Procedură : 2015/3035(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0063/2016

Texte depuse :

B8-0063/2016

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 516kWORD 199k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.965v01-00
 
B8-0063/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP))


Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Molly Scott Cato în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0063/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului, convențiile ONU privind drepturile omului și protocoalele opționale ale acestora,

–  având în vedere Rezoluția 60/251 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de înființare a Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE,

–  având în vedere Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-2019,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la încălcarea drepturilor omului, inclusiv rezoluțiile sale adoptate în cadrul procedurii de urgență,

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință(1),

–  având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5), precum și articolele 18, 21, 27 și 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere raportul anual pe 2015 prezentat de CDO Adunării Generale a ONU,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în anii 2015 și 2016 se împlinesc o serie de aniversări importante privind drepturile omului, pacea și securitatea: cea de-a 70-a aniversare de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, cea de-a 50-a aniversare a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și a Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), cea de-a 40-a aniversare a Declarației ONU privind dreptul la dezvoltare (1986) și cea de-a 20-a aniversare a Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune (1995), precum și cea de-a 15-a aniversare a Rezoluției emblematice a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea (2000) și a Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (2000) și cea de-a 15-a aniversare a Rezoluției emblematice a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea (2000) și a Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (2000); întrucât aceste aniversări coincid cu cea mai gravă criză umanitară de la cel de Al Doilea Război Mondial, care a luat naștere ca urmare a faptului că un număr din ce în ce mai mare de oameni au fost forțați să-și părăsească locuințele din cauza schimbărilor climatice, a persecuției, a conflictelor armate și a actelor de violență generalizate;

B.  întrucât toate statele au obligația de a garanta respectarea drepturilor omului indiferent de rasă, origine, clasă, castă, religie, sex, orientare sexuală sau culoare și întrucât își reiterează devotamentul față de caracterul indivizibil al drepturilor omului (fie aceste drepturi politice, civile, economice, sociale sau culturale), acestea fiind corelate și interdependente, și întrucât privarea de oricare dintre aceste drepturi are un impact direct și negativ asupra celorlalte;

C.  întrucât toate statele au obligația de a respecta drepturile fundamentale ale cetățenilor lor, precum și datoria de a întreprinde acțiuni concrete pentru a facilita respectarea acestor drepturi la nivel național, dar și de a coopera pe plan internațional în vederea eliminării obstacolelor din calea exercitării drepturilor omului în toate domeniile;

D.  întrucât respectarea, promovarea și garantarea caracterului universal al drepturilor omului fac parte integrantă din acquis-ul etic și juridic al Uniunii Europene și reprezintă una din pietrele de temelie ale unității și integrității europene; întrucât situația drepturilor omului din statele sale membre are efecte directe asupra credibilității la nivel internațional a politicii UE în domeniul drepturilor omului;

E.  întrucât acțiunea Uniunii în relațiile sale cu țările terțe are la bază articolul 21 din Tratatul de la Lisabona, care reafirmă caracterul universal și indivizibil al drepturilor omului și al libertăților fundamentale și consacră obligația UE de a respecta demnitatea umană, principiile egalității și solidarității, precum și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și dreptul internațional în cadrul acțiunilor sale la nivel internațional;

F.  întrucât respectarea drepturilor omului ar trebui inclusă în toate domeniile de politică legate de pace și securitate, cooperarea pentru dezvoltare, migrație, comerț și investiții, acțiunile umanitare, schimbările climatice și combaterea terorismului, deoarece aceste aspecte nu pot fi tratate separat de respectarea drepturilor omului;

G.  întrucât sesiunile ordinare ale Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (CDO), numirea unor raportori speciali, mecanismul de evaluare periodică universală (EPU) și procedura specială care abordează fie situații specifice unor țări, fie aspecte tematice contribuie împreună la efortul la nivel internațional de promovare și respectare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

H.  întrucât unii dintre membrii Consiliului pentru Drepturile Omului sunt recunoscuți ca aflându-se printre principalii autori de acte de încălcare a drepturilor omului și nu au o reputație bună în ce privește cooperarea cu Procedurile speciale ale ONU și respectarea cerințelor acestora de raportare față de organismele ONU pentru protecția drepturilor omului,

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului

1.  își reiterează poziția conform căreia membrii CDO ar trebui aleși din rândul statelor care garantează respectarea celor mai înalte standarde de promovare și protejare a drepturilor omului, a statului de drept și a democrației și îndeamnă statele membre ale UE să promoveze criterii bazate pe performanța din domeniul drepturilor omului pentru fiecare stat care urmează să fie ales drept membru al CDO; își exprimă îngrijorarea cu privire la încălcările la scară largă și sistematice ale drepturilor omului în mai multe state membre ale CDO precum Rusia, China și Arabia Saudită; invită statele membre ale UE să nu voteze pentru susținerea statutului de membru al statelor care comit astfel de încălcări la scară largă ale drepturilor omului și să facă publice aceste voturi;

2.  își exprimă deplina susținere pentru independența și integritatea Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului („Oficiul”) și subliniază că este important să fie apărată independența acestuia, astfel încât să i se garanteze posibilitatea de a-și continua exercitarea mandatului în mod eficace și imparțial; afirmă din nou faptul că Oficiul trebuie să fie finanțat în mod corespunzător și susținut pe deplin;

3.  își reafirmă sprijinul pentru Procedurile speciale și statutul independent al titularilor de mandat, care le permite să își exercite funcția cu o deplină imparțialitate; regretă profund lipsa de cooperare de care au dat dovadă unele state membre, precum Venezuela, Arabia Saudită și Etiopia, și unele state cu statut de observator, precum Vietnam, Zimbabwe, Uzbekistan sau Turkmenistan, cu procedurile tematice, precum și lipsa de cooperare cu procedurile specifice fiecărei țări de care au dat dovadă țările implicate, inclusiv Israelul; invită toate statele să coopereze pe deplin cu aceste proceduri;

4.  reafirmă importanța caracterului universal al evaluării periodice universale (EPU) în vederea unei depline înțelegeri a situației drepturilor omului din toate statele membre ale ONU și își reiterează sprijinul pentru cel de-al doilea ciclu al evaluării; solicită din nou să fie reexaminate, în continuarea procesului EPU, recomandările care nu au fost acceptate de state în cadrul primului ciclu;

5.  subliniază că este necesar să se asigure o participare la procesul de evaluare periodică universală (EPU) a unei game largi de părți interesate, în special a societății civile, și își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că limitările puternice și restricțiile din ce în ce mai mari, precum și intimidarea au împiedicat participarea societății civile la procesul EPU;

6.  invită Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia să dea curs recomandărilor făcute în cadrul evaluării periodice universale în toate dialogurile privind politicile UE cu țările în cauză, în scopul găsirii unor modalități de punere în aplicare a recomandărilor prin intermediul unor strategii la nivel național și regional;

7.  solicită, cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a CDO, să se evalueze impactul pe care îl are Consiliul și măsura în care acesta își îndeplinește mandatul, precum și necesitatea de a acorda o atenție sporită punerii în aplicare a rezoluțiilor și a altor decizii ale acestuia; își exprimă îngrijorarea cu privire la practicile statelor care se fac responsabile de încălcarea drepturilor omului care își elaborează propriile rezoluții, remarcând că, adeseori, acestea procedează astfel nu pentru a rezolva situația, ci pentru a-și proteja comportamentul și omisiunile de controlul internațional; subliniază că este necesar să se abordeze situațiile din toate țările pe baza propriilor merite, fără a fi selectivi; subliniază că este important să se includă participarea societății civile în toate aspectele activității Consiliului și să se susțină acțiunile concertate de prevenire și eliminare a represaliilor;

8.  salută Inițiativa pentru schimbare lansată de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și menită să îmbunătățească și să întărească prezența globală a birourilor ONU pentru drepturile omului, prin crearea a opt centre regionale care vor proteja și promova respectarea drepturilor omului, colaborând direct cu partenerii pentru a transforma recomandările formulate în cadrul mecanismelor pentru drepturile omului în schimbări reale la nivel local;

Statele membre ale UE în Consiliul pentru Drepturile Omului

9.  regretă divergențele și lipsa de unitate dintre statele membre ale UE în legătură cu o serie de situații din anumite țări din ultimul an, între care se numără Azerbaidjan, Bahrain, Egipt și Yemen, în care mai multe state membre ale UE au refuzat să co-semneze declarația comună a UE sau chiar au subminat în mod activ inițiativele altor state membre ale UE;

10.  regretă pasivitatea anumitor state membre ale UE în cadrul CDO; regretă faptul că rezoluția referitoare la Belarus este singura rezoluție nouă referitoare la țări pe care UE a decis să o depună ca un grup de la înființarea CDO; invită statele membre ale UE din cadrul CDO să își asume o poziție mai puternică de lider cu privire la situația de la nivelul țărilor și să ia măsuri cu privire la situațiile care nu au fost încă abordate de Consiliu;

11.  regretă comportamentul unor state membre ale UE în ceea ce privește votarea cu privire la o serie de chestiuni de o importanță deosebită pentru emisfera sudică, unele state membre abținându-se sau votând, în majoritate, împotriva unor rezoluții care au fost, în cele din urmă, adoptate, cum ar fi cele referitoare la repatrierea fondurilor de origine ilicită, societățile militare și de securitate private, dronele armate, datoriile străine, dreptul la educație, drepturile omului și solidaritatea internațională, măsurile coercitive unilaterale, mercenarii, dreptul la pace, drepturile omului în cazul țăranilor, rasismul, persoanele de origine africană, dreptul la dezvoltare și promovarea unei ordini mondiale democratice și echitabile; regretă, de asemenea, divergențele existente în continuare între statele membre ale UE din cadrul CDO cu privire la o serie de rezoluții tematice de referință, între altele cu privire la dronele armate, dreptul la pace, lupta împotriva rasismului și dreptul la dezvoltare;

12.  consideră că modul în care au votat unele state membre ale UE în cadrul CDO contrastează puternic cu angajamentul asumat de UE cu privire la caracterul indivizibil al drepturilor și, mai ales, la drepturile economice, sociale și culturale, și reflectă eșecul colectiv al UE de a contribui cu succes la dezvoltarea unor standarde mondiale în aceste domenii; invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să raporteze Parlamentului cu privire la această situație și să încurajeze o revizuire aprofundată a abordării statelor membre ale UE referitor la drepturile economice, sociale și culturale și la așa-numitele „drepturi de nouă generație” în cadrul CDO; solicită ca implicarea statelor membre ale UE în cadrul CDO să se bazeze mai mult pe principii și să nu fie selectivă; invită UE și statele sale membre să integreze drepturile omului în toate activitățile și pozițiile lor din cadrul sistemului ONU în general;

Drepturile civile și politice

13.  reafirmă faptul că alegerea liberă a liderilor politici, prin organizarea periodică de alegeri autentice, bazate pe vot universal și egal, constituie un drept fundamental de care ar trebui să se bucure toți cetățenii, potrivit Declarației universale a drepturilor omului și Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP);

14.  reafirmă faptul că existența libertății de exprimare și a unui mediu activ, favorabil unei societăți independente și pluraliste, reprezintă condiții prealabile pentru promovarea respectării drepturilor omului;

15.  consideră că actualele tehnologii digitale implică avantaje, dar și provocări pentru protejarea dreptului la viață privată și pentru exercitarea libertății de exprimare în mediul online în întreaga lume; salută, în acest context, numirea unui Raportor Special al ONU privind dreptul la viață privată în era digitală, al cărui mandat include aspecte legate de supraveghere și de viața privată ce afectează persoanele în mediul online sau offline;

16.  își reiterează opoziția de lungă durată față de pedeapsa cu moartea, tortură și tratamentul și pedepsele crude, inumane și degradante, în toate cazurile și în orice situație; subliniază încă o dată faptul că abolirea pedepsei capitale contribuie la consolidarea demnității umane;

17.  salută progresele importante înregistrate până în prezent, prin care multe țări au suspendat pedeapsa capitală, în timp ce altele au luat măsuri legislative în vederea abolirii pedepsei cu moartea; își exprimă, cu toate acestea, regretul cu privire la reinstituirea execuțiilor în anumite țări de-a lungul ultimilor ani; invită statele care au abolit pedeapsa cu moartea sau care au un moratoriu de lungă durată privind pedeapsa cu moartea să nu o reintroducă, iar pe cele care au menținut pedeapsa cu moartea să adopte un moratoriu ca un prim pas spre abolirea acesteia;

18.  invită toate statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu contribuie în niciun fel, în mod direct sau indirect, la impunerea sau executarea unei pedepse cu moartea în statele care aplică în continuare pedeapsa cu moartea, inclusiv prin demersuri de susținere sau ajutare a autorităților de urmărire penală în legătură cu aplicarea legii care ar putea contribui la aplicarea unei pedepse cu moartea;

Drepturile sociale și economice

19.  regretă faptul că, la peste 20 de ani de la adoptarea Declarației de la Viena privind caracterul universal, indivizibil, interdependent și corelat al tuturor drepturilor omului, UE și statele membre nu tratează Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale în mod similar și cu aceeași atenție ca Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, așa cum a demonstrat modul în care a votat UE în cadrul CDO; recunoaște eforturile CDO de a plasa toate drepturile omului pe picior de egalitate, acordându-le o atenție egală, prin crearea de titulari de mandate pentru procedurile speciale în ceea ce privește drepturile economice, sociale și culturale; insistă asupra faptului că ar trebui depuse eforturi deosebite, inclusiv de statele membre ale UE, pentru a asigura ratificarea la scară largă a protocolului opțional la Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, prin care se creează mecanisme de depunere a plângerilor și mecanisme de anchetă;

20.  își exprimă îngrijorarea profundă față de creșterea proporției sărăciei absolute, ceea ce pune în pericol exercitarea deplină a tuturor drepturilor omului; salută, în această privință, raportul Raportorului special al CDO privind sărăcia extremă și drepturile omului (A/HRC/29/31) și sprijină propunerile sale privind eliminarea sărăciei extreme, între altele: să se acorde drepturilor economice, sociale și culturale aceeași importanță și prioritate ca drepturilor civile și politice; să se recunoască dreptul la protecție socială; să se pună în aplicare politici fiscale destinate reducerii diferențelor; să se revitalizeze și să se concretizeze dreptul la egalitate; să se plaseze chestiunile legate de redistribuirea resurselor în centrul dezbaterilor privind drepturile omului;

21.  consideră că actele de corupție, evaziunea fiscală, proasta administrare a bunurilor publice și lipsa tragerii la răspundere contribuie la încălcarea drepturilor cetățenilor, deoarece deturnează fonduri de la bugetele de stat care ar trebui să fie dedicate promovării drepturilor omului în servicii publice foarte necesare precum educația, serviciile medicale de bază și alte elemente de infrastructură socială; consideră că măsurile menite să asigure respectarea drepturilor omului, în special a dreptului de a fi informat, a dreptului la libertatea de exprimare și de întrunire, la un sistem judiciar independent și la participarea democratică în domeniul afacerilor publice au un rol fundamental pentru combaterea corupției;

22.  subliniază faptul că comunitățile minoritare din țările terțe au nevoi specifice și că ar trebui promovată egalitatea deplină a acestora în toate domeniile vieții economice, sociale, politice și culturale;

Popoarele indigene

23.  invită SEAE, Comisia și statele membre să sprijine în mod activ participarea deplină și efectivă a popoarelor indigene la toate sesiunile CDO; invită SEAE, Comisia și statele membre să țină seama de faptul că popoarele indigene sunt deosebit de vulnerabile la schimbările climatice și să susțină în mod activ participarea acestora la punerea în aplicare a Acordului de la Paris; îndeamnă statele membre ale UE să solicite ca toți titularii de mandate pentru Procedurile speciale să acorde o atenție deosebită chestiunilor care afectează femeile, fetele și persoanele cu dizabilități indigene și să prezinte CDO, în mod sistematic, rapoarte referitoare la aceste chestiuni; îndeamnă SEAE și statele membre să sprijine în mod activ dezvoltarea planului de acțiune la nivelul întregului sistem privind populațiile indigene, astfel cum solicită Adunarea Generală a ONU în rezoluția sa din septembrie 2014, în special în ceea ce privește organizarea unor consultări periodice cu populațiile indigene, ca parte a acestui proces;

Apărătorii drepturilor omului

24.  condamnă hărțuirea și reținerea constantă a apărătorilor drepturilor omului și a personalităților din opoziție de către forțele guvernamentale dintr-o serie de țări terțe; își exprimă preocuparea cu privire la existența unor dispoziții legislative nedrepte și restrictive, de exemplu restricțiile impuse finanțării externe, ceea ce duce la reducerea spațiului destinat activităților societății civile; invită toate guvernele să promoveze și să sprijine libertatea mass-mediei, organizațiile societății civile și activitățile apărătorilor drepturilor omului și să le permită să-și desfășoare activitățile fără teamă, represiuni sau intimidare;

25.  invită toate guvernele să permită organizațiilor societății civile și apărătorilor drepturilor omului să coopereze cu CDO în cadrul mecanismului EPU și să asigure tragerea la răspundere a țărilor care se fac vinovate de reprimarea activiștilor pentru drepturile omului;

26.  consideră că hărțuirea și reținerea constantă a apărătorilor drepturilor omului și a personalităților din opoziție de către o serie de membri CDO subminează credibilitatea CDO; îndeamnă UE și statele sale membre să promoveze o inițiativă la nivelul ONU care să reprezinte un răspuns coerent și global la provocările importante cu care se confruntă la nivel mondial apărătorii drepturilor omului a căror activitate vizează drepturile femeilor, apărarea drepturilor privind mediul, utilizarea terenurilor și drepturile popoarelor indigene, corupția și impunitatea, jurnaliștii și alți apărători ai drepturilor omului care se folosesc de mass-media, inclusiv de mijloacele de comunicare online și sociale, și să denunțe în mod sistematic asasinarea acestora;

Afacerile și drepturile omului

27.  sprijină cu tărie aplicarea efectivă și integrală a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului în interiorul și în afara UE și îndeamnă statele membre ale UE să adopte și să pună în aplicare planuri naționale de acțiune; subliniază necesitatea de a lua toate măsurile necesare pentru eliminarea lacunelor legate de punerea în aplicare efectivă a Principiilor directoare ale ONU, inclusiv în ceea ce privește accesul la justiție și la căi de atac;

28.  invită ONU și UE să trateze problema activiștilor în materie de drepturi de utilizare a terenurilor, care sunt victime ale unor acte de represiune care includ amenințări, hărțuiri, arestări arbitrare, agresiuni și asasinări, pentru a fi criticat achizițiile masive de terenuri în dauna drepturilor de utilizare a terenurilor și a drepturilor la hrană ale populațiilor din țări terțe, în special în legătură cu investițiile sau activitățile unor companii multinaționale și europene; solicită ca mecanismele ONU și ale UE să abordeze în mod consecvent, ca o prioritate, problema acaparării terenurilor și a apărătorilor drepturilor de utilizare a terenurilor;

29.  salută inițiativa Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului de a întări proiectul privind răspunderea și căile de atac pentru a contribui la un sistem de căi de atac la nivel național echitabil și mai eficace, în special în cazurile de încălcări grave ale drepturilor omului în sectorul afacerilor; invită toate guvernele să-și îndeplinească obligațiile în ceea ce privește asigurarea respectării drepturilor omului și a accesului la justiție pentru victime, acestea confruntându-se atât cu dificultăți practice, cât și juridice în accesarea căilor de atac la nivel național și internațional în legătură cu încălcările drepturilor omului legate de activități de afaceri;

30.  regretă faptul că unele state membre ale UE au acordat un vot negativ și au avut un comportament obstructiv în legătură cu înființarea Grupului de lucru interguvernamental deschis (GLI) responsabil cu elaborarea unui instrument internațional cu efecte juridice obligatorii privind corporațiile transnaționale și alte întreprinderi în legătură cu respectarea drepturilor omului; salută activitatea de până acum a GLI și invită UE și statele sale membre să se implice în mod constructiv în negocieri;

Migrația și refugiații

31.  invită Consiliul pentru Drepturile Omului și mecanismele sale să acorde cea mai mare atenție implicațiilor legate de drepturile omului ale numărului ridicat de refugiați și migranți de la nivel mondial și să facă recomandări în acest sens; subliniază cu regret faptul că frontiera externă europeană a devenit, la nivel mondial, frontiera la care se înregistrează cel mai ridicat număr de victime; solicită ca drepturile omului să fie incluse în toate politicile și activitățile de gestionare a frontierelor ale FRONTEX, inclusiv să se creeze un mecanism de depunere a plângerilor;

32.  invită UE și statele sale membre să sprijine activitatea Raportorului special al ONU pentru Drepturile Omului legată de drepturile migranților, precum și punerea în aplicare a recomandărilor acestuia, inclusiv solicitarea de a accelera demersurile privind găsirea unor modalități noi de a oferi celor aflați în situații umanitare o serie de căi de migrație legale, să realizeze rapid o reformă în acest sens și să creeze și să sprijine mai multe posibilități de relocare;

33.  își exprimă îngrijorarea provocată de discriminarea permanentă și larg răspândită îndreptată împotriva migranților, inclusiv a solicitanților de azil și a refugiaților, precum și de încălcarea drepturilor acestora; invită toate țările să adopte față de migrație o abordare bazată pe drepturile omului, care pune drepturile migranților, ale solicitanților de azil și ale refugiaților în centrul politicilor privind migrația și al activității de gestionare a acestui fenomen, acordând o atenție deosebită situației grupurilor de migranți marginalizate și dezavantajate, precum femeile și copiii; invită toate statele să soluționeze cazurile de violență bazate pe gen și îndreptate împotriva femeilor și a fetelor și subliniază importanța conceperii politicii privind migrația dintr-o perspectivă de gen, astfel încât să fie satisfăcute nevoile specifice ale acestora;

34.  reamintește că toate statele au obligația de a respecta și proteja drepturile omului în raport cu orice persoană care se află în jurisdicția lor, indiferent de cetățenia sau originea acesteia sau de statutul acesteia de imigrant; reamintește că returnarea migranților ar trebui să fie realizată numai în conformitate deplină cu drepturile migranților, pe baza unor decizii libere și în cunoștință de cauză și numai în cazul în care protecția drepturilor lor este garantată în țara de proveniență; invită guvernele să oprească arestările și reținerile arbitrare ale migranților și să respecte cu strictețe interdicția de returnare; își reiterează apelul adresat UE de a se asigura că toate acordurile de cooperare și readmisie în materie de migrație încheiate cu statele din afara UE respectă dreptul internațional;

Schimbările climatice și drepturile omului

35.  salută acordul convenit la Paris în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), care prevede acțiuni de adaptare, de combatere, de transfer și dezvoltare a tehnologiilor și de dezvoltare a capacităților; insistă asupra integrării schimbărilor climatice în toate domeniile de politică economică; îndeamnă toate părțile semnatare ale acestui acord să adopte măsuri urgente și ambițioase de adaptare și combatere a schimbărilor climatice, integrându-le în tot spectrul politic; insistă asupra faptului că toate politicile și acțiunile legate de CCONUSC ar trebui să aibă la bază drepturile omului;

36.  reamintește că efectul negativ al schimbărilor climatice reprezintă o amenințare mondială imediată și, posibil, ireversibilă la adresa exercitării depline a drepturilor omului, iar impactul schimbărilor climatice asupra grupurilor vulnerabile este considerabil, având în vedere că situația lor în ceea ce privește drepturile este deja precară; constată cu îngrijorare că incidentele legate de schimbările climatice, cum ar fi creșterea nivelului mărilor și fenomenele climatice extreme care provoacă secete și inundații, vor avea ca rezultat, probabil, pierderea a și mai multe vieți omenești, dislocarea populațiilor și insuficiența de alimente și apă;

37.  invită comunitatea internațională să elimine carențele de natură juridică din termenul de „refugiat climatic”, inclusiv să definească acest termen în dreptul internațional sau în orice acord internațional cu efecte juridice obligatorii;

Drepturile femeilor

38.  subliniază că este important ca „acquis-ul” Platformei de acțiune de la Beijing în ceea ce privește accesul la educație și sănătate ca drept fundamental al omului și protejarea drepturilor sexuale și reproductive să nu fie compromis; subliniază că respectarea universală a sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor de acces la serviciile relevante contribuie la reducerea mortalității infantile și materne; remarcă faptul că planificarea familială, sănătatea mamelor, accesul facil la mijloace contraceptive și la avortul în condiții de securitate sunt elemente importante pentru salvarea vieții femeilor și pentru a le ajuta să-și refacă viața în cazul în care au fost victime ale violurilor; evidențiază necesitatea de a plasa aceste politici în centrul cooperării pentru dezvoltare cu țările terțe și al acțiunilor umanitare realizate împreună cu acestea;

39.  salută recenta rezoluție nr. 2242 a Consiliului de securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, care consideră femeile drept axa centrală a tuturor eforturilor de soluționare a provocărilor mondiale, inclusiv accentuarea extremismului violent, schimbările climatice, migrația, dezvoltarea durabilă, pacea și securitatea; salută constatările studiului global efectuat de ONU privind transpunerea rezoluției nr. 1325 a Consiliului de securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, prin care se sublinia importanța rolului de lider al femeilor și participarea acestora la soluționarea conflictelor și la consolidarea păcii și îmbunătățirile constatate, grație implicării femeilor, în acordarea de asistență umanitară, în consolidarea eforturilor forțelor de menținere a păcii, în încheierea negocierilor pentru pace și în susținerea combaterii extremismului violent;

40.  își exprimă consternarea cu privire la faptul că, de la apariția grupărilor extremiste violente precum Daesh în Siria și Irak și Boko Haram în vestul Africii, violențele împotriva femeilor au căpătat o nouă dimensiune, agresiunile sexuale devenind un element indispensabil al obiectivelor și ideologiei practicate de aceste grupări și o sursă de venituri pentru ele, confruntând comunitatea internațională cu o nouă problemă importantă; invită toate guvernele și instituțiile ONU să își intensifice eforturile asumate de combatere a acestor infracțiuni abominabile și să reabiliteze demnitatea femeilor pentru ca acestora să li se facă dreptate, să li se acorde despăgubiri și să beneficieze de măsuri de sprijin adecvate;

41.  consideră că garantarea autonomiei femeilor prin eliminarea diferențelor aferente dintre femei și bărbați care plasează femeile și fetele într-o postură vulnerabilă pe timp de conflict reprezintă o modalitate de combatere a extremismului; invită ONU și toate statele sale membre să întreprindă măsuri concrete pentru a garanta autonomia femeilor și includerea efectivă a acestora în procesele de prevenire și soluționare a conflictelor, precum și în negocierile de pace și în procesele de consolidare a păcii, prin creșterea gradului de reprezentare a femeilor la toate nivelurile decizionale, inclusiv în instituțiile și mecanismele de la nivel național, regional și internațional;

Drepturile copilului

42.  reamintește că Convenția cu privire la drepturile copilului, care a fost adoptată în 1989 și este tratatul internațional în domeniul drepturilor omului care a fost ratificat de cel mai mare număr de state, prevede o serie de drepturi ale copilului, printre care dreptul la viață, la sănătate, la educație și la joacă, precum și dreptul la viața de familie, dreptul de a beneficia de protecție împotriva violenței și discriminării și de a-și exprima propriile opinii; solicită tuturor semnatarilor acestui tratat să își respecte obligațiile ce le revin; solicită SUA, care este singura țară din lume care încă nu a ratificat convenția, să ia măsuri pentru a adera la aceasta în cel mai scurt răstimp;

43.  salută studiul planificat de ONU cu privire la situația globală, care va fi lansat pentru a stabili, prin intermediul unei analize bazate pe monitorizare și evaluare, modul în care legislația și standardele internaționale existente sunt puse în aplicare pe teren și pentru a examina posibilitățile concrete de care dispun statele pentru a-și îmbunătăți politicile și strategiile; îndeamnă toate statele să sprijine realizarea acestui studiu și să participe în mod activ la desfășurarea lui;

44.  ia act cu preocupare de faptul că un număr de persoane au fost condamnate la moarte pentru crime comise când aveau sub 18 ani și au fost executate în 2015 în țări din întreaga lume, în ciuda interdicției de a condamna minorii la moarte din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului;

Drepturile persoanelor LGBTI

45.  își exprimă preocuparea cu privire la faptul că continuă să existe atât legi și practici discriminatorii, cât și acte de violență împotriva indivizilor din diverse țări, motivate de orientarea lor sexuală și de identitatea lor de gen, inclusiv folosirea pedepsei cu moartea în anumite țări; încurajează monitorizarea îndeaproape a situației persoanelor LGBTI în țările în care legile anti-LGBTI introduse recent amenință viața minorităților sexuale; își exprimă profunda preocupare față de așa-numitele „legi anti-propagandă” care limitează libertatea de exprimare și de întrunire, inclusiv în țări de pe continentul european;

46.  sprijină activitatea continuă a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului în scopul combaterii acestor legi discriminatorii, în special prin declarații, rapoarte și campania „Liberi și Egali”, precum și activitatea altor organisme ale ONU; este preocupat de restricțiile plasate asupra drepturilor fundamentale ale apărătorilor drepturilor omului din domeniul LGBTI și cere UE să mărească sprijinul acordat acestora; consideră că există o șasă mai mare să se respecte drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTI dacă acestea au acces la instituții juridice, posibil prin parteneriat civil sau căsătorie; solicită CDO să creeze o procedură specială sau alt mecanism pentru a garanta că se va acorda sistematic atenție acestor chestiuni;

Combaterea terorismului și drepturile omului

47.  reamintește că respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului este un element esențial pentru succesul politicilor de combatere a terorismului, inclusiv în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de supraveghere digitală și îndeamnă ca drepturile omului și statul de drept să fie respectate în toate activitățile de combatere a terorismului, element care este central și pentru Strategia globală a ONU de combatere a terorismului;

Sportul și drepturile omului

48.  denunță practica din ce în ce mai răspândită a statelor autoritare de a găzdui evenimente sportive sau culturale de mare amploare cu scopul de a-și spori legitimitatea internațională, însă restricționând în continuare opoziția pe plan intern; invită UE și statele sale membre să fie active în abordarea acestei chestiuni, inclusiv în cadrul CDO, și să coopereze cu federațiile sportive naționale, cu marile corporații și cu organizațiile societății civile privind modalitățile de participare a acestora la astfel de evenimente, inclusiv în ceea ce privește Cupa Mondială a FIFA care urmează să aibă loc în Rusia în 2018 și în Qatar în 2022 și Jocurile Olimpice din Beijing care urmează să aibă loc în 2022; solicită elaborarea unui cadru al politicii UE și ONU privind sporturile și drepturile omului;

Combaterea impunității/CPI

49.  își reafirmă angajamentul ferm în favoarea încetării impunității pentru majoritatea crimelor grave îngrijorătoare pentru comunitatea internațională și în favoarea înfăptuirii dreptății în cazul victimelor crimelor de război, crimelor împotriva umanității și genocidelor, inclusiv în cazul crimelor legate de violența sexuală, și își reiterează sprijinul ferm față de Curtea Penală Internațională (CPI); rămâne vigilent în ceea ce privește orice tentativă de subminare a legitimității sau independenței curții; își exprimă îngrijorarea față de faptul că diverse mandate de arestare nu au fost încă executate; îndeamnă UE și statele membre ale acesteia să coopereze cu CPI și să asigure un puternic sprijin diplomatic, politic și financiar, inclusiv la nivelul ONU; solicită intensificarea eforturilor de promovare a caracterului universal al Statutului de la Roma prin ratificarea sa, inclusiv a amendamentelor de la Kampala, și prin implementarea lor efectivă;

Dronele și armele autonome

50.  își reiterează apelul adresat Consiliului UE privind elaborarea unei poziții comune a UE în legătură cu utilizarea dronelor armate, care să acorde o importanță primordială respectării drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional și care să abordeze aspecte precum cadrul juridic, proporționalitatea, responsabilitatea, protecția civililor și transparența; îndeamnă UE, încă o dată, să interzică producerea, dezvoltarea și utilizarea unor arme pe deplin autonome, cu ajutorul cărora se pot lansa atacuri fără intervenție umană; insistă că drepturile omului ar trebui să facă parte din toate dialogurile cu țările terțe privind combaterea terorismului; deplânge votul negativ al Franței și al Regatului Unit cu privire la ultima rezoluție a CDO privind dronele armate folosite în lupta împotriva terorismului și în operațiunile militare în conformitate cu dreptul internațional;

Drepturile omului și politica în materie de droguri

51.  salută declarația comună din 7 octombrie 2015 a raportorilor speciali ai ONU pentru cazurile de tortură și execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare potrivit căreia execuțiile în cazul infracțiunilor legate de droguri sunt o încălcare a dreptului internațional și reprezintă ucideri ilegale, iar agențiile internaționale, precum și statele care asigură asistență tehnică bilaterală pentru combaterea infracțiunilor legate de droguri trebuie să se asigure că programele la care contribuie nu vor avea drept rezultat final încălcarea dreptului la viață;

52.  solicită UE și statelor sale membre să se asigure că abolirea pedepsei cu moartea pentru infracțiunile legate de droguri devine un subiect prioritar al negocierilor din cadrul sesiunii extraordinare a Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite și afirmă din nou că abolirea pedepsei cu moartea pentru infracțiunile legate de droguri ar trebui să devină una dintre condițiile preliminare care trebuie îndeplinite pentru a obține asistență financiară sau tehnică, pentru construirea capacității și orice altă formă de sprijin pentru politica antidrog;

53.  își exprimă sprijinul pentru înființarea unui mandat de raportor special pentru drepturile omului și politica antidrog;

Prioritățile UE privind chestiunile specifice unor țări

Azerbaidjan

54.  salută declarația comună referitoare la situația drepturilor omului din Azerbaidjan făcută în cadrul celei de a 29-a sesiuni ordinare a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, dar regretă faptul că un număr de state membre ale UE nu au sprijinit această declarație comună; solicită statelor membre ale UE și altor membri ai Consiliului să urmărească îndeaproape situația drepturilor omului din Azerbaidjan și să colaboreze în vederea adoptării unei rezoluții care să solicite eliberarea imediată și necondiționată a apărătorilor drepturilor omului, a activiștilor politici și civili, a jurnaliștilor și a bloggerilor care au fost arestați sau închiși pe baza unor acuzații motivate politic, anchetarea tuturor alegațiile privind tortura în condiții de detenție și abrogarea legilor care restricționează în mod necorespunzător libertatea de expresie, de întrunire și de asociere în Azerbaidjan; solicită statelor membre ale UE să solicite crearea unui mandat de raportor special pentru situația drepturilor omului în Azerbaidjan;

55.  salută eliberarea provizorie din motive umanitare a lui Leyla și Arif Yunus, dar solicită și anularea tuturor capetelor de acuzare în ceea ce îi privește; regretă profund faptul că niciunul dintre prizonierii de conștiință din Azerbaidjan nu au fost eliberați cu ocazia ultimei grațieri prezidențiale;

Belarus

56.  ia act de eliberarea ultimilor șase prizonieri, considerând-o un pas binevenit; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la continuarea restricțiilor privind libertatea de exprimare și libertatea de asociere și de întrunire pașnică; condamnă hărțuirea jurnaliștilor independenți și a jurnaliștilor din opoziție, cazurile de hărțuire și de detenție a unor activiști pentru drepturile omului și a unor persoane cu poziții critice în temeiul unor acuzații evident false; condamnă aplicarea în continuare a pedepsei cu moartea;

57.  solicită reînnoirea mandatului Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus în cadrul celei de a 32-a sesiuni a Consiliului și invită guvernul acestei țări să coopereze pe deplin cu Raportorul special și să își asume angajamentul de a realiza o serie de reforme îndelung așteptate pentru a promova și proteja drepturile omului, inclusiv prin punerea în aplicare a recomandărilor formulate de Raportorul special și de alte organisme competente în domeniul drepturilor omului;

Georgia

58.  ia act de reformele legislative de substanță care au permis realizarea unor progrese și îmbunătățiri în sectorul justiției și al aplicării legii, în cadrul Parchetului, în lupta împotriva relelor tratamente, în domeniul protecției drepturilor copiilor și în domeniul protecției vieții private și a datelor cu caracter personal, precum și al persoanelor strămutate în interiorul țării (PSI);

59.  constată, cu toate acestea, că sunt necesare eforturi suplimentare în ceea ce privește relele tratamente, în special în contextul arestării preventive și al reabilitării victimelor, precum și în ceea ce privește asumarea responsabilității pentru abuzurile efectuate de organismele de aplicare a legii, anchetele privind abuzurile din trecut ale funcționarilor guvernamentali și drepturile femeii; continuă să fie îngrijorat de respectarea libertății de exprimare în contextul mass-media, remarcând faptul că nu se permite accesul observatorilor în regiunile ocupate din Abhazia și Tskhinvali/Osetia de Sud, unde încălcările drepturilor omului rămân larg răspândite; solicită guvernului georgian să ia măsuri adecvate cu scopul de a asigura că se va trece la acțiune în urma recomandărilor formulate în cadrul procesului UPR;

Rusia

60.  condamnă ferm faptul că guvernul continuă să reprime dizidenții, atacând ONG-urile independente prin așa-numita „Lege privind agenții străini” și Legea privind „organizațiile străine nedorite” care permite autorităților să interzică ONG-urile internaționale despre care se consideră că amenință capabilitățile Rusiei în materie de apărare sau fundamentul său constituțional, precum și reprimarea persistentă sub aspecte multiple a activiștilor, a opoziției politice și a persoanelor care exprimă critici împotriva regimului;

Ucraina

61.  își exprimă preocuparea profundă cu privire la continuarea atacurilor fără discriminare asupra zonelor civile, atacurile țintite asupra școlilor și folosirea școlilor în scopuri militare de ambele părți; condamnă persistența încălcărilor drepturilor omului în cadrul acestui conflict și sprijină în totalitate Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului și Misiunea specială a OSCE de monitorizare în Ucraina; solicită guvernului Ucrainei să ia măsuri pentru a se permite livrarea unor tipuri de medicamente, inclusiv a unor medicamente folosite în tratamentul de substituție pentru opiacee, să îmbunătățească procedurile de înregistrare și modalitățile de găsire a unui loc de muncă și de a beneficia de ajutoarele de stat pentru persoanele strămutate din cauza conflictului, să abroge actele legislative care pot avea o influență negativă asupra libertății de exprimare și de asociere, să ia măsuri concrete pentru a descuraja forțele și grupurile armate de la a folosi școlile, atât în cazul teritoriilor controlate de guvern, cât și în cazul teritoriilor controlate de rebeli, precum și să ratifice Statutul de la Roma și să se alăture Curții Penale Internaționale ca membru titular;

62.  solicită statelor membre ale UE să acorde sprijin tuturor eforturilor depuse la nivelul ONU în scopul combaterii impunității și al desfășurării unor anchete imparțiale privind actele de violență și încălcările drepturilor omului comise în contextul reprimării demonstrațiilor care au avut loc în Piața Maidan și privind utilizarea munițiilor cu dispersie de către forțele proguvernamentale și de către rebelii susținuți de Rusia pe durata conflictului armat din estul Ucrainei și să abordeze situația drepturilor omului în Crimeea și celelalte cazuri de încălcări legate de conflictul armat din estul Ucrainei;

Uzbekistan

63.  îndeamnă statele membre ale UE să colaboreze în vederea elaborării unei rezoluții a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului prin care să se instituie un mecanism special al ONU pentru Uzbekistan care să asigure monitorizarea de către ONU, raportarea către public, precum și o dezbatere în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului despre situația din Uzbekistan cu privire la drepturile omului, să găsească o soluție pentru faptul că Uzbekistanul nu cooperează cu mecanismele ONU în domeniul drepturilor omului, pentru faptul că un număr mare de persoane din opoziția politică, inclusiv apărători ai drepturilor omului, sunt în continuare în închisoare, pentru restricțiile care persistă în privința libertății de asociere, a libertății de exprimare și a mass-media, precum și pentru folosirea în continuare a muncii forțate și a muncii copiilor;

Bahrain

64.  regretă faptul că guvernul din Bahrain nu a înregistrat progrese cu privire la soluționarea preocupărilor legate de întemnițarea în continuare a multor persoane, inclusiv a unor apărători ai drepturilor omului, activiști politici și jurnaliști, pentru exercitarea drepturilor lor la libertatea de întrunire și asociere pașnică, de lipsa de răspundere pentru încălcările drepturilor omului, inclusiv tortura, precum și de lipsa de independență și de imparțialitate a aparatului judiciar din Bahrain;

65.  solicită statelor membre ale UE să abordeze situația din Bahrain în cadrul Consiliului pentru drepturile omului prin declarații individuale, o declarație comună de urmărire sau o rezoluție prin care să se îndemne Bahrainul să-i elibereze imediat și necondiționat pe toți apărătorii drepturilor omului, activiștii politici și alte persoane întemnițate și acuzate de presupuse încălcări legate de drepturile de exprimare, întrunire și asociere pașnică și să garanteze organizarea unor anchete imparțiale cu privire la toate alegațiile de tortură și rele tratamente, precum și să faciliteze cu celeritate vizita Raportorului special privind tortura și a altor mecanisme ale ONU din domeniul drepturilor omului; reiterează apelul ca UE să dezvolte o strategie cuprinzătoare referitoare la modul în care Uniunea și statele sale membre pot să susțină activ eliberarea militanților întemnițați și a prizonierilor de conștiință;

Israel/Palestina

66.  solicită UE să-și reitereze poziția cu privire la responsabilitate, menționată în concluziile CAE din iulie 2015, declarând că respectarea dreptului internațional umanitar și a dreptului internațional al drepturilor omului de către actorii statali și cei nestatali, inclusiv responsabilitatea, constituie o piatră de temelie pentru pacea și securitatea din regiune;

67.  în lumina acestui angajament din cadrul CAE din iulie 2015 și a îndemnului adresat țărilor terțe în cadrul rezoluției CDO din iulie 2015, sprijinite de UE, de a se promova respectarea drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional în teritoriile palestiniene ocupate îndeamnă UE: să solicite tuturor părților să demareze anchete credibile ale alegațiilor de încălcare a dreptului internațional; să monitorizeze activ anchetele în curs și să verifice respectarea în cadrul acestora a normelor internaționale privind obligația de anchetă, inclusiv prin solicitarea periodică a unor clarificări privind închiderea unor cazuri; să facă presiuni pentru crearea unui mecanism de urmărire adecvat pentru a asigura punerea în aplicare a recomandărilor raportului din 2015 al Comisiei de anchetă a ONU și a recomandărilor rapoartelor anterioare ale ONU; precum și să solicite Israelului să coopereze cu ancheta preliminară a CPI, inclusiv prin asigurarea accesului la informații și prin cooperarea în cazul cererilor de informații;

68.  deplânge refuzul autorităților Israelului de a coopera cu Raportorul special al ONU privind teritoriile palestiniene ocupate, care a condus la demisia acestuia, dat fiind că Israelul nu i-a acordat acces la teritoriile palestiniene ocupate;

Siria

69.  este profund îngrijorat de deteriorarea continuă a situației umanitare și în materie de securitate din Siria; condamnă ferm abuzurile, masacrele, actele de tortură, uciderile și actele de violență sexuală comise împotriva populației siriene de regimul Assad, de așa-numitul Stat Islamic și de către alte grupări extremiste și teroriste; își reiterează apelul pentru găsirea unei soluții durabile pentru conflictul sirian prin intermediul unui proces politic coordonat de Siria, care să conducă la o tranziție politică reală, care să răspundă aspirațiilor legitime ale poporului sirian și care să permită acestuia să-și determine propriul viitor de o manieră independentă și democratică; își exprimă sprijinul deplin pentru eforturile depuse în continuare de ONU pentru a găsi o soluție politică la conflict;

70.  îndeamnă Consiliul pentru Drepturile Omului să invite Consiliul de Securitate al ONU (CSONU) să ia măsurile corespunzătoare pentru a garanta că persoanele responsabile pentru încălcări ale drepturilor omului, inclusiv pentru încălcări care pot fi considerate crime împotriva umanității și crime de război, sunt trase la răspundere, inclusiv prin sesizarea Curții Penale Internaționale în legătură cu situația din Siria;

Arabia Saudită

71.  reiterează că membrii CDO ar trebui aleși din rândul statelor care apără drepturile omului, statul de drept și democrația; își exprimă dezaprobarea profundă față de decizia luată de ONU, cu sprijinul unor state membre ale UE, de a conferi un rol-cheie în domeniul drepturilor omului ambasadorului Arabiei Saudite pe lângă sediul ONU de la Geneva, care a fost ales președinte al unui grup de experți independenți din cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului;

72.  continuă să fie deosebit de îngrijorat cu privire la încălcările sistematice și pe scară largă ale drepturilor omului din Arabia Saudită; solicită autorităților saudite să elibereze toți prizonierii de conștiință, inclusiv pe laureatul Premiului Saharov din 2015, Raif Badawi;

73.  își exprimă preocuparea profundă cu privire la execuția în masă a 47 de prizonieri în Arabia Saudită la 2 ianuarie 2016, după o creștere alarmantă a numărului de execuții în 2015;

74.  ia act cu preocupare de relatările că printre persoanele executate s-ar afla și minori, persoane cu deficiențe mintale, prizonieri condamnați la moarte pentru infracțiuni care nu au avut consecințe letale, în special infracțiuni legate de exercitarea dreptului la întrunire, a libertății de asociere și a libertății de exprimare;

75.  solicită autorităților saudite să coopereze pe deplin cu procedurile speciale ale CDO și cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului; solicită Arabiei Saudite să impună un moratoriu privind pedeapsa cu moartea;

Sahara Occidentală

76.  solicită respectarea drepturilor fundamentale ale populației din Sahara Occidentală, inclusiv a libertății de asociere, a libertății de exprimare și a dreptului de întrunire; solicită eliberarea tuturor prizonierilor politici din Sahara Occidentală; solicită să se permită accesul deputaților în Parlament, al observatorilor independenți, al ONG-urilor și al presei în teritoriile din Sahara Occidentală; îndeamnă Națiunile Unite să furnizeze MINURSO un mandat privind drepturile omului, în conformitate cu toate misiunile de menținere a păcii ale ONU din întreaga lume; sprijină găsirea unei soluții echitabile și durabile a conflictului din Sahara Occidentală, bazată pe dreptul la autodeterminare al populației din această regiune, în conformitate cu rezoluțiile relevante ale ONU;

Yemen

77.  își exprimă deosebita preocupare față de conflictul dramatic și violent și față de criza umanitară fără precedent din țară; denunță încălcările grave ale regulilor războiului și abuzurile drepturilor omului comise de părțile în conflict, în special atacurile aeriene disproporționate și fără discriminare comandate de coaliția condusă de Arabia Saudită, care au ucis și rănit zeci de civili și au distrus numeroase bunuri ce aparțin civililor; condamnă expulzarea de către autoritățile din Yemen a reprezentantului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului; solicită UE să sprijine demararea unei anchete internaționale în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului pentru a documenta încălcările comise de toate părțile începând cu septembrie 2014;

Burundi

78.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la atacurile direcționate împotriva apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor și a membrilor familiilor acestora; condamnă cu fermitate violența politică, execuțiile sumare, abuzurile și încălcările drepturilor omului, precum și incitarea la violență pe motive politice, etnice sau de altă natură în Burundi și consideră condamnabilă impunitatea de care se bucură în continuare autorii acestor fapte, inclusiv poliția și forțele de securitate, grupurile de tineri afiliate partidelor politice și funcționarii;

79.  solicită autorităților burundeze să pună capăt acestor încălcări și abuzuri ca o chestiune prioritară esențială și urgentă, inclusiv prin încetarea imediată a asasinatelor și a atacurilor împotriva apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor, a persoanelor care fac parte sau despre care se presupune că fac parte din opoziție și a celor care formulează critici, precum și prin desfășurarea de anchete aprofundate, imparțiale și independente, cu scopul de a aduce în fața justiției pe cei responsabili și de a oferi victimelor căi de atac;

80.  salută organizarea, la 17 decembrie 2015, a unei sesiuni speciale a CDO, dedicată modalităților de prevenire a deteriorării suplimentare a situației drepturilor omului în Burundi, însă regretă întârzierea în desfășurarea acesteia; solicită desfășurarea rapidă a misiunii de experți independenți și solicită autorităților burundeze să coopereze pe deplin cu această misiune;

Mauritania

81.  subliniază că, deși guvernul Mauritaniei a realizat progrese în ceea ce privește adoptarea de măsuri legislative menite să combată toate formele de sclavie și practicile similare sclaviei, absența demersurilor care să garanteze punerea în aplicare efectivă a acestor măsuri contribuie la persistența unor astfel de practici; invită autoritățile să adopte un act legislativ pentru a combate fenomenul sclaviei, să inițieze, la nivel național, un proces de colectare sistematică și periodică a unor date defalcate privind toate formele de sclavie și să efectueze un studiu aprofundat, pornind de la date reale, cu privire la istoricul și natura sclaviei, pentru a putea eradica această practică;

82.  îndeamnă autoritățile din Mauritania să garanteze respectarea libertății de exprimare și de întrunire, în conformitate cu convențiile internaționale și cu propria legislație națională; solicită, de asemenea, ca Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane și Djiby Sow să fie eliberați, pentru a-și putea continua campania pașnică împotriva menținerii sclaviei, fără a fi expuși riscului hărțuirii sau intimidării;

Sudanul de Sud

83.  salută acordul de pace semnat de părțile beligerante la 28 august 2015 în vederea încheierii războiului civil, care include clauze de împărțire a puterii în cursul perioadei de tranziție, măsuri de securitate și instituirea unei curți hibride pentru judecarea tuturor infracțiunilor comise de la începerea conflictului; reamintește că conflictul s-a soldat cu mii de morți și a provocat strămutarea a sute de mii de persoane și de refugiați;

84.  solicită tuturor părților să nu mai comită încălcări ale drepturilor omului și încălcări ale dreptului umanitar internațional, inclusiv acte care sunt considerate crime internaționale, precum execuțiile extrajudiciare, violența comisă pe motive etnice, violențele sexuale produse în contextul conflictului, inclusiv violul, precum și violența bazată pe gen, recrutarea și utilizarea copiilor, disparițiile forțate și arestările și detențiile arbitrare;   

85.  solicită CDO să sprijine numirea unui Raportor special pentru Sudanul de Sud, mandatat să monitorizeze încălcările comise, inclusiv recrutarea și utilizarea copiilor-soldați și utilizarea școlilor în scopuri militare, precum și să informeze publicul cu privire la acestea, formulând, de asemenea, recomandări pentru a asigura asumarea efectivă a responsabilității de către cei vinovați;

Venezuela

86.  salută organizarea în Venezuela a unor alegeri libere și corecte la 6 decembrie 2015; salută faptul că atât guvernul, cât și forțele de opoziție au acceptat rezultatele; reamintește importanța de a respecta constituția și drepturile omului, precum și de a îndeplini voința poporului venezuelan;

87.  reamintește că noul guvern va trebui să abordeze o gamă largă de probleme legate de drepturile omului, care variază de la impunitate și tragerea la răspundere pentru execuțiile extrajudiciare, inclusiv pentru cele comise de forțele de securitate, până la arestări arbitrare și detenție, dreptul deținuților politici la un proces echitabil și independența sistemului judiciar, libertatea de întrunire și de asociere și libertatea mass-mediei;

RPDC

88.  salută rezoluția adoptată de Adunarea Generală a ONU care condamnă „încălcările drepturilor omului sistematice, răspândite și grave care persistă” în Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) și încurajează Consiliul de Securitate al ONU să ia măsurile necesare pentru a asigura tragerea la răspundere, inclusiv prin examinarea posibilității de a sesiza Curtea Penală Internațională cu privire la situația din RPDC, și solicită Consiliului pentru Drepturile Omului să își reitereze apelul privind tragerea la răspundere, inclusiv a persoanelor responsabile de crime împotriva umanității ca urmare a unor politici adoptate de decenii la cel mai înalt nivel al statului;

China

89.  își exprimă profunda preocupare cu privire la măsurile de reprimare masivă care sunt luate în momentul de față împotriva activiștilor și avocaților din domeniul drepturilor omului; subliniază că peste 200 de avocați și de angajați din domeniul juridic au fost chemați sau duși cu forța în vederea interogări începând cu luna iulie 2015, acesta reprezentând cea mai severă campanie din ultimele decenii menită să reducă la tăcere persoanele care critică regimul; este alarmat de știrea că autoritățile chineze au arestat oficial în ultimele zile, pe baza unor acuzații de „subversiune”, cel puțin șapte avocați specializați în drepturile omului și colaboratori ai acestora, care au fost deținuți în secret timp de șase luni;

Myanmar/Birmania

90.  salută faptul că, la 8 noiembrie 2015, au fost organizate alegeri într-un climat de concurență, ceea ce a constituit o etapă importantă în tranziția democratică a țării; este însă preocupat în continuare de cadrul constituțional în care s-au desfășurat alegerile, potrivit căruia 25% din locurile din parlament sunt rezervate pentru armată; recunoaște progresele realizate până în prezent în ceea ce privește drepturile omului, dar constată, totodată, că există o serie de domenii care suscită în continuare preocupări profunde, inclusiv drepturile minorităților și libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică;

91.  condamnă discriminarea extinsă și gravă a minorității Rohingya, precum și reprimarea acestora, problemă agravată de faptul că această comunitate nu are un statut juridic, precum și de răspândirea pe scară tot mai largă a discursurilor de incitare la ură împotriva minorităților care nu sunt budiste; solicită să se realizeze anchete aprofundate, transparente și independente în toate cazurile în care au fost consemnate încălcări ale drepturilor omului comise împotriva minorității Rohingya și consideră că cele patru legi adoptate de parlament în 2015, care vizează „protejarea rasei și a religiei”, conțin aspecte discriminatorii pe criterii de gen; deplânge faptul că Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului nu a primit încă autorizația de a înființa un birou în această țară; subliniază că este necesar să se realizeze o evaluare completă a impactului asupra dezvoltării durabile și a drepturilor omului înainte ca negocierile privind acordul de investiții UE-Myanmar/Birmania să fie finalizate;

Nepal

92.  salută intrarea în vigoare, la 20 septembrie 2015, a noii constituții a Nepalului, care ar trebui să pună bazele viitoarei stabilități politice și dezvoltări economice a țării; își exprimă speranța că preocupările care persistă în ceea ce privește reprezentarea politică a minorităților, inclusiv a persoanelor din casta Dalit, precum și în ceea ce privește legile referitoare la cetățenie vor fi abordate în viitorul apropiat;

93.  regretă lipsa generală a asumării răspunderii pentru încălcările drepturilor omului comise de ambele părți în timpul războiului civil, în pofida adoptării, în mai 2014, a Legii privind adevărul, reconcilierea și disparițiile; îndeamnă guvernul Nepalului să adere la Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate; condamnă limitarea libertăților fundamentale ale refugiaților tibetani; îndeamnă India să ridice embargoul neoficial impus asupra economiei Nepalului, care, alături de cutremurul devastator din aprilie 2015, a declanșat o criză umanitară și a dus la creșterea numărului de cetățeni nepalezi afectați de spirala sărăciei cu aproape un milion;

°

°  °

94.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, Președintelui celei de-a 69-a Adunări Generale a ONU, Președintelui Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Secretarului General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0470.

 

Notă juridică - Politica de confidențialitate