Procedūra : 2015/3034(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0060/2016

Pateikti tekstai :

B8-0060/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 21/01/2016 - 8.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 401kWORD 70k
14.1.2016
PE575.962v01-00
 
B8-0060/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo (2015/3034(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo (2015/3034(RSP))  
B8-0060/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į ES kovos su terorizmu strategiją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 16 d. Tarybos išvadas dėl atnaujintos 2015–2020 m. Europos Sąjungos vidaus saugumo strategijos,

–  atsižvelgdamas į ES sutarties 42 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 222 straipsnį ir jo įgyvendinimo tvarkos nustatymą Tarybos sprendimu 2014/415/ES,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi naktį į 2015 m. lapkričio 13 d., penktadienį, Paryžiuje beveik tuo pačiu metu buvo įvykdyta keletas atakų, kuriose žuvo 130 žmonių ir 368 buvo sužeisti;

B.  kadangi teroristinė grupuotė „Daesh“ prisiėmė atsakomybę už įvykdytus išpuolius ir perspėjo, kad ateityje bus įvykdyta dar daugiau atakų;

C.  kadangi Lisabonos sutartimi nustatyta ES sutarties 42 straipsnio 7 dalimi („tarpusavio gynybos nuostata“) ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 222 straipsniu („solidarumo sąlyga“) siekiama spręsti valstybių narių saugumo problemas;

D.  kadangi nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo praėjus septyneriems metams vis dar nenustatytos 42 straipsnio 7 dalies tarpusavio gynybos nuostatos įgyvendinimo priemonės;

E.  kadangi 2015 m. lapkričio 16 d., pirmadienį, Versalyje abiejų parlamento rūmų posėdžio metu prezidentas F. Hollande pareiškė, kad Prancūzija kariauja, ir netikėtai pasirėmė ES sutarties 42 straipsnio 7 dalimi;

F.  kadangi ES sutarties 42 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad, „jei valstybė narė patiria karinę agresiją savo teritorijoje, kitos valstybės narės [...] jos atžvilgiu yra įpareigotos jai teikti visokeriopą įmanomą pagalbą ir paramą“; kadangi šia nuostata buvo remtasi pirmą kartą istorijoje;

G.  kadangi Užsienio reikalų tarybos 2015 m. lapkričio 17 d. posėdyje ES gynybos ministrai vieningai ir visapusiškai išreiškė paramą Prancūzijai ir pareiškė, jog yra pasiruošę suteikti reikalingą paramą ir pagalbą;

H.  kadangi remdamasis ES sutarties 42 straipsnio 7 dalimi, o ne SESV 222 straipsniu (ES solidarumo sąlyga) Prancūzijos prezidentas suteikė pirmenybę problemos sprendimui vien tarpvyriausybiniu lygmeniu (42 straipsnio 7 dalis), o ne aktyvesniam ES institucijų dalyvavimui (SESV 222 straipsnis);

I.  kadangi pastarieji ES teritorijoje įvykdyti teroristiniai išpuoliai parodė, jog Europos žvalgybos tarnyboms stinga dalijimosi informacija ir ypatingai trūksta tarpusavio bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo;

J.  kadangi ES vis dar neturi darnios ir veiksmingos strategijos kovai su pagrindinėmis radikalėjimo priežastimis, t. y. nedarbu, ypač jaunimo, neišprusimu ir socialine atskirtimi, tiek ES, tiek už jos ribų; pažymi, jog be to, kad menkai pripažįstamos šios pagrindinės radikalėjimo priežastys, taip pat trūksta nuoseklumo ES užsienio politikoje, taikomoje valstybėms, kurios vykdo pernelyg švelnią politiką islamo ekstremistinių grupuočių, jų sąjungininkų ir rėmėjų atžvilgiu;

K.  kadangi tam, kad atsakas į ekstremistų smurtą būtų tikrai veiksmingas, jis privalo būti tikslinis, proporcingas ir teisiškai pagrįstas, taigi atliekant bet kokius veiksmus derėtų visapusiškai laikytis JT Chartijos, ES pagrindinių teisių chartijos ir tarptautinės teisės;

1.  kuo griežčiausiai smerkia siaubingus teroristinius išpuolius, įvykdytus „Daesh“ grupuotės; išreiškia solidarumą ir giliausią užuojautą visoms teroro atakų aukoms ir jų šeimoms;

2.  atkreipia dėmesį į Prancūzijos prašymą pradėti įgyvendinti ES sutarties 42 straipsnio 7 dalį, šios dalies karinį aspektą ir jos išimtinai tarpvyriausybinį poveikį;

3.  visiškai nenorėdamas pripažinti „Daesh“ suverenia valstybe, laikosi nuomonės, kad, nepaisant ypatingo minėtų išpuolių grėsmingumo, atakos Paryžiuje neturėtų būti laikomos karine agresija, kuriai taikytina ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis;

4.  palankiai vertina vieningą ES gynybos ministrų sprendimą suteikti paramą Prancūzijai po 2015 m. lapkričio 13 d. išpuolių Paryžiuje; vis dėlto mano, jog tai, kad pasiremta ES sutarties 42 straipsnio 7 dalimi, o ne SESV 222 straipsnio sąlyga dėl solidarumo, kuri specialiai nustatyta teroro aktų atvejams, yra neišnaudota galimybė, nes pasirėmimas ta sąlyga būtų padėjęs skatinti koordinavimą ir dalijimąsi informacija ES lygmeniu pasitelkiant ES institucijas;

5.  pabrėžia, kad kovojant su terorizmu pirmiausiai būtina kovoti su esminėms smurto ir radikalėjimo priežastims, todėl būtina vykdyti politikos priemones, skirtas socialinės sanglaudos, įtraukties, skirtingų kultūrų ir religijų tarpusavio dialogo, tolerancijos ir supratimo vystymui, taip pat būtina užtikrinti didesnį ES užsienio politikos trečiųjų valstybių atžvilgiu nuoseklumą ir darną;

6.  pakartoja, kad yra įsitikinęs, jog tik politinėmis priemonėmis sprendžiant krizę Irake, Sirijoje, Jemene ir Libijoje galima iš tiesų pakirsti ekstremistinių grupuočių veiklą, nes karinės intervencijos dažnai situaciją gali tik pabloginti bei sustiprinti radikalėjimo procesą;

7.  ragina valstybes nares suaktyvinti dalijimąsi informacija ir operatyvinį bendradarbiavimą žvalgybos srityje užtikrinant nacionalinių duomenų bazių sąveiką bei visapusiškai išnaudojant egzistuojančias sistemas, pvz., Europolo saugaus keitimosi informacija ir žvalgybos duomenimis platformą (SIENA), ir maksimaliai išnaudojant kitas Europolo platformas ir paslaugas;

8.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlyti Tarybai praktinę tvarką ir gaires, kuriomis būtų nustatytos priemonės, skirtos tarpusavio gynybos nuostatos įgyvendinimui pagal ES sutarties 42 straipsnio 7 dalį, visų pirma paaiškinant termino „karinė agresija“ taikymo sritį, aplinkybes, kuriomis ši nuostata taikoma vietoj SESV 222 straipsnyje esančios solidarumo sąlygos, bei vaidmenį, kurį turėtų atlikti ES institucijos;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Europos Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

Teisinė informacija - Privatumo politika