Návrh usnesení - B8-0062/2016Návrh usnesení
B8-0062/2016

NÁVRH USNESENÍ o mírovém procesu v Kolumbii

14.1.2016 - (2015/3033(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0041/2016

Postup : 2015/3033(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0062/2016
Předložené texty :
B8-0062/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0062/2016

Usnesení Evropského parlamentu o mírovém procesu v Kolumbii

(2015/3033(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení o dohodě o přechodném soudnictví v Kolumbii, které vydala dne 24. září 2015 místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová,

–  s ohledem na jmenování vyslance EU pro mírový proces v Kolumbii dne 1. října 2015,

–  s ohledem na prohlášení o dohodě o obětech konfliktů v Kolumbii, které vydala dne 16. prosince 2015 vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová,

–  s ohledem na vrcholnou schůzku EU a Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC), která se konala ve dnech 10. a 11. června v Bruselu a na bruselské prohlášení,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 16. listopadu 2015 o podpoře EU přechodnému soudnictví,

–  s ohledem na závazek EU zřídit svěřenecký fond pro období po ukončení konfliktu v Kolumbii tak, aby byl připraven při uzavření dohody,

–  s ohledem na tiskovou zprávu vlády a Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC) ze dne 23. září 2015 na téma přechodné soudnictví,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že kolumbijská vláda a největší skupina levicových povstalců této země, Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), se snaží ukončit více než pět desetiletí ozbrojených konfliktů a zahájily v listopadu 2012 v kubánském hlavním městě Havana formální mírová jednání;

B.  vzhledem k tomu, že  ohledně některých klíčových témat bylo dosaženo dohody, a to včetně shody týkající se restituce půdy, účasti na politickém životě a obchodu s drogami, a vzhledem k tomu, že si smluvní strany samy stanovily den 23. března 2016 jako den, kdy má být závěrečný dokument podepsán; vzhledem k tomu, že konečné řešení bude v referendu předloženo kolumbijskému lidu;

C.  vzhledem k tomu, že v ozbrojených konfliktech bylo zabito více než 220 000 osob a 45 000 osob zmizelo, 80 % z nich tvořili civilisté, a vzhledem k tomu, že miliony lidí byly vnitřně vysídleny v důsledku násilí a mnozí byli uneseni, bylo jim vyhrožováno či byli v průběhu konfliktu zraněni nášlapnou minou; vzhledem k tomu, že Kolumbie je po Afghánistánu druhou nejvíce postiženou zemí co se týče nášlapných min, které během posledních 15 let zabily či zranily více než 11 000 osob.

D.  vzhledem k tomu, že nikoli všechno násilí bylo způsobeno povstalci Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), a vzhledem k tomu, že nejvíce zabití mají na svědomí pravicové polovojenské složky, které byly původně vytvořeny pro boj proti FARC; vzhledem k tomu, že zločinecké skupiny, které bojují o kontrolu výroby kokainu v Kolumbii, se také stávají stále větší hrozbou;

E.  vzhledem k tomu, že v úterý dne 15. prosince 2015 uzavřely tyto strany dohodu o složité otázce, která se týká uznání a odškodnění obětí po více než 50 let trvajících bojů; vzhledem k tomu, že tato dohoda slibuje odškodnění obětí a také vytvoření „komplexní dohody pravdy, spravedlnosti, odškodnění a zabránění opakování minulosti“, která má poskytnout rámec pro provádění této dohody i předchozí dohody ze dne 23. září, která se týká obětí, a to včetně dohody, jíž se stanoví zřízení komise pro pravdu, jejímž úkolem by bylo zjistit, kdo spáchal jaké krutosti, zvláštních soudů, které je budou soudit a zajištění závazku z obou stran, že budou usilovat o nalezení zmizelých osob;

F.  vzhledem k tomu, že dohoda ze dne 23. září stanoví, že bojovníci v tomto konfliktu, kteří přiznají svou vinu za závažné trestné činy, budou čelit trestu „omezení svobody“ na pět až osm let; vzhledem k tomu, že aby na tuto možnost získali nárok, budou se muset tito bojovníci zavázat k sociální rehabilitaci – prostřednictvím zaměstnání, odborné přípravy nebo studia – a to během doby, kdy si budou odpykávat svůj trest; vzhledem k tomu, že ti, kteří váhají s přiznáním své viny, budou odsouzeni na pět až osm let vězení v „normálních podmínkách“ a ti, kteří odmítnou spolupracovat, stráví v případě odsouzení ve vězení až dvacet let;

G.  vzhledem k tomu, že dohoda rovněž obsahuje závazek jak ze strany vlády, tak ze strany partyzánských skupin, aby zajistily, že se násilí již nebude opakovat; vzhledem k tomu, že jediný bod, který zbyl k projednání, je tzv. dohoda o konci konfliktu, která se týká praktických podmínek pro demobilizaci FARC, odzbrojení a opětovné začlenění do kolumbijské společnosti;

H.  vzhledem k tomu, že podle zástupce generálního prokurátora Jorge Fernanda Perdomy je do válečných zločinů zapojeno až 24 000 kolumbijských státních činitelů, a ti by mohli mít prospěch z dohody o přechodném soudnictví, pokud bude dosaženo dohody s povstalci FARC;

I.  vzhledem k tomu, že dne 26. prosince 2015 Nicolás Rodriguez, vedoucí představitel Národní osvobozenecké armády – druhého největšího rebelského uskupení –, sdělil, že vláda schválila program mírových jednání, jehož cílem je budoucí mírová dohoda; vzhledem k tomu, že podle ministra vnitra vláda dosud neodsouhlasila mírová jednání s Národní osvobozeneckou armádou (ELN),

1.  vítá pokrok, kterého bylo dosaženo na cestě k dosažení konečné mírové dohody, a zejména oceňuje závazek, aby středobodem mírového procesu byly oběti;

2.  oceňuje úlohu garantujících zemí, jmenovitě Kuby a Norska, během havanských rozhovorů, jakož i úlohu dodatečných sponzorů (Venezuela a Chile) a doprovodných národů poskytujících pomoc tomuto mírovému procesu;

3.  vítá dohodu o obětech, která zřizuje „zvláštní mírové soudy“, které jsou zřízeny pro účely vyslechnutí doznání, odsouzení a potrestání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, a stanovení odškodnění pro oběti, a tiskovou zprávu, která vysvětluje, že bezpečnostní síly budou součástí těchto zvláštních soudů;

4.  je nicméně přesvědčen, že mnohé ještě zůstává neupřesněno, a že zbývají některé potencionálně nebezpečné nedostatky včetně následujících:

•  přesný význam „účinného omezení svobody“ pro ty, kteří se ke svým zločinům doznají;

•  zacházení s „falešně pozitivními“ trestnými činy v oblasti lidských práv, které spáchala armáda;

•  odpovědnost velitelů;

•  zacházení s vězni odsouzenými za „politické zločiny“ a osobami obviněnými z nedovoleného obchodu s drogami a braní rukojmí;

•  finanční odškodnění pro oběti FARC;

•  rozsah, v němž by se lidé s „omezenou svobodou“ mohli účastnit se politického života;

•  jmenování soudců tribunálu a 

•  sankce pro civilní sponzory polovojenských jednotek;

5.  naléhavě žádá smluvní strany, aby než bude podepsána konečná dohoda, zohlednily hodnocení Mezinárodního trestního soudu a Meziamerického systému pro lidská práva, s cílem upřesnit a vyřešit nedostatky, aby tak mohly být lépe definovány oblasti, které jsou nejasné a kde existuje největší potenciál pro zneužití;

6.  vítá skutečnost, že se strany dohodly, že nebude vyhlášena amnestie za nejzávažnější zločiny, včetně zločinů proti lidskosti, genocidy, závažných válečných zločinů, braní rukojmích nebo jiných závažných omezování svobody, mučení, nuceného vysídlení, násilných zmizení, mimosoudních poprav a sexuálního násilí a oceňuje to jako zásadní krok v boji proti beztrestnosti;

7.  domnívá se, že zřízení podvýboru pro rovnost žen a mužů s cílem začlenit hledisko rovnosti pohlaví do jednání a účast obětí, které přežily sexuální násilí, a vedoucích představitelů organizací zabývajících se právy žen do mírových jednání nemá obdobu a mělo by být inspirací pro další mírové procesy po celém světě;

8.  znovu opakuje, že EU intenzivně podporuje havanské mírové rozhovory a vítá posílenou finanční podporu, kterou Komise přislíbila, jakož i záměr iniciovat svěřenecký fond EU na podporu Kolumbie v období následujícím po tomto konfliktu; domnívá se, že tento svěřenecký fond bude účinný pouze tehdy, pokud jej budou členské státy EU a ostatní mezinárodní dárci významně financovat a pokud bude převážně zaměřen na oběti konfliktu a na programy zaměřené na provádění mírové dohody, jako jsou například projekty na odstraňování min;

9.  zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou budou organizace občanské společnosti sehrávat v období následujícím po dohodě; domnívá se, že silná podpora místních organizací občanské společnosti, které se skládají ze skupin obětí, společenství, náboženských skupin a organizací pro lidská práva, usnadní budování míru, a to zejména ve venkovských a odlehlých oblastech země,

10.  domnívá se, že  by měla být poskytována zvláštní podpora etnickým společenstvím, které během konfliktu nepřiměřeně trpěly, a to zejména afrokolumbijským a původním společenstvím a jednotlivcům;

11.  vítá dohodu, jíž bylo dosaženo ohledně bodu nedovoleného obchodu s drogami a rozhodnutí o provádění politik týkajících se vymýcení a nahrazování nedovolených plodin; zdůrazňuje, že je třeba plánů pro rozvoj venkovských společenství, včetně programů umožňujících vyčištění venkovských oblastí od pozemních min, a vítá opatření, podle nichž by se mělo s pěstiteli nedovolených plodin zacházet odlišně než se zločinnými organizacemi zapojenými do jiných fází obchodu s drogami, a to vzhledem k tomu, že tyto osoby by měly mít možnost se znovu začlenit do kolumbijské společnosti; rovněž vyzývá k podpoře osob, které trpí následky v důsledku leteckého postřiku glyfosátem, karcinogenem, který je používán jako hlavní složka pro leteckou fumigaci;

12.  domnívá se, že jakmile bude dosaženo dohody, kolumbijská vláda bude muset nalézt pro ozbrojené síly novou a omezenější úlohu; domnívá se, že jak ozbrojené, tak i policejní síly budou muset být proškoleny v policejních technikách společenství a dodržování lidských práv a zároveň bude třeba přísného mechanismu kontrolního dohledu;

13.  domnívá se, že mír v Kolumbii může být upevněn jedině za předpokladu, že bude dosaženo i dohody s Národní osvobozeneckou armádou; naléhavě žádá zúčastněné strany, aby nalezly způsob, jak pokročit v rozhovorech a zahájit oficiální jednání;

14.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a vládě a kongresu Kolumbie.