Förfarande : 2015/3034(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0060/2016

Ingivna texter :

B8-0060/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/01/2016 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 170kWORD 60k
14.1.2016
PE575.962v01-00
 
B8-0060/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om genomförandet av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (2015/3034(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om genomförandet av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (2015/3034(RSP))  
B8-0060/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av EU:s strategi för kampen mot terrorism,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 juni 2015 om EU:s förnyade strategi för inre säkerhet för perioden 2015–2020,

–  med beaktande av artikel 42.7 i EU-fördraget,

–  med beaktande av artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) och fastställandet av de närmare bestämmelserna för dess genomförande genom rådets beslut 2014/415/EU,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  På kvällen fredagen den 13 november 2015 inträffade en serie nästan samtidiga attacker i Paris, under vilka 130 människor dog och 368 skadades.

B.  Terrorgruppen Daish har tagit på sig ansvaret för attackerna och varnat för att fler kommer att följa i framtiden.

C.  Genom Lissabonfördraget infördes artikel 42.7 i EU-fördraget (”klausulen om ömsesidigt försvar”) och artikel 222 i EUF-fördraget (”solidaritetsklausulen”) för att tillgodose medlemsstaternas säkerhetsintressen.

D.  Sju år efter Lissabonfördragets ikraftträdande finns det fortfarande inga genomförandebestämmelser som kan förverkliga klausulen om ömsesidigt försvar enligt artikel 42.7.

E.  Måndagen den 16 november 2015 tillkännagav president Hollande, under ett gemensamt sammanträde med parlamentets båda kammare i Versailles, att ”Frankrike är i krig”, och i ett överraskande utspel åberopade han artikel 42.7 i EU-fördraget.

F.  Artikel 42.7 i EU-fördraget slår fast följande: ”Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel [...]”. Det var första gången i historien som denna klausul åberopades.

G.  Vid rådets (utrikes frågor) sammanträde den 17 november 2015 gav EU:s försvarsministrar enhälligt Frankrike sitt fulla stöd och uttryckte sin beredskap att tillhandahålla den hjälp och det bistånd som behövs.

H.  Genom att välja att åberopa artikel 42.7 i EU-fördraget framför artikel 222 i EUF‑fördraget (EU:s solidaritetsklausul) förespråkade den franske presidenten en rent mellanstatlig lösning (artikel 42.7 i EU-fördraget) i stället för en större involvering av EU-institutionerna (artikel 222 i EUF-fördraget).

I.  De senaste terroristattackerna på EU:s territorium tydliggjorde en avsaknad av informationsutbyte och allvarliga brister i samarbetet och samordningen mellan de europeiska underrättelsetjänsterna.

J.  EU saknar fortfarande sammanhängande och verksamma strategier för att bekämpa grundorsakerna till radikalisering, dvs. arbetslöshet, särskilt bland unga, okunskap och social utestängning, både inom och utanför EU. Förutom att man inte erkänner radikaliseringens grundorsaker saknas konsekvens i EU:s yttre politik gentemot länder som är alltför slapphänta mot islamiska extremistgrupper, deras associerade medlemmar och deras donatorer.

K.  Svaret mot extremistvåld måste vara riktat, proportionerligt och lagligt för att vara verkligt effektivt, och alla åtgärder bör därför vara fullt ut förenliga med FN-stadgan, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna samt folkrätten.

1.  Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag de ohyggliga terroristattacker som utförts av Daish. Parlamentet uttrycker sin allra djupaste medkänsla och solidaritet och sitt allra djupaste deltagande med alla offer för terroristattacker och med deras anhöriga.

2.  Europaparlamentet noterar Frankrikes begäran att artikel 42.7 i EU-fördraget ska aktiveras samt artikelns militära karaktär och dess rent mellanstatliga konsekvenser.

3.  Europaparlamentet anser, trots det extrema allvaret i attackerna, och grundat på sin absoluta ovilja att erkänna Daish som en suverän stat, att Parisattackerna inte bör betraktas som ett militärt angrepp som faller under artikel 42.7 i EU-fördraget.

4.  Europaparlamentet välkomnar det enhälliga beslutet av EU:s försvarsministrar att stödja Frankrike efter Parisattackerna den 13 november 2015. Parlamentet anser emellertid att aktiveringen av artikel 42.7 i EU-fördraget i stället för solidaritetsklausulen i artikel 222 i EUF-fördraget, som är särskilt utformad för ”terroristattacker”, innebär en försutten möjlighet, eftersom en aktivering av den sistnämnda artikeln skulle ha bidragit till att främja samordning och informationsutbyte på EU-nivå genom involvering av EU‑institutionerna.

5.  Europaparlamentet framhåller att kampen mot terrorismen först och främst kräver att man tar itu med de bakomliggande orsakerna till våld och radikalisering och att det därför krävs en politik ägnad att utveckla social sammanhållning, inkludering, dialog, tolerans och förståelse mellan olika kulturer och religioner samt större konsekvens och samstämmighet i EU:s utrikespolitiska förbindelser med tredjeländer.

6.  Europaparlamentet upprepar sin övertygelse att endast en politisk lösning på krisen i Irak, Syrien, Jemen och Libyen verkligen kan undergräva extremistgruppers verksamhet, medan militära interventioner ofta kan förvärra situationen och förstärka radikaliseringsprocesser.

7.  Europaparlamentet uppmanar enträget medlemsstaterna att öka informationsutbytet och det operativa samarbetet på underrättelseområdet genom att koppla samman nationella databaser och dra full nytta av befintliga ramar, såsom Europols plattform för säkert utbyte av information och underrättelser (Siena), och genom att maximera användningen av andra plattformar och tjänster inom ramen för Europol.

8.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att föreslå rådet praktiska arrangemang och riktlinjer för de närmare bestämmelserna för genomförandet av klausulen om ömsesidigt försvar, i enlighet med bestämmelserna i artikel 42.7 i EU‑fördraget, och att framför allt klargöra vidden av begreppet ”militärt angrepp”, under vilka omständigheter den klausulen ska tillämpas i stället för solidaritetsklausulen i artikel 222 i EUF-fördraget samt vilken roll EU-institutionerna ska spela.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt FN:s generalsekreterare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy