Förfarande : 2015/3034(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0059/2016

Ingivna texter :

B8-0059/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/01/2016 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 262kWORD 59k
14.1.2016
PE575.961v01-00
 
B8-0059/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (2015/3034(RSP))


Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU‑fördraget) (2015/3034(RSP))  
B8-0059/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om inre och yttre terroristhot och extremism som riktas mot medlemsstaterna samt åtgärderna för att bekämpa sådana hot,

–  med beaktande av FN:s stadga, särskilt bestämmelserna i kapitel VII och artikel 51,

–  med beaktande av artikel 5 i Nordatlantiska fördraget,

–  med beaktande av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av uttalandet den 16 november 2015 från Frankrikes president som svar på terrorattackerna i Paris den 13 november 2015,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 17 november 2015,

–  med beaktande av slutsatserna från rådet och medlemsstaterna, församlade i rådet, av den 20 november 2015 om terrorismbekämpning,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av EU:s strategi för inre säkerhet, som antogs vid rådets möte den 25 februari 2010,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 januari 2014 Att förhindra radikalisering som leder till terrorism och våldsam extremism: en skärpning av EU:s insatser (COM(2013)0941),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 13 november 2015 ägde attacker rum i Paris under vilka 130 människor mördades av terrorister som svurit trohet till gruppen ”Islamiska staten”. I januari 2015 mördade beväpnade personer 17 människor under olika attacker i Paris, bl.a. på tidskriften Charlie Hebdos redaktion och i en judisk livsmedelsbutik.

B.  Under rådets (utrikes frågor) möte den 17 november 2015 åberopade Frankrikes regering, som första land någonsin, Europeiska unionens klausul om ömsesidigt försvar enligt artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen och begärde stöd från medlemsstaterna i landets insatser mot Islamiska staten i Syrien och Irak samt andra säkerhetsuppdrag i Parisattackernas kölvatten.

C.  Enligt artikel 42.7 är medlemsstaterna skyldiga att stödja och bistå en annan medlemsstat som utsatts för ett väpnat angrepp på sitt territorium.

D.  Vid rådets möte den 17 november erbjöd sig försvarsministrarna från samtliga 27 länder enhälligt att hjälpa Frankrike genom bilateralt samarbete, stöd och bistånd.

E.  Det fastställs i artikel 42.7 att åtagandena och samarbetet på det säkerhets- och försvarspolitiska området ”ska vara förenliga med åtagandena inom Nordatlantiska fördragsorganisationen, som för de stater som är medlemmar i denna också i fortsättningen ska utgöra grunden för deras kollektiva försvar och den instans som genomför det”.

1.  Europaparlamentet står solidariskt med Frankrikes befolkning i dess kamp mot terrorismen och fördömer förbehållslöst Parisattackerna i november och de tidigare attackerna i januari 2015.

2.  Europaparlamentet uttrycker sitt deltagande med alla anhöriga och vänner till dem som dödades och skadades i Parisattackerna.

3.  Europaparlamentet noterar det besynnerliga beslutet av Frankrikes president, François Hollande, att åberopa artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen i stället för artikel 4 eller 5 i Nordatlantiska fördraget, och noterar även att artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt specifikt utformats för terroristattacker.

4.  Europaparlamentet anser att Nato fortsatt utgör grunden för Europas säkerhet och stabilitet.

5.  Europaparlamentet uppmanar samtliga länder i Europa att även framöver tillhandahålla alla former av stöd i kampen mot terrorism samt inta en strikt hållning nationellt och internationellt.

6.  Europaparlamentet lovordar det nära samarbetet mellan medlemsstaterna i form av utbyte av underrättelseuppgifter och annat ömsesidigt bistånd som syftar till att förhindra framtida attacker.

7.  Europaparlamentet är djupt oroat över att de personer som spelade en central roll i Parisattackerna tycks ha varit medborgare i något av Europeiska unionens länder, och efterlyser därför ytterligare nationella insatser för att bekämpa radikalisering, särskilt bland unga, och övervaka förflyttningar av vapen och sprängämnen samt terroristmisstänkta personers rörelser.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samordna sitt säkerhets- och försvarssamarbete inom Nordatlantiska fördragsorganisationen, ”som för de stater som är medlemmar i denna också i fortsättningen ska utgöra grunden för deras kollektiva försvar och den instans som genomför det”.

9.  Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att stärka samarbetet inom och med Nato för att ge ny kraft åt alliansen som det främsta instrumentet för deras internationella säkerhets- och försvarsarbete.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Natos generalsekreterare och FN:s generalsekreterare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy