Διαδικασία : 2015/3035(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0063/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0063/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 585kWORD 184k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.965v01-00
 
B8-0063/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ κατά το 2016 (2015/3035(RSP))


Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Molly Scott Cato εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ κατά το 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0063/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC, ΣΑΔΗΕ),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων ψηφισμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015 του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 και το 2016 είναι έτη με σημαντικές επετείους που συνδέονται με την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ειρήνη και την ασφάλεια, όπως: την 70ή επέτειο της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών, την 50ή επέτειο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), την 30ή επέτειο της Διακήρυξης του Δικαιώματος στην Ανεξαρτησία (1986) και την 20ή επέτειο της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου (1995), καθώς και την 15η επέτειο της θεμελιώδους απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (2000) και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (2000)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επέτειοι αυτές συμπίπτουν με τη σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έχει προκληθεί από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που εξαναγκάζονται να αφήσουν τις εστίες τους εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, διωγμών, ένοπλων συγκρούσεων και γενικευμένης βίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής, τάξης, κάστας, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή χρώματος αποτελεί υποχρέωση για όλα τα κράτη, ότι επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στο αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – ανεξάρτητα από το αν είναι ατομικά, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά – τα οποία είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα και ότι η φαλκίδευση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα αυτά έχει άμεσο και δυσμενή αντίκτυπο στα άλλα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα στοιχειώδη δικαιώματα των πληθυσμών τους και το καθήκον να λαμβάνουν απτά μέτρα για τη διευκόλυνση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο, και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων που τίθενται ως προς την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή και προστασία της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη έχει άμεσο αντίκτυπο στην αξιοπιστία της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εξωτερικό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες κατευθύνεται από το άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο επαναβεβαιώνει την οικουμενικότητα και τον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και θεσπίζει την υποχρέωση της ΕΕ να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου στη δράση της στη διεθνή σκηνή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ειρήνης και ασφάλειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας, της μετανάστευσης, του εμπορίου και των επενδύσεων, της ανθρωπιστικής δράσης, της κλιματικής αλλαγής και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απομονωμένα από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του ΣΑΔΗΕ, ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) και οι Ειδικές Διαδικασίες που απευθύνονται είτε σε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε σε θεματικά ζητήματα συμβάλλουν στις διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα μέλη του ΣΑΔΗΕ έχουν αναγνωρισμένα διαπράξει βαρύτατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν κακές επιδόσεις όσον αφορά την τήρηση των ειδικών διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σε όργανα των συμβάσεων των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

1.  επιβεβαιώνει την θέση του βάσει της οποίας τα μέλη του ΣΑΔΗΕ θα πρέπει να εκλέγονται μεταξύ των κρατών που εφαρμόζουν τα υψηλότερα πρότυπα για την προαγωγή και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν την θέσπιση κριτηρίων βασιζόμενων στις επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά την εκλογή οιουδήποτε κράτους ως μέλους του ΣΑΔΗΕ· εκφράζει ανησυχία για τις εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορα κράτη μέλη του ΣΑΔΗΕ, μεταξύ άλλων τη Ρωσία, την Κίνα και τη Σαουδική Αραβία· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να μην ψηφίσουν υπέρ της ένταξης των κρατών που διαπράττουν τέτοιες εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ΣΑΔΗΕ και να γνωστοποιήσουν την ψήφο τους·

2.  εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (εφεξής: η Αρμοστεία) και τονίζει ότι είναι σημαντική η προάσπιση αυτής της ανεξαρτησίας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η Αρμοστεία μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της με αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο· επαναλαμβάνει ότι η Αρμοστεία πρέπει να χρηματοδοτείται επαρκώς και να λαμβάνει πλήρη στήριξη·

3.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τις Ειδικές Διαδικασίες και το ανεξάρτητο καθεστώς των εντολοδόχων, το οποίο τους επιτρέπει να εκπληρώνουν την αποστολή τους με πλήρη αμεροληψία· εκφράζει βαθύτατη λύπη για την έλλειψη συνεργασίας που επιδεικνύουν ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Βενεζουέλα, η Σαουδική Αραβία και η Αιθιοπία, καθώς και κράτη- παρατηρητές, όπως η Ζιμπάμπουε, το Ουζμπεκιστάν και το Τουρκμενιστάν, με ειδικές θεματικές διαδικασίες, όπως επίσης και για την έλλειψη συνεργασίας των ενδιαφερόμενων χωρών όσον αφορά τις ειδικές διαδικασίες για συγκεκριμένες χώρες, περιλαμβανομένου του Ισραήλ· καλεί όλα τα κράτη να συνεργαστούν πλήρως με τις διαδικασίες αυτές·

4.  επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει η οικουμενικότητα της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) με στόχο να επιτευχθεί πλήρης κατανόηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τον δεύτερο κύκλο εξέτασης· ζητεί και πάλι όσες συστάσεις δεν έγιναν δεκτές από τα κράτη κατά τον πρώτο κύκλο, να επανεξεταστούν στη συνέχιση της διαδικασίας UPR·

5.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, κυρίως η κοινωνία των πολιτών, συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία UPR και εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία UPR παρεμποδίζεται από σοβαρούς περιορισμούς και ολοένα περισσότερες απαγορεύσεις και εκφοβισμούς·

6.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις της UPR σε όλους τους διαλόγους πολιτικής της ΕΕ με τις ενδιαφερόμενες χώρες, για να διερευνηθούν τρόποι και μέσα για την υλοποίηση των συστάσεων αυτών μέσω στρατηγικών ανά χώρα και περιφερειακών στρατηγικών·

7.  με αφορμή τη 10η επέτειο του ΣΑΔΗΕ, ζητεί να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του οργάνου αυτού, καθώς και ο βαθμός στον οποίο εκπληρώνει την εντολή του και η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εφαρμογή των ψηφισμάτων του και των αποφάσεών του· εκφράζει ανησυχία για την κατάρτιση ψηφισμάτων από τα κράτη που ευθύνονται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημειώνοντας ότι συχνά ακολουθούν αυτή την πρακτική όχι για να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά την κατάσταση, αλλά με σκοπό να προστατεύσουν τις πράξεις και τις παραλείψεις τους από τον διεθνή έλεγχο· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση σε κάθε χώρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση τις επιδόσεις της χωρίς επιλεκτικότητα· τονίζει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πτυχές του έργου του ΣΑΔΗΕ και πρέπει να προαχθεί η συντονισμένη δράση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αντιποίνων·

8.  χαιρετίζει την Πρωτοβουλία για Αλλαγή, που δρομολογήθηκε από τον Ύπατο Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και η οποία αποβλέπει στη βελτίωση και ενίσχυση της συνολικής παρουσίας των υπηρεσιών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, με τη δημιουργία οκτώ περιφερειακών κόμβων για την προστασία και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άμεση συνεργασία με τους εταίρους έτσι ώστε να μετασχηματίζονται οι συστάσεις του μηχανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πραγματικές αλλαγές επιτόπου·

Τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

9.  εκφράζει αποδοκιμασία για τη διαίρεση και την έλλειψη ενότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά ορισμένες καταστάσεις χωρών κατά το περασμένο έτος, μεταξύ άλλων το Αζερμπαϊτζάν, το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο και την Υεμένη, καθώς πολλά κράτη μέλη αρνήθηκαν να συνυπογράψουν την κοινή δήλωση της ΕΕ ή ακόμη και υπονόμευσαν ενεργά πρωτοβουλίες άλλων κρατών μελών της ΕΕ·

10.  εκφράζει δυσαρέσκεια για την παθητικότητα ορισμένων κρατών μελών στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ· εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το ψήφισμα για τη Λευκορωσία αποτελεί το μοναδικό νέο ψήφισμα ανά χώρα το οποίο η ΕΕ αποφάσισε να δρομολογήσει ως ομάδα από τη δημιουργία του ΣΑΔΗΕ· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και το ΣΑΔΗΕ να επιδείξουν ισχυρότερη ηγεσία όσον αφορά τις καταστάσεις χωρών και να αναλάβουν δράση για καταστάσεις που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί από το ΣΑΔΗΕ·

11.  εκφράζει δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά των κρατών μελών της ΕΕ στις ψηφοφορίες για σειρά ιδιαίτερα σημαντικών ζητημάτων για τις χώρες του νότου και για το γεγονός ότι κράτη μέλη της ΕΕ απείχαν από ψηφοφορίες ή ως επί το πλείστον καταψήφισαν ψηφίσματα, τα οποία τελικά εγκρίθηκαν, όπως το ψήφισμα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων παράνομης προέλευσης, τις ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και εταιρείες ασφαλείας, τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το εξωτερικό χρέος, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διεθνή αλληλεγγύη, τα μονομερή εξαναγκαστικά μέτρα, τους μισθοφόρους, το δικαίωμα στην ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα των αυτοχθόνων, τον ρατσισμό, τους πληθυσμούς αφρικανικής καταγωγής, το δικαίωμα στην ανάπτυξη και την προαγωγή μιας δημοκρατικής και δίκαιης παγκόσμιας τάξης· εκφράζει, επίσης, δυσαρέσκεια για τη διαρκή διαίρεση μεταξύ των κρατών μελών στο ΣΑΔΗΕ όσον αφορά σειρά θεμελιωδών θεματικών ψηφισμάτων, μεταξύ άλλων για τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το δικαίωμα στην ειρήνη, την καταπολέμηση του ρατσισμού και το δικαίωμα στην ανάπτυξη·

12.  θεωρεί ότι τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών των κρατών μελών της ΕΕ στο ΣΑΔΗΕ έρχονται σε έντονη αντίθεση με τη δεδηλωμένη δέσμευση της ΕΕ για τον αδιαίρετο χαρακτήρα των δικαιωμάτων και ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων και αντικατοπτρίζει τη συλλογική αποτυχία της ΕΕ όσον αφορά την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων σε αυτούς τους τομείς· καλεί την ΕΥΕΔ να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση αυτή και να ενθαρρύνει μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση της προσέγγισης της ΕΕ και των κρατών μελών όσον αφορά τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και τα επονομαζόμενα « δικαιώματα νέας γενιάς » στο ΣΑΔΗΕ· ζητεί μια πιο συνεπή και μη επιλεκτική συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ στο ΣΑΔΗΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενσωματώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις δράσεις και τις θέσεις τους στο ευρύτερο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών·

Ατομικά και πολιτικά δικαιώματα

13.  επαναλαμβάνει ότι η ελεύθερη εκλογή πολιτικών ηγετών μέσα από περιοδικά διεξαγόμενες αδιάβλητες εκλογές με βάση την καθολική και ίση ψηφοφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

14.  επιβεβαιώνει ότι η ύπαρξη της ελευθερίας της έκφρασης και ενός παλλόμενου περιβάλλοντος που είναι πρόσφορο για μια ανεξάρτητη και πολυφωνική κοινωνία των πολιτών αποτελούν προαπαιτούμενα για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  φρονεί ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν πλεονεκτήματα και δημιουργούν προκλήσεις όσον αφορά την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον διορισμό Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή στην ψηφιακή εποχή, η εντολή του οποίου περιλαμβάνει ζητήματα επίβλεψης και ιδιωτικής ζωής, τα οποία επηρεάζουν τους ανθρώπους στο διαδίκτυο και εκτός αυτού·

16.  επαναλαμβάνει την από μακρού αντίθεσή του στη θανατική ποινή, στα βασανιστήρια και στην ωμή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία, σε κάθε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες· τονίζει για ακόμη μία φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην εδραίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

17.  επαινεί την αξιόλογη πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι πολλές χώρες έχουν αναστείλει τις θανατικές εκτελέσεις ενώ άλλες έχουν λάβει νομοθετικά μέτρα στην κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του σχετικά με την επαναφορά των εκτελέσεων σε ορισμένες χώρες τα λίγα τελευταία χρόνια· καλεί τα κράτη που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή ή που διατηρούν μακράς διάρκειας μορατόριουμ θανατικής ποινής να μην την επαναφέρουν και τα κράτη που διατηρούν τη θανατική ποινή να θεσπίσουν μορατόριουμ ως πρώτο βήμα προς την κατάργηση·

18.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι δεν συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην επιβολή ή την εκτέλεση θανατικής καταδίκης σε χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή μέσω οιουδήποτε μέσου, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής στήριξης στην επιβολή του νόμου ή βοήθειας στις διωκτικές αρχές η οποία θα μπορούσε να συμβάλει σε θανατική καταδίκη·

Κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα

19.  εκφράζει τη λύπη του διότι, πάνω από 20 χρόνια μετά την έγκριση της Διακήρυξης της Βιέννης για την οικουμενικότητα, το αδιαίρετο, την αλληλεξάρτηση και τον αλληλένδετο χαρακτήρα όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR) δεν αντιμετωπίζεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της σε ίδια βάση και με την ίδια έμφαση όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), όπως αποδεικνύει η συμπεριφορά της ΕΕ σε ψηφοφορίες του ΣΑΔΗΕ· αναγνωρίζει τις προσπάθειες του ΣΑΔΗΕ να θέσει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ίση βάση και να τους δώσει την ίδια έμφαση, μέσω της θέσπισης εντολοδόχων Ειδικών Διαδικασιών σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα· επιμένει ότι πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες, μεταξύ άλλων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, για να διασφαλιστεί η ευρεία επικύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου του ICESCR, το οποίο καθιερώνει μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και έρευνας·

20.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση της ακραίας φτώχειας, η οποία θέτει σε κίνδυνο την άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΣΑΔΗΕ για την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα (A/HRC/29/31) και υποστηρίζει τις προτάσεις του για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, οι οποίες περιλαμβάνουν: να δοθεί στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα η ίδια προβολή και προτεραιότητα που δίδεται στα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· να αναγνωριστεί το δικαίωμα στην κοινωνική προστασία· να υλοποιηθούν φορολογικές πολιτικές που στοχεύουν ειδικά στη μείωση των ανισοτήτων· να δοθεί νέα ώθηση και ουσία στο δικαίωμα στην ισότητα· και να τεθούν τα ζητήματα αναδιανομής των πόρων στο κέντρο των συζητήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

21.  είναι της γνώμης ότι η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η κακοδιαχείριση των δημόσιων αγαθών και η έλλειψη λογοδοσίας συμβάλλουν στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών, δεδομένου ότι εκτρέπουν κεφάλαια του κρατικού προϋπολογισμού που θα έπρεπε να αφιερωθούν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε απολύτως απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες όπως την εκπαίδευση, τις βασικές υπηρεσίες υγείας και άλλες κοινωνικές υποδομές· θεωρεί ότι η δράση για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων στην πληροφόρηση, την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, σε μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή και στη δημοκρατική συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

22.  τονίζει ότι οι μειονοτικές κοινότητες σε τρίτες χώρες έχουν ειδικές ανάγκες και ότι θα πρέπει να προαχθεί η πλήρης ισότητά τους σε όλους τους τομείς του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού βίου·

Αυτόχθονες λαοί

23.  καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή των αυτοχθόνων λαών σε όλες τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη ότι οι αυτόχθονες λαοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή, και να υποστηρίξουν ενεργά τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να απαιτήσουν ότι όλοι οι εντολοδόχοι Ειδικών Διαδικασιών πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που αφορούν τις αυτόχθονες γυναίκες, τους νέους και τα άτομα με αναπηρία και να αναφέρουν συστηματικά τέτοιου είδους ζητήματα στο ΣΑΔΗΕ· παροτρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την ανάπτυξη ενός γενικευμένου προγράμματος δράσης για τους αυτόχθονες λαούς, όπως ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ψήφισμά της του Σεπτεμβρίου 2014, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση τακτικής διαβούλευσης με τους αυτόχθονες λαούς στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας·

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

24.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη παρενόχληση και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης από τις κυβερνητικές δυνάμεις ορισμένων τρίτων χωρών· εκφράζει την ανησυχία του για την άδικη και περιοριστική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στη χρηματοδότηση από το εσωτερικό, η οποία οδηγεί σε συρρίκνωση του χώρου για τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να προωθούν και να υποστηρίζουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δραστηριοτήτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους επιτρέπουν να λειτουργούν χωρίς φόβο, καταστολή ή εκφοβισμό·

25.  καλεί όλες τις κυβερνήσεις να επιτρέψουν στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συνεργάζονται με το ΣΑΔΗΕ στον μηχανισμό της UPR και να εξασφαλίσουν ότι οι χώρες που είναι υπεύθυνες για αντίποινα εναντίον ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα κληθούν να λογοδοτήσουν·

26.  θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη παρενόχληση και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης από ορισμένα κράτη μέλη του ΣΑΔΗΕ υπονομεύει την αξιοπιστία του ΣΑΔΗΕ· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν σε επίπεδο ΗΕ μια πρωτοβουλία για την κατάρτιση μιας συνεκτικής και σφαιρικής απάντησης στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, σε παγκόσμια κλίμακα, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα των γυναικών, για την υπεράσπιση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων στη γη και των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων λαών, σχετικά με τη διαφθορά και την ατιμωρησία, όπως και οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που χρησιμοποιούν μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών και των κοινωνικών μέσων, και να καταγγέλλουν συστηματικά τη δολοφονία τους·

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

27.  υποστηρίζει ένθερμα την ουσιαστική και συνολική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός της ΕΕ και καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να υλοποιήσουν εθνικά προγράμματα δράσης· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στην αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τα ένδικα μέσα·

28.  καλεί τον ΟΗΕ και την ΕΕ να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη, οι οποίοι είναι θύματα αντιποίνων, μεταξύ άλλων με απειλές, παρενόχληση, αυθαίρετες συλλήψεις, επιθέσεις και δολοφονίες, επειδή επικρίνουν τις μεγάλης κλίμακας αγορές εδαφών σε βάρος των δικαιωμάτων των αγροτικών πληθυσμών τρίτων χωρών στη γη και στα τρόφιμα, ιδίως σε σχέση με επενδύσεις ή δραστηριότητες πολυεθνικών και ευρωπαϊκών εταιρειών· ζητεί την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση του ζητήματος της αρπαγής γαιών και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη από τους μηχανισμούς του ΟΗΕ και την ΕΕ·

29.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να διευρύνει το Έργο Λογοδοσίας και Επανόρθωσης έτσι ώστε να συμβάλλει σε ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα επανορθώσεων στο εγχώριο δίκαιο, ιδίως σε υποθέσεις κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον επιχειρηματικό τομέα· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους όσον αφορά την εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα που αντιμετωπίζουν τόσο πρακτικές όσο και νομικές δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε μέτρα επανόρθωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε σχέση με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με επιχειρήσεις·

30.  εκφράζει λύπη για την αρνητική ψήφο και την παρακώλυση εκ μέρους κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τη σύσταση ανοικτής διακυβερνητικής ομάδα εργασίας (IGWG) με αντικείμενο την εκπόνηση ενός νομικά δεσμευτικού μηχανισμού για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες επιχειρηματικές οντότητες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει ικανοποίηση για το έως τώρα έργο της IGWG και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετέχουν εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις·

Μετανάστευση και πρόσφυγες

31.  καλεί το ΣΑΔΗΕ και τους μηχανισμούς του να δώσουν τη μέγιστη προσοχή στις συνέπειες των υψηλών αριθμών προσφύγων και μεταναστών στον κόσμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κάνουν συστάσεις για το θέμα· υπογραμμίζει με απογοήτευση ότι τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα έχουν καταστεί τα πλέον θανατηφόρα σύνορα στον κόσμο· ζητεί την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές διαχείρισης συνόρων και τις δράσεις που εκτελεί ο FRONTEX, περιλαμβανομένης της σύστασης μηχανισμού υποβολής καταγγελιών·

32.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το έργο του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς και την υλοποίηση των συστάσεών του, περιλαμβανομένου του αιτήματος για ενίσχυση των προσπαθειών για νέους τρόπους παροχής νόμιμων οδών μετανάστευσης για όσους βρίσκονται σε ανθρωπιστική κατάσταση, για ταχεία εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και για παροχή και παρακολούθηση περισσότερων ευκαιριών επανεγκατάστασης·

33.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες και εκτεταμένες διακρίσεις και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων· καλεί όλες τις χώρες να υιοθετήσουν μια βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση στη μετανάστευση, θέτοντας τα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στο κέντρο των μεταναστευτικών πολιτικών και της διαχείρισης της μετανάστευσης, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση περιθωριοποιημένων και μειονεκτικών ομάδων μεταναστών, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά· καλεί όλα τα κράτη να αντιμετωπίσουν τη σχετική με το φύλο βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδιασμού της μεταναστευτικής πολιτικής από τη σκοπιά του φύλου, ώστε να καλύπτονται οι ειδικές ανάγκες τους·

34.  υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ατόμων που βρίσκονται στην επικράτειά τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την προέλευσή τους και από το καθεστώς μετανάστη· υπενθυμίζει ότι η επιστροφή μεταναστών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με πλήρη σεβασμό για τα δικαιώματα των μεταναστών, με βάση ελεύθερες και με επίγνωση αποφάσεις και μόνο όταν υπάρχει εγγύηση για την προστασία των δικαιωμάτων τους στη χώρα τους· καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τέρμα στις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις μεταναστών και να τηρήσουν αυστηρά την απαγόρευση της επαναπροώθησης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι όλες οι συμφωνίες συνεργασίας για τη μετανάστευση και οι συμφωνίες επανεισδοχής με κράτη εκτός ΕΕ συμμορφώνονται προς το διεθνές δίκαιο·

Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινα δικαιώματα

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη Συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), η οποία καλύπτει την προσαρμογή, τον μετριασμό, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και την οικοδόμηση ικανοτήτων· επιμένει ότι το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς της οικονομικής πολιτικής· καλεί όλα τα συμβαλλόμενα κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία να θεσπίσουν επείγοντα και φιλόδοξα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής, ενσωματώνοντας την κλιματική αλλαγή σε όλους τους τομείς πολιτικής· επιμένει ότι όλες οι πολιτικές και οι δράσεις σε σχέση με την UNFCCC θα πρέπει να βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα·

36.  υπενθυμίζει ότι ο δυσμενής αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει μια άμεση και δυνητικά μη αντιστρέψιμη παγκόσμια απειλή για την πλήρη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ότι ο αντίκτυπός αυτός στις ευπαθείς ομάδες, που ήδη βρίσκονται σε επισφαλή θέση από πλευράς ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι σημαντικός· παρατηρεί με ανησυχία ότι συμβάντα που συνδέονται με το κλίμα, όπως η άνοδος της στάθμης των θαλασσών και οι ακραίες μετεωρολογικές αλλαγές που προκαλούν ξηρασίες και πλημμύρες, αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερες απώλειες ζωών, σε μετατοπίσεις πληθυσμών και σε ελλείψεις τροφής και νερού·

37.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει τις νομικές ελλείψεις όσον αφορά τη χρήση του όρου «κλιματικός πρόσφυγας», συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ή κάποιας νομικώς δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας·

Δικαιώματα των γυναικών

38.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να μη διακυβευθεί το κεκτημένο της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και για την προστασία των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι ο καθολικός σεβασμός της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και η πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες συμβάλλουν στη μείωση της παιδικής και μητρικής θνησιμότητας· τονίζει ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός, η μητρική υγεία και η εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και την ασφαλή άμβλωση αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη σωτηρία της ζωής των γυναικών και για τη στήριξή τους ώστε να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους εάν έχουν πέσει θύματα βιασμού· τονίζει την ανάγκη οι εν λόγω πολιτικές να τεθούν στον πυρήνα της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής δράσης με τρίτες χώρες·

39.  χαιρετίζει το πρόσφατο ψήφισμα 2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, το οποίο ανάγει τις γυναίκες σε κεντρική συνιστώσα όλων των προσπαθειών για αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, που περιλαμβάνουν την εξτρεμιστική βία, την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ειρήνη και την ασφάλεια· επαινεί τα πορίσματα της παγκόσμιας μελέτης του ΟΗΕ σχετικά με την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, όπου τονίζεται η σημασία του ηγετικού ρόλου και της συμμετοχής των γυναικών στη διευθέτηση συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης, και αναφέρεται ότι η συμμετοχή τους έχει βελτιώσει την ανθρωπιστική βοήθεια, έχει ενισχύσει τις προσπάθειες των ειρηνευτικών δυνάμεων, έχει συμβάλει στην ολοκλήρωση ειρηνευτικών συνομιλιών και έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση της εξτρεμιστικής βίας·

40.  εκφράζει την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, μετά την εμφάνιση βίαιων εξτρεμιστικών ομάδων, όπως είναι το Daesh στη Συρία και το Ιράκ και η Boko Haram στη Δυτική Αφρική, η βία κατά των γυναικών, και ιδίως η σεξουαλική βία, έχει καταστεί αναπόσπαστο τμήμα των στόχων, της ιδεολογίας και των πηγών εσόδων αυτών των εξτρεμιστικών ομάδων, αντιπροσωπεύει δε μια σημαντική νέα πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα· καλεί όλες τις κυβερνήσεις και τα όργανα του ΟΗΕ να εντείνουν την προσήλωσή τους στην καταπολέμηση των απεχθών αυτών εγκλημάτων και στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των γυναικών ώστε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, και να λάβουν επανόρθωση και επαρκή μέτρα υποστήριξης·

41.  θεωρεί ότι ένας τρόπος για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι να εξασφαλιστεί η αυτονομία των γυναικών, με αντιμετώπιση των υποκείμενων ανισοτήτων ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες, οι οποίες καθιστούν ευπαθείς τις γυναίκες και τα κορίτσια σε περιόδους συγκρούσεων· καλεί τον ΟΗΕ και όλα τα κράτη μέλη του να λάβουν απτά μέτρα για να εξασφαλίσουν την αυτονομία των γυναικών, την ουσιαστική τους ένταξη στην πρόληψη και διευθέτηση συγκρούσεων και στη διαδικασία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και οικοδόμησης της ειρήνης, αυξάνοντας την αντιπροσώπευσή τους σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων σε εθνικά, περιφερειακά και διεθνή όργανα και μηχανισμούς·

Δικαιώματα των παιδιών

42.  υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία εγκρίθηκε το 1989 και αποτελεί την ευρύτερα κυρωμένη διεθνή συνθήκη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορίζει μια σειρά δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στη ζωή, στην υγεία, στην εκπαίδευση και το παιχνίδι, καθώς και το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα προστασίας από τη βία και τις διακρίσεις, καθώς και το δικαίωμα να ακούγονται οι απόψεις του· καλεί όλους τους υπογράφοντες αυτής της συνθήκης να τιμήσουν την υποχρέωσή τους· καλεί τις ΗΠΑ, ως τη μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έχει ακόμη επικυρώσει αυτή τη σύμβαση, να το πράξει ως ζήτημα προτεραιότητας·

43.  χαιρετίζει την προγραμματισμένη παγκόσμια μελέτη που θα δρομολογηθεί από τον ΟΗΕ προκειμένου να χαρτογραφηθεί, μέσω παρακολούθησης και ανάλυσης της αξιολόγησης, ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται επί τόπου οι διεθνείς νόμοι και τα πρότυπα, και να αξιολογηθούν οι συγκεκριμένες δυνατότητες των κρατών να βελτιώσουν τις πολιτικές και τις απαντήσεις τους· παροτρύνει όλα τα κράτη να υποστηρίξουν αυτή τη μελέτη και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν·

44.  σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένα άτομα καταδικάστηκαν σε θάνατο για εγκλήματα που διέπραξαν όταν ήταν ηλικίας κάτω των 18 ετών και εκτελέστηκαν σε χώρες σε όλο τον κόσμο το 2015, παρά την απαγόρευση της χρήσης θανατικής ποινής σε ανήλικους από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού·

Δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ

45.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται νόμοι και πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις καθώς και βιαιοπραγίες σε διάφορες χώρες εις βάρος ατόμων με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό τους και την ταυτότητα φύλου τους, περιλαμβανομένης της χρήσης της θανατικής ποινής σε ορισμένες χώρες· ενθαρρύνει τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης των ατόμων ΛΟΑΔΜ σε χώρες οι οποίες πρόσφατα θέσπισαν νόμους κατά των ΛΟΑΔΜ, οι οποίοι απειλούν τη ζωή σεξουαλικών μειονοτήτων· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους λεγόμενους νόμους «κατά της προπαγάνδας» οι οποίοι περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, και ισχύουν επίσης σε ορισμένες χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου·

46.  υποστηρίζει το συνεχιζόμενο έργο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εναντίον αυτών των νόμων που εισάγουν διακρίσεις, ιδίως μέσω δηλώσεων, εκθέσεων και της εκστρατείας «Ελευθερία και ισότητα», καθώς και το έργο άλλων οργανισμών του ΟΗΕ στον τομέα αυτόν· εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών αυτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και καλεί την ΕΕ να εντείνει την υποστήριξή της προς αυτούς· σημειώνει ότι είναι πιθανότερος ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε νομικούς θεσμούς, ενδεχομένως μέσω της καταχωρημένης συμβίωσης ή του γάμου· καλεί το ΣΑΔΗΕ να δημιουργήσει Ειδική Διαδικασία ή άλλο μηχανισμό για να εξασφαλίσει ότι δίδεται συστηματικά προσοχή σε αυτά τα ζητήματα·

Αντιτρομοκρατική πολιτική και ανθρώπινα δικαιώματα

47.  υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών αποτελεί το θεμέλιο των επιτυχών πολιτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών παρακολούθησης και ζητεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε όλες τις αντιτρομοκρατικές δράσεις, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας αντιτρομοκρατικής στρατηγικής του ΟΗΕ·

Αθλητισμός και ανθρώπινα δικαιώματα

48.  καταγγέλλει την αυξανόμενη πρακτική απολυταρχικών κρατών να διοργανώνουν μείζονος σημασίας αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις προκειμένου να ενισχύσουν τη διεθνή νομιμότητά τους, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν περαιτέρω τις εγχώριες αντιδράσεις· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέτουν ενεργητικά αυτό το ζήτημα, μεταξύ άλλων στο ΣΑΔΗΕ, και να συνεργαστούν με εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, εταιρικούς παράγοντες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις πρακτικές πλευρές της συμμετοχής τους σε παρόμοιες εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA στη Ρωσία το 2018 και στο Κατάρ το 2022 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2022· ζητεί την ανάπτυξη πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για τον αθλητισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Καταπολέμηση της ατιμωρησίας/ΔΠΔ

49.  επιβεβαιώνει τη σθεναρή δέσμευσή του για τον τερματισμό της ατιμωρησίας που χαρακτηρίζει τα σοβαρότερα εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα και για την απονομή δικαιοσύνης στα θύματα εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας, περιλαμβανομένων όσων σχετίζονται με σεξουαλική βία, και επαναλαμβάνει την ισχυρή υποστήριξή του προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· συνεχίζει να επαγρυπνεί για οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης της νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του Δικαστηρίου· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του διότι πολλά εντάλματα σύλληψης δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με το Δικαστήριο και να του παρέχουν ισχυρή διπλωματική, πολιτική και οικονομική στήριξη, μεταξύ άλλων και στα Ηνωμένα Έθνη· ζητεί την ενίσχυση των προσπαθειών για την προώθηση του οικουμενικού χαρακτήρα του Καταστατικού της Ρώμης μέσω της κύρωσής του, περιλαμβανομένων των τροπολογιών της Καμπάλα, και της αποτελεσματικής εφαρμογής του·

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αυτόνομα όπλα

50.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο της ΕΕ για την ανάπτυξη κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με την οποία θα αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και θα εξετάζονται θέματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η λογοδοσία, η προστασία των πολιτών και η διαφάνεια· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να απαγορεύσει την παραγωγή, την ανάπτυξη και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων, τα οποία καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· επιμένει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αποτελούν μέρος όλων των διαλόγων που διεξάγονται με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· εκφράζει δυσαρέσκεια για την αρνητική ψήφο της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στο τελευταίο ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ για τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε αντιτρομοκρατικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

Ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτική για τα ναρκωτικά

51.  χαιρετίζει την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν οι ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και βασανιστήρια στις 7 Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα με την οποία «οι εκτελέσεις για εγκλήματα ναρκωτικών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και παράνομες δολοφονίες» και «οι διεθνείς οργανισμοί και τα κράτη που παρέχουν διμερή τεχνική στήριξη για την καταπολέμηση των εγκλημάτων ναρκωτικών πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προγράμματα στα οποία συνεισφέρουν δεν οδηγούν τελικά σε καταπάτηση του δικαιώματος στη ζωή»·

52.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέσουν την κατάργηση της θανατικής ποινής για σύμφωνα με την οποία η κατάργηση της θανατικής ποινής για αδικήματα ναρκωτικών ως ζήτημα προτεραιότητας στις διαπραγματεύσεις με την UNGASS και επαναλαμβάνει ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής για σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά αδικήματα θα πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση για την χρηματοδοτική συνδρομή, την τεχνική βοήθεια, την οικοδόμηση ικανοτήτων και κάθε άλλου είδους υποστήριξη για πολιτικές κατά των ναρκωτικών·

53.  εκφράζει την υποστήριξή του για τον ορισμό Ειδικού Εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική για τα ναρκωτικά·

Προτεραιότητες της ΕΕ σε ζητήματα που συνδέονται με συγκεκριμένες χώρες

Αζερμπαϊτζάν

54.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή δήλωση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν που διατυπώθηκε κατά την 29η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν υποστήριξαν την εν λόγω κοινή δήλωση· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα άλλα μέλη του Συμβουλίου να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν και να εργαστούν για την έγκριση ενός ψηφίσματος που απευθύνει έκκληση για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ακτιβιστών και μελών της κοινωνίας των πολιτών, των δημοσιογράφων και συντακτών ιστολογίων (bloggers) που έχουν συλληφθεί ή κρατούνται με βάση πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών για βασανιστήρια κατά την κράτησή τους, καθώς και για την κατάργηση των νόμων που περιορίζουν αδικαιολόγητα τις ελευθερίες της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι στο Αζερμπαϊτζάν· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδιώξουν τη σύσταση εντολής Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν·

55.  εκφράζει ικανοποίηση για την προσωρινή απελευθέρωση για ανθρωπιστικούς λόγους της Leyla και του Arif Yunus, αλλά ζητεί την άμεση απόσυρση όλων των κατηγοριών εις βάρος τους· εκφράζει βαθιά δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι κανένας κρατούμενος για λόγους συνείδησης στο Αζερμπαϊτζάν δεν απελευθερώθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης απονομής προεδρικής χάρης·

Λευκορωσία

56.  χαιρετίζει την απελευθέρωση των υπολοίπων έξι κρατουμένων ως ευπρόσδεκτο βήμα· εκφράζει η βαθιά ανησυχία του για τους συνεχιζόμενους περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· καταδικάζει την παρενόχληση ανεξάρτητων δημοσιογράφων και δημοσιογράφων της αντιπολίτευσης, καθώς και τις διώξεις και κρατήσεις ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επικριτών με χαλκευμένες κατηγορίες· καταδικάζει την συνεχιζόμενη χρήση της θανατικής ποινής·

57.  ζητεί την ανανέωση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία κατά την 32η σύνοδο του Συμβουλίου, και καλεί την κυβέρνηση να συνεργαστεί πλήρως με τον Ειδικό Εισηγητή, και να δεσμευτεί για τη δρομολόγηση των, από καιρό αναμενόμενων, μεταρρυθμίσεων για την προώθηση και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συστάσεων του Ειδικού Εισηγητή και άλλων μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Γεωργία

58.  παρατηρεί τις ουσιαστικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν οδηγήσει σε κάποια πρόοδο και σε βελτιώσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, την εισαγγελία, την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης, τα δικαιώματα του παιδιού, την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των εσωτερικά εκτοπισμένων·

59.  σημειώνει, ωστόσο, ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά την κακομεταχείριση, ιδίως όσον αφορά την προφυλάκιση και την αποκατάσταση των θυμάτων, τη λογοδοσία για τις καταχρήσεις εξουσίας των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, τις έρευνες για καταχρήσεις από κυβερνητικούς αξιωματούχους στο παρελθόν και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών· εξακολουθεί να ανησυχεί σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης και την έλλειψη πρόσβασης των παρατηρητών στις κατεχόμενες περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσκινβάλι / της Νότιας Οσετίας, όπου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν εκτεταμένες· καλεί τη γεωργιανή κυβέρνηση να λάβει τα δέοντα μέτρα προκειμένου να πραγματοποιηθεί το επόμενο βήμα με βάση τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στη διαδικασία UPR·

Ρωσία

60.  καταδικάζει έντονα τη συνεχιζόμενη βίαιη καταστολή των αντιδράσεων εκ μέρους της κυβέρνησης, μέσω της στοχοποίησης ανεξάρτητων ΜΚΟ διά του λεγόμενου «νόμου περί ξένων πρακτόρων» και του «νόμου περί ανεπιθύμητων ξένων οργανώσεων» οι οποίοι επιτρέπουν στις αρχές να απαγορεύουν διεθνείς ΜΚΟ που θεωρούνται ότι απειλούν τις αμυντικές δυνατότητες ή τα συνταγματικά θεμέλια της Ρωσίας, καθώς και τη συνεχόμενη και πολύμορφή καταστολή των ακτιβιστών, των πολιτικών αντιπάλων και των επικριτών του καθεστώτος·

Ουκρανία

61.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις αδιακρίτως σε μη στρατιωτικούς στόχους, τις στοχευμένες επιθέσεις σε σχολεία και τη χρήση των σχολείων για στρατιωτικούς σκοπούς και από τα δύο μέρη· καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των συγκρούσεων, και υποστηρίζει πλήρως την αποστολή παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και την ειδική αποστολή παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία· καλεί την Κυβέρνηση της Ουκρανίας να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει την παράδοση ορισμένων τύπων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας υποκατάστασης οπιοειδών (OST), να βελτιώσει τις διαδικασίες εγγραφής και τα μέσα πρόσβασης στην απασχόληση και στα κρατικά επιδόματα για όσους εκτοπίστηκαν από τις συγκρούσεις, να καταργήσει τη νομοθεσία που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη της χρήσης των σχολείων από τις ένοπλες δυνάμεις και τις ένοπλες ομάδες τόσο στην υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχή όσο και στις περιοχές που κρατούνται από τους αντάρτες, καθώς και να επικυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης και να ενταχθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως πλήρες μέλος·

62.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν κάθε δυνατή προσπάθεια σε επίπεδο ΟΗΕ για να καταπολεμηθεί η ατιμωρησία και για να διενεργηθούν αμερόληπτες έρευνες σχετικά με τα βίαια επεισόδια και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την καταστολή των διαδηλώσεων της Πλατείας Ανεξαρτησίας (Maidan) και σχετικά με την πιθανή χρήση πυρομαχικών διασποράς από φιλοκυβερνητικές δυνάμεις και υποστηριζόμενους από τη Ρωσία μαχητές κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και να διερευνήσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία και άλλες παραβιάσεις που σχετίζονται με την ένοπλη σύρραξη στην ανατολική Ουκρανία·

Ουζμπεκιστάν

63.  παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να εργαστούν προς την κατεύθυνση ενός ψηφίσματος του ΣΑΔΗΕ για τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το Ουζμπεκιστάν που θα διασφαλίσει την παρακολούθηση του ΟΗΕ, την υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού και τη διεξαγωγή συζητήσεων του ΣΑΔΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν, και να εξετάσουν το ιστορικό έλλειψης συνεργασίας του Ουζμπεκιστάν με τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, τη συνεχιζόμενη κράτηση μεγάλου αριθμού πολιτικών αντιπάλων, μεταξύ άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και τη συνεχιζόμενη χρήση της εξαναγκαστικής και της παιδικής εργασίας·

Μπαχρέιν

64.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος από την κυβέρνηση του Μπαχρέιν στην αντιμετώπιση των ανησυχιών που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη κράτηση πολλών ατόμων, μεταξύ άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών ακτιβιστών και δημοσιογράφων, για την άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, την έλλειψη λογοδοσίας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων για βασανιστήρια, καθώς και την έλλειψη ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας στο Μπαχρέιν·

65.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναφερθούν στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν στο ΣΑΔΗΕ μέσα από μεμονωμένες δηλώσεις και σχετική κοινή δήλωση ή ψήφισμα, όπου το Μπαχρέιν θα καλείται να προβεί στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ακτιβιστών και άλλων ατόμων που κρατούνται και κατηγορούνται για εικαζόμενες παραβιάσεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, στη διενέργεια αμερόληπτης διερεύνησης όλων των καταγγελιών για βασανιστήρια και κακομεταχείριση και στην άμεση διευκόλυνση της επίσκεψης του Ειδικού Εισηγητή για τα βασανιστήρια και άλλων μηχανισμών του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί εκ νέου την ΕΕ να αναπτύξει μια συνεκτική στρατηγική σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση και τα κράτη μέλη μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην απελευθέρωση των φυλακισμένων ακτιβιστών και των αντιρρησιών συνείδησης·

Ισραήλ/Παλαιστίνη

66.  καλεί την ΕΕ να επαναλάβει τη θέση της σχετικά με τη λογοδοσία όπως αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) του Ιουλίου 2015, δηλώνοντας ότι η συμμόρφωση κρατών και μη κρατικών φορέων προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένης της λογοδοσίας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή·

67.  με βάση αυτή τη δέσμευση που πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΥ του Ιουλίου 2015 και με βάση την έκκληση που απηύθυνε το ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ, το οποίο στηρίχθηκε από την ΕΕ, προς τρίτες χώρες για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, καλεί την ΕΕ να απευθύνει έκκληση προς όλα τα μέρη για τη διενέργεια αξιόπιστων ερευνών όσον αφορά τις εικαζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου· να παρακολουθεί ενεργά και να αξιολογεί τη συμμόρφωση των εν εξελίξει ερευνών με τα διεθνή πρότυπα για το καθήκον διερεύνησης, μεταξύ άλλων ζητώντας τακτικά διευκρινίσεις για την περάτωση υποθέσεων· να ασκήσει πίεση για έναν κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για το 2015 και των συστάσεων προηγούμενων εκθέσεων του ΟΗΕ· να ζητήσει από το Ισραήλ να συνεργαστεί με την προκαταρκτική εξέταση του ΔΠΔ, μεταξύ άλλων παρέχοντας πρόσβαση και επιδεικνύοντας συνεργασία στα αιτήματα για πληροφορίες·

68.  εκφράζει τη λύπη του για την άρνηση των ισραηλινών αρχών να συνεργαστούν με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, πράγμα που οδήγησε στην παραίτησή του λόγω του ότι το Ισραήλ δεν του επέτρεψε πρόσβαση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη·

Συρία

69.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία· καταδικάζει έντονα την κακοποίηση, τις σφαγές, τα βασανιστήρια, τις δολοφονίες και τη σεξουαλική βία που διαπράττονται εις βάρος του συριακού πληθυσμού από το καθεστώς Άσαντ, το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος και άλλες εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ομάδες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια βιώσιμη λύση στην συριακή σύγκρουση μέσω μια πολιτικής διαδικασίας υπό την ηγεσία της Συρίας, με στόχο μια πραγματική πολιτική αλλαγή που να ανταποκρίνεται στις νόμιμες φιλοδοξίες του συριακού λαού και να του επιτρέπει να αποφασίζει για το μέλλον του ανεξάρτητα και δημοκρατικά· εκφράζει την πλήρη στήριξή του προς τις συνεχιζόμενες προσπάθειες υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για την επίτευξη πολιτικής λύσης στη σύγκρουση·

70.  παροτρύνει το ΣΑΔΗΕ να ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) να αναλάβει κατάλληλη δράση προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων που ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, θα κληθούν να λογοδοτήσουν, μεταξύ άλλων μέσω παραπομπής της κατάστασης στη Συρία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

Σαουδική Αραβία

71.  τονίζει εκ νέου ότι τα μέλη του ΣΑΔΗΕ πρέπει να εκλέγονται μεταξύ των κρατών που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· διαφωνεί έντονα με την απόφαση που ελήφθη από τον ΟΗΕ, με τη στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ, να παραδώσει τον βασικό ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στον ΟΗΕ στη Γενεύη, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος μιας ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στο ΣΑΔΗΕ·

72.  εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για τις συστηματικές και εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να απελευθερώσουν όλους τους κρατουμένους για λόγους συνείδησης, μεταξύ αυτών τον κάτοχο του Βραβείου Ζαχάρωφ 2015 Raif Badawi·

73.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη μαζική εκτέλεση 47 κρατουμένων στη Σαουδική Αραβία στις 2 Ιανουαρίου 2016, μετά την ανησυχητική αύξηση του ποσοστού εκτελέσεων το 2015·

74.  επισημαίνει με ανησυχία πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες στους εκτελεσθέντες περιλαμβάνονται ανήλικοι, ψυχικά άρρωστα άτομα και κρατούμενοι που καταδικάστηκαν σε θάνατο για μη θανατηφόρα εγκλήματα, ιδίως εγκλήματα που αφορούν την άσκηση της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης·

75.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να συνεργαστούν πλήρως με τις Ειδικές Διαδικασίες του ΣΑΔΗΕ και την Ύπατη Αρμοστεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από τη Σαουδική Αραβία να επιβάλει μορατόριουμ στη θανατική ποινή·

Δυτική Σαχάρα

76.  ζητεί να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα του λαού της Δυτικής Σαχάρας, μεταξύ άλλων η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι· ζητεί την απελευθέρωση όλων των Σαχράουι πολιτικών κρατουμένων· ζητεί να έχουν πρόσβαση οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι παρατηρητές, οι ΜΚΟ και ο Τύπος στα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας· ζητεί επιμόνως από τον ΟΗΕ να δώσει στην Αποστολή του ΟΗΕ για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO) εντολή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει και με όλες τις άλλες ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ σε όλο τον κόσμο· υποστηρίζει τη δίκαιη και μόνιμη διευθέτηση της διένεξης στη Δυτική Σαχάρα, με βάση το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Σαχράουι, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ·

Υεμένη

77.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις δραματικές και βίαιες συγκρούσεις και την πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση στη χώρα· καταγγέλλει τις σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου του πολέμου και τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπραξαν τα αντιμαχόμενα μέρη, και ιδίως τις αδιάκριτες και δυσανάλογες αεροπορικές επιθέσεις του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο και τον τραυματισμό μεγάλου αριθμού αμάχων και κατέστρεψαν πολυάριθμους μη στρατιωτικούς στόχους· καταδικάζει την απέλαση του εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από τις αρχές της Υεμένης· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την διενέργεια μιας διεθνούς έρευνας στο ΣΑΔΗΕ, η οποία θα τεκμηριώσει τις παραβιάσεις που έχουν διαπράξει όλες οι πλευρές από τον Σεπτέμβριο 2014·

Μπουρούντι

78.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις στοχευμένες επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και μελών των οικογενειών τους· καταδικάζει σθεναρά την πολιτική βία, τις συνοπτικές εκτελέσεις, τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την υποκίνηση σε βία για πολιτικούς, εθνοτικούς ή άλλους λόγους στο Μπουρούντι, καθώς και τη συνεχιζόμενη ατιμωρησία των δραστών, συμπεριλαμβανομένων της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας, των ομάδων νέων που συνδέονται με τα πολιτικά κόμματα, καθώς και των υπαλλήλων·

79.  καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να θέσουν τέλος σε αυτές τις παραβιάσεις και καταχρήσεις ως ζήτημα κρίσιμης σημασίας και επείγουσας προτεραιότητας, μεταξύ άλλων με την άμεση παύση των δολοφονιών και των επιθέσεων κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και πραγματικών ή εικαζόμενων αντιφρονούντων και επικριτών, και πραγματοποιώντας διεξοδικές, αμερόληπτες και ανεξάρτητες έρευνες με σκοπό να προσαχθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης και να παρασχεθεί έννομη προστασία στα θύματα·

80.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή της Ειδικής Συνόδου του ΣΑΔΗΕ για την πρόληψη περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι στις 17 Δεκεμβρίου 2015, εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την καθυστέρηση στη διοργάνωσή του· ζητεί την ταχεία ανάπτυξη της αποστολής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και παροτρύνει τις αρχές του Μπουρούντι να συνεργαστούν πλήρως με την αποστολή αυτή·

Μαυριτανία

81.  τονίζει ότι, παρόλο που η μαυριτανική κυβέρνηση έχει σημειώσει πρόοδο σε νομοθετικά μέτρα που αποβλέπουν στην καταπολέμηση όλων των μορφών δουλείας και των πρακτικών που προσομοιάζουν στη δουλεία, η έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής συμβάλλει στην εμμονή τέτοιων πρακτικών· ζητεί από τις αρχές της χώρας να υιοθετήσουν έναν νόμο κατά της δουλείας, να δρομολογήσουν, σε εθνική κλίμακα, την συστηματική και τακτική συλλογή και κατάρτιση δεδομένων για κάθε μορφή δουλείας και να προβούν σε διεξοδική μελέτη της ιστορίας και της φύσης της δουλείας, βάσει τεκμηρίων, με στόχο την εξάλειψη της εν λόγω πρακτικής·

82.  παροτρύνει τις αρχές της Μαυριτανίας να επιτρέψουν την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας του λόγου και του συνέρχεσθαι, όπως ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις και η ίδια η εσωτερική νομοθεσία της Μαυριτανίας· απευθύνει επίσης έκκληση για την ελευθέρωση των Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane και Djiby Sow, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την ειρηνική εκστρατεία τους κατά της συνεχιζόμενης δουλείας, χωρίς τον φόβο παρενόχλησης ή εκφοβισμού·

Νότιο Σουδάν

83.  χαιρετίζει τη Συμφωνία Ειρήνης που υπογράφτηκε από τα αντιμαχόμενα μέρη στις 28 Αυγούστου 2015 για τερματισμό του εμφυλίου πολέμου, η οποία περιλαμβάνει μεταβατικό μερισμό της εξουσίας, διευθετήσεις στον τομέα της ασφάλειας και συγκρότηση ενός υβριδικού δικαστηρίου το οποίο θα δικάσει όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από την έναρξη της σύγκρουσης· υπενθυμίζει ότι η σύγκρουση έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές και έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων και προσφύγων·

84.  καλεί όλα τα μέρη να απέχουν από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων όσων αποτελούν διεθνή εγκλήματα, όπως είναι οι εξωδικαστικές δολοφονίες, η εθνοτικού χαρακτήρα βία, η σχετική με τη σύγκρουση σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, καθώς και η βία με βάση το φύλο, η στρατολόγηση και χρήση παιδιών, οι βίαιες εξαφανίσεις και οι αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις·   

85.  ζητεί από το ΣΑΔΗΕ να υποστηρίξει τον ορισμό Ειδικού Εισηγητή για το Νότιο Σουδάν, η εντολή του οποίου θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τη δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με παραβιάσεις, περιλαμβανομένων της στρατολόγησης και χρησιμοποίησης ανήλικων στρατιωτών και της στρατιωτικής χρήσης των σχολείων, καθώς και τη διατύπωση συστάσεων για την επίτευξη αποτελεσματικής λογοδοσίας·

Βενεζουέλα

86.  χαιρετίζει τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στη Βενεζουέλα στις 6 Δεκεμβρίου 2015· χαιρετίζει την αποδοχή των αποτελεσμάτων τόσο από τις κυβερνητικές δυνάμεις όσο και από την αντιπολίτευση· υπενθυμίζει την σημασία του σεβασμού του Συντάγματος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και της υλοποίησης της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας·

87.  υπενθυμίζει ότι η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, από την ατιμωρησία και τη λογοδοσία για εξωδικαστικές δολοφονίες, μεταξύ άλλων από τις δυνάμεις ασφαλείας, έως τις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, το δικαίωμα των πολιτικών κρατουμένων σε δίκαιη δίκη και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας

88.  χαιρετίζει το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση, το οποίο καταδικάζει τις «μακροχρόνιες, συνεχείς και συστηματικές, ευρείες και κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ), και ενθαρρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της λογοδοσίας, μεταξύ άλλων μέσω της εξέτασης ενδεχόμενης παραπομπής της κατάστασης στη ΛΔΚ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ζητεί δε από το ΣΑΔΗΕ να επαναλάβει την έκκλησή του για λογοδοσία, μεταξύ άλλων όσων ευθύνονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, με βάση πολιτικές που διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο του κράτους πριν από δεκαετίες·

Κίνα

89.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη σαρωτική καταστολή ακτιβιστών και συνηγόρων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι περισσότεροι από 200 δικηγόροι και μέλη νομικού προσωπικού κλητεύθηκαν ή απήχθηκαν από τον Ιούλιο του 2015 για ανάκριση στη σκληρότερη απόπειρα για φίμωση των επικριτών του καθεστώτος των τελευταίων δεκαετιών· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την είδηση ότι οι κινεζικές αρχές συνέλαβαν επίσημα τις τελευταίες μέρες τουλάχιστον επτά συνηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συναδέλφους τους που κρατούνται σε μυστικό μέρος εδώ και έξι μήνες με την κατηγορία ανατρεπτικών ενεργειών·

Μιανμάρ

90.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πλουραλιστικές εκλογές που διενεργήθηκαν στις 8 Νοεμβρίου 2015 και που αποτελούν ορόσημο στην πορεία της χώρας προς την δημοκρατία· εξακολουθεί, ωστόσο, να ανησυχεί λόγω του συνταγματικού πλαισίου των εκλογών αυτών, δυνάμει του οποίου το 25 % των εδρών στο Κοινοβούλιο προορίζονται αποκλειστικά για τους στρατιωτικούς· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπογραμμίζοντας παράλληλα και ορισμένα εναπομένοντα θέματα που συνιστούν αντικείμενα ανησυχίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

91.  καταδικάζει τις σοβαρές και εκτεταμένες διακρίσεις και την καταστολή εις βάρος των Rohingya, οι οποίες οξύνονται από το γεγονός ότι η κοινότητα αυτή στερείται νομικού καθεστώτος και από την άνοδο της ρητορικής μίσους εναντίον των μη Βουδιστών· ζητεί την πλήρη, διαφανή και ανεξάρτητη έρευνα όλων των αναφορών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον των Rohingya και θεωρεί ότι οι τέσσερις νόμοι που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο το 2015 και αποβλέπουν στην «προστασία της φυλής και της θρησκείας» εισάγουν σε ορισμένες πτυχές τους διακρίσεις με βάση το φύλο· εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται ακόμη στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) να εγκαταστήσει γραφείο στην χώρα· επιμένει στην ανάγκη να εκπονηθεί πλήρης αξιολόγηση του αντικτύπου στη βιωσιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Μιανμάρ·

Νεπάλ

92.  χαιρετίζει τη θέση σε ισχύ του νέου συντάγματος του Νεπάλ, στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, γεγονός που θα πρέπει να θέσει το θεμέλιο για τη μελλοντική πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη της χώρας· εκφράζει την ελπίδα ότι θα διασκεδαστούν στο εγγύς μέλλον οι τελευταίες ανησυχίες σχετικά με την πολιτική εκπροσώπηση των μειονοτήτων, περιλαμβανομένων των Dalits, και σχετικά με τους νόμους περί ιθαγένειας·

93.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη γενικευμένη έλλειψη της υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπραξαν αμφότερα τα μέρη κατά τον εμφύλιο πόλεμο, τούτο δε παρά την υιοθέτηση, τον Μάιο του 2014, του νόμου περί αλήθειας, συμφιλίωσης και εξαφανίσεων· προτρέπει την κυβέρνηση του Νεπάλ να προσχωρήσει στην Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις· καταδικάζει τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στις θεμελιώδεις ελευθερίες των θιβετιανών προσφύγων· ζητεί επιμόνως από την Ινδία να άρει τον ανεπίσημο αποκλεισμό που έχει επιβάλει στην οικονομία του Νεπάλ, ο οποίος σε συνδυασμό με τον καταστροφικό σεισμό του Απριλίου του 2015 προκαλεί ανθρωπιστική κρίση και φέρνει σχεδόν 1 εκατομμύριο ακόμα Νεπαλέζους σε αδιέξοδο λόγω της φτώχειας·

°

°  °

94.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου