Menettely : 2015/3034(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0059/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0059/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/01/2016 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 258kWORD 59k
14.1.2016
PE575.961v01-00
 
B8-0059/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


keskinäistä puolustusta koskevasta lausekkeesta (SEU:n 42 artiklan 7 kohta) (2015/3034(RSP))


Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma keskinäistä puolustusta koskevasta lausekkeesta (SEU:n 42 artiklan 7 kohta) (2015/3034(RSP))  
B8-0059/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa terrorismin ja ääriliikkeiden jäsenvaltioille aiheuttamasta sisäisestä ja ulkoisesta uhasta sekä toimenpiteistä näiden uhkien torjumiseksi,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja erityisesti sen VII luvun ja 51 artiklan määräykset,

–  ottaa huomioon Pohjois-Atlantin sopimuksen 5 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan presidentin 16. marraskuuta 2015 Pariisissa 13. marraskuuta 2015 tehtyjen terrori-iskujen seurauksena antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon 17. marraskuuta 2015 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden 20. marraskuuta 2015 antamat päätelmät terrorismin torjunnasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon neuvoston 25. helmikuuta 2010 hyväksymän EU:n sisäisen turvallisuuden strategian,

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2014 annetun komission tiedonannon "Terrorismiin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen ehkäiseminen: EU:n toimien tehostaminen" (COM(2013)0941),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Pariisissa 13. marraskuuta 2015 tehdyissä iskuissa terroristit, jotka väittivät kuuluvansa IS-ryhmään (niin kutsuttu Islamilainen valtio), murhasivat 130 ihmistä; toteaa, että tammikuussa 2015 aseistautuneet miehet murhasivat 17 ihmistä Pariisissa tehdyissä erillisissä iskuissa, jotka kohdistuivat muun muassa Charlie Hebdo ‑aikakauslehden toimitukseen ja juutalaiseen valintamyymälään;

B.  toteaa, että 17. marraskuuta 2015 pidetyssä ulkoasiainneuvoston kokouksessa Ranskan hallitus turvautui Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohdan mukaiseen "keskinäistä puolustusta koskevaan lausekkeeseen", jota ei ollut koskaan aikaisemmin käytetty, vaatiakseen, että jäsenvaltiot tarjoavat tukea sen operaatioille IS:ää vastaan Syyriassa ja Irakissa sekä muille Pariisin iskujen seurauksena toteutettaville turvallisuusoperaatioille;

C.  toteaa, että 42 artiklan 7 kohdassa jäsenvaltiot velvoitetaan tarjoamaan toiselle jäsenvaltiolle apua, jos se on joutunut alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi;

D.  toteaa, että 17. marraskuuta pidetyssä neuvoston kokouksessa kaikkien 27 valtion puolustusministerit tarjosivat yksimielisesti tukeaan Ranskalle kahdenvälisen yhteistyön, avun ja tuen kautta;

E.  ottaa huomioon, että 42 artiklan 7 kohdassa määrätään, että jäsenvaltioiden turvallisuuden ja puolustuksen alan sitoumusten ja yhteistyön "on oltava Pohjois-Atlantin liiton puitteissa tehtyjen sitoumusten mukaisia, ja Pohjois-Atlantin liitto on jäseninään oleville valtioille edelleen niiden yhteisen puolustuksen perusta ja sitä toteuttava elin";

1.  ilmaisee solidaarisuutensa Ranskan kansalle sen terrorismin vastaisessa taistelussa ja tuomitsee varauksetta marraskuun iskut Pariisissa sekä aikaisemmat tammikuussa 2015 tehdyt iskut;

2.  ilmaisee myötätuntonsa kaikkien Pariisin iskuissa surmansa saaneiden ja loukkaantuneiden omaisille ja ystäville;

3.  panee merkille Ranskan presidentin oudon päätöksen turvautua Pohjois-Atlantin sopimuksen 4 tai 5 artiklan sijasta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohtaan; toteaa edelleen, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artikla on erityisesti tarkoitettu sovellettavaksi terrori-iskujen tapauksessa;

4.  katsoo, että Nato on edelleen Euroopan turvallisuuden ja vakauden perusta;

5.  kehottaa kaikkia Euroopan maita edelleen kaikin tavoin tukemaan terrorismin torjuntaa ja soveltamaan tiukkaa lähestymistapaa sekä kotimaassa että ulkomailla;

6.  pitää ilahduttavana jäsenvaltioiden välistä tiivistä yhteistyötä tiedustelutietojen jakamisessa ja muta keskinäistä avunantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä tulevia iskuja;

7.  pitää erittäin huolestuttavana sitä, että Pariisin iskujen keskeiset toimijat näyttävät olleen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisia, ja kehottaa näin ollen lisäämään kansallisia ponnisteluja erityisesti nuorten radikalisoitumisen torjumiseksi ja aseiden, räjähteiden ja terroristiepäiltyjen liikkumisen valvomiseksi;

8.  kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan turvallisuuden ja puolustuksen alan yhteistyötään Naton puitteissa, joka "on jäseninään oleville valtioille edelleen niiden yhteisen puolustuksen perusta ja sitä toteuttava elin";

9.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita lujittamaan Naton piirissä ja sen kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta vahvistetaan puolustusliiton käyttöä ensisijaisena välineenä kansainvälisen turvallisuuden ja puolustuksen varmistamisessa;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, Euroopan komission puheenjohtajalle, korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, Naton pääsihteerille sekä YK:n pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö