Διαδικασία : 2015/3033(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0061/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0061/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2016 - 7.8
CRE 20/01/2016 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 505kWORD 100k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0041/2016
14.1.2016
PE575.963v01-00
 
B8-0061/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία (2015/3033(RSP))


Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία (2015/3033(RSP))  
B8-0061/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα ψηφίσματά του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία, μεταξύ των οποίων τα ψηφίσματα της 18ης Απριλίου 1996, της 12ης Ιουνίου 1997, της 12ης Μαρτίου και της 14ης Μαΐου 1998, της 11ης Μαρτίου 1999 και της 7ης Σεπτεμβρίου 2000,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του όσον αφορά την κατάσταση στην Κολομβία, μεταξύ των οποίων τα ψηφίσματα της 14ης Μαρτίου και της 24ης Οκτωβρίου 1996, της 18ης Σεπτεμβρίου 1997 και της 14ης Ιανουαρίου 1999,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά με το «Σχέδιο Κολομβία» και για την υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία, καθώς και τα ψηφίσματά του της 4ης Οκτωβρίου 2001 και της 14ης Μαρτίου 2002,

–  έχοντας υπόψη τους ιδιαίτερους δεσμούς που συνδέουν την ΕΕ με την Κολομβία, και ιδίως την πολυμερή εμπορική συμφωνία μεταξύ της Κολομβίας και του Περού, αφενός, και της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση αριθ. 60 σχετικά με την επιτευχθείσα Συμφωνία για τη δημιουργία Ειδικής Δικαιοδοσίας για την Ειρήνη, η οποία υπογράφηκε στην Αβάνα στις 23 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το κοινό προσχέδιο συμφωνίας σχετικά με τα θύματα της σύγκρουσης, που ανακοινώθηκε στην Αβάνα στις 15 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την παράγραφο 44 του μηνύματος της αντιπροσωπείας του ΕΚ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής (EuroLat) στη δεύτερη σύνοδο κορυφής ΕΕ-CELAC στις Βρυξέλλες για τον τερματισμό της εσωτερικής σύγκρουσης μεταξύ της κυβέρνησης της Κολομβίας και των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση των Βρυξελλών, που εγκρίθηκε στο τέλος της δεύτερης συνόδου κορυφής ΕΕ-CELAC, στις 11 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Federica Mogherini, Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, σχετικά με τη συμφωνία για τη μεταβατική δικαιοσύνη στην Κολομβία, της 24ης Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και τη δήλωσή της, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τον διορισμό του Eamon Gilmore ως Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κολομβία διατηρούν, από το 2013, πλαίσιο στενής οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, που θεμελιώθηκε στη βάση της Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κολομβίας και του Περού, αφενός, και της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφετέρου, και της οποίας η τελική φιλοδοξία είναι όχι μόνο η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των μερών, αλλά και η δημιουργία συμμαχιών που θα προχωρούν πέρα από τις απλές εμπορικές συναλλαγές, ενισχύοντας την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ευημερία των πολιτών τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, έχει ξεχωριστή θέση η κατάργηση της απαίτησης ταξιδιωτικών θεωρήσεων εκ μέρους της ΕΕ για τους κολομβιανούς πολίτες, που συμφωνήθηκε στη δεύτερη σύνοδο κορυφής ΕΕ-CELAC, τον Ιούνιο του 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η στενή σχέση εκτείνεται σε πεδία διεθνούς συνεργασίας που αφορούν σοβαρές κοινές επιδιώξεις, όπως είναι ο αγώνας για την ειρήνη και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο των οποίων είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, μετά την υπογραφή, το 2014, της συμφωνίας πλαισίου ΕΕ-Κολομβίας που αφορά τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις της για τη διαχείριση κρίσεων, στρατιωτικές δυνάμεις της Κολομβίας συνεργάζονται με αντίστοιχες ευρωπαϊκές δυνάμεις σε διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις που καλύπτονται από τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμβούλιο διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης της Κολομβίας και των FARC εγκαταστάθηκε στην Αβάνα (Κούβα) στις 26 Αυγούστου 2012, μετά την υπογραφή της «γενικής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την οικοδόμηση μιας σταθερής και διαρκούς ειρήνης», εκπληρώνοντας έτσι την επιθυμία του κολομβιανού λαού να ζει σε κλίμα ειρήνης, και αναγνωρίζοντας ιδίως ότι η οικοδόμηση της ειρήνης είναι ένα θέμα που αφορά το σύνολο του πληθυσμού, ότι το κράτος έχει την υποχρέωση να προαγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την επικράτειά του και ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με ισοτιμία αποτελεί εγγύηση της ειρήνης και ταυτόχρονα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της χώρας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της διαπραγμάτευσης, οι διαπραγματευτές στην Αβάνα κατόρθωσαν να συνάψουν συμφωνίες για μια νέα κολομβιανή ύπαιθρο και για τη συνολική αγροτική μεταρρύθμιση, καθώς και για την πολιτική συμμετοχή και δημοκρατικό άνοιγμα για την οικοδόμηση της ειρήνης και για την επίλυση του προβλήματος των παράνομων ναρκωτικών ουσιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, η κυβέρνηση της Κολομβίας και οι FARC ανακοίνωσαν τη σύναψη μιας συμφωνίας για τη δημιουργία μιας ειδικής δικαιοδοσίας για την ειρήνη, που θα σέβεται τα δικαιώματα των θυμάτων και θα συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας σταθερής και βιώσιμης ειρήνης και στο πλαίσιο της οποίας τα μέρη συμφώνησαν να τεθεί σε ισχύ ένα «ολοκληρωμένο σύστημα για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την αποζημίωση και τη μη επανάληψη», που περιλαμβάνει τη σύσταση μιας επιτροπής για την εξακρίβωση της αλήθειας, την ειρηνική συμβίωση και τη μη επανάληψη, καθώς και συμφωνίες σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την επίτευξη της προαναφερθείσας συμφωνίας σχετικά με τη λεγόμενη «μεταβατική δικαιοσύνη», οι διαπραγματευτές έκαναν ένα αποφασιστικό και, μάλλον, αμετάκλητο βήμα προς την ειρήνη, αφού τα δύο μέρη όρισαν μια προθεσμία έξι μηνών το αργότερο για την επίτευξη της ειρήνης, τοποθετώντας την 23η Μαρτίου 2016 ως καταληκτική ημερομηνία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Δεκεμβρίου 2015, η κυβέρνηση της Κολομβίας και οι FARC ανακοίνωσαν τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τα θύματα της σύγκρουσης, με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Αλήθειας, Δικαιοσύνης, Επανόρθωσης και Μη Επανάληψης», όπου περιλαμβάνεται η Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρήνη και τη Δέσμευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· λαμβάνοντας ακόμη υπόψη ότι η συμφωνία αυτή θεσπίζει την Επιτροπή για την Εξακρίβωση της Αλήθειας, τη Συνύπαρξη και τη Μη Επανάληψη, καθώς και την Ειδική Μονάδα για την Αναζήτηση Ατόμων που Αγνοούνται στο πλαίσιο και ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω συμφωνία αποτελεί μείζον βήμα προόδου για την οικοδόμηση μιας σταθερής και διαρκούς ειρήνης, η οποία αναγνωρίζει ότι όλα τα θύματα της σύγκρουσης, όχι μόνο με την ιδιότητά τους ως θυμάτων, αλλά επίσης -και κυρίως- με την ιδιότητά τους ως πολιτών με δικαιώματα, και ιδίως το δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαδικασία εξακρίβωσης της αλήθειας και να λάβουν επανόρθωση για τις ζημίες που υπέστησαν στο πλαίσιο της σύγκρουσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας ειδικής δικαιοδοσίας για την ειρήνη ανταποκρίνεται στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ειδικού συστήματος δικαιοσύνης, σύμφωνου με το διεθνές δίκαιο, που θα επιβάλλει ποινές στους υπεύθυνους αιματηρών εγκλημάτων και θα αποζημιώνει τα θύματα, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τον αφοπλισμό·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην κυβέρνηση της Κολομβίας, το νομοθετικό σώμα της και τον λαό της χώρας ανήκει η κυρίαρχη απόφαση της θέσπισης των παραμέτρων αυτής της ειδικής δικαιοδοσίας για την ειρήνη και ότι η δικαιοδοσία αυτή θα είναι εφοδιασμένη με δικαστήρια και με ένα δικαστήριο για την ειρήνη, κύριο έργο του οποίου θα είναι να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία, να εξακριβωθεί η αλήθεια, να δικαστούν και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της σύγκρουσης, και ιδίως των σοβαρότερων και πιο αντιπροσωπευτικών, ώστε να εξασφαλιστεί η μη επανάληψη και να γίνει δυνατή η αποζημίωση των θυμάτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ειδική δικαιοδοσία:

