Forslag til beslutning - B8-0062/2016Forslag til beslutning
B8-0062/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om fredsprocessen i Colombia

14.1.2016 - (2015/3033(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0041/2016

Procedure : 2015/3033(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0062/2016
Indgivne tekster :
B8-0062/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0062/2016

Europa-Parlamentets beslutning om fredsprocessen i Colombia

(2015/3033(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, om aftalen af 24. september 2015 om retsopgør i Colombia,

–  der henviser til udnævnelsen af EU's udsending for fredsprocessen i Colombia den 1. oktober 2015,

–  der henviser til redegørelse fra NF/HR, Federica Mogherini, om aftalen af 16. december 2015 om ofrene for konflikten i Colombia,

–  der henviser til topmødet mellem EU og CELAC, som fandt sted den 10. og 11. juni 2015 i Bruxelles, og til Bruxelleserklæringen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. november 2015 om EU's støtte til retsopgør,

–  der henviser til EU's tilsagn om at oprette en trustfond for tiden efter konflikten i Colombia, der kan være parat, når aftalen indgås,

–  der henviser til kommunikéet fra regeringen og FARC om aftalen af 23. september 2015 om retsopgør,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den colombianske regering og landets største venstreorienterede oprørsgruppe, Colombias Væbnede Revolutionære Styrker (FARC), forsøger at bringe mere end fem årtiers væbnet konflikt til ophør og indledte formelle fredsforhandlinger i november 2012 i den cubanske hovedstad Havanna;

B.  der henviser til, at der er blevet indgået en aftale om nogle centrale emner, herunder aftaler om tilbagegivelse af jord, politisk deltagelse og narkotikahandel, og til, at parterne har fastsat den 23. marts 2016 som frist for undertegnelse af et endeligt dokument; der henviser til, at det colombianske folk skal stemme om den endelige aftale i en folkeafstemning:

C.  der henviser til, at mere end 220 000 mennesker er blevet dræbt i den væbnede konflikt, og 45 000 er forsvundet, hvoraf 80 % er civile, og til, at millioner af mennesker er blevet internt fordrevne af volden, og mange er blevet bortført, truet eller såret af landminer under konflikten; der henviser til, at Colombia er det land i verden, der er mest påvirket af miner næst efter Afghanistan, idet landminer har dræbt eller såret mere end 11 000 mennesker i løbet af de seneste 15 år;

D.  der henviser til, at FARC-oprørere ikke har forårsaget al volden, da mange af drabene er blevet begået af højreorienterede paramilitære grupper, som oprindeligt blev oprettet for at bekæmpe FARC; der henviser til, at kriminelle bander, som kæmper om kontrollen over Colombias kokainproduktion, også er blevet en voksende trussel;

E.  der henviser til, at parterne tirsdag den 15. december 2015 underskrev en aftale om det vanskelige spørgsmål om, hvordan de ofre, der står tilbage efter 50 års kampe, anerkendes og kompenseres; der henviser til, at aftalen indeholder løfte om kompensation til ofrene og oprettelse af et "samlet system for sandhed, retfærdighed, erstatning og ikke-gentagelse", som har til formål at opstille rammer for gennemførelsen af denne aftale og af den tidligere aftale af 23. september vedrørende ofrene, herunder en aftale om at nedsætte en sandhedskommission for at finde frem til, hvem der begik hvilke grusomheder, særlige domstole til at dømme dem og et løfte fra begge sider om at lede efter de forsvundne;

F.  der henviser til, at det i aftalen af 23. september fastsættes, at kombattanter i konflikten, som erklærer sig skyldige i alvorlige overtrædelser, vil blive idømt domme på fem til otte års "indskrænket frihed"; der henviser til, at kombattanter for at blive berettiget hertil skal forpligte sig til social rehabilitering – via beskæftigelse, uddannelse eller studier – mens de afsoner deres dom; der henviser til, at de, der tøver med at erkende deres skyld, vil blive idømt fængsel i fem til otte år på "almindelige vilkår", og at de, der nægter at samarbejde, kan idømmes op til 20 års fængsel, hvis de findes skyldige;

G.  der henviser til, at aftalen også omfatter et tilsagn fra både regeringen og guerillagrupperne om at sikre, at volden ikke gentager sig; der henviser til, at det eneste punkt, som der mangler at blive forhandlet om, er den såkaldte aftale om afslutning på konflikten (End of Conflict agreement), som vedrører de praktiske forhold i forbindelse med FARC's demobilisering, afvæbning og reintegration i det colombianske samfund;

H.  der henviser til, at helt op til 24 000 colombianske statsligt ansatte ifølge vicestatsadvokat Jorge Fernando Perdomo er involveret i krigsrelaterede forbrydelser og kunne drage nytte af retsopgørsaftalen, hvis der opnås fred med FARC-oprørerne;

I.  der henviser til, at Nicolás Rodríguez, lederen af Den Nationale Befrielseshær (ELN) – den næststørste oprørsgruppe – den 26. december 2015 udtalte, at hans guerillagruppe og regeringen var blevet enige om en dagsorden for fredsforhandlinger med henblik på en fremtidig fredsaftale; der henviser til, at regeringen ifølge landets indenrigsminister endnu ikke er nået til enighed om fredsforhandlinger med ELN;

1.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til opnåelse af en endelig fredsaftale, og roser især tilsagnet om at sætte i ofrene i centrum for fredsprocessen;

2.  roser den rolle, som garantlandene Cuba og Norge spiller i Havanna-forhandlingerne, samt den rolle, som andre sponsorer (Venezuela og Chile) og ledsagende nationer spiller ved at støtte denne fredsproces;

3.  glæder sig over aftalen om ofre, hvorved der oprettes en "særlig domsmyndighed for fred" til at tage imod tilståelser, stille gerningsmænd for en domstol og straffe dem for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og til at fastsætte erstatning til ofrene, og glæder sig over det kommuniké, hvori det forklares, hvordan sikkerhedsstyrke skal passes ind i denne særlige domsmyndighed;

4.  mener dog, at der endnu er meget, som ikke er fastlagt, og at der fortsat findes visse farlige potentielle smuthuller, herunder:

•  den nøjagtige betydning af "faktisk frihedsindskrænkning" for dem, som tilstår deres forbrydelser,

•  håndteringen af "falsk positive" menneskerettighedsforbrydelser begået af militæret

•  befalingsmænds ansvar

•  behandlingen af fanger, der er dømt for "politiske forbrydelser" og dem, som er anklaget for narkotikahandel og gidseltagning

•  FARC's økonomiske erstatning til ofre

•  i hvilket omfang "frihedsindskrænkede" personer kan deltage i det politiske liv

•  udnævnelsen af dommere

•  sanktioner mod civile, der har støttet paramilitære grupper;

5.  opfordrer indtrængende parterne til, inden den endelige aftale undertegnes og under hensyntagen til evalueringerne fra Den Internationale Straffedomstol og det interamerikanske menneskerettighedssystem, foretage præcisioner og lukke smuthuller for bedre at kunne indkredse de områder, som er uklare og rummer de største muligheder for misbrug;

6.  glæder sig over, at parterne har aftalt, at der ikke vil blive givet amnesti for de alvorligste forbrydelser, herunder forbrydelser mod menneskeheden, folkedrab, alvorlige krigsforbrydelser, gidseltagning eller anden alvorlig frihedsberøvelse, tortur, tvangsfordrivelser, tvungne forsvindinger, udenretslige henrettelser og seksuel vold, og fremhæver det som et afgørende skridt fremad i bekæmpelsen af straffrihed;

7.  mener, at nedsættelsen af en underkommissionen om kønsspørgsmål til at sikre integreringen af et kønsperspektiv i forhandlingerne, og inddragelsen af personer, som har overlevet seksuel vold, og ledere af kvinderettighedsorganisationer i fredsforhandlingerne er uden fortilfælde og bør tjene som inspiration for andre fredsforhandlinger overalt i verden;

8.  gentager EU's stærke politiske støtte til fredsforhandlingerne i Havanna og glæder sig over Kommissionens løfte om øget finansiel støtte samt over hensigten om at oprette en EU-trustfond til støtte i fasen efter konflikten i Colombia; mener, at denne trustfond kun vil være effektiv, hvis EU's medlemsstater og andre internationale donorer yder betydelig finansiering til den, og hvis den primært rettes til konfliktens ofre og til programmer, der sigter mod gennemførelsen af fredsaftalen, såsom minerydningsprojekter;

9.  understreger den afgørende rolle, som civilsamfundsorganisationer vil komme til at spille efter aftalen; mener, at stærk støtte til lokale civilsamfundsorganisationer, herunder grupper af ofre, lokalsamfund, trossamfund og menneskerettighedsgrupper, vil lette skabelsen af fred, navnlig i landdistrikter og fjerntliggende områder af landet;

10.  mener, at der bør ydes særlig støtte til etniske samfund, som har lidt i uforholdsmæssig grad under konflikten, navnlig afro-colombianske og oprindelige befolkningsgrupper og enkeltpersoner;

11.  glæder sig over den aftale, der er blevet indgået om spørgsmålet om ulovlig narkotikahandel, og beslutningen om at gennemføre politikker for udryddelse af ulovlige afgrøder og erstatning af dem med andre afgrøder; understreger behovet for planer til udvikling af landdistrikter, herunder programmer til at rydde landdistrikter for landminer, og glæder sig over ordninger, der har til formål at behandle producenter af ulovlige afgrøder anderledes end kriminelle organisationer, der er involveret i andre faser af narkotikahandelen, fordi disse mennesker bør have mulighed for at blive reintegreret i det colombianske samfund; opfordrer desuden til støtte til de mennesker, som lider under konsekvenserne af skadedyrsbekæmpelse pr. fly med glyphosat, et kræftfremkaldende stof, der anvendes som den primære bestanddel til sprøjtning pr. fly;

12.  mener, at den colombianske regering skal gå over til at spille en ny og mere begrænset rolle for de væbnede styrker, når aftalen er indgået; mener, at både væbnede styrker og politistyrker vil skulle uddannes i nærpolititeknikker og i respekt for menneskerettighederne, under tilsyn af en stærk kontrolmekanisme;

13.  mener, at freden i Colombia kun kan konsolideres, hvis der også opnås en aftale med ELN; opfordrer indtrængende parterne til at finde måder til at gøre fremskridt i forhandlingerne og til at indlede officielle forhandlinger;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og Colombias regering og kongres.