Návrh usnesení - B8-0060/2016Návrh usnesení
B8-0060/2016

NÁVRH USNESENÍ o provádění čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii

14.1.2016 - (2015/3034(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Postup : 2015/3034(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0060/2016
Předložené texty :
B8-0060/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0060/2016

Usnesení Evropského parlamentu o provádění čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii

(2015/3034(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na strategii EU pro boj proti terorismu,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 16. června 2015 o obnovené strategii vnitřní bezpečnosti EU na období 2015–2020,

–  s ohledem na čl. 42 odst. 7 SEU,

–  s ohledem na článek 222 Smlouvy o fungování Evropské unie a na definici způsobu provádění tohoto článku prostřednictvím rozhodnutí Rady 2014/415/EU,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v pátek 13. listopadu 2015 došlo ve večerních hodinách v Paříži k sérii téměř simultánních útoků, při kterých zahynulo 130 osob a 368 osob bylo zraněno;

B.  vzhledem k tomu, že k odpovědnosti za tyto útoky se přihlásila teroristická skupina DÁ'IŠ, která upozornila, že další budou následovat;

C.  vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva zavedla čl. 42 odst. 7 SEU („doložka vzájemné obrany“) a článek 222 SFEU („doložka solidarity“) s cílem řešit bezpečnostní problémy členských států;

D.  vzhledem k tomu že sedm let po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost stále neexistují žádná prováděcí opatření, na základě kterých by mohla být doložka vzájemné obrany v čl. 42 odst. 7 uplatňována;

E.  vzhledem k tomu, že v pondělí dne 16. listopadu 2015 prezident Hollande během společného zasedání obou komor parlamentu ve Versailles uvedl, že „Francie je ve válce“, a překvapivě se odvolal na čl. 42 odst. 7 SEU;

F.  vzhledem k tomu, že čl. 42 odst. 7 SEU stanoví, že „pokud se členský stát stane na svém území cílem ozbrojeného napadení, poskytnou mu ostatní členské státy pomoc a podporu všemi prostředky, které jsou v jejich moci“; vzhledem k tomu, že se jednalo o první případ v dějinách, kdy se někdo dovolával této doložky;

G.  vzhledem k tomu, že ministři obrany EU vyjádřili Francii na zasedání Rady pro zahraniční věci konaném dne 17. listopadu 2015 svou jednomyslnou a plnou podporu, jakož i připravenost poskytnout nezbytnou pomoc;

H.  vzhledem k tomu, že jelikož se francouzský prezident rozhodl pro čl. 42 odst. 7 SEU, a nikoli pro článek 222 SFEU (doložka solidarity EU), upřednostnil čistě mezivládní řešení (čl. 42 odst. 7 SEU) před větším zapojením orgánů EU (článek 222 SFEU);

I.  vzhledem k tomu, že poslední teroristické útoky na půdě EU poukázaly na nedostatečné sdílení informací a na závažné slabiny, pokud jde o spolupráci mezi evropskými zpravodajskými službami a jejich vzájemnou koordinaci;

J.  vzhledem k tomu, že EU stále nemá soudržné a efektivní strategie pro boj se základními příčinami radikalizace, jmenovitě s nezaměstnaností, zejména u mladých lidí, nevzdělaností a sociálním vyloučením, a to uvnitř i vně EU; konstatuje, že kromě toho, že tyto základní příčiny radikalizace nejsou dostatečně brány na vědomí, je patrný i nedostatek soudržnosti v rámci zahraniční politiky EU vůči zemím, jež jsou příliš mírné ve vztahu k islámským extremistickým skupinám a jejich společníkům a dárcům;

K.  vzhledem k tomu, že odezva na extremistické násilí, má-li být skutečně efektivní, musí být cílená, přiměřená a legální, a vzhledem k tomu, že veškeré kroky by proto měly být plně v souladu s Chartou OSN, Listinou základních práv EU a mezinárodním právem;

1.  odsuzuje co nejdůrazněji hrůzné teroristické útoky spáchané organizací DÁ'IŠ; vyjadřuje své nejhlubší sympatie, solidaritu a soustrast všem obětem teroristických útoků a jejich rodinám;

2.  bere na vědomí žádost Francie o uplatnění čl. 42 odst. 7 SEU, vojenský charakter tohoto článku i jeho čistě mezivládní dopady;

3.  domnívá se, že pařížské útoky by vzhledem k absolutní neochotě uznat organizaci DÁ'IŠ za suverénní stát neměly být považovány za vojenský útok spadající do oblasti působnosti čl. 42 odst. 7 SEU, a to navzdory jejich mimořádné závažnosti;

4.  vítá jednomyslné rozhodnutí ministrů obrany EU, aby byla Francii v návaznosti na útoky, jež se odehrály v Paříži dne 13. listopadu 2015, poskytnuta podpora; domnívá se však, že uplatnění čl. 42 odst. 7 SEU místo doložky solidarity v článku 222 SFEU, jež byla pro případ „teroristického útoku“ speciálně vytvořena, je promarněnou příležitostí, neboť uplatnění doložky solidarity by uvedlo v pohotovost orgány EU, a napomohlo tak posílení koordinace a výměny informací na úrovni EU;

5.  zdůrazňuje, že boj proti terorismu vyžaduje především řešení hlavních příčin vedoucích k násilí a radikalizaci, a tudíž politiky, jejichž cílem je rozvoj sociální soudržnosti, začleňování, dialogu, tolerance a porozumění mezi různými kulturami a náboženstvími, jakož i větší konzistentnost a soudržnost v zahraničních politikách EU zaměřených na vztahy se třetími zeměmi;

6.  opakuje své přesvědčení, že činnost extremistických skupin může být skutečně ohrožena pouze politickým řešením krize v Iráku, Sýrii, Jemenu a Libyi a že vojenské zásahy často vedou ke zhoršení situace a k posílení procesů radikalizace;

7.  naléhavě vyzývá členské státy, aby posílily sdílení informací a operativní spolupráci v oblasti zpravodajských služeb propojením vnitrostátních databází, plným využitím stávajících rámců, jako je např. platforma Europolu pro bezpečnou výměnu informací (SIENA), a maximalizací využívání dalších platforem a služeb Europolu;

8.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby navrhla Radě praktická opatření a pokyny, jež definují způsob provádění doložky vzájemné obrany v souladu s ustanoveními čl. 42 odst. 7 SEU a vyjasní zejména rozsah pojmu „vojenský útok“, dále okolnosti, za kterých se tato doložka použije místo doložky solidarity obsažené v článku 222 SFEU, a úlohu, kterou mají hrát orgány EU;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, předsedovi Evropské komise, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a generálnímu tajemníkovi OSN.