Menetlus : 2015/3034(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0059/2016

Esitatud tekstid :

B8-0059/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 21/01/2016 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 256kWORD 63k
14.1.2016
PE575.961v01-00
 
B8-0059/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


vastastikuse kaitse klausli (ELi lepingu artikli 42 lõige 7) kohta (2015/3034(RSP))


Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon vastastikuse kaitse klausli (ELi lepingu artikli 42 lõige 7) kohta (2015/3034(RSP))  
B8-0059/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone liikmesriike ohustava sise- ja välisterrorismi ja äärmusluse kohta ja selliste ohtude vastu võitlemiseks võetavate meetmete kohta,

–  võttes arvesse ÜRO põhikirja, eelkõige selle VII peatüki ja artikli 51 sätteid,

–  võttes arvesse Põhja-Atlandi lepingu artiklit 5,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõiget 7,

–  võttes arvesse 13. novembril 2015. aastal Pariisis toimunud terrorirünnakutele järgnenud Prantsuse Vabariigi presidendi 16. novembril 2015. aastal tehtud avaldust,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu 17. novembri 2015. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide 20. novembril 2015. aastal vastu võetud järeldusi terrorismivastase võitluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–  võttes arvesse ELi sisejulgeoleku strateegiat, mille nõukogu võttis vastu 25. veebruaril 2010. aastal,

–  võttes arvesse komisjoni 15. jaanuari 2014. aasta teatist „Terrorismi ja vägivaldse äärmusluseni viiva radikaliseerumise ennetamine: ELi reaktsiooni tõhustamine” (COM(2013)0941),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Pariisis 13. novembril 2015 toimunud terrorirünnakutes tapeti 130 inimest terroristide poolt, kes väitsid end kuuluvat nn Islamiriigi (IS) rühmitusse; arvestades, et 2015. aasta jaanuaris tapsid relvastatud isikud 17 inimest Pariisi eri punktides, sealhulgas Charlie Hebdo toimetuses ja juudi toidupoes toimunud rünnakutes;

B.  arvestades, et 17. novembril 2015. aastal toimunud ELi välisasjade nõukogu istungil palus Prantsuse Valitsus Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõike 7 kohase vastastikuse kaitse klausli rakendamist, mida ei olnud Euroopa Liidus kunagi varem kasutatud, et nõuda liikmesriikide toetust tema IS-i vastastele operatsioonidele Süürias ja Iraagis ning muudele Pariisi rünnakute järel toimuvatele julgeolekumissioonidele;

C.  arvestades, et ELi lepingu artikli 42 lõikes 7 kohustatakse liikmesriike andma abi teisele liikmesriigile, kes on langenud oma territooriumil relvastatud kallaletungi ohvriks;

D.  arvestades, et välisasjade nõukogu 17. novembri 2015. aasta istungil pakkusid kõigi 27 riigi kaitseministrid üksmeelselt Prantsusmaale toetust kahepoolse koostöö ja abi andmise kaudu;

E.  arvestades, et ELi lepingu artikli 42 lõikes 7 on sätestatud, et kohustused ja koostöö julgeoleku ja kaitse valdkonnas on kooskõlas kohustustega Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis, mis jääb selle liikmesriikidele nende kollektiivse kaitse aluseks ja selle rakendamise kohaks;

1.  toetab Prantsuse rahvast terrorismivastases võitluses ning mõistab tingimusteta hukka novembris ja enne seda 2015. aasta jaanuaris Pariisis toimunud terrorirünnakud;

2.  väljendab kaastunnet Pariisi rünnakutes hukkunute ja haavatute peredele ja sõpradele;

3.  märgib Prantsusmaa presidendi François Holland'i kummalist otsust rakendada Põhja-Atlandi lepingu artiklite 4 või 5 asemel Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõiget 7; märgib lisaks, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 222 oli konkreetselt ette nähtud terrorirünnakute puhul kasutamiseks;

4.  on veendunud, et NATO jääb Euroopa julgeoleku ja stabiilsuse aluseks;

5.  kutsub Euroopa riike üles jätkama terrorismivastase võitluse igakülgset toetamist ja kasutama ranget lähenemisviisi oma riigis ja välismaal;

6.  väljendab heameelt liikmesriikide vahelise tiheda koostöö üle luureandmete jagamisel ja muu abi andmisel, et rünnakuid tulevikus ära hoida;

7.  väljendab sügavat muret asjaolu pärast, et Pariisi rünnakute korraldajad näivad olevat Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, ning nõuab seetõttu riikidelt täiendavaid jõupingutusi, et võidelda radikaliseerumise vastu, eriti noorte seas, ja kontrollida relvade, lõhkeainete ja terrorismis kahtlustatavate isikute liikumist;

8.  kutsub liikmesriike üles kooskõlastama oma julgeoleku- ja kaitsealast koostööd NATO raames, mis jääb selle liikmesriikidele nende kollektiivse kaitse aluseks ja selle rakendamise kohaks;

9.  kutsub kõiki liikmesriike üles suurendama NATO raames ja NATOga tehtavat koostööd, et tugevdada Atlandi liidu kasutamist peamise vahendina rahvusvahelise julgeoleku- ja kaitse tagamisel;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu eesistujale, Euroopa Komisjoni presidendile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, NATO peasekretärile ning ÜRO peasekretärile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika