Menettely : 2015/3035(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0063/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0063/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 330kWORD 123k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.965v01-00
 
B8-0063/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP))


Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0063/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n ihmisoikeusyleissopimukset ja niihin liitetyt valinnaiset pöytäkirjat,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja EU:n perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman vuosiksi 2015–2019,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeusneuvostosta,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja myös kiireelliset päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle esittämän vuoden 2015 vuosikertomuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 2015 ja 2016 ovat tärkeitä juhlavuosia, jotka liittyvät ihmisoikeuksien, rauhan ja turvallisuuden toteutumiseen: YK:n perustamisen 70. vuosipäivä, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 50. vuosipäivä, oikeudesta kehitykseen annetun julistuksen (1986) 30. vuosipäivä, Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman (1995) 20. vuosipäivä sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston keskeisen päätöslauselman (2000) ja vuosituhannen kehitystavoitteiden (2000) 15. vuosipäivä; toteaa, että näiden vuosipäivien kanssa samaan ajankohtaan osuu vakavin humanitaarinen kriisi sitten toisen maailmansodan ja että kriisi on seurausta siitä, että yhä useammat joutuvat jättämään kotinsa ilmastonmuutoksen, vainon, aseellisten selkkausten ja yleisen väkivallan vuoksi;

B.  toteaa, että kaikilla valtioilla on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia riippumatta rodusta, alkuperästä, luokasta, kastista, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai ihonväristä, ja toistaa sitoutuneensa ihmisoikeuksien jakamattomuuteen riippumatta siitä, onko kyse kansalaisoikeuksista tai poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista tai sivistyksellisistä oikeuksista, sillä nämä oikeudet ovat yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan; katsoo, että minkä tahansa tällaisen oikeuden epääminen vaikuttaa suoraan ja kielteisesti muihin oikeuksiin;

C.  toteaa, että kaikki valtiot ovat velvollisia kunnioittamaan väestönsä perusoikeuksia ja toteuttamaan käytännön toimia, joilla edistetään näiden oikeuksien kunnioittamista kansallisella tasolla, sekä tekemään kansainvälisellä tasolla yhteistyötä ihmisoikeuksien toteutumisen esteiden poistamiseksi kaikilla aloilla;

D.  katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja turvaaminen ovat osa EU:n eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä; huomauttaa, että jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanne vaikuttaa suoraan EU:n ihmisoikeuspolitiikan kansainväliseen uskottavuuteen;

E.  ottaa huomioon, että unionin toiminta sen suhteissa kolmansiin maihin perustuu Lissabonin sopimuksen 21 artiklaan, jossa vahvistetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus ja asetetaan EU:lle velvoite kunnioittaa ihmisarvoa, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteita sekä YK:n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteita kansainvälisessä toiminnassaan;

F.  toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen olisi valtavirtaistettava kaikilla politiikanaloilla, jotka liittyvät rauhaan ja turvallisuuteen, kehitysyhteistyöhön, muuttoliikkeeseen, kauppaan ja investointeihin, humanitaariseen toimintaan, ilmastonmuutokseen ja terrorismin torjumiseen, sillä näitä kysymyksiä ei voida käsitellä erillään ihmisoikeuksien kunnioittamisesta;

G.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston sääntömääräiset istunnot, erityisraportoijien nimittäminen, yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR) koskeva mekanismi ja joko jonkin maan tilannetta tai tiettyä aihetta koskeva erityismenettely ovat osa kansainvälistä toimintaa ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi ja kunnioittamiseksi;

H.  toteaa, että eräiden ihmisoikeusneuvoston jäsenten tiedetään kuuluvan maailman pahimpiin ihmisoikeuksien loukkaajiin ja ne ovat haluttomia tekemään YK:n erityismenettelyihin liittyvää yhteistyötä ja noudattamaan vaatimuksia raportoida YK:n ihmisoikeussopimuksilla perustetuille elimille;

YK:n ihmisoikeusneuvosto

1.  toistaa kantansa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenet olisi valittava sellaisten valtioiden keskuudesta, jotka vaalivat kaikkein korkeimpia vaatimuksia ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian edistämisessä ja suojelussa, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita edistämään ihmisoikeuksien toteutumiseen perustuvien kriteerien soveltamista valtioihin, jotta ne voidaan valita ihmisoikeusneuvoston jäseniksi; on huolestunut yleisistä ja järjestelmällisistä ihmisoikeusloukkauksista useissa ihmisoikeusneuvoston jäsenvaltioissa, kuten Venäjällä, Kiinassa ja Saudi-Arabiassa; kehottaa EU:n jäsenvaltioita olemaan tukematta äänestyksessä sellaisten valtioiden jäsenyyttä, joissa tehdään tällaisia laajoja ihmisoikeusloukkauksia, ja julkistamaan äänestyskäyttäytymisensä;

2.  ilmaisee tukevansa täysin YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston riippumattomuutta ja koskemattomuutta ja korostaa, että on tärkeää puolustaa tätä riippumattomuutta, jotta voidaan varmistaa, että toimisto voi edelleenkin hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja puolueettomasti; toistaa, että toimisto tarvitsee riittävästi rahoitusta ja se ansaitsee täyden tuen;

3.  toistaa tukevansa erityismenettelyjä ja toimeksiannon haltijoiden riippumatonta asemaa, jonka avulla nämä voivat hoitaa tehtävänsä täysin puolueettomasti; pitää erittäin valitettavana tiettyjen jäsenvaltioiden, kuten Venezuelan, Saudi-Arabian ja Etiopian, ja tarkkailijavaltioiden, kuten Vietnamin, Zimbabwen, Uzbekistanin ja Turkmenistanin, yhteistyöhaluttomuutta aihekohtaisten erityismenettelyjen kanssa samoin kuin asianomaisten maiden, Israel mukaan luettuna, yhteistyöhaluttomuutta maakohtaisten erityismenettelyjen kanssa; vaatii kaikkia valtioita tekemään täysimääräistä yhteistyötä näiden menettelyjen kanssa;

4.  toteaa, että UPR-prosessin yleismaailmallisuus on tärkeää, sillä sen avulla voidaan saada kokonaiskuva kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteesta, ja toteaa jälleen kannattavansa tarkastelun toista kierrosta; vaatii jälleen käsittelemään UPR-prosessin jatkuessa uudelleen niitä suosituksia, joita valtiot eivät hyväksyneet ensimmäisellä kierroksella;

5.  tähdentää, että on varmistettava monien eri sidosryhmien ja etenkin kansalaisyhteiskunnan täysipainoinen osallistuminen UPR-prosessiin, ja on erittäin huolestunut tiukoista ja yhä lisääntyvistä rajoituksista sekä pelottelusta, jotka ovat haitanneet kansalaisyhteiskunnan osallistumista prosessiin;

6.  kehottaa EU:n ulkosuhdehallintoa ja komissiota seuraamaan UPR-prosessissa annettuja suosituksia aina, kun EU käy poliittista vuoropuhelua kyseisten maiden kanssa, jotta voidaan kartoittaa menetelmiä ja tapoja suositusten panemiseksi täytäntöön maakohtaisten ja alueellisten strategioiden avulla;

7.  kehottaa ihmisoikeusneuvoston 10. vuosipäivän yhteydessä arvioimaan ihmisoikeusneuvoston vaikutusta sekä sitä, missä määrin se pystyy toteuttamaan toimeksiantonsa, ja korostaa tarvetta kiinnittää entistä enemmän huomiota sen päätöslauselmien ja muiden päätösten täytäntöönpanoon; on huolestunut ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden valtioiden käytännöstä laatia omat päätöslauselmansa ja panee merkille, että usein niiden tarkoituksena ei suinkaan ole todella puuttua tilanteeseen vaan peitellä omia tekojaan ja laiminlyöntejään kansainväliseltä tarkastelulta; korostaa, että kaikkien maiden tilanteita on tarkasteltava niiden omien ansioiden perusteella ja valikoimatta; painottaa, että on tärkeää antaa kansalaisyhteiskunnan osallistua kaikkiin ihmisoikeusneuvoston työn osa-alueisiin ja edistää yhteisiä toimia, jotta voidaan estää vastatoimet ja puuttua niihin;

8.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun muutosaloitetta, jolla pyritään parantamaan ja vahvistamaan YK:n ihmisoikeustoimistojen maailmanlaajuista läsnäoloa niin, että luodaan kahdeksan alueellista keskusta, jotka valvovat ja edistävät ihmisoikeuksien kunnioittamista tekemällä yhteistyötä suoraan kumppaneiden kanssa, jotta ihmisoikeusmekanismien suositusten avulla saadaan aikaan todellisia muutoksia paikan päällä;

EU:n jäsenvaltiot ihmisoikeusneuvostossa

9.  pitää valitettavana, että EU:n jäsenvaltiot olivat viime vuonna jakautuneita ja erimielisiä useiden maiden, esimerkiksi Azerbaidžanin, Bahrainin, Egyptin ja Jemenin, tilannetta koskevissa kannoissaan ja että useat EU:n jäsenvaltiot kieltäytyivät allekirjoittamasta EU:n yhteistä julkilausumaa tai jopa aktiivisesti horjuttivat muiden jäsenvaltioiden tekemiä aloitteita;

10.  pitää valitettavana tiettyjen EU:n jäsenvaltioiden passiivisuutta ihmisoikeusneuvostossa; pitää valitettavana, että Valko-Venäjä on ainoa uusi maakohtainen päätöslauselma, jota EU on päättänyt esittää ryhmänä sitten ihmisoikeusneuvoston perustamisen; kehottaa kaikkia ihmisoikeusneuvostossa olevia EU:n jäsenvaltioita osoittamaan vahvempaa johtajuutta maiden tilanteiden yhteydessä ja toteuttamaan toimia tilanteissa, joita ihmisoikeusneuvosto ei ole vielä käsitellyt;

11.  pahoittelee EU:n jäsenvaltioiden äänestyskäyttäytymistä eräissä eteläisen pallonpuoliskon kannalta kriittisen tärkeissä kysymyksissä ja tapauksissa, joissa ne pidättyivät äänestämästä tai useimmiten äänestivät sellaisia päätöslauselmia vastaan, jotka lopulta hyväksyttiin, kuten päätöslauselmat alkuperältään laittomien varojen kotiuttamisesta, yksityisistä puolustus- ja turvallisuusalan yrityksistä, aseistetuista miehittämättömistä ilma-aluksista, ulkomaanvelasta, oikeudesta koulutukseen, ihmisoikeuksista ja kansainvälisestä solidaarisuudesta, yksipuolisista pakkotoimista, palkkasotilaista, oikeudesta rauhaan, viljelijöiden ihmisoikeuksista, rasismista, afrikkalaista alkuperää olevista ihmisistä, oikeudesta kehitykseen sekä demokraattisen ja oikeudenmukaisen maailmanjärjestyksen edistämisestä; pitää valitettavana, että EU:n jäsenvaltiot olivat edelleen jakautuneita YK:n ihmisoikeusneuvostossa myös useissa uraauurtavissa aihekohtaisissa päätöslauselmissa, jotka koskivat esimerkiksi aseistettuja miehittämättömiä ilma-aluksia, oikeutta rauhaan, rasismin torjuntaa ja oikeutta kehitykseen;

12.  katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden äänestyskäyttäytyminen ihmisoikeusneuvostossa on jyrkästi ristiriidassa sen kanssa, että EU on todennut sitoutuneensa ihmisoikeuksien jakamattomuuteen ja erityisesti taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin, ja se osoittaa EU:n epäonnistuneen kollektiivisesti siinä, että se voisi vaikuttaa maailmanlaajuisten vaatimusten kehittämiseen näillä aloilla; pyytää EU:n ulkosuhdehallintoa raportoimaan parlamentille tästä tilanteesta ja edistämään sitä, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden kantaa taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin ja niin sanottuihin uuden sukupolven oikeuksiin ihmisoikeusneuvostossa tarkastellaan perusteellisesti uudelleen; peräänkuuluttaa EU:n jäsenvaltioiden entistä periaatteellisempaa ja valikoimattomampaa panosta ihmisoikeusneuvostossa; pyytää EU:ta ja sen jäsenvaltioita sisällyttämään ihmisoikeudet kaikkeen toimintaansa ja kaikkiin kantoihinsa YK-järjestelmässä laajemminkin;

Kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

13.  toteaa, että kaikilla kansalaisilla olisi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti oltava oikeus valita vapaasti poliittiset johtajansa säännöllisesti pidettävillä aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus;

14.  toistaa, että sananvapaus sekä elävä ja riippumatonta ja moniarvoista kansalaisyhteiskuntaa tukeva ilmapiiri ovat edellytyksiä ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiselle;

15.  katsoo, että nykyaikaiseen digitaaliseen tekniikkaan liittyy etuja ja haasteita, jotka koskevat ihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan ja sananvapauden toteutumista verkossa kaikkialla maailmassa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että on nimitetty oikeutta yksityisyyteen digitaalisella aikakaudella käsittelevä YK:n erityisraportoija, jonka toimeksiantoon kuuluvat ihmisiin verkossa ja sen ulkopuolella vaikuttavat valvonta- ja yksityisyyskysymykset;

16.  toistaa vastustaneensa jo kauan kuolemanrangaistusta, kidutusta sekä julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua ja rangaistusta kaikissa tapauksissa ja kaikissa olosuhteissa; korostaa jälleen kerran, että kuolemanrangaistuksen poistaminen edistää ihmisarvon kunnioittamista;

17.  antaa tunnustusta tähän mennessä saavutetulle merkittävälle edistykselle, jonka myötä jotkin maat ovat keskeyttäneet kuolemanrangaistuksen soveltamisen ja toiset ovat toteuttaneet lainsäädäntötoimia sen poistamiseksi; pitää kuitenkin valitettavana, että jotkin maat ovat viime vuosina ottaneet jälleen käyttöön teloitukset; kehottaa valtioita, jotka ovat poistaneet kuolemanrangaistuksen tai eivät ole pitkään aikaan panneet täytäntöön kuolemantuomioita, olemaan ottamatta kuolemanrangaistusta uudelleen käyttöön ja kehottaa valtioita, joissa yhä on käytössä kuolemanrangaistus, keskeyttämään kuolemantuomioiden täytäntöönpanon ensimmäisenä toimena kohti kuolemanrangaistuksen poistamista;

18.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että ne eivät suoraan tai välillisesti millään keinoin edistä kuolemantuomioiden langettamista tai täytäntöönpanoa kuolemanrangaistuksen säilyttämistä kannattavissa maissa, ja mainitsee esimerkkinä lainvalvontatuen tarjoamisen tai sellaisen tuen antamisen syyttäjäviranomaisille, joka voi johtaa kuolemantuomioon;

Sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet

19.  pitää valitettavana, että yli 20 vuotta kaikkien ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudesta ja jakamattomuudesta sekä niiden keskinäisestä riippuvuudesta ja keskinäisistä suhteista annetun Wienin julistuksen hyväksymisen jälkeen taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevalla kansainvälisellä yleissopimuksella ei ole EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa samaa asemaa eikä samaa painoarvoa kuin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevalla kansainvälisellä yleissopimuksella, minkä voi nähdä EU:n äänestyskäyttäytymisestä ihmisoikeusneuvostossa; antaa tunnustusta YK:n ihmisoikeusneuvoston pyrkimyksille saada kaikille ihmisoikeuksille yhtäläinen asema ja painoarvo taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin liittyvien YK:n erityismenettelyjen toimeksiantojen avulla; katsoo, että olisi ryhdyttävä erityistoimiin, myös EU:n jäsenvaltioissa, jotta voidaan turvata taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liitetyn, valitus- ja tutkintamekanismien perustamisesta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan yleinen ratifiointi;

20.  on erittäin huolissaan äärimmäisen köyhyyden lisääntymisestä, koska se vaarantaa kaikkien ihmisoikeuksien täyden toteutumisen; pitää tässä suhteessa myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan raporttia äärimmäisestä köyhyydestä ja ihmisoikeuksista (A/HRC/29/31) ja tukee hänen ehdotuksiaan äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi esimerkiksi antamalla taloudellisille, sosiaalisille ja sivistyksellisille oikeuksille sama asema ja etusija kuin kansalaisoikeuksille ja poliittisille oikeuksille, tunnustamalla oikeus sosiaaliseen suojeluun, toteuttamalla erityisesti eriarvoisuuden poistamiseen tähtäävää finanssipolitiikkaa, nostamalla jälleen esille oikeus tasa-arvoon ja toteuttamalla sitä käytännössä sekä asettamalla resurssien uudelleenjakoa koskevat kysymykset keskeiselle sijalle ihmisoikeuskeskusteluissa;

21.  katsoo, että korruptio, verovilppi, julkisten hyödykkeiden huono hoito sekä vastuuvelvollisuuden puute ovat osaltaan syynä kansalaisten ihmisoikeuksien loukkaamiseen, sillä ne vievät valtioiden talousarvioista varoja, joita olisi käytettävä ihmisoikeuksien edistämiseen ensiarvoisen tärkeissä julkisissa palveluissa, kuten koulutuksessa, perusterveydenhuollossa ja muun sosiaalisen infrastruktuurin ylläpidossa; katsoo, että keskeisellä sijalla korruption torjunnassa on ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mikä koskee erityisesti oikeutta tietoon, sananvapauteen, kokoontumisvapauteen, riippumattomaan oikeuslaitokseen ja demokraattiseen osallistumiseen yhteiskunnallisiin asioihin;

22.  korostaa, että kolmansien maiden vähemmistöyhteisöillä on erityistarpeita ja että näiden ryhmien täyttä tasa-arvoisuutta olisi edistettävä kaikilla taloudellisen, sosiaalisen, poliittisen ja kulttuurielämän aloilla;

Alkuperäiskansat

23.  kehottaa ulkosuhdehallintoa, komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti alkuperäiskansojen täysimääräistä ja vaikuttavaa osallistumista kaikkiin ihmisoikeusneuvoston istuntoihin; kehottaa ulkosuhdehallintoa, komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon, että alkuperäiskansat ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutokselle, ja tukemaan aktiivisesti niiden osallistumista Pariisin sopimuksen soveltamiseen; kehottaa EU:n jäsenvaltioita pyytämään, että kaikki erityismenettelyjen toimeksiannon haltijat kiinnittävät erityistä huomiota alkuperäiskansojen naisia, nuoria ja vammaisia henkilöitä koskeviin kysymyksiin, ja raportoimaan järjestelmällisesti näistä kysymyksistä ihmisoikeusneuvostolle; kehottaa ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti alkuperäiskansoja koskevan järjestelmänlaajuisen toimintasuunnitelman kehittämistä syyskuussa 2014 annetussa YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa esitetyn pyynnön mukaisesti ja tukemaan erityisesti alkuperäiskansojen säännöllisten kuulemisten järjestämistä kyseisen prosessin yhteydessä;

Ihmisoikeuksien puolustajat

24.  pitää tuomittavana, että eräiden kolmansien maiden hallitusten joukot edelleenkin häiritsevät ja pidättävät ihmisoikeuksien puolustajia ja opposition edustajia; on huolissaan epäoikeudenmukaisesta ja rajoittavasta lainsäädännöstä sekä ulkomaisen rahoituksen rajoittamisesta, mikä kaventaa kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia; kehottaa kaikkia hallituksia edistämään ja tukemaan tiedotusvälineiden vapautta, kansalaisjärjestöjä sekä ihmisoikeuksien puolustajien toimintaa ja mahdollistamaan sen, että ne voivat toimia ilman, että niitä pelotellaan tai uhkaillaan;

25.  kehottaa kaikkia hallituksia sallimaan kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien toiminnan, tekemään yhteistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston kanssa UPR‑mekanismin yhteydessä ja varmistamaan, että ihmisoikeusaktivisteja vainoavat maat joutuvat vastuuseen teoistaan;

26.  katsoo, että ihmisoikeuksien puolustajien ja opposition edustajien jatkuva häirintä ja pidättäminen, joihin jotkut YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenet ovat syyllistyneet, heikentää ihmisoikeusneuvoston uskottavuutta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ajamaan YK:n tasolla aloitetta, jolla pyritään reagoimaan johdonmukaisesti ja kattavasti niihin merkittäviin haasteisiin, joita naisten oikeuksia, ympäristöoikeuksia, maaoikeuksia ja alkuperäiskansojen oikeuksia ajavilla sekä korruptiota ja rankaisemattomuutta vastustavilla ihmisoikeuksien puolustajilla, toimittajilla sekä muilla tiedotusvälineitä, myös verkkomedioita ja sosiaalista mediaa, käyttävillä ihmisoikeuksien puolustajilla on eri puolilla maailmaa; kehottaa tuomitsemaan järjestelmällisesti tällaisten aktivistien tappamisen;

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

27.  tukee voimakkaasti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen tehokasta ja kattavaa täytäntöönpanoa EU:ssa ja sen ulkopuolella ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita laatimaan ja panemaan täytäntöön kansallisia toimintasuunnitelmia; korostaa tarvetta toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, jotta voidaan korjata puutteet YK:n suuntaviivojen tehokkaassa täytäntöönpanossa, kuten oikeussuoja- ja muutoksenhakukeinojen saatavuudessa;

28.  kehottaa YK:ta ja EU:ta käsittelemään maaoikeuksien puolustajien kysymystä, sillä heihin kohdistetaan kostotoimia, kuten uhkailua, ahdistelua, mielivaltaisia pidätyksiä, pahoinpitelyjä ja murhia, heidän arvosteltuaan laajamittaista maanhankintaa, jolla loukataan kolmansien maiden maaseutuväestön oikeutta maahan ja ravinnon saantiin, ja mainitsee esimerkkinä etenkin monikansallisten ja eurooppalaisten yritysten investoinnit tai toiminnan; vaatii käsittelemään maananastusta ja maaoikeuksien puolustajia koskevaa kysymystä johdonmukaisesti ensisijaisena asiana YK:n mekanismeissa ja EU:ssa;

29.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun aloitetta vastuuta ja muutoksenhakua koskevan hankkeen laajentamisesta siten, että voidaan edistää oikeudenmukaista ja entistä tehokkaampaa kansallisen lainsäädännön muutoksenhakujärjestelmää erityisesti tapauksissa, joissa vakavia ihmisoikeusloukkauksia on tapahtunut liiketoiminnan yhteydessä; kehottaa kaikkia hallituksia täyttämään velvollisuutensa ja takaamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä mahdollisuuden oikeussuojakeinoihin uhreille, joilla on sekä käytännöllisiä että oikeudellisia vaikeuksia käyttää oikeussuojakeinoja kansallisesti ja kansainvälisesti silloin, kun on kyse yritystoiminnan yhteydessä tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista;

30.  pitää valitettavana, että EU:n jäsenvaltiot vastustivat äänestyksessä ja siten jarruttivat sellaisen avoimen hallitustenvälisen työryhmän perustamista, jonka tehtävänä on laatia monikansallisia yhtiöitä ja muita yrityksiä sekä ihmisoikeuksia koskeva oikeudellisesti sitova kansainvälinen säädös; suhtautuu myönteisesti työryhmän tähänastiseen työhön ja kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita osallistumaan neuvotteluihin rakentavassa hengessä;

Muuttoliike ja pakolaiset

31.  kehottaa ihmisoikeusneuvostoa ja sen mekanismeja kiinnittämään mahdollisimman paljon huomiota siihen, mitä vaikutuksia pakolaisten ja muuttajien suurella määrällä on ihmisoikeuksiin eri puolilla maailmaa, ja antamaan asiasta suosituksia; korostaa tyrmistyneenä, että EU:n ulkorajoista on tullut maailman vaarallisin raja-alue; vaatii sisällyttämään ihmisoikeudet kaikkeen Frontexin harjoittamaan rajavalvontapolitiikkaan ja -toimintaan ja ottamaan myös käyttöön valitusmekanismin;

32.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan muuttajien ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan työtä ja panemaan täytäntöön hänen suosituksensa, kuten vaatimuksen tehostaa työtä uusien keinojen kehittämiseksi, jotta humanitaarisissa tilanteissa oleville voidaan tarjota laillisia muuttomahdollisuuksia, toteuttaa nopeasti uudistuksia sekä lisätä ja seurata uudelleensijoitusmahdollisuuksia;

33.  on huolissaan jatkuvasta ja laajalle levinneestä muuttajien, myös turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten, syrjinnästä ja heidän oikeuksiensa loukkauksista; kehottaa kaikkia maita suhtautumaan muuttoliikkeeseen ihmisoikeuslähtöisesti siten, että muuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudet asetetaan keskeiselle sijalle muuttoliikepolitiikassa ja muuttoliikkeen hallinnassa, ja kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota marginalisoituneisiin ja haavoittuviin muuttajaryhmiin, kuten naisiin ja lapsiin; kehottaa kaikkia valtioita puuttumaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan ja korostaa, että on tärkeää ottaa sukupuolinäkökohdat huomioon muuttoliikepolitiikan laadinnassa, jotta voidaan vastata naisten ja tyttöjen erityistarpeisiin;

34.  muistuttaa, että kaikkien valtioiden velvollisuutena on kunnioittaa ja suojella kaikkien niiden oikeudenkäyttövallan piiriin kuuluvien ihmisoikeuksia kansalaisuudesta, alkuperästä tai maahanmuuttaja-asemasta riippumatta; muistuttaa, että maahan tulleiden palauttamisessa on aina noudatettava täysin heidän oikeuksiaan ja että palautusten on perustuttava vapaaehtoisiin, oikeaan tietoon perustuviin päätöksiin ja niitä saa toteuttaa vain silloin kun näiden ihmisten oikeudet turvataan heidän omassa maassaan; vaatii hallituksia lopettamaan muuttajien mielivaltaisen pidätyksen ja säilöönoton ja noudattamaan ehdottomasti palautuskiellon periaatetta; toistaa EU:lle antamansa kehotuksen varmistaa, että kaikenlainen yhteistyö muuttoliikeasioissa ja kaikki kolmansien maiden kanssa tehdyt takaisinottosopimukset ovat kansainvälisen oikeuden mukaisia;

Ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet

35.  pitää myönteisenä YK:n ilmastonmuutosta koskevaa puitesopimusta täydentävää Pariisin sopimusta, joka käsittää ilmastonmuutokseen sopeutumisen, sen hillinnän, tekniikan kehityksen ja siirron sekä valmiuksien kehittämisen; vaatii ilmastopolitiikan valtavirtaistamista kaikilla talouspolitiikan aloilla; kehottaa kaikkia sopimuksen allekirjoittaneita valtioita toteuttamaan pikaisesti kunnianhimoisia hillintä- ja sopeutumistoimia sisällyttämällä ilmastokysymykset kaikkiin politiikanaloihin; katsoo, että kaikkien ilmastosopimusta koskevien toimintapolitiikkojen ja toimien olisi perustuttava ihmisoikeuksiin;

36.  muistuttaa, että ilmastonmuutoksen kielteinen vaikutus on välitön ja mahdollisesti peruuttamaton maailmanlaajuinen uhka ihmisoikeuksien täydelle toteutumiselle ja sillä on huomattava vaikutus haavoittuviin ryhmiin, joiden oikeudet ovat jo nyt uhattuina; panee huolestuneena merkille, että ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt, kuten merenpinnan nousu ja kuivuutta ja tulvia aiheuttavat äärimmäiset säämuutokset, johtavat todennäköisesti yhä useampiin kuolonuhreihin, väestön siirtymiin sekä elintarvike- ja vesipulaan;

37.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä käsittelemään ”ilmastopakolaisen” käsitteeseen liittyviä oikeudellisia puutteita ja myös määrittelemään sen kansainvälisessä oikeudessa tai oikeudellisesti sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa;

Naisten oikeudet

38.  pitää tärkeänä, ettei vesitetä Pekingin toimintaohjelman saavutuksia, jotka koskevat koulutuksen ja terveydenhuollon saantia perusihmisoikeutena sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien turvaamista; korostaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien yleismaailmallinen kunnioittaminen ja tähän liittyvien palvelujen saatavuus auttavat vähentämään lapsi- ja äitiyskuolleisuutta; huomauttaa, että perhesuunnittelu, äitiysterveydenhuolto ja ehkäisyvälineiden ja turvallisen raskaudenkeskeytyksen helppo saatavuus ovat tärkeitä tekijöitä, joiden avulla voidaan pelastaa naisten henkiä ja auttaa heitä rakentamaan elämänsä uudelleen, jos he ovat joutuneet raiskauksen uhriksi; korostaa tarvetta sijoittaa nämä toimintapolitiikat kolmansien maiden kanssa tehtävän kehitysyhteistyön ja humanitaarisen toiminnan ytimeen;

39.  pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston äskettäin naisista, rauhasta ja turvallisuudesta antamaa päätöslauselmaa 2242, jossa naiset asetetaan etusijalle kaikissa toimissa, joilla käsitellään globaaleja haasteita, kuten yleistyviä väkivaltaisia ääriliikkeitä, ilmastonmuutosta, muuttoliikettä, kestävää kehitystä, rauhaa ja turvallisuutta; on ilahtunut naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 täytäntöönpanosta YK:n kansainvälisessä tutkimuksessa tehdyistä havainnoista, joissa korostetaan naisten johtajuuden ja osallistumisen tärkeyttä konfliktien ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa ja todetaan, että heidän osallistumisensa on parantanut humanitaarista apua, vahvistanut rauhanturvaajien työtä, edistänyt rauhanneuvottelujen saattamista päätökseen ja auttanut torjumaan väkivaltaisia ääriliikkeitä;

40.  on tyrmistynyt siitä, että erilaisten väkivaltaisten ääriliikkeiden, kuten Da’eshin Syyriassa ja Irakissa ja Boko Haramin Länsi-Afrikassa, esiinnousun myötä naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja varsinkin seksuaalisesta väkivallasta on tullut olennainen osa näiden ääriliikkeiden tavoitteita, ideologiaa ja tulonlähteitä, mikä tuo kansainväliselle yhteisölle uuden ja merkittävän haasteen; kehottaa kaikkia hallituksia ja YK:n toimielimiä tehostamaan sitoutumistaan näiden hirvittävien rikosten torjuntaan ja naisten ihmisarvon palauttamiseen niin, että he saavat oikeutta, hyvitystä ja riittävää tukea;

41.  katsoo, että yksi tapa torjua ääriliikkeitä on taata naisten itsemääräämisoikeus puuttumalla taustalla vaikuttavaan naisten ja miesten eriarvoisuuteen, joka tekee naisista ja tytöistä haavoittuvia selkkausten yhteydessä; kehottaa YK:ta ja kaikkia sen jäsenvaltioita toteuttamaan konkreettisia toimia, joilla taataan naisten itsemääräämisoikeus sekä heidän mielekäs osallistumisensa konfliktien estämiseen ja ratkaisuun samoin kuin rauhanneuvotteluihin ja rauhanrakentamiseen lisäämällä heidän edustustaan kaikilla päätöksenteon tasoilla, myös kansallisissa, alueellisissa ja kansainvälisissä elimissä ja mekanismeissa;

Lasten oikeudet

42.  muistuttaa, että lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyssä yleissopimuksessa, joka on laajimmin ratifioitu kansainvälinen ihmisoikeussopimus, määrätään useista lapsen oikeuksista, kuten oikeudesta elämään, terveyteen, koulutukseen ja leikkimiseen sekä oikeudesta perhe-elämään, oikeudesta suojeluun väkivallalta ja syrjinnältä sekä mahdollisuudesta tulla kuulluksi; kehottaa kaikkia yleissopimuksen allekirjoittajia noudattamaan velvoitteitaan; huomauttaa, että Yhdysvallat ei ainoana maana maailmassa ole ratifioinut yleissopimusta, ja kehottaa sitä liittymään yleissopimukseen pikaisesti;

43.  pitää myönteisenä suunniteltua YK:n kansainvälistä tutkimusta, jolla selvitetään seurannan ja arvioivan analyysin avulla, miten nykyisiä kansainvälisiä lakeja ja vaatimuksia pannaan täytäntöön paikan päällä, ja arvioidaan valtioiden konkreettisia mahdollisuuksia parantaa käytäntöjään ja toimiaan; kehottaa kaikkia valtioita tukemaan tutkimusta ja osallistumaan siihen aktiivisesti;

44.  panee huolestuneena merkille, että henkilöitä tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin eri puolilla maailmaa vuonna 2015 alle 18-vuotiaana tehdyistä rikoksista, vaikka YK:n yleissopimuksessa lapsen oikeuksista kielletään kuolemanrangaistuksen langettaminen nuorille;

HLBTI-ihmisten oikeudet

45.  on huolissaan edelleen esiintyvistä syrjivistä laeista ja käytännöistä sekä väkivallanteoista, jotka eri maissa kohdistuvat henkilöihin heidän seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä vuoksi, ja on huolissaan myös kuolemanrangaistuksen käytöstä tietyissä maissa; kehottaa seuraamaan tarkasti HLBTI‑ihmisten tilannetta maissa, joissa äskettäin hyväksytyt HLBTI-ihmisiä vastaan suunnatut lait uhkaavat seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkeä; on erittäin huolissaan niin kutsutuista propagandan vastaisista laeista, jotka rajoittavat sananvapautta ja kokoontumisvapautta ja joita on myös joissakin Manner-Euroopan maissa;

46.  ilmaisee tukensa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun jatkuvalle työlle näiden syrjivien lakien kumoamiseksi erityisesti julkilausumien, raporttien ja Free & Equal -kampanjan avulla sekä muiden YK:n elinten työlle; pitää huolestuttavana HLBTI-ihmisten oikeuksien puolustajien perusvapauksien rajoittamista ja kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan näille; katsoo, että HLBTI-ihmisten perusoikeudet voidaan turvata paremmin, jos heillä on mahdollisuus kuulua oikeudellisten instituutioiden piiriin esimerkiksi rekisteröidyn parisuhteen tai avioliiton kautta; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa ottamaan käyttöön erityismenettelyn tai muun mekanismin, jotta näihin kysymyksiin voidaan kiinnittää järjestelmällistä huomiota;

Terrorismin torjunta ja ihmisoikeudet

47.  muistuttaa, että perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittaminen on merkittävä osatekijä menestyksekkäässä terrorisminvastaisessa toiminnassa, myös digitaalisten valvontateknologioiden käytössä, ja vaatii noudattamaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kaikessa terrorisminvastaisessa toiminnassa, mikä on myös YK:n maailmanlaajuisen terrorisminvastaisen strategian ytimessä;

Urheilu ja ihmisoikeudet

48.  tuomitsee autoritaaristen valtioiden yleistyvän käytännön isännöidä urheiluun tai kulttuuriin liittyviä suurtapahtumia, joilla ne tavoittelevat kansainvälistä oikeutusta samalla, kun ne rajoittavat edelleen oikeutta olla eri mieltä maan sisällä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita pitämään tätä kysymystä aktiivisesti esillä muun muassa ihmisoikeusneuvostossa ja tarkastelemaan yhdessä kansallisten urheiluliittojen, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa niiden tällaisiin tapahtumiin, esimerkiksi Venäjällä vuonna 2018 ja Qatarissa vuonna 2022 pidettäviin jalkapallon MM-kisoihin sekä Beijingissä vuonna 2022 pidettäviin olympialaisiin, osallistumista koskevia käytännön järjestelyjä; vaatii kehittämään urheilua ja ihmisoikeuksia koskevan EU:n ja YK:n toimintakehyksen;

Rankaisematta jäämisen torjunta ja Kansainvälinen rikostuomioistuin

49.  vahvistaa vankan sitoutumisensa siihen, että lopetetaan rankaisematta jääminen tapauksissa, joissa tekijät ovat syyllistyneet kansainvälisen yhteisön vakavimpina pitämiin rikoksiin, ja varmistetaan oikeuden toteutuminen sotarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja kansanmurhien samoin kuin seksuaalisen väkivallan uhrien tapauksessa, ja antaa jälleen täyden tukensa Kansainväliselle rikostuomioistuimelle; seuraa tarkasti kaikkia pyrkimyksiä heikentää tuomioistuimen legitiimiyttä tai riippumattomuutta; pitää erittäin huolestuttavana, että useita pidätysmääräyksiä ei ole vielä pantu täytäntöön; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä tuomioistuimen kanssa ja antamaan sille voimakasta diplomaattista, poliittista ja taloudellista tukea muun muassa YK:ssa; kehottaa tehostamaan toimia, joilla edistetään Rooman perussäännön yleismaailmallisuutta sen ratifioinnin, myös Kampalan tarkistusten ratifioinnin, ja tehokkaan täytäntöönpanon kautta;

Miehittämättömät ilma-alukset ja robottiaseet

50.  kehottaa jälleen neuvostoa laatimaan aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskevan EU:n yhteisen kannan ja painottamaan kannassa erityisen voimakkaasti ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamisen merkitystä sekä käsittelemään sellaisia kysymyksiä kuin oikeudellinen kehys, suhteellisuus, vastuuvelvollisuus, siviilien suojelu ja avoimuus; kehottaa jälleen kerran EU:ta kieltämään sellaisten täysin autonomisten robottiaseiden tuotannon, kehittämisen ja käytön, jotka mahdollistavat iskut ilman ihmisten osallistumista; vaatii ottamaan ihmisoikeudet osaksi kaikkea kolmansien maiden kanssa terrorismin torjunnasta käytävää vuoropuhelua; pitää valitettavana, että Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta vastustivat äänestyksessä ihmisoikeusneuvoston uusinta päätöslauselmaa, joka koskee aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöä kansainvälisen oikeuden mukaisesti terrorisminvastaisissa ja sotilasoperaatioissa;

Ihmisoikeudet ja huumausainepolitiikka

51.  pitää myönteisenä kidutusta ja laittomia teloituksia käsittelevien YK:n erityisraportoijien 7. lokakuuta 2015 antamaa yhteistä julkilausumaa, jonka mukaan ”huumausainerikoksiin liittyvät teloitukset rikkovat kansainvälistä oikeutta ja ovat laittomia” ja ”kansainvälisten virastojen sekä kahdenvälistä teknistä apua huumausainerikosten torjumiseksi antavien valtioiden on varmistettava, että ohjelmat, joihin ne osallistuvat, eivät viime kädessä johda siihen, että loukataan oikeutta elämään”;

52.  vaatii EU:ta ja sen jäsenvaltioita tekemään huumausainerikoksista langetettavien kuolemantuomioiden poistamisesta ensisijaisen asian YK:n yleiskokouksen erityisistuntoa koskevissa neuvotteluissa ja toteaa jälleen, että kuolemanrangaistuksen poistaminen huumausainerikosten yhteydessä olisi asetettava rahoitusavun, teknisen avun, valmiuksien kehittämisen ja muun huumausaineiden alalla toteutettavan lainvalvontapolitiikan tukemisen ennakkoehdoksi;

53.  kannattaa ihmisoikeuksia ja huumausainepolitiikkaa käsittelevän erityisraportoijan nimittämistä;

Maakohtaisia kysymyksiä koskevat EU:n painopisteet

Azerbaidžan

54.  on ilahtunut siitä, että YK:n ihmisoikeusneuvoston 29. istunnossa annettiin yhteinen julkilausuma Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteesta, mutta pitää valitettavana, että eräät EU:n jäsenvaltiot eivät tukeneet tätä julkilausumaa; vaatii EU:n jäsenvaltioita ja muita ihmisoikeusneuvoston jäseniä seuraamaan tiiviisti Azerbaidžanin ihmisoikeustilannetta ja pyrkimään siihen, että voidaan hyväksyä päätöslauselma, jossa vaaditaan vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta ihmisoikeuksien puolustajat, poliittiset ja kansalaisaktivistit, toimittajat ja bloggaajat, jotka on pidätetty tai vangittu poliittisin perustein, tutkimaan täysin väitteet kidutuksesta säilöönoton aikana sekä kumoamaan lainsäädäntö, jolla tarpeettomasti rajoitetaan sananvapautta ja kokoontumis- ja yhdistymisvapautta Azerbaidžanissa; kehottaa EU:n jäsenvaltioita edistämään Azerbaidžanin ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan toimeksiannon luomista;

55.  pitää myönteisenä, että Leyla ja Arif Yunus on vapautettu väliaikaisesti humanitaarisista syistä, mutta vaatii kumoamaan välittömästi kaikki heitä vastaan nostetut syytteet; pitää erittäin valitettavana, ettei Azerbaidžanissa presidentin armahduksen yhteydessä vapautettu viimeksi yhtään mielipidevankia;

Valko-Venäjä

56.  pitää kuuden jäljellä olleen vangin vapauttamista myönteisenä askeleena; on erittäin huolissaan siitä, että maassa rajoitetaan edelleen sananvapautta, kokoontumisvapautta ja rauhanomaista kokoontumisvapautta; tuomitsee riippumattomien ja oppositioon kuuluvien toimittajien häirinnän sekä ihmisoikeusaktivistien ja arvostelijoiden häirinnän ja säilöönoton tekaistuin syyttein; tuomitsee kuolemanrangaistuksen jatkuvan käytön;

57.  kehottaa uusimaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan toimeksiannon ihmisoikeusneuvoston 32. istunnossa ja vaatii hallitusta tekemään täysimääräisesti yhteistyötä erityisraportoijan kanssa ja sitoutumaan siihen, että se toteuttaa kauan kaivattuja uudistuksia ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi, myös panemalla täytäntöön erityisraportoijan ja muiden ihmisoikeusmekanismien antamat suositukset;

Georgia

58.  panee merkille tärkeät lainsäädäntöuudistukset, joiden avulla on saatu aikaan edistystä ja parannuksia oikeuslaitoksessa ja lainvalvonnassa, syyttäjänvirastossa, huonon kohtelun torjunnassa, lasten oikeuksissa, yksityisyyden ja henkilötietojen suojassa sekä maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden kohdalla;

59.  huomauttaa kuitenkin, että tarvitaan vielä lisätoimia, jotka koskevat huonoa kohtelua, erityisesti tutkintavankeuden ja uhrien kuntoutuksen osalta, lainvalvontaviranomaisten vastuuta väärinkäytöksistä, tutkintaa valtion virkamiesten aiemmista väärinkäytöksistä sekä vähemmistöjen ja naisten oikeuksia; on edelleen huolissaan sananvapaudesta ja tiedotusvälineiden vapaudesta sekä siitä, etteivät tarkkailijat ole päässeet miehitetyille Abhasian ja Tskhinvalin/Etelä-Ossetian alueille, joilla ihmisoikeusloukkaukset ovat edelleen yleisiä; kehottaa Georgian hallitusta toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä UPR-prosessissa esitettyjen suositusten seurannan varmistamiseksi;

Venäjä

60.  tuomitsee jyrkästi sen, että hallitus vaientaa jatkuvasti toisinajattelijoita ja riippumattomia kansalaisjärjestöjä soveltamalla niin sanottua ”ulkomaisia agentteja koskevaa lakia” ja ”ei-toivottuja ulkomaisia järjestöjä” koskevaa lakia, jolloin viranomaiset voivat kieltää sellaiset kansainväliset kansalaisjärjestöt, joiden nähdään uhkaavan Venäjän puolustusvalmiuksia tai sen perustuslaillista perustaa, ja tuomitsee jyrkästi aktivistien, poliittisten vastustajien ja järjestelmän arvostelijoiden jatkuvan ja monitahoisen sorron;

Ukraina

61.  on erittäin huolissaan jatkuvista summittaisista hyökkäyksistä siviilialueille, kouluihin kohdistetuista iskuista sekä siitä, että kumpikin osapuoli käyttää kouluja sotilaallisiin tarkoituksiin; tuomitsee konfliktin aikana tehdyt jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset ja antaa täyden tukensa YK:n ihmisoikeustarkkailuoperaatiolle ja Etyjin erityistarkkailuoperaatiolle Ukrainassa; vaatii Ukrainan hallitusta ryhtymään toimiin, jotta voidaan sallia tietyntyyppisten lääkkeiden, kuten opioidikorvaushoidossa käytettävien lääkkeiden, toimitukset, parantaa konfliktin takia siirtymään joutuneiden rekisteröintimenettelyjä ja mahdollisuuksia saada työtä ja valtion etuuksia, kumota lainsäädäntö, joka saattaa vaikuttaa kielteisesti sananvapauteen ja yhdistymisvapauteen, estää käytännössä asevoimia tai aseellisia ryhmittymiä käyttämästä kouluja niin hallituksen kuin kapinallistenkin hallinnassa olevilla alueilla ja ratifioida Rooman perussääntö sekä liittyä Kansainväliseen rikostuomioistuimeen täysjäsenenä;

62.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita tukemaan kaikkia mahdollisia toimia YK:n tasolla, jotta voidaan torjua rankaisematta jäämistä ja tutkia puolueettomasti Majdan-mielenosoitusten tukahduttamiseen liittyneet väkivaltaisuudet ja ihmisoikeusloukkaukset sekä hallitusta kannattavien joukkojen ja Venäjän tukemien kapinallisten rypäleammusten käyttö Itä-Ukrainan aseellisen konfliktin yhteydessä, ja kehottaa käsittelemään Krimin ihmisoikeustilannetta sekä muita Itä-Ukrainan aseelliseen konfliktiin liittyviä rikkomuksia;

Uzbekistan

63.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita pyrkimään siihen, että YK:ssa saadaan aikaan ihmisoikeusneuvoston päätöslauselma ja perustetaan näin Uzbekistania koskeva erillinen YK:n mekanismi, jolla varmistetaan YK:n suorittama valvonta, julkinen raportointi ja ihmisoikeusneuvostossa käytävä keskustelu Uzbekistanin ihmisoikeustilanteesta ja jolla puututaan siihen, että Uzbekistan on aiemmin kieltäytynyt yhteistyöstä YK:n ihmisoikeusmekanismien kanssa, suuri joukko poliittisia vastustajia ja ihmisoikeuksien puolustajia on edelleen pidätettyinä, yhdistymis- ja sananvapautta sekä tiedotusvälineiden vapautta rajoitetaan jatkuvasti ja pakko- ja lapsityövoiman käyttö jatkuu;

Bahrain

64.  pitää valitettavana, että Bahrainin hallitus ei vieläkään ole puuttunut siihen, että monet henkilöt, kuten ihmisoikeuksien puolustajat, poliittiset aktivistit ja toimittajat, ovat edelleen pidätettyinä siksi, että he käyttivät oikeuksiaan rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja yhdistymisvapauteen, eikä siihen, että syylliset eivät joudu vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista, kuten kidutuksesta, ja ettei Bahrainin oikeuslaitos ole riippumaton eikä puolueeton;

65.  vaatii EU:n jäsenvaltioita puuttumaan Bahrainin ihmisoikeustilanteeseen ihmisoikeusneuvostossa yksittäisillä julkilausumilla, niiden jatkotoimena annettavalla yhteisellä julkilausumalla tai päätöslauselmalla, jossa Bahrainia kehotetaan vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat, poliittiset aktivistit ja muut pidätettyinä olevat henkilöt, joita syytetään väitetyistä sananvapauden, rauhanomaisen kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden loukkauksista, sekä varmistamaan kaikkien kidutusta ja huonoa kohtelua koskevien väitteiden puolueeton tutkinta ja helpottamaan pikaisesti kidutusta käsittelevän erityisraportoijan ja muiden YK:n ihmisoikeusmekanismien vierailua; kehottaa jälleen EU:ta laatimaan kattavan strategian siitä, miten EU ja sen jäsenvaltiot voivat aktiivisesti edistää vangittujen aktivistien ja mielipidevankien vapauttamista;

Israel/Palestiina

66.  vaatii EU:ta toistamaan heinäkuussa 2015 annetuissa ulkoasiainneuvoston päätelmissä esittämänsä vastuuvelvollisuutta koskevan kannan toteamalla, että kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön noudattaminen kaikkien valtiollisten ja valtiosta riippumattomien toimijoiden toimesta, mihin sisältyy myös vastuun kantaminen, on alueen rauhan ja tulevaisuuden kulmakivi;

67.  ottaa huomioon tämän heinäkuussa 2015 annetuissa ulkoasiainneuvoston päätelmissä tehdyn sitoumuksen ja EU:n tukeman heinäkuussa 2015 annetun ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman, jossa kolmansia maita kehotetaan edistämään ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamista miehitetyllä palestiinalaisalueella, ja kehottaa EU:ta vetoamaan kaikkiin osapuoliin, jotta ne tutkisivat uskottavasti kaikki väitetyt kansainvälisen oikeuden loukkaukset, seuraamaan aktiivisesti meneillään olevia tutkintoja ja arvioimaan, noudatetaanko niissä tutkintavelvollisuutta koskevia kansainvälisiä vaatimuksia, myös pyytämällä jatkuvasti lisätietoja tapausten päättämisestä, vaatimaan asianmukaista seurantamekanismia, jotta varmistetaan YK:n tutkintakomission vuoden 2015 raportin ja aiempien YK:n raporttien suositusten täytäntöönpano, ja kehottamaan Israelia yhteistyöhön Kansainvälisen rikostuomioistuimen alustavan tutkinnan kanssa esimerkiksi antamalla sille oikeuden tutustua asiakirjoihin ja tekemällä yhteistyötä tietopyynnöissä;

68.  pitää valitettavana, että Israelin viranomaiset kieltäytyivät yhteistyöstä miehitettyä palestiinalaisaluetta käsittelevänYK:n erityisraportoijan kanssa eikä Israel päästänyt häntä miehitetylle palestiinalaisalueelle, jolloin hän erosi tehtävästään;

Syyria

69.  on erittäin huolestunut Syyrian turvallisuus- ja humanitaarisen tilanteen jatkuvasta heikentymisestä; tuomitsee jyrkästi Syyrian väestöön kohdistuvat väärinkäytökset, joukkomurhat, kidutuksen, tapot ja seksuaalisen väkivallan, joihin Assadin hallinto, niin sanottu Islamilainen valtio sekä muut ääri- ja terroristiryhmät jatkuvasti syyllistyvät; vaatii jälleen Syyrian konfliktiin kestävää ratkaisua syyrialaisten johdolla toteutettavalla poliittisella prosessilla, jotta saataisiin aikaan aito poliittinen muutos, joka vastaa Syyrian kansan oikeutettuja pyrkimyksiä ja joka antaa kansalaisille mahdollisuuden päättää itsenäisesti ja demokraattisesti omasta tulevaisuudestaan; ilmaisee täyden tukensa YK:n johdolla parhaillaan toteutettaville toimille poliittisen ratkaisun löytämiseksi konfliktiin;

70.  pyytää ihmisoikeusneuvostoa vetoamaan YK:n turvallisuusneuvostoon, jotta se ryhtyisi asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että ihmisoikeusloukkauksiin sekä mahdollisesti sotarikoksiksi ja rikoksiksi ihmisyyttä vastaan katsottaviin tekoihin syyllistyneet saadaan vastuuseen teoistaan, myös siirtämällä Syyrian tilanne Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi;

Saudi-Arabia

71.  toteaa jälleen, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenet olisi valittava sellaisten valtioiden keskuudesta, joissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa; ei hyväksy lainkaan YK:n päätöstä, jota EU:n jäsenvaltiot tukivat, antaa ihmisoikeuksia koskeva keskeinen rooli Geneveen sijoitetulle Saudi-Arabian YK‑suurlähettiläälle, joka valittiin YK:n ihmisoikeusneuvoston riippumattomien asiantuntijoiden paneelin puheenjohtajaksi;

72.  on edelleen erittäin huolestunut järjestelmällisistä ja yleisistä ihmisoikeusloukkauksista Saudi-Arabiassa; vaatii Saudi-Arabian viranomaisia vapauttamaan kaikki mielipidevangit, joihin kuuluu myös vuoden 2015 Saharov-palkinnon saaja Raif Badawi;

73.  on vakavasti huolissaan 47 vangin joukkoteloituksesta Saudi-Arabiassa 2. tammikuuta 2016 sekä siitä, että teloitusten määrä nousi hälyttävästi vuonna 2015;

74.  panee huolestuneena merkille, että teloitettujen joukossa oli nuoria, mielenterveysongelmista kärsiviä sekä sellaisia vankeja, jotka oli tuomittu kuolemaan muista kuin kuolemaan johtaneista rikoksista ja erityisesti siksi, että he olivat käyttäneet oikeuttaan kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen sekä sananvapauteen;

75.  vaatii Saudi-Arabian viranomaisia tekemään täysimääräisesti yhteistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen ja ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa; vaatii Saudi-Arabiaa määräämään kuolemantuomioiden täytäntöönpanokiellon;

Länsi-Sahara

76.  vaatii kunnioittamaan Länsi-Saharan kansan perusoikeuksia, etenkin yhdistymisvapautta, sananvapautta ja kokoontumisvapautta; vaatii vapauttamaan kaikki länsisaharalaiset poliittiset vangit; vaatii päästämään parlamentin jäsenet, riippumattomat tarkkailijat, kansalaisjärjestöt ja lehdistön Länsi-Saharan alueelle; kehottaa YK:ta antamaan YK:n Länsi-Saharan kansanäänestystä valvomaan asetetuille rauhanturvajoukoille (MINURSO) ihmisoikeustoimeksiannon eri puolilla maailmaa toteutettavien kaikkien muiden YK:n rauhanturvaoperaatioiden mukaisesti; tukee Länsi‑Saharan konfliktin ratkaisemista oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla, joka perustuisi Länsi-Saharan kansan itsemääräämisoikeuteen YK:n asiaa koskevien päätöslauselmien mukaisesti;

Jemen

77.  on vakavasti huolissaan dramaattisesta ja väkivaltaisesta konfliktista sekä ennennäkemättömästä humanitaarisesta kriisistä maassa; tuomitsee sotivien osapuolten vakavat sotalakien rikkomiset ja ihmisoikeusloukkaukset ja erityisesti Saudi-Arabian johtaman koalition summittaiset ja suhteettomat ilmaiskut, jotka ovat tappaneet ja haavoittaneet paljon siviilejä ja tuhonneet lukuisia siviilikohteita; tuomitsee sen, että Jemenin viranomaiset karkottivat maasta YK:n ihmisoikeusvaltuutetun edustajan; kehottaa EU:ta tukemaan kansainvälisen tutkinnan käynnistämistä ihmisoikeusneuvostossa, jotta voidaan dokumentoida kaikkien osapuolten syyskuusta 2014 lähtien tekemät väärinkäytökset;

Burundi

78.  on erittäin huolestunut ihmisoikeuksien puolustajiin, toimittajiin ja heidän perheenjäseniinsä kohdistetuista iskuista; tuomitsee jyrkästi poliittisen väkivallan, pikateloitukset, ihmisoikeusloukkaukset, väärinkäytökset ja väkivaltaan yllyttämisen poliittisin, etnisin tai muunlaisin perustein Burundissa sekä sen, että syylliset, kuten poliisi- ja turvallisuusjoukot, puolueisiin yhteydessä olevat nuorisoryhmät ja virkamiehet, ovat edelleenkin rankaisematta;

79.  kehottaa Burundin viranomaisia ehdottomasti ja pikaisesti lopettamaan nämä loukkaukset ja väärinkäytökset esimerkiksi lopettamalla välittömästi ihmisoikeuksien puolustajien, toimittajien ja todellisten tai epäiltyjen vastustajien ja arvostelijoiden murhat ja heihin kohdistetut iskut sekä toteuttamalla perusteellinen, puolueeton ja riippumaton tutkinta, jotta syylliset voidaan tuoda oikeuden eteen ja uhrit saavat oikeutta;

80.  on tyytyväinen siihen, että ihmisoikeusneuvosto kokoontui 17. joulukuuta 2015 erityisistuntoon, jossa käsiteltiin keinoja estää Burundin ihmisoikeustilanteen heikkeneminen entisestään, mutta pitää valitettavana, että istunnon järjestäminen viivästyi; vaatii lähettämään pikaisesti paikalle riippumattomien asiantuntijoiden valtuuskunnan ja kehottaa Burundin viranomaisia tekemään täysimääräisesti yhteistyötä sen kanssa;

Mauritania

81.  korostaa, että vaikka Mauritanian hallitus onkin saanut aikaan edistystä lainsäädäntötoimissa, joilla torjutaan orjuuden ja orjuutta muistuttavien käytäntöjen kaikkia muotoja, tehokkaan täytäntöönpanon puute mahdollistaa edelleen ilmiön olemassaolon; kehottaa viranomaisia panemaan täytäntöön orjuuden vastaisen lainsäädännön ja aloittamaan orjuuden kaikki muodot käsittävien eriteltyjen tietojen maanlaajuisen, järjestelmällisen ja säännöllisen keräämisen sekä toteuttamaan perinpohjaisen ja todisteisiin perustuvan tutkimuksen orjuuden historiasta ja luonteesta sen kitkemiseksi;

82.  kehottaa Mauritanian viranomaisia noudattamaan kansainvälisiä yleissopimuksia ja omaa lainsäädäntöään ja sallimaan sanan- ja kokoontumisvapauden; kehottaa myös vapauttamaan Biram Dah Abeidin, Bilal Ramdanen ja Djiby Sow’n, jotta he voivat jatkaa orjuudenvastaista väkivallatonta kampanjaansa ilman ahdistelua tai pelottelua;

Etelä-Sudan

83.  on ilahtunut siitä, että sotivat osapuolet allekirjoittivat 28. elokuuta 2015 sisällissodan lopettamiseksi rauhansopimuksen, joka sisältää siirtymäaikana sovellettavan vallanjaon, turvallisuusjärjestelyjä sekä hybridituomioistuimen perustamisen kaikkien konfliktin puhkeamisen jälkeen tehtyjen rikosten käsittelemistä varten; toteaa, että konflikti on vaatinut tuhansia ihmishenkiä ja ajanut satojatuhansia pois kotiseudultaan ja pakolaisiksi;

84.  kehottaa kaikkia osapuolia pidättymään ihmisoikeusloukkauksista ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista, myös sellaisista, jotka ovat kansainvälisiä rikoksia, kuten laittomat teloitukset, etnisesti kohdennettu väkivalta, konflikteihin liittyvä seksuaalinen väkivalta, esimerkiksi raiskaukset, samoin kuin sukupuoleen perustuva väkivalta, lapsisotilaiden värväys ja käyttö, tahdonvastaiset katoamiset sekä mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot;   

85.  kehottaa ihmisoikeusneuvostoa tukemaan Etelä-Sudania käsittelevän erityisraportoijan nimittämistä ja antamaan hänelle toimeksiannon seurata ihmisoikeusloukkauksia, kuten lapsisotilaiden värväystä ja käyttöä, ja oppilaitosten sotilaallista käyttöä ja raportoida niistä julkisesti sekä antaa suosituksia, jotta syylliset saadaan käytännössä vastuuseen teoistaan;

Venezuela

86.  pitää myönteisenä, että Venezuelassa pidettiin vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit 6. joulukuuta 2015; on ilahtunut siitä, että niin hallitus kuin opposition edustajatkin hyväksyivät vaalien lopputuloksen; toteaa edelleen, että on tärkeää vaalia perustuslakia ja kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä noudattaa Venezuelan kansan tahtoa;

87.  huomauttaa, että uuden hallituksen on ratkaistava monenlaisia ihmisoikeuskysymyksiä, joista voidaan mainita – myös turvallisuusjoukkojen toteuttamiin – laittomiin teloituksiin liittyvä rankaisemattomuus ja vastuun pakoilu, mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot, poliittisten vankien oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeuslaitoksen riippumattomuus, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus;

Pohjois-Korea

88.  pitää myönteisenä, että yleiskokouksen hyväksymässä päätöslauselmassa tuomitaan ”pitkään jatkuneet järjestelmälliset, laajalle levinneet ja vakavat ihmisoikeusloukkaukset” Korean demokraattisessa kansantasavallassa, ja kannustaa YK:n turvallisuusneuvostoa ryhtymään asianmukaisiin toimiin, jotta syylliset saadaan vastuuseen teoistaan, ja esimerkiksi harkitsemaan Pohjois-Korean tilanteen saattamista Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi; kehottaa myös ihmisoikeusneuvostoa vaatimaan uudelleen syyllisten saattamista vastuuseen teoistaan, myös niiden, jotka ovat vastuussa rikoksista ihmisyyttä vastaan korkeimmalla valtiotasolla jo vuosikymmeniä sitten vakiintuneiden toimintatapojen vuoksi;

Kiina

89.  on erittäin huolestunut meneillään olevista ihmisoikeusaktivisteihin ja ihmisoikeusasianajajiin kohdistuneista laajamittaisista puhdistuksista; huomauttaa, että yli 200 asianajajaa ja oikeusalan avustajaa on heinäkuusta 2015 lähtien kutsuttu tai viety kuulusteluihin ja että kyseessä on rajuin pyrkimys vuosikymmeniin vaientaa hallituksen arvostelijoita; pitää hälyttävinä uutisia, joiden mukaan Kiinan viranomaiset ovat viime päivinä muodollisesti pidättäneet ”kumouksellista toimintaa” koskevien syytteiden nojalla ainakin seitsemän ihmisoikeusasianajajaa ja -avustajaa, joita oli pidetty salaisessa paikassa puolen vuoden ajan;

Myanmar

90.  pitää myönteisenä kilpailuun perustuvien vaalien järjestämistä 8. marraskuuta 2015, mikä on tärkeä virstanpylväs maan siirtymisessä demokratiaan; on kuitenkin yhä huolissaan vaalien perustuslaillisista puitteista, sillä niiden mukaan 25 prosenttia parlamentin edustajanpaikoista on varattu armeijalle; panee merkille ihmisoikeuksissa tähän mennessä saavutetun edistymisen mutta toteaa, että edelleen on olemassa useita suurta huolta aiheuttavia kysymyksiä, kuten vähemmistöjen oikeudet sekä sananvapaus, yhdistymisvapaus ja rauhanomainen kokoontumisvapaus;

91.  tuomitsee rohingya-väestön vakavan ja yleisen syrjinnän ja sorron, joita pahentavat kyseisen yhteisön oikeudellisen aseman puuttuminen sekä muihin kuin buddhalaisiin kohdistuvan vihapuheen lisääntyminen; kehottaa suorittamaan kattavan, avoimen ja riippumattoman tutkinnan kaikista ilmoitetuista rohingya-väestöön kohdistuneista ihmisoikeusloukkauksista ja katsoo, että parlamentin vuonna 2015 hyväksymät neljä lakia, joilla pyrittiin ”suojelemaan rotua ja uskontoa”, ovat osittain syrjiviä sukupuolen perusteella; pitää valitettavana, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ei ole edelleenkään saanut lupaa avata toimistoa maassa; katsoo, että on tehtävä kestävyyteen ja ihmisoikeuksiin liittyvien vaikutusten kattava arviointi, ennen kuin neuvottelut EU:n ja Myanmarin välisestä investointisopimuksesta saatetaan päätökseen;

Nepal

92.  pitää myönteisenä 20. syyskuuta 2015 voimaan tullutta Nepalin uutta perustuslakia, jonka on tarkoitus olla pohjana Nepalin tulevalle poliittiselle vakaudelle ja talouskehitykselle; toivoo, että lähitulevaisuudessa ratkaistaan loputkin huolenaiheet, jotka koskevat vähemmistöjen, kuten kastittomien, poliittista edustusta ja kansalaisuuslakeja;

93.  pitää valitettavana, että sisällissodan aikana ihmisoikeusloukkauksiin puolin ja toisin syyllistyneet eivät yleisesti ole vieläkään joutuneet vastuuseen teoistaan, vaikka toukokuussa 2014 säädettiin laki totuudesta, sovinnosta ja katoamisista; kehottaa Nepalin hallitusta liittymään kansainväliseen yleissopimukseen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta; tuomitsee tiibetiläispakolaisten perusvapauksien rajoittamisen; kehottaa Intiaa lopettamaan Nepalin talouden epävirallisen saarron, joka yhdessä huhtikuussa 2015 sattuneen tuhoisan maanjäristyksen kanssa aiheuttaa humanitaarisen kriisin ja pakottaa taas lähes miljoona nepalilaista köyhyyden umpikujaan;

°

°  °

94.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 69. istunnon puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen pääsihteerille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0470.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö