Resolutsiooni ettepanek - B8-0062/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0062/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Colombia rahuprotsessi kohta

14.1.2016 - (2015/3033(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0041/2016

Menetlus : 2015/3033(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0062/2016
Esitatud tekstid :
B8-0062/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0062/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon Colombia rahuprotsessi kohta

(2015/3033(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 24. septembri 2015. aasta avaldust Colombia üleminekuperioodi õigusemõistmist käsitleva kokkuleppe kohta,

–  võttes arvesse Colombia rahuprotsessi jaoks ELi eriesindaja nimetamist 1. oktoobril 2015,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 16. detsembri 2015. aasta avaldust Colombia konflikti ohvreid käsitleva kokkuleppe kohta,

–  võttes arvesse Brüsselis 10.–11. juunil 2015. aastal toimunud ELi ja CELACi tippkohtumist ning Brüsseli deklaratsiooni,

–  võttes arvesse nõukogu 16. novembri 2015. aasta järeldusi ELi toetuse kohta üleminekuperioodi õigusemõistmisele,

–  võttes arvesse ELi lubadust võtta Colombia konflikti lõpetamise järgselt kasutusele usaldusfond, mis oleks kasutuskõlblik ajaks, kui saavutatakse kokkulepe,

–  võttes arvesse Colombia valitsuse ja Colombia Revolutsiooniliste Relvajõudude 23. septembri 2015. aasta kommünikeed üleminekuperioodi õigusemõistmist käsitleva kokkuleppe kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Colombia valitsus ja Colombia suurim vasakpoolne mässuliste rühmitus Colombia Revolutsioonilised Relvajõud (FARC) püüavad lõpetada rohkem kui viiskümmend aastat kestnud relvakonflikti ja alustasid 2012. aasta novembris Kuuba pealinnas Havannas ametlikke rahukõnelusi;

B.  arvestades, et mõne tähtsa küsimuse osas, nagu maa tagastamine, poliitiline osalus ja uimastikaubandus, on saavutatud kokkulepe, ning arvestades, et osapooled on seadnud lõpliku dokumendi allkirjastamise tähtajaks 23. märtsi 2016; arvestades, et lõpliku kokkuleppe üle lastakse Colombia rahval otsustada rahvahääletusel;

C.  arvestades, et relvakonfliktis on hukkunud üle 220 000 inimese ning 45 000 inimest on jäänud kadunuks, kusjuures 80% nendest on tsiviilisikud, ning arvestades, et miljonid inimesed on vägivalla tõttu riigisisesed põgenikud ning paljud rööviti, olid hädaohus või said konfliktis viga maamiinide tõttu; arvestades, et Colombia on maailmas Afganistani järel maamiinide tiheduselt teisel kohal, kuna maamiinide tõttu on viimase 15 aasta jooksul hukkunud või saanud viga rohkem kui 11 000 inimest;

D.  arvestades, et mitte kõiki vägivallaakte ei ole toime pannud FARCi mässulised, vaid paljude tapmiste taga on parempoolsed poolsõjaväelised rühmitused, mis algselt loodi FARCiga võitlemise eesmärgil; arvestades, et järjest suuremaks ohuks on ka Colombia uimastitootmise üle kontrolli saavutamise nimel võitlevad kuritegelikud rühmitused;

E.  arvestades, et teisipäeval, 15. detsembril 2015 allkirjastasid osapooled kokkuleppe keerulise küsimuse osas, kuidas teha kindlaks ja maksta hüvitist rohkem kui 50 aastast kestnud lahingutegevuse ohvritele; arvestades, et kokkuleppes antakse lubadus maksta ohvritele hüvitist ning luua terviklik süsteem tõe väljaselgitamiseks, õigluse jaluleseadmiseks, hüvitise maksmise tagamiseks ja konflikti kordumise ärahoidmiseks, mille eesmärk on luua raamistik kõnealuse kokkuleppe ja varasema, ohvreid käsitleva 23. septembri kokkuleppe rakendamiseks, ning mis hõlmab kokkulepet luua tõekomisjon, et teha kindlaks, kes millise jõhkra kuriteo toime pani, erikohtud nende üle kohtu mõistmiseks ning mõlema poole lubadust otsida kadunuks jäänuid;

F.  arvestades, et 23. septembri kokkuleppes on sätestatud, et nendele konfliktis osalenud võitlejatele, kes tunnistavad end rasketes kuritegudes süüdi, nähakse karistusena ette viie- kuni kaheksa-aastane piiratud vabaduses viibimine; arvestades, et asjaomased võitlejad peavad nimetatud karistusmäära saamiseks kohustuma karistuse kandmise ajal töötama või õppima, et olla ühiskonda integreeritud; arvestades, et nendele, kes venitavad enda süüdi tunnistamisega, määratakse viie- kuni kaheksa-aastane nn tavapärane vabadusekaotus, ning need, kes keelduvad koostööd tegemast, peavad süüdimõistva kohtuotsuse korral arvestama kuni 20-aasta pikkuse vabadusekaotusega;

G.  arvestades, et kokkulepe sisaldab samuti nii valitsuse kui ka mässuliste rühmituste lubadust tagada, et vägivald ei kordu; arvestades, et ainuke punkt, mille osas läbirääkimistel on vaja veel kokkuleppele jõuda, on nn konflikti lõpetamist käsitlev kokkulepe, mis käsitleb FARCi demobiliseerimise, desarmeerimise ja Colombia ühiskonda taasintegreerimisega seotud praktilisi küsimusi;

H.  arvestades, et peaprokuröri asetäitja Jorge Fernando Perdomo hinnangul on 24 000 Colombia riigiteenistujat seotud sõjakuritegudega ning neil võiks üleminekuperioodi õigusemõistmist käsitlevast kokkuleppest abi olla, juhul kui FARCi mässajatega sõlmitakse rahu;

I.  arvestades, et 26. detsembril 2015 teatas suuruselt teise mässuliste rühmituse Rahvusliku Vabastusarmee juht Nicolás Rodríguez, et tema rühmitus ja valitsus saavutasid tulevast rahukokkulepet silmas pidades rahuläbirääkimiste ajakava osas kokkuleppe; arvestades, et Colombia siseministri sõnul ei ole valitsus Rahvusliku Vabastusarmeega rahukõneluste osas veel kokkuleppele jõudnud;

1.  tunneb heameelt lõpliku rahukokkuleppe sõlmimisel tehtud edusammude üle ning avaldab eelkõige tunnustust valmiduse eest asetada ohvrid rahuprotsessis kesksele kohale;

2.  avaldab rahuprotsessi suunajatele Kuubale ja Norrale tunnustust nende rolli eest Havanna kõnelustel, samuti täiendavatele rahastajatele (Venezuela ja Tšiili) ning muudele kõnelustega seotud riikidele rahuprotsessi toetamisel;

3.  tunneb heameelt ohvreid käsitleva kokkuleppe üle, millega luuakse eriotstarbeline rahukohus, et vastu võtta ülestunnistusi ning tuua kohtu ette sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude toimepanijad ja määrata neile karistus, samuti määrata kindlaks ohvritele makstava hüvitise suurus, ning kommünikee üle, milles selgitatakse, et erikohtu pädevusse kuuluvad ka julgeolekujõud;

4.  on sellest hoolimata veendunud, et selgusetuks jääb suur hulk küsimusi ning alles on mõned ohtlikuks kujuneda võivad lüngad:

•  reaalselt ärakandmisele kuuluva piiratud vabadusekaotuse täpne tähendus oma kuriteo üles tunnistanute puhul

•  ekslikult sõjaväele omistatud inimõiguste rikkumistega tegelemine

•  komandöride vastutus

•  poliitiliste kuritegude ning uimastikaubanduse ja pantvangi võtmise eest süüdi mõistetud vangide kohtlemine

•  FARCi poolt ohvritele makstavad hüvitised

•  piiratud vabaduses viibivate isikute võimalus osaleda poliitilises elus

•  kohtunike ametisse nimetamine ning

•  sõjaväelisi rühmitusi toetavate tsiviilisikute karistamine;

5.  nõuab tungivalt, et osapooled muudaksid enne lõpliku kokkuleppe allkirjastamist Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja üleameerikalise inimõiguste süsteemi hinnanguid arvesse võttes kokkuleppe teksti täpsemaks ja kõrvaldaksid lüngad, et täpsemalt määratleda ebamääraseid ja suurima rikkumise potentsiaaliga valdkondi;

6.  tunneb heameelt selle üle, et osapooled leppisid kokku selles, et kõige raskemate kuritegude, sealhulgas inimsusevastaste kuritegude, genotsiidi, raskete sõjakuritegude, pantvangi võtmise või muude tõsiste vabadust piiravate kuritegude, piinamise, sundrände, sunnitud kadunuks jäämiste, kohtuväliste hukkamise ja seksuaalvägivalla puhul ei rakendata amnestiat, ning märgib tunnustavalt, et tegu on olulise sammuga võitluses karistamatuse vastu;

7.  on veendunud, et sooküsimustega tegeleva allkomisjoni loomine, mille eesmärk on tagada soolise aspekti arvesse võtmine läbirääkimistel ning seksuaalvägivalda kogenute ja naiste õigustega tegelevate organisatsioonide juhtide osalemine rahukõnelustel, on pretsedenditu ning peaks olema maailmas teiste rahuprotsesside eeskujuks;

8.  kinnitab veel kord ELi tugevat toetust Havanna rahukõnelustele ning tunneb heameelt selle üle, et komisjon on lubanud suurendada rahalist toetust, samuti kavatsuse üle luua ELi usaldusfond Colombia toetamiseks konflikti järel; on veendunud, et usaldusfondist on abi ainult juhul, kui ELi liikmesriigid ja muud rahvusvahelised abiandjad rahastavad seda tõsiseltvõetavalt ning kui see on suunatud peaasjalikult konflikti ohvritele ja sellistele rahulepingu rakendamiseks mõeldud programmidele nagu miinide eemaldamise programmid;

9.  rõhutab, et kodanikuühiskonna organisatsioonidel on kokkuleppe sõlmimise järel oluline roll; on veendunud, et tugev toetus kohalikele kodanikuühiskonna organisatsioonidele, sealhulgas ohvrite, kogukonna-, usu- ja inimõiguste ühendustele, hõlbustab rahu saavutamist, eelkõige Colombia maa- ja äärepoolseimates piirkondades;

10.  on veendunud, et eriliselt tuleks toetada neid etnilisi kogukondi, kes on konfliktis rohkem kannatanud, eelkõige Colombia aafrika ja põliskogukonnad ning üksikisikud;

11.  tunneb heameelt ebaseadusliku uimastikaubanduse osas saavutatud kokkuleppe ja otsuse üle viia ellu poliitikameetmeid keelatud kultuuride likvideerimiseks ja asendamiseks; rõhutab vajadust töötada välja kavad maakogukondade arendamiseks, sealhulgas programmid maapiirkondade puhastamiseks maamiinidest, ning tunneb heameelt eeskirjade üle, millega püütakse suuri keelatud kultuuride kasvatajaid kohelda teistmoodi kui muude uimastikaubanduse etappidega seotud kuritegelikke organisatsioone, kuna sellistel isikutel peaks olema võimalus Colombia ühiskonda taasintegreerumiseks; nõuab samuti, et toetatakse inimesi, kes kannatavad õhust toimuva fumigatsiooni peamise koostisosana kasutatava kantserogeeni glüfosaadi õhust pritsimise tagajärgede tõttu;

12.  on veendunud, et kokkuleppe saavutamise korral peab Colombia valitsus sõjaväe volitused uuesti määratlema ja neid piirama; on veendunud, et nii relvajõudusid kui ka politseid tuleb koolitada ühiskondliku korravalve ja inimõiguste austamise osas, kindlustades tugeva järelevalvemehhanismi olemasolu;

13.  on veendunud, et rahu saab Colombias kindlustada ainult juhul, kui kokkulepe saavutatakse ka Rahvusliku Vabastusarmeega; nõuab tungivalt, et osapooled leiaksid viise kõneluste hoogustamiseks ning alustaksid ametlikke läbirääkimisi;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Colombia valitsusele ja Kongressile.