  -  αναγνωρίζει την ανάγκη να καταδικαστούν οι ένοχοι για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της σύγκρουσης, ακόμη και αν έχουν αναγνωρίσει την ευθύνη τους·

  -  προβλέπει ένα διαφοροποιημένο καθεστώς φυλάκισης, ανάλογα με την ταχεία ή καθυστερημένη αναγνώριση της ευθύνης για σοβαρά εγκλήματα, ή τη μη αναγνώριση της ευθύνης αυτής, με ποινές που θα κυμαίνονται, σε περίπτωση καταδίκης, μεταξύ 5, 8 και 20 ετών αντίστοιχα, αλλά και διαφοροποιημένους τόπους και συνθήκες έκτισης των ποινών φυλάκισης, ανάλογα με την αναγνώριση της ευθύνης·

  -  προβλέπει ότι, με το τέλος των εχθροπραξιών, το κολομβιανό κράτος θα χορηγήσει την ευρύτερη δυνατή αμνηστία για τα πολιτικά και συναφή αδικήματα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, χωρίς όμως να μπορούν να επωφεληθούν από την αμνηστία οι ενεχόμενοι σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία και σοβαρά εγκλήματα πολέμου, ούτε οι δράστες άλλων σοβαρών εγκλημάτων όπως η κράτηση ομήρων, τα βασανιστήρια, ο βίαιος εκτοπισμός, οι βίαιες εξαφανίσεις, οι εξωδικαστικές εκτελέσεις και η σεξουαλική βία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη σταθερής και διαρκούς ειρήνης στην Κολομβία, με τον τερματισμό μιας εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης η οποία έχει διαρκέσει περισσότερα από 50 έτη και προκάλεσε εκατομμύρια θύματα, αποτελεί προτεραιότητα κατ' αρχήν για την Κολομβία, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα, όπως αποδεικνύεται από τις πολυάριθμες δηλώσεις υποστήριξης της ειρηνευτικής διαδικασίας από διάφορες χώρες και περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία μιας ειδικής δικαιοδοσίας για την ειρήνη, που επιλύει ικανοποιητικά το κύριο και πιο προβληματικό σημείο των διαπραγματεύσεων, και εκφράζει τη χαρά του για την κοινή απόφαση να οριστεί μια εξάμηνη προθεσμία για την υπογραφή μιας οριστικής συμφωνίας ειρήνης πριν από τις 23 Μαρτίου 2016·

2.  εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την παράγραφο 5 («Θύματα») της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κολομβίας και των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) στις 15 Δεκεμβρίου 2015 και η οποία περιλαμβάνει τη σύσταση της Επιτροπής για την Εξακρίβωση της Αλήθειας, τη Συνύπαρξη και τη Μη Επανάληψη, της Ειδικής Μονάδας για την Αναζήτηση Ατόμων που Αγνοούνται στο πλαίσιο και ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, της Ειδικής Δικαιοδοσίας για την Ειρήνη, και των ειδικών μέτρων επανόρθωσης·

3.  αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή συμφωνία στην ιστορία των διαπραγματεύσεων για ένοπλες συγκρούσεις, η οποία τοποθετεί στο επίκεντρό της τα θύματα και θέτει ως προτεραιότητες την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την επανόρθωση και τη μη επανάληψη και, συνεπώς, αποτελεί μια συμφωνία με δικαιοσύνη και χωρίς ατιμωρησία·

4.  θεωρεί ότι, τόσο η υπογραφή της πρόσφατης συμφωνίας για τα θύματα, όσο και η επιβεβαίωση των άλλων συμφωνιών που επιτεύχθηκαν προηγουμένως σχετικά με τη συνολική αγροτική μεταρρύθμιση, την πολιτική συμμετοχή και δημοκρατικό άνοιγμα για την οικοδόμηση της ειρήνης, και σχετικά με την επίλυση του προβλήματος των παράνομων ναρκωτικών, αποτελούν αποφασιστικά βήματα για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης, με τη συναίνεση της κολομβιανής κοινωνίας, που θα επιτρέψει μια σταθερή και διαρκή ειρήνη, η οποία θα τερματίζει τον μισό αιώνα εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης και θα λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη το δικαίωμα των θυμάτων της σύγκρουσης στην πλήρη, αληθινή και δίκαιη επανόρθωση των σωματικών, ηθικών και υλικών ζημιών που υπέστησαν·

5.  ζητεί να επεκταθεί η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να συμπεριλάβει τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό (ELN) ή, εάν αρμόζει, να δρομολογηθεί μια παράλληλη διαδικασία διαπραγματεύσεων που θα μπορούν να εξελιχθούν με παρόμοιο τρόπο και προθεσμίες·

6.  εκφράζει την επιθυμία οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός της εξάμηνης προθεσμίας που ορίστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αβάνα, ώστε στις 23 Μαρτίου του 2016 να τεθεί οριστικό τέλος στη σύγκρουση, καθιστώντας την ημερομηνία αυτή ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας·

7.  αναγνωρίζει τη μεγάλη πολιτική προσπάθεια, τον ρεαλισμό και την επιμονή που επέδειξαν τόσο η κυβέρνηση της Κολομβίας όσο και οι FARC ώστε να εναρμονίσουν τις αντικρουόμενες θέσεις τους και να δημιουργήσουν προοδευτικά έναν χώρο δέσμευσης, γεγονός που κατέστησε δυνατή την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις προς την επίτευξη της σταθερής και βιώσιμης ειρήνευσης που επιθυμούν έντονα όλοι οι Κολομβιανοί, εξασφαλίζοντας τη μη επανάληψη των συγκρούσεων·

8.  διακηρύσσει και πάλι ότι η βία δεν αποτελεί νόμιμο μέσο πολιτικού αγώνα και ζητεί από όσους είχαν μια τέτοια πεποίθηση να αγκαλιάσουν τη δημοκρατία με όλες τις συνέπειες και τις απαιτήσεις της, η πρώτη από τις οποίες είναι η οριστική εγκατάλειψη των όπλων και η υπεράσπιση των ιδεών και των φιλοδοξιών τους με σεβασμό των κανόνων της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να ασκεί τις πολιτικές της δραστηριότητες, χωρίς τη συστηματική δίωξη που έχει υποστεί στο παρελθόν·

9.  αναγνωρίζει επίσης τον σημαντικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει μέχρι σήμερα η Κούβα και η Νορβηγία, ως εγγυήτριες χώρες, και η Χιλή και η Βενεζουέλα, ως συνοδοί, στην ειρηνευτική διαδικασία, και εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες για την ηθική ηγεσία του Πάπα Φραγκίσκου και για τις προσπάθειές του να συμβάλει στην επίτευξη της ειρήνευσης στην Κολομβία·

10.  επιδοκιμάζει την απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπροέδρου της Επιτροπής Federica Mogherini, της 1ης Οκτωβρίου 2015, να διορίσει τον Eamon Gilmore, πρώην Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και πρώην Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, ως ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία· δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διαθέσει το συντομότερο δυνατό στον νέο ειδικό απεσταλμένο τους αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους για την επιτυχή εκπλήρωση της σημαντικής αποστολής του· ζητεί να συναντηθεί ο ειδικός απεσταλμένος με αμφότερα τα μέρη·

11.  επαναλαμβάνει ότι είναι πρόθυμο να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για τη στήριξη της εφαρμογής της οριστικής συμφωνίας ειρήνης και επαναλαμβάνει,στο πλαίσιο αυτό, την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουν ένα καταπιστευματικό ταμείο το οποίο θα χρησιμεύσει στη μετασυγκρουσιακή φάση· θεωρεί ότι η διαχείριση του ταμείου αυτού πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο με τον οποίο συμφωνούν αμφότερα τα μέρη και ότι οι κοινότητες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στο εν λόγω ταμείο·

12.  επικροτεί την απόφαση χορήγησης μιας ευρείας αμνηστίας ή χάρης για τα πολιτικά και συναφή αδικήματα που σχετίζονται με τη σύγκρουση και καλεί την κυβέρνηση της Κολομβίας να εγκρίνει έναν νόμο που θα προσδιορίζει σαφώς το εύρος των πολιτικών αδικημάτων και, ταυτόχρονα, θα προσδίδει σαφήνεια σε άλλα εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, όπως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και η ενδεχόμενη σύνδεσή του με πολιτικά εγκλήματα· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα κολομβιανή νομοθεσία, θεωρούνται πολιτικά τα εγκλήματα που στρέφονται κατά της συνταγματικής τάξης, και ιδίως η εξέγερση, η ανταρσία και η στάση·

13.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, αποκλείοντας τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τη γενοκτονία και τα σοβαρά εγκλήματα πολέμου από κάθε δυνατότητα αμνηστίας ή χάριτος, η συμφωνία ειρήνης συμμορφώνεται με το διεθνές ανθρωπιστικό και ποινικό δίκαιο και τα διεθνή μέσα και πρότυπα που εφαρμόζονται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  επισημαίνει την ανάγκη για δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ των εγκλημάτων που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και της ένοπλης σύγκρουσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εγκλήματα γενικού χαρακτήρα που διαπράττονται εκτός του πλαισίου της ένοπλης σύγκρουσης δεν θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δικαιοδοσίας·

15.  θεωρεί απαραίτητο οι ποινές που θα επιβληθούν στους ενόχους των εγκλημάτων να συμβάλλουν στον στόχο της αποζημίωσης των θυμάτων και στην πολιτική συμφιλίωση και, για τον λόγο αυτόν, υποστηρίζει την άποψη ότι οι δράστες λιγότερο σοβαρών αδικημάτων που έχουν δεχτεί την ευθύνη τους θα πρέπει να μπορούν να εκτίουν τις ποινές τους έξω από τις φυλακές, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην αποζημίωση των θυμάτων και να αποκαθιστούν τους δεσμούς τους με την κοινότητα·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των μερών για τη δημιουργία, μετά την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας ειρήνης, μιας Επιτροπής για την Εξακρίβωση της Αλήθειας, τη Συνύπαρξη και τη Μη Επανάληψη, ως ανεξάρτητου και αμερόληπτου μηχανισμού εξωδικαστικού χαρακτήρα για την από κοινού συγκρότηση μιας ιστορικής αφήγησης πιστής στα αληθινά γεγονότα, καθώς μόνο μέσω της ειλικρινούς περιγραφής του παρελθόντος και της ανάληψης όλων των ευθυνών είναι δυνατόν να χτιστεί ένα συμφιλιωμένο μέλλον και να αναγνωριστούν τα δικαιώματα όλων των θυμάτων·

17.  εκφράζει την ισχυρή του στήριξη στις συνεχιζόμενες συνομιλίες προκειμένου να επιτευχθεί οριστική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και παύσης όλων των εχθροπραξιών πριν από τις 23 Μαρτίου 2016· στην κατεύθυνση αυτή ζητεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Κολομβίας να αναζητήσουν μια συναίνεση σε σχέση με τη συμφωνία αυτή ώστε, ενδεχομένως, να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή υποστήριξή της εκ μέρους των πολιτών και να αναδειχτεί αυτή ως πρώτο και κυριότερο βήμα προς την κοινωνική συμφιλίωση η οποία, αναμφίβολα, είναι απαραίτητη για την υπέρβαση τόσο μακρόχρονων βιαιοτήτων που προκάλεσαν τεράστιο αριθμό θυμάτων·

18.  ζητεί εκ νέου την πλήρη και μόνιμη εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κολομβιανό πολιτικό σύστημα και τα θεσμικά του όργανα σε ολόκληρη τη χώρα· πιστεύει ότι η υποκουλτούρα της βίας πρέπει να εξαλειφθεί πλήρως από μια χώρα στην οποία πενήντα έτη σύγκρουσης έχουν ορισμένες φορές οδηγήσει σε μη νόμιμες απαντήσεις και σε συνήθειες και συμπεριφορές σε ορισμένα κρατικά θεσμικά όργανα, οι οποίες δεν συνάδουν με το κράτος δικαίου και τον δέοντα σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, προστασία για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία και ζητεί από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών την πλήρη και πιστή συνεργασία τους για την αποκατάσταση μιας συμφιλιωμένης συμβίωσης στη χώρα·

19.  αξιολογεί θετικά την πρόσφατη ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας ότι θα αναθεωρήσουν το στρατιωτικό δόγμα της χώρας ώστε να το προσαρμόσουν και να προετοιμάσουν τις ένοπλες δυνάμεις για την αποτελεσματική και ευέλικτη αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στη μετασυγκρουσιακή περίοδο, χρησιμεύοντας ταυτόχρονα και ως εγγυήτριες των συμφωνιών ειρήνης· θεωρεί επίσης ότι η πρόσφατη ανακοίνωση των FARC ότι αναστέλλουν τις δραστηριότητες στρατιωτικής εκπαίδευσης και ότι, στο εξής, θα εστιαστούν στην πολιτική και πολιτιστική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της διαδικασίας που αποσκοπεί στον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης, αποτελεί ένα ακόμη ελπιδοφόρο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην εναλλασσόμενη Προεδρία της ΕΕ, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρω-λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κολομβίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου