Návrh uznesenia - B8-0059/2016Návrh uznesenia
B8-0059/2016

NÁVRH UZNESENIA o doložke o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ)

14.1.2016 - (2015/3034(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR

Postup : 2015/3034(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0059/2016
Predkladané texty :
B8-0059/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0059/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o doložke o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ)

(2015/3034(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o vnútorných a vonkajších hrozbách terorizmu a extrémizmu pre členské štáty a opatreniach na boj proti týmto hrozbám,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov a najmä na ustanovenia jej kapitoly VII a článku 51,

–  so zreteľom na článok 5 Severoatlantickej zmluvy,

–  so zreteľom na článok 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na vyhlásenie prezidenta Francúzskej republiky zo 16. novembra 2015, ktorým reagoval na teroristické útoky v Paríži 13. novembra 2015,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci zo 17. novembra 2015,

–  zreteľom na závery Rady a členských štátov zasadajúcich v Rade o boji proti terorizmu z 20. novembra 2015,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na stratégiu vnútornej bezpečnosti EÚ, ktorú prijala Rada 25. februára 2010,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. januára 2014 s názvom Predchádzanie radikalizácii vedúcej k terorizmu a násilnému extrémizmu: Posilnenie opatrení EÚ (COM(2013)0941),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 13. novembra 2015 došlo v Paríži k útokom, pri ktorých bolo zavraždených 130 ľudí teroristami, ktorí sa prihlásili k tzv. skupine Islamský štát (IŠ); keďže v januári 2015 ozbrojenci zavraždili v Paríži 17 ľudí v niekoľkých útokoch vrátane útoku na časopis Charlie Hebdo a židovský supermarket;

B.  keďže počas schôdze Rady pre zahraničné veci 17. novembra 2015 sa francúzska vláda odvolala na doložku Európskej únie o vzájomnej obrane podľa článku 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii, ktorá sa dosiaľ nepoužila, aby členské štáty v súvislosti s útokmi v Paríži vyzvala na poskytnutie podpory na jej operácie proti IŠ v Sýrii a Iraku a na iné bezpečnostné misie;

C.  keďže podľa článku 42 ods. 7 sú členské štáty povinné poskytnúť pomoc a podporu členskému štátu, ktorý sa stal na svojom území obeťou ozbrojenej agresie;

D.  keďže na zasadnutí Rady 17. novembra ministri obrany všetkých 27 krajín jednomyseľne ponúkli svoju pomoc Francúzsku prostredníctvom dvojstrannej spolupráce a pomoci;

E.  keďže článok 42 ods. 7 stanovuje, že záväzky a spolupráca členských štátov v oblasti bezpečnosti a obrany „sú v súlade so záväzkami, ktoré vyplývajú z členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy, ktorá zostáva pre členské štáty, ktoré sú jej členmi, základom ich kolektívnej obrany a fórom na jej uskutočňovanie“;

1.  vyjadruje solidaritu s ľudom Francúzska v jeho boji proti terorizmu a bezvýhradne odsudzuje novembrové útoky v Paríži a skoršie útoky v januári 2015;

2.  vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám a priateľom všetkých osôb zabitých a zranených pri útokoch v Paríži;

3.  berie na vedomie neobvyklé rozhodnutie francúzskeho prezidenta Françoisa Hollanda odvolať sa na článok 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii, a nie na článok 4 alebo článok 5 Severoatlantickej zmluvy; poznamenáva tiež, že článok 222 Zmluvy o Európskej únii bol osobitne zameraný na teroristické útoky;

4.  domnieva sa, že NATO je naďalej základom bezpečnosti a stability Európy;

5.  vyzýva všetky európske krajiny, aby naďalej poskytovali úplnú podporu v boji proti terorizmu a dôsledne reagovali doma i v zahraničí;

6.  oceňuje úzku spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti výmeny spravodajských informácií a ďalšej vzájomnej pomoci zameranej na predchádzanie budúcim útokom;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že ústrednú úlohu v parížskych útokoch zohrali občania krajiny Európskej únie, a požaduje preto, aby členské štáty vyvíjali ďalšie úsilie s cieľom bojovať proti radikalizácii, najmä mladých ľudí, a kontrolovať pohyb zbraní, výbušnín a osôb podozrivých z terorizmu;

8.  vyzýva členské štáty, aby koordinovali svoju spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany v rámci NATO, „ktorá zostáva pre členské štáty, ktoré sú jej členmi, základom ich kolektívnej obrany a fórom na jej uskutočňovanie“;

9.  vyzýva všetky členské štáty, aby posilnili spoluprácu v rámci NATO a s NATO s cieľom oživiť organizáciu ako hlavný nástroj svojho zapojenia v oblasti medzinárodnej bezpečnosti a obrany;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, predsedovi Európskej komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, generálnemu tajomníkovi NATO a generálnemu tajomníkovi OSN.