Предложение за резолюция - B8-0061/2016Предложение за резолюция
B8-0061/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ в подкрепа на мирния процес в Колумбия

14.1.2016 - (2015/3033(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Рамон Хауреги Атондо, Хосе Бланко Лопес, Никола Данти, Моника Флашикова Беньова, Каролине Грасвандер-Хайнц, Енрике Гереро Салом, Ричард Хауит, Джуд Къртън-Дарлинг, Хави Лопес, Марлене Мици, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Елена Валенсиано, Карлуш Зориню от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0041/2016

Процедура : 2015/3033(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0061/2016
Внесени текстове :
B8-0061/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0061/2016

Резолюция на Европейския парламент в подкрепа на мирния процес в Колумбия

(2015/3033(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид многобройните си резолюции относно положението с правата на човека в Колумбия, включително резолюциите от 18 април 1996 г., 12 юни 1997 г., 12 март и 14 май 1998 г., 11 март 1999 г. и 7 септември 2000 г.,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Колумбия, включително резолюциите от 14 март и 24 октомври 1996 г., 18 септември 1997 г. и 14 януари 1999 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 1 февруари 2001 г. относно плана „Колумбия“ и подкрепата за мирния процес в Колумбия, както и своите резолюции от 4 октомври 2001 г. и 14 март 2002 г. относно Колумбия,

–  като взе предвид специалните отношения, които обвързват ЕС с Колумбия, и по-специално Многостранното търговско споразумение между Колумбия и Перу, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга страна, подписано в Брюксел на 26 юли 2012 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление № 60 относно Споразумението за създаване на специална юрисдикция за постигане на мир, подписано в Хавана на 23 септември 2015 г.,

–  като взе предвид съвместния проект за споразумение относно жертвите в конфликта, постигнат в Хавана на 15 декември 2015 г.,

–  като взе предвид параграф 44 от съобщението на делегацията на ЕП в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (Евролат) на втората среща на високо равнище ЕС-CELAC в Брюксел относно прекратяването на вътрешния конфликт между правителството на Колумбия и ФАРК,

–  като взе предвид Брюкселската декларация, приета в края на втората среща на високо равнище ЕС-CELAC, проведена на 11 юни 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението на върховния представител на ЕС Федерика Могерини, направено на 24 септември 2015 г., относно споразумението за правосъдието в условията на преход в Колумбия, както и нейното изявление от 1 октомври 2015 г. за назначаване на Иймън Гилмор за специален пратеник на ЕС за мирния процес в Колумбия,

A.  като има предвид, че ЕС и Колумбия поддържат от 2013 г. насам рамка за тясно икономическо и търговско сътрудничество, установена в Споразумението за търговия между Колумбия и Перу, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга страна, чиято крайна цел е не само подобряване на икономическите отношения между страните, но също и създаване на съюзи, които да надхвърлят обикновения търговски обмен и да укрепват мира, демокрацията и благосъстоянието на гражданите;

Б.  като има предвид, че това споразумение включва, по-специално, премахването на изискванията за визи за колумбийски граждани от страна на ЕС, прието по време на втората среща на високо равнище ЕС-CELAC през юни 2015 г.;

В.  като има предвид, че тези тесни връзки обхващат и области на международно сътрудничество по важни общи каузи, като например борбата за мир и борбата с тероризма, като значим факт е, че след подписването през 2014 г. на Рамковото споразумение между ЕС и Колумбия за участие в операции на ЕС за управление на кризи, колумбийските въоръжени сили сътрудничат с европейските при международни мироопазващи операции, под егидата на принципите на ООН;

Г.  като има предвид, че масата за преговори между правителството на Колумбия и ФАРК беше организирана в Хавана (Куба) на 26 август 2012 г., след подписването на документа „Общо споразумение за прекратяване на конфликта и изграждане на стабилен и траен мир“, като по този начин се изпълнява желанието на колумбийския народ да живее в мир, и като признава по-специално, че изграждането на мира е въпрос, който засяга цялото население, че държавата има задължението да насърчава правата на човека на цялата си територия и че икономическото и социално развитие, съпътствано от справедливост, е гаранция за мира и същевременно представлява необходимо условие за устойчив и приобщаващ растеж на страната;

Д.  като има предвид, че на различните етапи преговарящите в Хавана се споразумяха относно обновяването на селските райони в Колумбия и всеобхватната селскостопанска реформа, относно политическото участие и демократичното отваряне за изграждането на мир и относно решението на проблема с незаконните наркотици;

Е.  като има предвид, че на 23 септември 2015 г. правителството на Колумбия и ФАРК обявиха сключването на споразумение за създаване на специална юрисдикция за постигане на мир, която да зачете правата на жертвите и да допринесе за изграждането на стабилен и траен мир, като за тази цел страните се договориха да прилагат Цялостна система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторни нарушения, която включва създаването на Комисия за установяване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения, както и споразумения относно обезщетяването на жертвите;

Ж.  като има предвид, че след постигането на горепосоченото споразумение относно тъй нареченото правосъдие в условията на преход преговарящите страни направиха категорична стъпка в посока към мира, която изглежда също така необратима, като определиха максимален срок от шест месеца и за двете страни за постигането на мир, най-късно до 23 март 2016 г.;

З.  като има предвид, че на 15 декември 2015 г. правителството на Колумбия и ФАРК обявиха сключването на споразумение относно жертвите на конфликта: „Цялостна система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторни нарушения“, включително специалната юрисдикция за мир и ангажираност по отношение на правата на човека; като има предвид, че с това споразумение се създава Комисия за установяване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения и специален отдел за издирване на лица, обявени за безследно изчезнали в контекста на конфликта и в резултат от него;

И.  като има предвид, че това споразумение предполага важна стъпка напред за изграждането на стабилен и траен мир, че признава на всички жертви на конфликта не само положението на жертви, но също така и най-вече положението на граждани, имащи права, и по-специално правото на участие в установяването на истината и на обезщетение за вредите, които са претърпели вследствие на конфликта;

Й.  като има предвид, че създаването на специална юрисдикция за постигане на мир отговаря на необходимостта да се намери специална правосъдна система в съответствие с международното право, която да санкционира отговорните за кървавите престъпления и да осигури компенсации на жертвите, като в същото време улесни слагането на оръжията;

К.  като има предвид, че правителството на Колумбия, неговата законодателна камара и колумбийският народ имат суверенитета да установят параметрите на тази специална юрисдикция за постигане на мир и че тази юрисдикция ще разполага със съдебни зали и Съд за мира, чиято основна функция ще бъде да се сложи край на безнаказаността, да се установи истината и да се подложат на съдебно преследване и наказателни санкции извършителите на престъпления по време на конфликта, особено когато се касае за най-тежките и емблематични, като се гарантира недопускане на повторни нарушения и се допринася също така за обезщетяването на жертвите;

Л.  като има предвид, че тази специална юрисдикция:

  -   признава необходимостта да се осъдят извършителите на престъпления по време на конфликта, дори и да са признали своята отговорност;

  -   предвижда диференциран режим на лишаване от свобода, в зависимост от ранното или късното признаване на отговорността за тежки престъпления или от непризнаването на такава отговорност, като се постановяват различни наказателни санкции в случай на присъди – съответно между 5 и 8 години и до 20 години, и като се определят също така различни места и условия на режима за изпълнение на санкциите за лишаване от свобода в зависимост от признаването на отговорността;

  -   предвижда, че при преустановяването на военните действия колумбийската държава ще предостави възможно най-широка амнистия за политическите и свързаните с тях престъпления, в съответствие с международното хуманитарно право, и без да могат да се ползват от амнистията извършителите на престъпления против човечеството, геноцид, тежки военни престъпления и други тежки престъпления като например вземане на заложници, изтезания, принудително разселване, насилствени изчезвания, извънсъдебни екзекуции и сексуално насилие;

M.  като има предвид, че постигането на стабилен и траен мир в Колумбия чрез преустановяването на вътрешен конфликт, продължил над 50 години и довел до милиони жертви, е първостепенен приоритет за Колумбия, но също и за Европейския съюз и международната общност, както е видно от многобройните изявления в подкрепа за мирния процес от страна на различни държави и регионални и международни органи, включително от страна на самия Европейски съюз;

