Menetlus : 2015/3034(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0060/2016

Esitatud tekstid :

B8-0060/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 21/01/2016 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 163kWORD 63k
14.1.2016
PE575.962v01-00
 
B8-0060/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõike 7 rakendamise kohta (2015/3034(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõike 7 rakendamise kohta (2015/3034(RSP))  
B8-0060/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping”) artiklit 21,

–  võttes arvesse ELi terrorismivastast strateegiat,

–  võttes arvesse nõukogu 16. juuni 2015. aasta järeldusi ELi uuendatud sisejulgeoleku strateegia kohta ajavahemikuks 2015–2020,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõiget 7,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 222 ja selle rakendamise korda, mis on sõnastatud nõukogu otsuses 2014/415/EL,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et reede, 13. novembri öösel 2015. aastal pandi Pariisis toime rida pea üheaegseid rünnakuid, milles hukkus 130 inimest ja 368 inimest sai haavata;

B.  arvestades, et terrorirühmitus Daesh kuulutas end rünnakute korraldajaks ja hoiatas, et edaspidi rünnakud jätkuvad;

C.  arvestades, et Lissaboni lepinguga lisati ELi lepingusse artikli 42 lõige 7 (ühiskaitse klausel) ja ELi toimimise lepingusse artikkel 222 (solidaarsusklausel), et vastata liikmesriikide julgeolekuprobleemidele;

D.  arvestades, et seitse aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist puudub ikka veel artikli 42 lõike 7 ühiskaitse klausli rakendamiskord;

E.  arvestades, et esmaspäeval, 16. novembril 2015 toimunud Prantsusmaa parlamendi mõlema koja ühisistungil Versailles's teatas president Hollande, et „Prantsusmaa on sõjas”, ja üllatuslikult osutas ELi lepingu artikli 42 lõikele 7;

F.  arvestades, et ELi lepingu artikli 42 lõikes 7 öeldakse, et „kui üks liikmesriik langeb oma territooriumil relvastatud kallaletungi ohvriks, on teised liikmesriigid kohustatud andma talle abi kõigi nende käsutuses olevate vahenditega”; arvestades, et see oli ajaloos esimene kord, kus sellele klauslile toetutakse;

G.  arvestades, et välisasjade nõukogu 17. novembri 2015. aasta koosolekul väljendasid ELi kaitseministrid Prantsusmaale üksmeelset ja täielikku toetust ning kinnitasid oma valmisolekut vajalikku abi anda;

H.  arvestades, et otsustades toetuda ELi lepingu artikli 42 lõikele 7 ja mitte ELi toimimise lepingu artiklile 222, eelistas Prantsuse president puhtalt valitsustevahelist lahendust ELi institutsioonide suuremale kaasamisele;

I.  arvestades, et viimased terrorirünnakud ELi territooriumil näitasid teabejagamise nõrkust ja tõsiseid puudusi Euroopa luureteenistuste koostöös ning kooskõlastamises;

J.  arvestades, et ELil puudub ikka veel sidus ja tulemuslik strateegia, et võidelda radikaliseerumise algpõhjuste vastu, milleks on töötus, eriti noorte seas, teadmatus ja sotsiaalne tõrjutus nii ELi riikides kui ka väljaspool; märgib, et lisaks radikaliseerumise algpõhjuste eiramisele puudub ELi välispoliitikas ka järjekindlus riikide suhtes, kes käituvad islamiäärmusrühmituste, nende kaasosaliste ja rahastajatega liiga järeleandlikult;

K.  arvestades, et äärmuslaste vägivallale reageerimine peab tõeliste tulemuste saavutamiseks olema sihipärane, proportsionaalne ja seaduslik, ja arvestades, et seega peab tegevus olema täielikult kooskõlas ÜRO harta, ELi põhiõiguste harta ja rahvusvahelise õigusega;

1.  mõistab Daeshi jälestusväärsed terrorirünnakud kõige karmimalt hukka; väljendab kõigile terrorirünnakute ohvritele ja nende perekondadele sügavaimat poolehoidu, kaastunnet ja solidaarsust;

2.  võtab teadmiseks Prantsusmaa soovi kasutada artikli 42 lõiget 7, samuti selle artikli sõjalise iseloomu ja eranditult valitsustevahelise tähenduse;

3.  on veendunud, et vaatamata rünnakute ränkusele ja võttes arvesse oma täielikku keeldumist Daeshi suveräänseks riigiks tunnistamast, ei tuleks Pariisi rünnakuid pidada ELi lepingu artikli 42 lõike 7 kohaldamisalasse kuuluvaks sõjaliseks kallaletungiks;

4.  kiidab heaks ELi kaitseministrite üksmeelse otsuse toetada Prantsusmaad pärast 13. novembri 2015. aasta Pariisi terrorirünnakuid; on siiski veendunud, et ELi lepingu artikli 42 lõike 7 aktiveerimine ELi toimimise lepingu artikli 222 solidaarsusklausli asemel, mis on koostatud nimelt terrorirünnakute puhuks, on käestlastud võimalus, sest toetumine artiklile 222 oleks tähendanud liidu institutsioonide kaasamist ja seega aidanud suurendada ELi tasandi koordineerimist ja teabevahetust;

5.  rõhutab, et võitlus terrorismi vastu eeldab kõigepealt vägivalla ja radikaliseerumise algpõhjuste kaotamist, milleks on vaja poliitikat, mis soodustaks sotsiaalset ühtekuuluvust, kaasamist, dialoogi, sallivust ja mõistmist eri kultuuride ning usundite vahel, samuti suuremat järjekindlust ja ühtsust ELi välissuhetes kolmandate riikidega;

6.  kordab oma veendumust, et äärmusrühmituste tegevust võiks reaalselt pärssida ainult Iraagi, Süüria, Jeemeni ja Liibüa kriisi poliitiline lahendamine, kuna sõjaline sekkumine pahatihti vaid teravdab olukorda ja süvendab radikaliseerumist;

7.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid tõhustaksid teabejagamist ja operatiivkoostööd luurevaldkonnas, ühendades riikide andmebaasid ja täielikult rakendades olemasolevaid raamistikke, nagu Europoli turvaline teabevahetusvõrk (SIENA) ning teised Europoli platvormid ja teenused;

8.  palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil esitada nõukogule ettepanek ühiskaitse klausli rakendamise praktilise korra ja suuniste kohta kooskõlas ELi lepingu artikli 42 lõikega 7, eelkõige täpsustades mõiste „relvastatud kallaletung” kohaldamisala, tingimusi, mille korral seda sätet kohaldatakse ELi toimimise lepingu artikli 222 solidaarsusklausli asemel, ning ELi institutsioonide rolli;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu eesistujale, Euroopa Komisjoni presidendile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile ning ÜRO peasekretärile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika