlie Hebdos kontorer og i et jødisk supermarked;

B.  der henviser til, at den franske regering under mødet i Udenrigsrådet den 17. november 2017 påberåbte sig Den Europæiske Unions bestemmelse om gensidigt forsvar i artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union, som er en bestemmelse, der aldrig tidligere har været taget i brug, og anmodede medlemsstaterne om støtte til sine operationer mod IS i Syrien og Irak samt andre sikkerhedsopgaver i kølvandet på angrebene i Paris;

C.  der henviser til, at artikel 42, stk. 7, forpligter medlemsstaterne til at yde hjælp og bistand til en anden medlemsstat, der har været udsat for et væbnet angreb på sit område;

D.  der henviser til, at forsvarsministrene fra alle 27 lande på Rådets møde den 17. november med enstemmighed tilbød deres støtte til Frankrig gennem bilateralt samarbejde, hjælp og bistand;

E.  der henviser til, at artikel 42, stk. 7, bestemmer, at medlemsstaternes forpligtelser og samarbejde på området sikkerhed og forsvar "skal være i overensstemmelse med de forpligtelser, der er indgået inden for Den Nordatlantiske Traktats Organisation, som for de stater, der er medlemmer heraf, fortsat er grundlaget for deres kollektive forsvar og organet for dets iværksættelse";

1.  giver udtryk for sin solidaritet med det franske folk i deres kamp mod terrorisme og fordømmer uforbeholdent angrebene i november på Paris og de tidligere angreb i januar 2015;

2.  udtrykker sin medfølelse med familier og venner til de dræbte og sårede i angrebene i Paris;

3.  bemærker den besynderlige beslutning fra den franske præsident, François Hollande, om at påberåbe sig artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union i stedet for den nordatlantiske traktats artikel 4 eller 5; bemærker endvidere, at artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Union specifikt er bestemt til terrorangreb;

4.  mener, at NATO fortsat er grundlaget for Europas sikkerhed og stabilitet;

5.  opfordrer alle europæiske lande til fortsat at tilbyde enhver støtte i kampen mod terrorisme og til at anlægge en konsekvent tilgang både hjemme og i udlandet;

6.  bifalder det tætte samarbejde mellem medlemsstaterne i form af udveksling af efterretninger og anden gensidig bistand med henblik på at forebygge fremtidige angreb;

7.  udtrykker dyb bekymring over, at de personer, der spillede en central rolle i angrebene i Paris, tilsyneladende var statsborgere i et land i Den Europæiske Union, og opfordrer derfor til yderligere nationale bestræbelser for at bekæmpe radikalisering, navnlig af unge, og til at kontrollere bevægelser af våben, sprængstoffer og terrormistænkte;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at koordinere deres samarbejde inden for sikkerhed og forsvar i NATO, "som for de stater, der er medlemmer heraf, fortsat er grundlaget for deres kollektive forsvar og organet for dets iværksættelse".

9.  opfordrer alle medlemsstaterne til at styrke samarbejdet i og med NATO for at puste nyt liv i alliancen som det primære instrument for deres internationale sikkerheds- og forsvarsengagement;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Europa-Kommissionen, den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen, NATO’s generalsekretær og FN’s generalsekretær.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik