Διαδικασία : 2015/3034(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0059/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0059/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 485kWORD 70k
14.1.2016
PE575.961v01-00
 
B8-0059/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (2015/3034(RSP))


Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Elżbieta Fotyga εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (2015/3034(RSP))  
B8-0059/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική απειλή της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού στα κράτη μέλη, και τα μέτρα για την καταπολέμηση παρόμοιων απειλών,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τις διατάξεις του κεφαλαίου του VII και το άρθρο 51,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στις 16 Νοεμβρίου 2015 σε απάντηση των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι της 13ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των κρατών μελών που συνεδρίασαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στις 20 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και στον βίαιο εξτρεμισμό: Ενίσχυση της ενωσιακής απόκρισης» (COM(2013)0941),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Νοεμβρίου 2015 έλαβαν χώρα στο Παρίσι επιθέσεις κατά τις οποίες 130 άτομα δολοφονήθηκαν από τρομοκράτες που δήλωναν ότι ανήκουν στο αποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος (IS)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2015 ένοπλοι δολοφόνησαν 17 άτομα σε ξεχωριστές επιθέσεις στο Παρίσι, συμπεριλαμβανομένης αυτής στο περιοδικό Charlie Hebdo και σε ένα εβραϊκό σούπερ μάρκετ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 17ης Νοεμβρίου 2015, η γαλλική κυβέρνηση επικαλέστηκε τη «ρήτρα αμοιβαίας άμυνας» η οποία δεν είχε ποτέ προηγουμένως χρησιμοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ζητήσει τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη στις επιχειρήσεις της κατά του IS στη Συρία και στο Ιράκ, καθώς και σε άλλες αποστολές ασφάλειας στον απόηχο των επιθέσεων στο Παρίσι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 παράγραφος 7 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παράσχουν βοήθεια και συνδρομή σε άλλο κράτος μέλος το οποίο έχει δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 17 Νοεμβρίου οι Υπουργοί Άμυνας όλων των 27 χωρών ομόφωνα παρείχαν την υποστήριξή τους στη Γαλλία μέσω διμερούς συνεργασίας, ενίσχυσης και συνδρομής·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 παράγραφος 7 ορίζει ότι οι δεσμεύσεις και η συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας «πρέπει να συνάδουν με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στους κόλπους του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο, για τα κράτη που είναι μέλη του, εξακολουθεί να αποτελεί το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας και τον φορέα υλοποίησής της»·

1.  είναι αλληλέγγυο με τον λαό της Γαλλίας στον αγώνα του κατά της τρομοκρατίας, και καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις του Νοεμβρίου στο Παρίσι καθώς και τις προγενέστερες επιθέσεις του Ιανουαρίου 2015·

2.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους όλων όσων έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν στις επιθέσεις του Παρισιού·

3.  σημειώνει την περίεργη απόφαση του γάλλου Προέδρου François Hollande να επικαλεστεί το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι το άρθρο 4 ή το άρθρο 5 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου· σημειώνει περαιτέρω ότι το άρθρο 222 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται ειδικά για τρομοκρατικές επιθέσεις·

4.  πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ παραμένει το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σταθερότητας·

5.  καλεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να συνεχίσουν να προσφέρουν κάθε δυνατή υποστήριξη στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και να υιοθετήσουν μία αυστηρή προσέγγιση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό·

6.  επικροτεί τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και άλλης αμοιβαίας βοήθειας με σκοπό την πρόληψη μελλοντικών επιθέσεων·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι κύριοι υπαίτιοι για τις επιθέσεις στο Παρίσι, είναι πιθανότατα πολίτες χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ζητεί ως εκ τούτου, να υπάρξουν περαιτέρω εθνικές προσπάθειες με σκοπό την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, ιδίως των νέων, και τον έλεγχο της διακίνησης όπλων, εκρηκτικών, καθώς και υπόπτων για τρομοκρατία·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στους κόλπους του ΝΑΤΟ, η οποία, για τα κράτη που είναι μέλη του, εξακολουθεί να αποτελεί το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας και τον φορέα υλοποίησής της·

9.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία εντός και με το ΝΑΤΟ, προκειμένου να αναζωογονηθεί η συμμαχία ως βασικό μέσο της διεθνής δέσμευσής τους στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου