Процедура : 2015/3035(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0064/2016

Внесени текстове :

B8-0064/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 553kWORD 143k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.966v01-00
 
B8-0064/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP))


Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP))  
B8-0064/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи по този въпрос, включително Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW),

–  като взе предвид резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на ЕС,

–  като взе предвид плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015 – 2019 г.,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно нарушаването на правата на човека, включително своите извънредни резолюции по този въпрос,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2015 г. относно годишния доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област(1),

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид годишния доклад за 2015 г. на Съвет на ООН по правата на човека до Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че 2015 и 2016 г. са важни годишнини от гледна точка на упражняването на правата на човека, мира и сигурността: 70-ата годишнина от създаването на Организацията на обединените нации, 50-ата годишнина от Международния пакт за граждански и политически права и от Международния пакт за икономически, социални и културни права, съответно 40-ата и 20-ата годишнина от Декларацията на ООН относно правото на развитие (1986 г.) и Декларацията и Платформата за действие от Пекин (1995 г.) и 15-ата годишнина от ключовата резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността (2000 г.) и Целите на хилядолетието за развитие (2000 г.);

Б.  като има предвид, че утвърждаването на зачитането на правата на човека, без оглед на раса, произход, пол или цвят е задължение на всички държави; като заявява отново ангажимента си към неделимостта на правата на човека, независимо дали са граждански, икономически, социални или културни, които са взаимно свързани и взаимно зависими, и като има предвид, че лишаването от всяко едно от тези права оказва пряко и отрицателно въздействие върху останалите; като има предвид, че всички държави имат задължение да спазват основните права на своето население и да предприемат конкретни действия, за да способстват спазването на тези права на национално равнище, както и да си сътрудничат на международно равнище с оглед на премахването на пречките за упражняването на правата на човека във всички области;

В.  като има предвид, че зачитането, насърчаването и защитата на универсалния характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост;

Г.  като има предвид, че дейността на Съюза в неговите отношения с трети държави се ръководи от член 21 от Договора от Лисабон, който утвърждава отново универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи и предвижда зачитането на човешкото достойнство, спазването на принципите на равенство и солидарност, както и на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право;

Д.  като има предвид, че зачитането на правата на човека следва да бъде интегрирано във всички области на политиката, свързани с мира и сигурността, търговията и инвестициите, сътрудничеството за развитие, хуманитарните дейности, изменението на климата и борбата с тероризма, тъй като те не могат да се разглеждат изолирано от зачитането на правата на човека;

Е.  като има предвид, че редовните сесии на Съвета на ООН по правата на човека, назначаването на специални докладчици, механизмът за Универсален периодичен преглед (УПП) и специалните процедури, насочени или към положението в дадена страна, или към тематични въпроси, допринасят за насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

Ж.  като има предвид, че за съжаление някои от настоящите членове на Съвета по правата на човека са признати за едни от извършителите на най-тежките нарушения на правата на човека и до момента не са демонстрирали твърда воля за сътрудничество със специалните процедури на ООН и за спазване на техните изисквания за докладване пред органите на ООН по договорите за правата на човека;

Съвет на ООН по правата на човека

1.  приветства назначаването на посланик Чой Кйонг-Им като председател на Съвета на ООН по правата на човека за 2016 г.;

2.  приветства годишния доклад на Съвета на ООН по правата на човека пред Общото събрание на ООН за 28-ата, 29-ата и 30-ата сесия;

3.  отново изразява своята позиция, че членовете на Съвета по правата на човека следва да бъдат избирани измежду държави, които поддържат зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията, и настоятелно призовава държавите — членки на ООН, да насърчават критерии, основаващи се на постиженията в областта на спазването на правата на човека, за всяка държава, която предстои да бъде избрана за член на Съвета на ООН по правата на човека; изразява своята загриженост относно нарушенията на правата на човека в някои новоизбрани членове на Съвета на ООН по правата на човека, и подчертава, че е важно да се защитава независимостта на Съвета на ООН по правата на човека, така че да се гарантира, че той може да продължи да изпълнява мандата си по ефективен и безпристрастен начин;

4.  отново изразява своята подкрепа за специалните процедури и независимия статут на носителите на мандат, което да им позволява да изпълняват своята функция безпристрастно, изразява дълбоко съжаление във връзка с липсата на сътрудничество, проявена от някои държави членки, като Венецуела, Саудитска Арабия и Етиопия, и някои държави наблюдатели, като Зимбабве, Узбекистан и Туркменистан, с тематични специални процедури, както и във връзка с липсата на сътрудничество със специалните процедури, специфични за всяка държава, от страна на съответните държави, и призовава всички държави да сътрудничат изцяло с тези процедури;

5.  отново утвърждава значението на всеобщия характер на Универсалния периодичен преглед (УПП) с оглед постигането на пълно разбиране на положението с правата на човека във всички държави – членки на ООН, и отново заявява подкрепата си за втори цикъл на прегледа, който се съсредоточава върху изпълнението на препоръките, приети по време на първия цикъл; при все това отново призовава препоръките, които не са били приети от държавите през първия цикъл, да бъдат преразгледани в рамките на продължаването на процеса на УПП;

6.  подчертава необходимостта да се осигури пълноценното участие на широк спектър от заинтересовани страни, особено гражданското общество, в процеса на УПП, и изразява загриженост, че в някои страни участието на гражданското общество в процеса на УПП беше възпрепятствано от строги ограничения и все по-големи рестрикции;

7.  призовава ЕС и Комисията да следят действията, предприети вследствие на препоръките на УПП, във всички политически диалози на ЕС със съответните страни, за да се търсят начини и средства за изпълнение на препоръките чрез национални и регионални стратегии;

8.  приветства инициативата за промяна, започната от върховния комисар на ООН за правата на човека и предназначена да подобри и засили световното присъствие на бюрата за права на човека със създаването на осем регионални центъра за наблюдение и насърчаване на спазването на правата на човека, като се работи пряко с партньорите, за да се превърнат препоръките на механизмите за права на човека в действителни промени на място;

Граждански и политически права

9.  изразява своята загриженост относно конституционните прегледи, предприети в някои страни, целящи изменение на ограничението върху президентските мандати – въпрос, който в някои случаи породи свързано с изборите насилие; подчертава, че спазването на гражданските и политическите права, включително личната и колективна свобода на изразяване и свободата на събранията и на сдруженията, са единствените показатели за демократично, толерантно и плуралистично общество;

10.  отново изтъква, че свободното избиране на политическите лидери в периодично провеждани истински, всеобщи и преки избори е основно право, от което трябва да се ползват всички граждани в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека (член 21, параграф 3) и Международния пакт за граждански и политически права (член 25); отново потвърждава, че свободата на изразяване и жизнената и благоприятна среда за независимо и плуралистично гражданско общество са предварителни условия за насърчаване на спазването на правата на човека;

11.  осъжда продължаващия тормоз и задържането на защитници на правата на човека и опозиционери от страна на правителствените сили в редица трети държави; изразява загриженост относно несправедливото и ограничаващо законодателство, включващо ограничения върху чуждестранното финансиране, което води до стесняване на пространството за дейности на гражданското общество; призовава всички правителства да насърчават и подкрепят свободата на печата, организациите на гражданското общество и дейностите на защитниците на правата на човека, и да им позволяват да развиват своята дейност без страх, репресии или сплашване;

12.  застъпва становището, че съвременните цифрови технологии предлагат предимства и предизвикателства за защитата на правото на неприкосновеност на личния живот и за упражняването на свободата на изразяване онлайн в целия свят; приветства в този контекст назначаването на специален докладчик на ООН за правото на неприкосновеност на личния живот в цифровата епоха, чийто мандат включва въпроси, свързани с наблюдението и неприкосновеността на личния живот, които имат отражение върху хората онлайн или офлайн;

13.  потвърждава своето трайно противопоставяне на смъртното наказание, изтезанията и на жестокото, нечовешко и унизително отнасяне и наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства; изразява отново убеждението си, че премахването на смъртното наказание допринася за укрепването на човешкото достойнство, и потвърждава своят ангажимент към правото на живот и човешко достойнство на всеки човек;

14.  приветства значителния напредък, постигнат досега, в резултат на който много страни преустановиха прилагането на смъртното наказание, докато други предприеха законодателни мерки за премахване на смъртното наказание; въпреки това изразява своето съжаление във връзка с възобновяването на екзекуциите в някои страни през последните няколко години; призовава държавите, които са премахнали смъртното наказание или са наложили дългогодишен мораториум върху смъртното наказание, да не го въвеждат отново;

Социални и икономически права

15.  изразява съжаление, че повече от 20 години след приемането на Виенската декларация относно универсалността, неделимостта, взаимозависимостта и взаимосвързаността на всички права на човека, Международния пакт за икономически, социални и културни права не се третира на същата основа и със същото внимание като Международния пакт за граждански и политически права; признава усилията на Съвета на ООН по правата на човека, насочени към постигането на равно отношение и отделянето на еднакво внимание на всички права на човека, чрез въвеждането на мандатоносители по специалните процедури, свързани с икономическите, социалните и културните права;

16.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с увеличаването на крайната бедност, което застрашава пълноценното упражняване на всички права на човека; във връзка с това приветства доклада на специалния докладчик на ООН по правата на човека относно крайната бедност и правата на човека (A/HRC/29/31) и подкрепя предложенията му за премахване на крайната бедност, които включват: отдаването на същото значение и приоритет на икономическите, социалните и културните права, каквито се отдават на гражданските и политическите права; признаване на правото на социална закрила; прилагане на фискални политики, насочени специално към намаляване на неравенството; съживяването и придаването на същност на правото на равенство; и поставяне на въпросите, свързани с преразпределението на ресурсите, в центъра на дискусиите за правата на човека;

17.  счита, че корупцията, отклонението от данъчно облагане, лошото управление на обществени блага и липса на отчетност допринасят за нарушаването на правата на човека на гражданите, тъй като тези практики отклоняват средства от държавния бюджет, които следва да бъде отделени за утвърждаването на правата на човека в така необходимите обществени услуги като образование, основни здравни услуги и друга социална инфраструктура; счита, че действия, които целят да осигурят спазването на правата на човека, по-специално правото на информация, правото на свобода на изразяване на мнение и на събрания, на независима съдебна система и на демократично участие в обществения живот, са от основно значение за борбата с корупцията;

Стопанска дейност и права на човека

18.  изразява силна подкрепа за ефективното и всеобхватно прилагане на ръководните принципи на ООН относно предприятията и правата на човека във и извън ЕС, включително чрез разработване на национални планове за действие; подчертава необходимостта да се вземат всички необходими мерки, за да се преодолеят пропуските в ефективното прилагане на ръководните принципи на ООН, включително достъп до правосъдие и правни средства за защита;

19.  призовава ООН и ЕС да се занимаят с въпроса на защитниците на поземлените права, които са жертви на репресии, в т.ч. заплахи, тормоз, произволно задържане, нападения и убийства, за критикуване на широкомащабното придобиване на земя за сметка на поземлените права и правата на прехрана на селското население в трети държави; призовава за механизми на ООН и план за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, които системно да включват защитниците на поземлени права в своите проекти, свързани с правата на човека;

20.  приветства инициативата на върховния комисар на ООН по правата на човека за укрепване на Проекта за отчетност и правна защита с цел да се допринесе за справедлива и по-ефективна национална система за правна защита, по-специално в случаи на груби нарушения на правата на човека в стопанския сектор; призовава всички правителства да изпълняват своите задължения за гарантиране на зачитането на правата на човека, достъпа до правосъдие за жертвите, които са изправени пред практически и правни предизвикателства при получаването на достъп до средства за правна защита както на национално, така и на международно равнище, по отношение на нарушения на правата на човека, свързани със стопанска дейност;

21.  отбелязва, че отворена междуправителствена работна група относно разработването на международен правно обвързващ инструмент относно транснационалните корпорации и други стопански предприятия във връзка с правата на човека, създадена с резолюция на Съвета по правата на човека (СПЧ) от 26 юни 2014 г., проведе първото си заседание през юли 2015 г.; призовава ЕС и неговите държави членки да участват активно в преговорите по посочения по-горе правно обвързващ международен инструмент;

Миграция

22.  изразява загриженост във връзка с най-тежката хуманитарна криза от Втората световна война, създадена от нарастващия брой лица, принудени да напуснат домовете си в резултат на преследване, въоръжени конфликти и всеобщо насилие, и в търсене на защита и по-добър живот, и които рискуват живота си, като предприемат опасни пътувания; призовава Съвета на ООН по правата на човека и неговите механизми да обърнат необходимото внимание на последиците за правата на човека от тази криза и да отправят препоръки в това отношение;

23.  призовава всички страни да възприемат основан на правата на човека подход към миграцията, който поставя правата на мигрантите, на лицата, търсещи убежище, и на бежанците в центъра на политиката в областта на миграцията и на нейното управление, като обръща особено внимание на положението на маргинализираните групи мигранти и на групите мигранти в неравностойно положение, каквито са например жените и децата; призовава всички държави да вземат мерки по отношение на свързаното с пола насилие срещу жени и момичета, и подчертава значението на разработването на миграционна политика от гледна точка на пола, за да се отговори на техните специфични потребности;

24.  припомня, че всички държави имат задължението да зачитат и защитават правата на човека на всички лица под тяхна юрисдикция, независимо от тяхната националност или произход и независимо от техния имиграционен статус; припомня, че връщането на мигрантите следва да се осъществява единствено при пълно зачитане на правата на мигрантите, въз основа на свободни и информирани решения, и само когато защитата на техните права е гарантирана в тяхната страна; призовава правителствата да прекратят произволните арести и задържането на мигранти;

Изменението на климата и правата на човека

25.  приветства Споразумението от Париж съгласно Рамковата конвенция на ООН относно изменението на климата (РКООНИК), което обхваща приспособяване, смекчаване, развитие и трансфер на технологии, както и изграждане на капацитет; настоява, че въпросът за изменението на климата следва да бъде включен последователно във всички области на икономическата политика; призовава настоятелно всички държави – страни по споразумението, да приемат спешни и амбициозни мерки за смекчаване и приспособяване, като включат последователно изменението на климата във всички области на политиката;

26.  припомня, че отрицателните последствия от изменението на климата представляват непосредствена и потенциално необратима глобална заплаха за пълното упражняване на правата на човека и че тяхното въздействие върху уязвимите групи, положението с чиито права вече е несигурно, е значително; отбелязва със загриженост, че инциденти, свързани с климата, като повишаване на морското равнище и екстремни промени на климата, предизвикващи суши и наводнения, се очаква да доведат до още по-големи загуби на човешки живот, разселване на населението и недостиг на храна и вода;

27.  призовава международната общност да разгледа правните пропуски в понятието „климатичен бежанец“, включително евентуалното даване на определение на това понятие в международното право или в правно обвързващи международни споразумения;

Права на жените

28.  приветства неотдавнашната Резолюция 2242 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, която посочва жените като основен елемент във всички усилия за преодоляване на световните предизвикателства, включително засилващия се насилствен екстремизъм, изменението на климата, миграцията, устойчивото развитие, мира и сигурността; приветства констатациите на световното проучване на ООН относно прилагането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, в които се подчертава значението на лидерството и участието на жените в разрешаването на конфликти и изграждането на мира, както и че тяхното участие е подобрило хуманитарната помощ, укрепило е усилията на мироопазващите мисии, засилило е приключването на мирни преговори и е спомогнало за борбата с насилствения екстремизъм;

29.  изразява безпокойство относно факта, че от възникването на насилствени екстремистки групировки като Даеш в Сирия и Ирак и Боко Харам в Западна Африка насилието срещу жените прие ново измерение, което е по-ужасяващо от когато и да било, тъй като сексуалното насилие се превърна в неразделна част от целите и идеологията на тези екстремистки групировки и в източник на приходи за тях, като това изправя международната общност пред критично ново предизвикателство; призовава всички правителства и институциите на ООН да укрепят своя ангажимент към борбата с тези ужасяващи престъпления и възстановяването на достойнството на жените, така че те да получат справедливост, обезщетение и подкрепа;

30.  счита, че гарантирането на независимостта на жените, като се вземат мерки по отношение на съществените неравенства между жените и мъжете, които правят жените и момичетата уязвими по време на конфликт, е един от начините за противодействие на екстремизма; и призовава ООН и нейните държави членки да предприемат конкретни стъпки, за да гарантират независимостта на жените, тяхното пълноценно включване в предотвратяването и разрешаването на конфликти и в мирните преговори, и в процеса по укрепване на мира, като увеличат тяхното представителство на всички равнища на вземане на решения, включително в националните, регионалните и международните институции и механизми;

Права на децата

31.  припомня, че Конвенцията за правата на детето, която беше приета през 1989 г. и е най-широко ратифицираният международен договор за правата на човека, определя редица права на децата, включително правото на живот, на здраве, на образование и на игри, както и правото на семейна среда, на защита от насилие и дискриминация, както и правото да бъдат изслушвани; призовава всички страни по този договор да спазват своите задължения;

32.  приветства планираното глобално проучване, което ще бъде проведено от ООН, с цел да се установи, посредством наблюдение и оценяващ анализ, как съществуващото международно право и стандарти се прилагат на място, и да се извърши оценка на конкретните възможности за държавите да подобрят своите политики и ответни действия; настоятелно призовава всички държави активно да подкрепят и да участват в проучването;

Права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица

33.  изразява своята загриженост във връзка с продължаващите дискриминационни закони и практики, както и прояви на насилие срещу отделни лица в различни държави въз основа на тяхната сексуална ориентация и полова идентичност; насърчава следенето отблизо на положението на ЛГБТИ лицата в държави, където въведени наскоро закони срещу ЛГБТИ лицата заплашват живота на сексуалните малцинства; изразява силната си загриженост относно т. нар. „закони против пропагандата“, ограничаващи свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, включително в държави на европейския континент;

34.  потвърждава отново своята подкрепа за непрекъснатата работа на Върховния комисар за правата на човека за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от страна на ЛГБТИ лица, по-специално чрез изявления, доклади и кампанията „Свободни и равнопоставени“; насърчава Върховния комисар да продължи да се бори срещу дискриминационните закони и практики;

Безпилотни летателни апарати и автономни оръжия

35.  отново призовава Съвета на ЕС да разработи обща позиция на ЕС относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати, като се отдава изключително значение на зачитането на правата на човека и на международното хуманитарно право, и се предприемат действия по такива въпроси като нормативната уредба, пропорционалността, отговорността, защитата на цивилните лица и прозрачността; още веднъж настоятелно призовава ЕС да забрани производството, разработването и употребата на изцяло автономни оръжия, позволяващи осъществяването на нападения без човешка намеса; настоява правата на човека да са част от всички диалози с трети държави относно борбата с тероризма;

Интегриране на въпросите за правата на човека в ЕС

36.  призовава ЕС да насърчава универсалността и неделимостта на правата на човека, в това число на гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, в съответствие с член 21 от Договора от Лисабон и Общите разпоредби относно външната дейност на Съюза;

37.  отново заявява своя призив ЕС да приеме основан на правата подход и да включи зачитането на правата на човека в търговията, инвестиционната политика, обществените услуги, сътрудничеството за развитие, както и в своята обща политика за сигурност и отбрана; подчертава също така, че политиката на ЕС в областта на правата на човека следва да гарантира, че неговите вътрешни и външни политики са съгласувани и в съответствие със задълженията съгласно Договора за ЕС;

Приоритети на ЕС по въпроси, свързани с отделни държави

Беларус

38.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващите ограничения на свободата на изразяване на мнение и свободата на сдруженията и мирните събрания, осъжда тормоза на независими и опозиционни журналисти и тормоза и задържането на правозащитници и критици на фалшиви обвинения; осъжда продължаващото прилагане на смъртното наказание; призовава за подновяване на мандата на специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Беларус в рамките на 32-ата сесия на Съвета, и призовава правителството да сътрудничи изцяло на специалния докладчик и да се ангажира с провеждането на дълго отлагани реформи за защита на правата на човека, включително чрез изпълнение на препоръките, направени от специалния докладчик и други механизми за правата на човека;

Украйна

39.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващите произволни нападения в райони с цивилно население, целенасочените нападения над училища и използването на училища за военни цели и от двете страни; осъжда продължаващите нарушения на правата на човека по време на конфликта и изразява пълната си подкрепа за мисията на ООН за наблюдение на правата на човека и специалната мисия на ОССЕ за наблюдение в Украйна; призовава правителството на Украйна да предприеме стъпки, за да даде възможност за доставка на някои видове лекарства, включително лекарства за опоидно заместващо лечение, да подобри процедурата за регистрация и средствата за достъп до заетост и държавни помощи за лицата, разселени вследствие на конфликта, да отмени законодателството, което може да има отрицателно въздействие върху свободата на изразяване и на сдруженията, да предприеме конкретни мерки за предотвратяване на използването на училищата от въоръжени сили и въоръжени групи в контролираните от правителството територии и в контролираните от бунтовниците райони, и да ратифицира Римския статут и да се присъедини към Международния наказателен съд като пълноправен член; призовава държавите членки на ЕС да подкрепят всички възможни усилия на равнището на ООН за борба с безнаказаността и за провеждане на безпристрастни разследвания на случаи на насилие и на нарушения на правата на човека, свързани с репресиите срещу демонстрациите на площад „Майдан“, както и на използването на касетъчни боеприпаси от проправителствените сили и от подкрепяните от Русия бунтовници по време на въоръжения конфликт в източна Украйна, и да разгледат положението с правата на човека в Крим и други нарушения, свързани с въоръжения конфликт в източна Украйна;

Азербайджан

40.  приветства съвместното изявление относно положението с правата на човека в Азербайджан, представено по време на 29-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, но изразява съжаление, че редица държави – членки на ЕС, не подкрепиха въпросното съвместно изявление; призовава държавите – членки на ЕС, и другите членове на Съвета да наблюдават отблизо положението с правата на човека в Азербайджан и да работят за приемането на резолюция, която да призовава за незабавното освобождаване на защитниците на правата на човека, политическите и гражданските активисти, журналистите и авторите на интернет блогове, които са задържани или лишени от свобода по политически мотивирани обвинения, за провеждането на цялостно разследване на твърденията за изтезаване по време на задържане и за отменянето на законодателните актове, които ограничават неправомерно свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията и сдруженията в Азербайджан;

Узбекистан

41.  призовава държавите – членки на ЕС, да работят за приемането на резолюция на Съвета на ООН по правата на човека, с която да се създаде специален механизъм на ООН за Узбекистан, за да се осигури мониторинг и публично докладване от страна на ООН и разискване на положението с правата на човека в Узбекистан пред Съвета по правата на човека, както и за да се вземат мерки по отношение на липсата на сътрудничество от страна на Узбекистан с механизмите на ООН за правата на човека, продължаващото задържане на голям брой политически опоненти, включително правозащитници, продължаващите ограничения на свободата на сдружаване, свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите, и продължаващото използване на детски труд;

Сирия

42.  настоятелно призовава Съвета по правата на човека да отправи призив към Съвета за сигурност на ООН да предприеме подходящи действия, за да гарантира, че отговорните за нарушенията на правата на човека, включително нарушенията, които могат да се определят като престъпления срещу човечеството и военни престъпления, ще бъдат подведени под отговорност, включително чрез отнасянето на ситуацията в Сирия до Международния наказателен съд;

Йемен

43.  изразява дълбока загриженост относно тежката криза, в която е страната от септември 2014 г., когато бяха извършени сериозни нарушения на хуманитарното право и на правата на човека от хутите в Йемен и други йеменски въоръжени групи, и от март 2015 г., когато ръководената от Саудитска Арабия коалиция извърши същото; по-конкретно осъжда безразборните и прекомерни въздушни нападения, извършени от тази коалиция, при които бяха убити и ранени десетки цивилни граждани и беше разрушена много гражданска собственост; като има предвид, че Върховният комисар на ООН за правата на човека се очаква да докладва на Съвета относно положението в Йемен на следващото му заседание през март 2016 г.; призовава ЕС, в рамките на Съвета по правата на човека, да подкрепи провеждането на международно разследване, за да се документират нарушения, извършени от всички страни от септември 2014 г. досега;

Бахрейн

44.  изразява съжаление, че правителството на Бахрейн не е постигнало напредък в преодоляването на опасенията, свързани с продължителното задържане на много хора, включително защитници на правата на човека, политически активисти и журналисти, защото са упражнили правото си на свобода на мирните събрания и на сдруженията, и опасенията, свързани с липсата на отговорност за извършените нарушения на правата на човека, в това число мъчения, както и във връзка с липсата на независимост и безпристрастност на съдебната система в Бахрейн; призовава държавите – членки на ЕС, в рамките на Съвета по правата на човека, да обърнат внимание на положението с правата на човека в Бахрейн като направят отделни изявления, последващо съвместно изявление или резолюция, която настоятелно да призовава Бахрейн незабавно и безусловно да освободи всички правозащитници, политически активисти и други лица, задържани и обвинени за предполагаеми нарушения, свързани с правото на изразяване на мнение, на мирни събрания и на сдружаване, и да гарантира безпристрастни разследвания на всички твърдения за случаи на изтезания и малтретиране, както и бързо да улесни посещението на специалния докладчик относно изтезанията и други механизми на ООН за правата на човека; отново заявява призива си към ЕС да разработи всеобхватна стратегия за начините, по които Съюзът и неговите държави членки могат активно да настояват за освобождаването на лишени от свобода активисти и лица, задържани заради своите убеждения;

Южен Судан

45.  призовава Съвета по правата на човека да подкрепи назначаването на специален докладчик за Южен Судан с мандат да наблюдава и да докладва публично за нарушения, включително набиране и използване на деца – войници, и за употреба на училища за военни цели, и да отправи препоръки за ефективно търсене на отговорност;

Корейска народнодемократична република (КНДР)

46.  приветства резолюцията, приета от Общото събрание, с която се осъждат „дългогодишните и продължаващи системни, широко разпространени и тежки нарушения на правата на човека“ в КНДР, и насърчава Съвета за сигурност на ООН да предприеме подходящи действия, за да гарантира подвеждането под отговорност, включително чрез разглеждане на възможността за сезиране на Международния наказателен съд във връзка с положението в Корейската народнодемократична република, и призовава Съвета по правата на човека да повтори своя призив за търсене на отговорност, включително на лицата, отговорни за престъпления срещу човечеството, съобразно с политики, утвърдени на най-високо държавно равнище в продължение на десетилетия;

Държави, обхванати от Универсалния периодичен преглед (УПП)

Грузия

47.  приветства членството на Грузия в Съвета на ООН по правата на човека и неотдавнашния УПП относно Грузия; отбелязва съществените законодателни реформи, които доведоха до известен напредък и подобрения в областта на правосъдието и правоприлагането, прокуратурата, борбата срещу малтретирането, правата на детето, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, както и за вътрешно разселените лица; отбелязва обаче, че са необходими допълнителни усилия по отношение на малтретирането, особено по отношение на предварителното задържане и реабилитацията на жертвите, отговорността за злоупотреби от страна на органите за правоприлагане, разследванията на минали злоупотреби от страна на правителствени служители, както и по отношение на правата на малцинствата и на жените; остава загрижен за свободата на изразяване и на печата, както и за липсата на достъп от страна на наблюдатели до окупираните райони на Абхазия и региона на Цхинвали/Южна Осетия, където нарушаването на правата на човека продължава да е широкоразпространено; призовава грузинското правителство да вземе подходящите мерки с оглед на гарантирането на последващи действия от препоръките, отправени в процеса на УПП;

Ливан

48.  приветства Ливан за политиката на отворени граници и прием, която държавата провежда от години по отношение на бежанците от Палестина, Ирак и Сирия, и призовава Европейския съюз да отпусне повече средства и да работи в тясно сътрудничество с ливанските органи, за да помага на страната да продължи защитата на правата на бежанците и търсещите убежище лица; изразява в този контекст загриженост относно докладвания значителен брой случаи на детски и/или принудителни бракове сред сирийските бежанци; насърчава ливанското правителство да обмисли реформа на закона, уреждащ влизането, пребиваването и излизането от Ливан, който не прави разлика между търсещи убежище лица и бежанци, от една страна, и мигранти, от друга страна; подкрепя препоръките на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), в които се призовава за мерки за повишаване на осведомеността сред жените – мигранти, полагащи домашен труд, относно техните човешки права съгласно конвенцията за CEDAW, по която Ливан е страна; подчертава по-конкретно необходимостта от премахване на системата „Кафала“ и гарантиране на ефективен достъп до правосъдие за жените – мигранти, полагащи домашен труд, включително чрез осигуряване на тяхната безопасност и пребиваване по време на правните и административни процедури, свързани с техния статут;

Мавритания

49.  подчертава, че въпреки постигнатия от правителството на Мавритания напредък от гледна точка на законодателни мерки, насочени към борба с всички форми на робство и практики, подобни на робство, липсата на ефективно изпълнение допринася за продължаването на такива практики; призовава органите да въведат закон за борба с робството, да инициират общонационално, системно и редовно събиране на необобщени данни за всички форми на робство и да проведат изчерпателно, основано на доказателства, проучване на историята и естеството на робството, за да бъде изкоренена тази практика;

50.  настоятелно приканва мавританските органи да позволят свободата на словото и на събранията в съответствие с международните конвенции и мавританското национално право; призовава още за освобождаването на Бирам Дах Абеид, Билал Рамдане и Джиби Соу, така че те да могат да продължат ненасилствената си кампания срещу продължаването на робството без страх от тормоз или сплашване;

Мианмар

51.  приветства произвеждането на конкурентни избори на 8 ноември 2015 г., важен етап в демократичния преход на страната; остава обаче загрижен относно конституционната рамка за тези избори, съгласно която 25% от местата в парламента са запазени за военни; признава напредъка, отбелязан по отношение на правата на човека, като същевременно установява редица области, които продължават да пораждат тревога, включително правата на малцинствата и свободата на изразяване, на сдружения и на мирни събрания;

52.  осъжда дискриминацията срещу общността Рохингия, която е утежнена от факта, че тази общност няма законен статус, и от засилването на словото, подтикващо към омраза, срещу небудистите; призовава за пълни, прозрачни и независими разследвания на всички сигнали за нарушения на правата на човека по отношение на Рохингия, и счита, че четирите закона, приети от парламента през 2015 г. и целящи „защита на расите и религията“, включват дискриминационни аспекти по отношение на пола; отново отправя своето искане да бъде позволено на Службата на върховния комисар за правата на човека (СВКПЧ) да отвори бюро в тази държава; подчертава необходимостта от пълна оценка на въздействието по отношение на устойчивостта, която да се извърши преди приключване на преговорите по инвестиционното споразумение между ЕС и Мианмар;

Непал

53.  приветства влизането в сила на 20 септември 2015 г. на новата конституция на Непал, която следва да постави основите за бъдещата политическа стабилност и икономическото развитие на страната; изразява надежда, че оставащите тревоги около политическото представителство на малцинствата, включително далитите, и законите за гражданството ще бъдат преодолени в близко бъдеще; изразява съжаление относно широко разпространеното нетърсене на отговорност за нарушенията на правата на човека, извършени и от двете страни по време на гражданската война, въпреки приемането през май 2014 г. на Закона за истината, помирението и изчезванията; призовава правителството на Непал да се присъедини към Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване; осъжда ограниченията, наложени на основните свободи на тибетските бежанци; призовава Индия да премахне неофициалната блокада на икономиката на Непал, която, съчетана с опустошителното земетресение от април 2015 г., причинява хуманитарна криза и тласка още близо един милион непалци в безизходица поради бедност;

Оман

54.  приветства Оман за създаването на правителствена национална комисия по правата на човека и поканата, която даде възможност за революционното посещение на специалния докладчик на ООН по правото на мирни събрания през септември 2014 г.; изразява надеждата, че тези конструктивни стъпки ще доведат до по-интензивен ангажимент от страна на Оман към представителите на ООН за правата на човека и независимите правозащитни организации; насърчава Оман да предприеме необходимите мерки, за да облекчи положението в страната, което специалният докладчик на ООН описа като повсеместен климат на страх и сплашване, като заяви, че лицата „се страхуват да изкажат мнението си, страхуват се да говорят по телефона, страхуват се да се срещат“; остава загрижен относно забраната на всички политически партии и в този контекст призовава правителството да я преразгледа, както и новия закон за гражданството, приет през август 2014 г., който постановява, че гражданите, които се присъединяват към групи, считани за увреждащи националните интереси, могат да бъдат лишавани от гражданство; призовава институциите и държавите – членки на ЕС, да предложат техническа и правна помощ, за да се съдейства на Оман да създаде безопасна и благоприятна среда за организациите на гражданското общество;

Руанда

55.  изразява своята загриженост относно състоянието на правата на човека в Руанда, включително относно ограниченията на свободата на изразяване и на сдруженията, стесняването на демократичното пространство за опозиционните политически партии и за независима дейност на гражданското общество, както и липсата на благоприятна среда за независимост на съдебната власт; призовава правителството на Руанда да отвори демократичното пространство, в което всички части на обществото да могат да развиват свободна дейност;

56.  изразява загриженост от предложените конституционни промени, целящи да се даде възможност на действащия президент да се кандидатира за трети мандат; призовава правителството на Руанда да подкрепи Африканската харта за демокрация, избори и управление, член 5 от която определя, че държавите – страни по хартата, вземат всички подходящи мерки да гарантират конституционно управление, по-конкретно конституционно предаване на властта, и член 23 от която гласи, че всяко изменение на конституцията, което нарушава принципите на демократичната смяна на правителството, е незаконно;

°

°  °

57.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на председателя на 69-ото Общо събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека, на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и на генералния секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0470.

Правна информация - Политика за поверителност