1.  горещо приветства споразумението относно създаването на специална юрисдикция за постигане на мир, което решава в задоволителна степен основния и най-проблематичен въпрос на преговорите, и приветства общото решение да се даде срок от шест месеца за подписване на окончателно мирно споразумение преди 23 март 2016 г.;

2.  приветства също така споразумението, постигнато по точка 5 „Жертви“ от дневния ред на общото споразумение между правителството на Колумбия и „Революционните въоръжени сили на Колумбия“ (ФАРК) на 15 декември 2015 г., което включва създаването на Комисия за установяване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения, специален отдел за издирване на лица, обявени за безследно изчезнали в контекста на конфликта и в резултат от него, и специалната юрисдикция за постигане на мир и специфични мерки за обезщетение;

3.  признава, че това е единствено по рода си споразумение в историята на преговорите и въоръжените конфликти, при което жертвите заемат централно място и се поставят като приоритет истината, справедливостта, обезщетенията и недопускането на повторни нарушения, и че следователно това е споразумение в дух на справедливост и изключващо безнаказаността;

4.  смята, че подписването на неотдавнашното споразумение относно жертвите, както и утвърждаването на другите споразумения, постигнати на по-ранен етап, относно селскостопанската реформа, политическото участие и демократичното отваряне за изграждане на мира и относно разрешаването на проблема с незаконните наркотици са решителни стъпки за постигане на окончателно мирно споразумение, което има одобрението на колумбийското общество и позволява постигането на стабилен и траен мир, който да сложи край на продължаващ повече от половин век вътрешен въоръжен конфликт и да вземе предвид, по-специално, правото на жертвите на конфликта на пълно, реално и справедливо обезщетение за понесените физически, морални и материални щети;

5.  призовава да се разшири настоящият процес и да обхване „Армията за национално освобождение“ (АНО) или да се развие, ако е целесъобразно, паралелен процес на преговори при сходни условия и срокове;

6.  изразява желанието си преговорите да приключат възможно най-бързо и във всички случаи в рамките на срока от шест месеца, определен на 23 септември в Хавана, така че на 23 март 2016 г. да се отбележи окончателното прекратяване на конфликта и повратен момент в съвременната история на Колумбия;

7.  признава големите политически усилия, реализма и постоянството, показани както от правителството на Колумбия, така и от ФАРК, с цел сближаване на техните антагонистични позиции и постепенно постигане на компромиси, което позволи да се отбележи напредък в преговорите за постигане на стабилен и траен мир, силно желан от всички колумбийски граждани, като се гарантира, че конфликтът няма да се повтори;

8.  отново заявява, че насилието не е законен метод на политическа борба, и призовава онези, които са споделили това убеждение, да възприемат демокрацията с всички нейни последици и изисквания, и на първо място – окончателно и завинаги слагане на оръжията и защита на идеите и стремежите си посредством демократичните стандарти и принципите на правовата държава; в тази връзка призовава да се зачита правото на опозицията да упражнява своите политически дейности, без да бъде изложена на системното преследване, на каквото е била подлагана в исторически план;

9.  признава също така важната роля, изпълнявана понастоящем от Куба и Норвегия като държави гаранти и от Чили и Венецуела както държави, съпътстващи мирния процес, и изказва специални благодарности за моралното водачество на папа Франциск и неговите усилия да допринесе за постигане на желания мир в Колумбия;

10.  приветства решението от 1 октомври 2015 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията Федерика Могерини да назначи Иймън Гилмор, бивш заместник министър-председател и бивш министър на външните работи и търговията на Ирландия, за специален пратеник на ЕС за мирния процес в Колумбия; ангажира се да положи всички необходими усилия да предостави възможно най-бързо на новия специален пратеник бюджетните ресурси, необходими за успешното изпълнение на важната му мисия, и призовава специалния пратеник ще се срещне и с двете страни;

11.  изтъква отново готовността си да осигури всякаква възможна помощ в подкрепа на прилагането на окончателното мирно споразумение и в тази връзка подновява своя призив към държавите – членки на Европейския съюз, да създадат доверителен фонд за подпомагане на етапа след конфликта; счита, че този фонд трябва да се управлява при съгласуване с двете страни и че общностите и организациите на гражданското общество трябва да имат пряк достъп до фонда;

12.  приветства решението да се предостави широка амнистия или помилване за политическите и свързаните с тях престъпления във връзка с конфликта и призова правителството на Колумбия да приеме закон, който ясно да определя обхвата на политическите престъпления и също така да предоставя яснота относно други престъпления от общ характер като трафика на наркотици и евентуалната му връзка с политически престъпления; отбелязва, че по силата на действащото колумбийското законодателство се считат за политически престъпления тези, които нарушават конституционния ред, и по-специално бунт, противодържавна дейност и безредици;

 

13.  отбелязва със задоволство, че тъй като се изключва възможността за амнистия или помилване при престъпления против човечеството, геноцид и и тежки военни престъпления, мирното споразумение е в съответствие с международното наказателно и хуманитарно право и международните инструменти и стандарти, приложими в областта на правата на човека;

14.  изтъква необходимостта от установяване на ефективни системи за оценка на връзката между престъпленията, свързани с трафик на наркотици, и въоръжения конфликт, като не се допуска в областта на компетентност на юрисдикцията да попадат общи престъпления, извършени извън контекста на въоръжения конфликт;

15.  счита, че е абсолютно необходимо наказателните санкции за извършителите на престъпления да допринасят за целта за обезщетяване на жертвите и за политическото помирение, поради което подкрепя идеята извършителите на по-леки престъпления, които са приели отговорността си, да изпълняват присъдата си извън затвора, така че да могат да допринесат за обезщетяване на жертвите, както и да възстановят връзките си с общността;

16.  приветства споразумението, постигнато между страните, за създаване, след като се подпише окончателното мирно споразумение, на Комисия за установяване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения като независим и безпристрастен механизъм с извънсъдебен характер, за да се изгради съвместно достоверно историческо описание на случилото се, защото само на основата на честно описание на миналото и поемане на цялата отговорност може да се изгради бъдещото помирение и да се зачетат правата на всички жертви;

17.  изразява силната си подкрепа за текущите дискусии за постигане на окончателно споразумение за прекратяване на огъня и на военните действия преди 23 март 2016 г.; в тази връзка призовава всички колумбийски политически сили за съгласувани усилия за това споразумение, така че при необходимост да получи максимална публична подкрепа и да може следователно да бъде първата и най-добра стъпка към постигането на обществено помирение, което очевидно е необходимо за преодоляването на толкова години на насилие, довело до огромен брой жертви;

18.  отново изисква пълно и постоянно гарантиране на правата на човека от страна на колумбийската политическа система и нейните институции в цялата страна; счита, че субкултурата на насилие трябва да бъде напълно изкоренена в държава, в която петдесет години на конфликт са пораждали понякога реакции, излизащи от рамките на закона, и поведение и практики в някои държавни институции, които не съответстват на принципите на правовата държава и изискваното спазване на правата на човека; в тази връзка изисква закрилата на защитниците на правата на човека в Колумбия и призовава тези граждански организации за възможно най-добро и лоялно сътрудничество за възстановяване на съжителство в условия на помирение в Колумбия;

19.  приветства неотдавнашното изявление на колумбийските въоръжени сили, че ще се преразгледа военната доктрина на Колумбия, с цел да се приспособят и подготвят въоръжените сили, за да реагират ефективно и гъвкаво на новите залози и предизвикателства в етапа след конфликта, като същевременно служат за гарант на мирните споразумения; счита също така, че неотдавнашното съобщение на ФАРК, че ще преустановят военните си курсове на обучение и ще се посветят занапред на политическо и културно обучение в рамките на процеса за прекратяване на въоръжения конфликт, е още една пораждаща надежда стъпка в правилната посока;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ротационното председателство на ЕС, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, както и на правителството и Конгреса на Република Колумбия.