Procedure : 2015/3035(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0064/2016

Indgivne tekster :

B8-0064/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0020

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 221kWORD 96k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.966v01-00
 
B8-0064/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016 (2015/3035(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0064/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og til FN's menneskerettighedskonventioner med tilhørende valgfrie protokoller, herunder konventionen om barnets rettigheder og konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW),

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 60/251 om oprettelse af Menneskerettighedsrådet (UNHRC),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og EU's charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati 2015-2019,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om FN's Menneskerettighedsråd,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om overtrædelser af menneskerettighederne, herunder hastebeslutningerne om disse emner,

–  der henviser til sin beslutning af 17. december 2015 om årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og Den Europæiske Unions politik på området(1),

–  der henviser til artikel 2, artikel 3, stk. 5, artikel 18, artikel 21, artikel 27 og artikel 47 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til UNHRC's årsberetning 2015 til FN's Generalforsamling,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at 2015 og 2016 er år med vigtige årsdage for så vidt angår udøvelse af menneskerettigheder, fred og sikkerhed: 70-året for grundlæggelsen af De Forenede Nationer og 50-året for den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR) samt henholdsvis 30- og 20-året for FN's erklæring om retten til udvikling (1986) og Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet (1995) og 15-året for FN’s Sikkerhedsråds skelsættende resolution om kvinder, fred og sikkerhed (2000) og 2015-målene (2000);

B.  der henviser til, at bevarelsen af respekten for menneskerettighederne uanset race, oprindelse, køn eller farve er en forpligtelse for alle stater; gentager sit engagement i menneskerettighedernes udelelighed, uanset om de er borgerlige, økonomiske, sociale eller kulturelle, da disse rettigheder er indbyrdes forbundne og indbyrdes afhængige, og mener, at fratagelsen af bare én af disse rettigheder har direkte og skadelig indvirkning på de andre; der henviser til, at alle stater er forpligtet til at respektere deres respektive befolkningers grundlæggende rettigheder og har pligt til at tage konkrete skridt til at fremme respekten for disse rettigheder på nationalt plan og til at samarbejde på internationalt niveau om at fjerne hindringerne for gennemførelse af menneskerettighederne inden for alle områder;

C.  der henviser til, at respekt for og fremme og beskyttelse af menneskerettighedernes universalitet er en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske grundlag og en af hjørnestenene i den europæiske enhed og integritet;

D.  der henviser til, at Unionens optræden i dens forbindelser med tredjelande bygger på artikel 21 i Lissabontraktaten, som fastslår menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed og kræver respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for grundsætningerne i De Forenede Nationers pagt og folkeretten;

E.  der henviser til, at respekt for menneskerettighederne bør integreres i alle politikområder vedrørende fred og sikkerhed, udviklingssamarbejde, handel og investering, humanitær indsats, klimaændringer og bekæmpelse af terrorisme, da disse ikke kan behandles isoleret i forhold til respekten for menneskerettighederne;

F.  der henviser til, at de regelmæssige samlinger FN's Menneskerettighedsråd (UNCHR), udnævnelsen af særlige rapportører, mekanismen med den universelle periodiske gennemgang (UPR), de særlige procedurer, som enten omhandler situationen i bestemte lande eller tematiske anliggender, alle bidrager til fremme af og respekt for menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet;

G.  der henviser til den beklagelige omstændighed, at nogle af de nuværende medlemmer af Menneskerettighedsrådet anses for at være blandt de værste menneskerettighedsovertrædere og gennemgående har tvivlsomme resultater med hensyn til samarbejdet med FN's særlige procedurer og overholdelsen af deres indberetningsforpligtelser over for FN's menneskerettighedsorganer;

FN's Menneskerettighedsråd

1.  glæder sig over udnævnelsen af ambassadør Choi Kyong–lim som formand for UNHRC i 2016;

2.  glæder sig over UNHRC’s årlige rapport til FN’s Generalforsamling, der dækker dens 28., 29. og 30. samlinger;

3.  gentager sin holdning om, at UNHRC-medlemmerne bør vælges blandt stater, som fastholder respekten for menneskerettigheder, retsstatsprincippet og demokratiet, og opfordrer indtrængende FN’s medlemsstater til at fremme resultatbaserede kriterier for menneskerettigheder ved valg af stater til medlemmer af UNHRC; udtrykker sin bekymring over krænkelser af menneskerettighederne i en række nyvalgte medlemmer af UNHRC, og understreger, at det er vigtigt at forsvare UNHRC's uafhængighed for at sikre, at det fortsat kan varetage sin opgave effektivt og upartisk;

4.  gentager sin støtte til særlige procedurer og mandatindehavernes uafhængige status, som sætter dem i stand til at varetage deres hverv på en fuldstændig upartisk måde, og beklager dybt den manglende samarbejdsvilje hos visse medlemsstater, herunder Venezuela, Saudi-Arabien og Etiopien, og hos observatørstater som Vietnam, Zimbabwe, Usbekistan og Turkmenistan, hvad angår de tematiske særlige procedurer, såvel som det manglende samarbejde vedrørende de landespecifikke særlige procedurer fra de berørte landes side, og opfordrer alle stater til at samarbejde fuldt ud med disse procedurer;

5.  understreger betydningen af at bevare den universelle karakter af den universelle regelmæssige gennemgang (UPR) med henblik på at nå frem til en fuldstændig forståelse af menneskerettighedssituationen i alle FN-medlemsstater og gentager sin støtte til den anden gennemgangsrunde, som fokuserer på gennemførelsen af de henstillinger, der blev accepteret i første runde; opfordrer imidlertid endnu en gang til, at de henstillinger, som staterne ikke kunne acceptere under den første runde, bliver taget op til fornyet behandling i løbet af den videre UPR-proces;

6.  understreger behovet for at sikre, at et bredt spektrum af interesseparter, især civilsamfundet, deltager fuldt ud i UPR-processen, og udtrykker sin bekymring over, at alvorlige begrænsninger og stadigt voksende restriktioner har hæmmet civilsamfundets deltagelse i UPR-processen;

7.  opfordrer EU og Kommissionen til at følge op på UPR-henstillingerne i alle EU’s politiske dialoger med de berørte lande for at finde måder og midler til at gennemføre henstillingerne ved hjælp af landestrategierne og de regionale strategier;

8.  glæder sig over initiativet til forandring fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder, som skal forbedre og styrke FN’s menneskerettighedskontorers tilstedeværelse globalt med oprettelsen af otte regionale knudepunkter, der skal overvåge og fremme respekten for menneskerettighederne ved i direkte samarbejde med forskellige partnere at omsætte henstillinger fra menneskerettighedsmekanismerne til reelle forandringer på stedet;

Borgerlige og politiske rettigheder

9.  udtrykker bekymring over de forfatningsændringer, der er iværksat i visse lande, med henblik på at ændre den grænse, der er fastsat for præsidentens embedsperiode, hvilket i nogle tilfælde har ført til valgrelateret vold; bekræfter, at respekten for borgerlige og politiske rettigheder, herunder den individuelle og kollektive ytringsfrihed samt forsamlings- og foreningsfriheden, er de eneste indikatorer for et demokratisk, tolerant og pluralistisk samfund;

10.  gentager, at politiske ledere, der er valgt ved frie og regelmæssigt afholdte valg på grundlag af almindelig og lige valgret, er en grundlæggende rettighed, som alle borgere bør nyde godt af i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder (artikel 21, stk. 3) og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (artikel 25); bekræfter, at ytringsfrihed samt et levende miljø, der er befordrende for et uafhængigt og pluralistisk civilsamfund, er forudsætninger for fremme af respekten for menneskerettighederne;

11.  fordømmer regeringsstyrkers fortsatte chikane og tilbageholdelse af menneskerettighedsforkæmpere og oppositionsmedlemmer i en række tredjelande; udtrykker sin bekymring med hensyn til urimelig og restriktiv lovgivning, herunder restriktioner for udenlandsk finansiering, hvilket betyder færre muligheder for aktiviteter i civilsamfundet; opfordrer alle regeringer til at fremme og støtte mediefrihed, civilsamfundsorganisationers frihed og menneskerettighedsforkæmperes aktiviteter og gøre det muligt for dem at udføre deres arbejde uden frygt, undertrykkelse og intimidering;

12.  mener, at moderne digitale teknologier giver fordele og udfordringer for beskyttelsen af retten til privatlivets fred og for udøvelsen af ytringsfrihed online i hele verden; glæder sig i denne forbindelse over udpegelsen af FN’s særlige rapportør om retten til privatlivets fred i den digitale tidsalder, hvis mandat omfatter spørgsmål vedrørende overvågning og beskyttelse af privatlivets fred, som har konsekvenser for mennesker online eller offline;

13.  bekræfter sin mangeårige modstand mod dødsstraf, tortur, grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling og straf i alle tilfælde og under alle omstændigheder; understreger endnu engang, at afskaffelse af dødsstraf bidrager til at fremme den menneskelige værdighed og bekræfter sit engagement i ethvert individs ret til liv og menneskelig værdighed;

14.  påskønner de væsentlige fremskridt, der hidtil er gjort, og som har medført, at mange lande har suspenderet dødsstraffen, mens andre har truffet lovgivningsmæssige foranstaltninger til at afskaffe dødsstraffen; udtrykker ikke desto mindre sin beklagelse over genoptagelsen af henrettelser i en række lande i løbet af de seneste år; opfordrer de stater, der har afskaffet dødsstraf, eller har et længerevarende moratorium for dødsstraf, til ikke at genindføre den;

Sociale og økonomiske rettigheder

15.  beklager, at den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR) mere end 20 år efter vedtagelsen af Wienererklæringen om den universelle, udelelige, indbyrdes afhængige og indbyrdes forbundne karakter af alle menneskers rettigheder ikke bliver behandlet på lige fod med og med samme vægt som den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR); anerkender UNHRC’s bestræbelser på at sikre, at alle menneskerettigheder gives samme status og samme vægt gennem indførelse af mandatindehavere for særlige procedurer vedrørende økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder;

16.  giver udtryk for sin dybe bekymring over den voksende ekstreme fattigdom, der truer den fulde udøvelse af alle menneskerettigheder; glæder sig i denne forbindelse over UNHRC’s særlige rapportørs rapport om ekstrem fattigdom og menneskerettigheder (A/HRC/29/31) og støtter hans forslag om afskaffelse af ekstrem fattigdom, som omfatter: at give de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samme betydning og prioritet som de borgerlige og politiske rettigheder; at anerkende retten til social beskyttelse; at gennemføre finanspolitikker, der specifikt har til formål at mindske ulighed; at genoplive og give indhold til retten til ligestilling; at gøre omfordelingen af ressourcerne til et centralt emne i debatterne om menneskerettigheder;

17.  er af den opfattelse, at korruption, skatteunddragelse, dårlig forvaltning af offentlige goder og manglende ansvarlighed bidrager til krænkelser af menneskerettighederne, idet de fjerner midler fra statsbudgettet, der skulle have været afsat til fremme af menneskerettighederne inden for meget nødvendige offentlige tjenester såsom uddannelse og grundlæggende sundhedstjenester og andre sociale infrastrukturer; mener, at en indsats til sikring af respekten for menneskerettighederne, navnlig retten til information, ytrings- og forsamlingsfrihed, et uafhængigt retsvæsen og demokratisk deltagelse i offentlige anliggender, bidrager afgørende til at bekæmpe korruption;

Erhvervslivet og menneskerettighederne

18.  støtter kraftigt en effektiv og fuldstændig gennemførelse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder i og uden for EU, herunder gennem udvikling af nationale handlingsplaner; understreger behovet for at træffe alle nødvendige tiltag til at afhjælpe mangler i den praktiske gennemførelse af FN’s vejledende principper, herunder domstolsadgang og klagemuligheder;

19.  opfordrer FN og EU til at behandle spørgsmålet om forkæmpere for ejendomsret til jord, der er ofre for repressalier, herunder trusler, chikane, vilkårlige anholdelser, overfald og mord, fordi de kritiserer store opkøb af jord på bekostning af landbefolkningens jord- og fødevarerettigheder i tredjelande; opfordrer til, at FN-mekanismerne og EU’s handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati systematisk medtager forkæmpere for ejendomsret til jord i deres menneskerettighedsprojekter;

20.  glæder sig over initiativet fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder om at fremme projektet om ansvarlighed og retsmidler med henblik på at bidrage til et retfærdigt og effektivt system af nationale retsmidler, navnlig i tilfælde af grove krænkelser af menneskerettighederne i erhvervslivet; opfordrer alle regeringer til at opfylde deres forpligtelser med hensyn til at sikre respekten for menneskerettighederne og adgangen til retlig prøvelse for ofre, der oplever både praktiske og retlige udfordringer i at få adgang til retsmidler på nationalt og internationalt plan med hensyn til virksomhedsrelaterede menneskerettighedsovertrædelser;

21.  bemærker, at en åben mellemstatslig arbejdsgruppe (IGWG) for udarbejdelse af et internationalt juridisk bindende instrument om multinationale selskabers og andre erhvervsvirksomheders forhold til menneskerettighederne, der er nedsat ved en resolution af 26. juni 2014 fra Menneskerettighedsrådet, holdt sit første møde i juli 2015; opfordrer EU og dets medlemsstater til aktivt at engagere sig i forhandlingerne om det ovennævnte juridisk bindende internationale instrument;

Migration

22.  er bekymret over den alvorligste humanitære krise siden Anden Verdenskrig, der skyldes, at et voksende antal personer er tvunget til at forlade deres hjem som følge af forfølgelse, væbnede konflikter og udbredt vold og søger beskyttelse og et bedre liv og sætter deres liv på spil på farlige rejser; opfordrer Menneskerettighedsrådet og de tilhørende mekanismer til i nødvendigt omfang at være opmærksom på de menneskeretlige konsekvenser af denne krise og fremsætte henstillinger i denne forbindelse;

23.  opfordrer alle lande til at vedtage en menneskerettighedsbaseret tilgang til migration, som sætter migranters rettigheder i centrum for migrationspolitikken og -håndteringen med særlig vægt på situationen for marginaliserede og dårligt stillede grupper af migranter som kvinder og børn; opfordrer alle stater til at beskæftige sig med kønsrelateret vold mod kvinder og piger og understreger vigtigheden af at udforme migrationspolitik ud fra et kønsperspektiv for at imødekomme deres særlige behov;

24.  minder om, at alle stater har en forpligtelse til at respektere og beskytte menneskerettighederne for alle personer under deres jurisdiktion uanset deres nationalitet eller oprindelse og uanset deres indvandrerstatus; minder om, at tilbagesendelse af migranter kun bør gennemføres med fuld respekt for migranternes menneskerettigheder på grundlag af frie og informerede beslutninger, og kun når beskyttelsen af deres rettigheder er garanteret i deres hjemland; opfordrer regeringerne til at sætte en stopper for vilkårlige anholdelser og tilbageholdelse af migranter;

Klimaændringer og menneskerettigheder

25.  glæder sig over Parisaftalen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som omfatter tilpasning, afbødning, teknologiudvikling og -overførsel samt kapacitetsopbygning; understreger, at spørgsmålet om klimaændringer bør integreres i alle områder af den økonomiske politik; opfordrer indtrængende alle deltagerstater, der har undertegnet aftalen, til at vedtage øjeblikkelige og ambitiøse afbødnings- og tilpasningsforanstaltninger ved at integrere klimaændringer i alle politikområder;

26.  minder om, at klimaændringernes negative indvirkning udgør en overhængende og potentielt uafvendelig global trussel mod den fulde udøvelse af menneskerettighederne, og at de har en betydelig indvirkning på sårbare grupper, hvis rettighedssituation allerede er usikker; bemærker med bekymring, at klimarelaterede hændelser såsom stigende havniveau og ekstreme klimatiske ændringer, der skaber tørke og oversvømmelser, forventes at føre til yderligere tab af menneskeliv og fordrivelse af befolkninger og mangel på mad og drikkevand;

27.  opfordrer det internationale samfund til at gøre noget ved juridiske mangler i begrebet "klimaflygtning", herunder en mulig definition deraf i folkeretten eller i eventuelle retligt bindende internationale aftaler;

Kvinders rettigheder

28.  glæder sig over FN’s Sikkerhedsråds nylige resolution 2242 om kvinder, fred og sikkerhed, som gør kvinder til det centrale element i alle bestræbelser på at tackle globale udfordringer, herunder voksende voldelig ekstremisme, klimaændringer, migration, bæredygtig udvikling, fred og sikkerhed; glæder sig over konklusionerne i FN’s globale undersøgelse om gennemførelsen af FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed, der understregede betydningen af kvinders ledelse og deltagelse i konfliktløsning og fredsopbygning og fremhævede, at deres inddragelse har forbedret den humanitære bistand, styrket fredsbevarende styrkers indsats, fremmet afslutningen af fredsforhandlinger og bidraget til at bekæmpe voldelig ekstremisme;

29.  giver udtryk for sin bekymring over den omstændighed, at vold mod kvinder siden fremkomsten af voldelige ekstremistiske grupper såsom Daesh i Syrien og Irak, og Boko Haram i Vestafrika har fået en ny dimension, der er mere skræmmende end nogensinde, idet seksuelle overgreb er blevet en integrerende del af målene, ideologien og kilden til indtægter for disse ekstremistiske grupper, hvilket udgør en afgørende ny udfordring for det internationale samfund; opfordrer alle regeringer og FN’s institutioner til at intensivere deres engagement i at bekæmpe disse afskyelige forbrydelser og genoprette kvinders værdighed, således at de opnår retfærdighed, erstatning og støtte;

30.  mener, at sikring af kvinders selvstændighed ved at gøre noget ved de underliggende uligheder mellem kvinder og mænd, som gør kvinder sårbare i tider med konflikter, er en fremgangsmåde til at bekæmpe ekstremisme; opfordrer FN og alle FN's medlemsstater til at tage konkrete skridt til at sikre kvinders selvstændighed og deres meningsfulde inddragelse i forebyggelse og løsning af konflikter samt i fredsforhandlinger og fredsopbygningsprocesser ved at øge deres repræsentation på alle niveauer af beslutningsprocessen, herunder i nationale, regionale og internationale institutioner og mekanismer;

Børns rettigheder

31.  minder om, at konventionen om barnets rettigheder, der blev vedtaget i 1989, og som er den internationale menneskerettighedstraktat, der i videst omfang er blevet ratificeret, beskriver en række af barnets rettigheder, herunder retten til liv, sundhed, uddannelse og til at lege, samt retten til et familieliv, beskyttelse mod vold og forskelsbehandling og til at blive hørt; opfordrer alle signatarer af denne traktat til at opfylde deres forpligtelser;

32.  glæder sig over den planlagte globale undersøgelse, som FN vil iværksætte for gennem overvågning og evaluering at kortlægge, hvordan eksisterende internationale love og standarder gennemføres i praksis, og vurdere, hvilke konkrete muligheder staterne har for at forbedre deres politikker og tiltag; opfordrer indtrængende alle stater til at støtte og deltage aktivt i undersøgelsen;

LGBTI-personers rettigheder

33.  udtrykker bekymring over den fortsatte eksistens af diskriminerende love og praksisser samt af voldshandlinger mod enkeltpersoner i forskellige lande på grund af deres seksuelle orientering og kønsidentitet; opfordrer til nøje overvågning af situationen for LGBTI-personer i lande, hvor der for nylig er blevet vedtaget LGTBI-diskriminerende love, der truer seksuelle mindretal på livet; udtrykker sin stærke bekymring over såkaldte "antipropagandalove", der begrænser ytrings- og forsamlingsfriheden, herunder i lande på det europæiske kontinent;

34.  gentager sin støtte til højkommissærens fortsatte arbejde med at fremme og beskytte samtlige LGTBI-personers udøvelse af samtlige af deres menneskerettigheder, navnlig gennem erklæringer, rapporter og Free & Equal-kampagnen; opfordrer højkommissæren til at fortsætte bekæmpelsen af diskriminerende love og praksisser;

Droner og fuldautomatiske våben

35.  gentager sin opfordring til Rådet om at fastlægge en fælles EU-holdning til brugen af væbnede droner, idet overholdelsen af menneskerettigheder og den humanitære folkeret gives højeste prioritet, og til at tage hånd om spørgsmål såsom de retlige rammer, proportionalitet, ansvarlighed, beskyttelse af civile og gennemsigtighed; opfordrer indtrængende på ny EU til at forbyde fremstilling, udvikling og anvendelse af fuldautomatiske våben, som gør det muligt at udføre angreb uden menneskelig indblanding; fastholder, at menneskerettigheder bør indgå i alle dialoger om terrorbekæmpelse med tredjelande;

EU's integrering af menneskerettighederne

36.  opfordrer EU til at fremme menneskerettighedernes universalitet og udelelighed, herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, i overensstemmelse med Lissabontraktatens artikel 21 og de almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil;

37.  gentager sin opfordring til EU om at vedtage en rettighedsbaseret tilgang og til at integrere respekten for menneskerettigheder i handel, investeringspolitikker, offentlige tjenester, udviklingssamarbejde og i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik; understreger ligeledes, at EU’s menneskerettighedspolitik bør sikre, at dets interne og eksterne politikker er sammenhængende og i overensstemmelse med EU's traktatfæstede forpligtelse;

EU-prioriteter vedrørende landespecifikke spørgsmål

Hviderusland

38.  udtrykker dyb bekymring over de fortsatte begrænsninger af ytringsfriheden og forenings- og forsamlingsfriheden og fordømmer chikane af uafhængige journalister og modstandere og chikane og tilbageholdelse af menneskerettighedsaktivister på grundlag af falske anklager; fordømmer den fortsatte anvendelse af dødsstraf; opfordrer til en fornyelse af mandatet for FN’s særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland på den 32. samling i Menneskerettighedsrådet, og opfordrer regeringen til fuldt ud at samarbejde med den særlige rapportør og forpligte sig til at indlede de længe ventede reformer for at beskytte menneskerettighederne, herunder ved at gennemføre henstillingerne fra den særlige rapportør og andre menneskerettighedsmekanismer;

Ukraine

39.  giver udtryk for dyb bekymring over de fortsatte vilkårlige angreb på civile områder, målrettede angreb på skoler og begge parters anvendelse af skoler til militære formål; fordømmer de fortsatte menneskerettighedskrænkelser i konflikten, og støtter fuldt ud FN-missionen til menneskerettighedsovervågning og OSCE's særlige overvågningsmission i Ukraine; opfordrer Ukraines regering til at træffe foranstaltninger til at tillade levering af visse former for medicin, bl.a. lægemidler til opioid substitutionsbehandling (OST), forbedre registreringsproceduren og mulighederne for at få adgang til beskæftigelse og statslige ydelser for de mennesker, der er blevet fordrevet af konflikten, ophæve lovgivning, der kan have en negativ indvirkning på ytrings- og foreningsfriheden, træffe konkrete forholdsregler for at forhindre væbnede styrkers og væbnede gruppers anvendelse af skoler både på det regeringskontrollerede territorium og i områder under oprørernes kontrol samt ratificere Rom-statutten og tilslutte sig Den Internationale Straffedomstol som fuldgyldigt medlem; opfordrer EU’s medlemsstater til at støtte alle mulige bestræbelser i FN-regi på at bekæmpe straffrihed og til at foretage uvildige undersøgelser af de voldelige begivenheder og menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med den brutale fremfærd over for Maidan-demonstrationerne og af regeringsvenlige styrkers og russiskstøttede oprøreres brug af klyngeammunition under den væbnede konflikt i det østlige Ukraine og at behandle menneskerettighedssituationen på Krim og andre overtrædelser i forbindelse med den væbnede konflikt i det østlige Ukraine;

Aserbajdsjan

40.  glæder sig over den fælles erklæring om menneskerettighedssituationen i Aserbajdsjan, der blev fremsat på den 29. samling i FN’s Menneskerettighedsråd, men beklager, at nogle af EU’s medlemsstater ikke støttede denne fælles erklæring; opfordrer EU’s medlemsstater og andre medlemmer af Menneskerettighedsrådet til nøje at følge menneskerettighedssituationen i Aserbajdsjan og arbejde hen imod vedtagelsen af en resolution, der opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af fængslede menneskerettighedsforkæmpere, politiske og civile aktivister, journalister og bloggere, der er blevet anholdt eller fængslet på grundlag af politisk motiverede anklager, og en fuldstændig undersøgelse af påstande om tortur under tilbageholdelsen og ophævelse af love, som urimeligt begrænser ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og foreningsfriheden i Aserbajdsjan;

Usbekistan

41.  opfordrer indtrængende EU-medlemsstaterne til at arbejde for en resolution fra FN's Menneskerettighedsråd, som indfører en særlig FN-mekanisme for Usbekistan for at sikre FN-overvågning, offentlig rapportering og drøftelser i Menneskerettighedsrådet om menneskerettighedssituationen i Usbekistan og for at imødegå Usbekistans manglende samarbejde med FN's menneskerettighedsmekanismer, den fortsatte tilbageholdelse af et stort antal politiske modstandere, herunder menneskerettighedsforkæmpere, fortsatte restriktioner i forhold til foreningsfriheden, ytringsfriheden og medierne og fortsat anvendelse af børnearbejde;

Syrien

42.  opfordrer indtrængende Menneskerettighedsrådet til at opfordre FN’s Sikkerhedsråd til at træffe passende foranstaltninger for at sikre, at de ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne, herunder krænkelser, der kan være forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, drages til ansvar, herunder ved at henvise situationen i Syrien til Den Internationale Straffedomstol;

Yemen

43.  er dybt foruroliget over den alvorlige krise, der har præget landet siden september 2014, hvor der blev begået alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret og menneskerettighedskrænkelser af houthierne og andre yemenitiske bevæbnede grupper, og siden marts 2015, hvor den saudiarabisk styrede koalition gjorde sig skyldig i tilsvarende krænkelser; tager navnlig afstand fra de vilkårlige og uforholdsmæssige luftangreb, som den sidstnævnte koalition har udført, og som har dræbt og såret snesevis af civile borgere og forårsaget omfattende ødelæggelser af civil ejendom; henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder forventes at aflægge rapport til Menneskerettighedsrådet om situationen i Yemen på den næste samling, der finder sted i marts 2016; opfordrer EU til at støtte iværksættelsen af en international undersøgelse i Menneskerettighedsrådets regi med det formål at dokumentere de voldelige overgreb, som alle parter har begået siden september 2014;

Bahrain

44.  beklager, at regeringen i Bahrain ikke har gjort fremskridt med at reagere på kritikken af den fortsatte tilbageholdelse af mange mennesker, herunder menneskerettighedsforkæmpere, politiske aktivister og journalister, som har påberåbt sig forsamlings- og foreningsfrihed, den manglende ansvarliggørelse for menneskerettighedskrænkelser, herunder tortur, og dommerstandens manglende uafhængighed og upartiskhed i Bahrain; opfordrer EU-medlemsstaterne til at behandle menneskerettighedssituationen i Bahrain i Menneskerettighedsrådet gennem individuelle erklæringer, en opfølgende fælles erklæring eller en resolution, som indtrængende opfordrer Bahrain til omgående og betingelsesløst at frigive alle menneskerettighedsforkæmpere, politiske aktivister og andre personer, som er tilbageholdt og anklaget for påståede lovovertrædelser i forbindelse med ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed og til at gennemføre upartiske undersøgelser af alle påstande om tortur og mishandling og til hurtigst muligt at tillade et besøg fra den særlige rapportør for tortur og andre FN-menneskerettighedsmekanismer; gentager sin opfordring til EU om at udarbejde en omfattende strategi for, hvordan EU og medlemsstaterne aktivt kan arbejde for løsladelsen af de fængslede aktivister og samvittighedsfanger;

Sydsudan

45.  opfordrer FN’s Menneskerettighedsråd til at støtte udpegelsen af en særlig rapportør for Sydsudan med et mandat til at overvåge og offentligt rapportere om krænkelser, herunder rekruttering og brug af børnesoldater, samt om militær anvendelse af skoler, og fremsætte henstillinger med henblik på at opnå effektiv ansvarlighed;

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea)

46.  tilslutter sig den resolution, som Generalforsamlingen har vedtaget, og som fordømmer de langvarige og vedvarende, systematiske og udbredte, grove menneskerettighedskrænkelser i Nordkorea og ansporer FN's Sikkerhedsråd til at træffe passende foranstaltninger til at sikre ansvarlighed, bl.a. ved at overveje at henvise situationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea til Den Internationale Straffedomstol, og opfordrer Menneskerettighedsrådet til at gentage sit krav om ansvarlighed, også for dem, der er ansvarlige for forbrydelser mod menneskeheden i forlængelse af politikker, som i årtier er blevet fastlagt på højeste plan i staten;

Lande under den universelle regelmæssige gennemgang (UPR)

Georgien

47.  glæder sig over Georgiens medlemskab af UNHRC og den nylige universelle regelmæssige gennemgang af Georgien; noterer sig de betydningsfulde lovgivningsmæssige reformer, der har resulteret i visse fremskridt med hensyn til retsvæsenet og den retshåndhævende sektor, anklagemyndigheden, bekæmpelse af mishandling, børns rettigheder og beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og internt fordrevne personer (IDP'er); bemærker imidlertid, at der er behov for en yderligere indsats med hensyn til mishandling, navnlig hvad angår varetægtsfængsling og rehabilitering af ofre, med hensyn til ansvarlighed i tilfælde af overgreb fra retshåndhævende instansers side, med hensyn til undersøgelser af tidligere krænkelser foretaget af regeringsembedsmænd og med hensyn til mindretals og kvinders rettigheder; gør sig fortsat bekymringer med hensyn til ytrings- og mediefriheden samt den manglende adgang for observatører til de besatte områder i Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien, hvor der fortsat sker udbredte krænkelser af menneskerettigheder; opfordrer den georgiske regering til at træffe passende foranstaltninger med henblik på at sikre en opfølgning af henstillingerne i UPR-processen;

Libanon

48.  roser Libanon for politikken med åbne grænser og modtagelse, som det har haft i årevis for flygtninge fra Palæstina, Irak og Syrien, og opfordrer Den Europæiske Union til at afsætte flere ressourcer og til at arbejde tæt sammen med de libanesiske myndigheder om at hjælpe landet med at opretholde beskyttelsen af flygtninges og asylansøgeres rettigheder; er i denne forbindelse bekymret over det angiveligt betydelige antal børneægteskaber og/eller tvangsægteskaber blandt de syriske flygtninge; opfordrer den libanesiske regering til at overveje en reform af den lovgivning, der regulerer indrejse og ophold i samt udrejse fra Libanon, hvor der ikke skelnes mellem på den ene side asylansøgere og flygtninge og på den anden side indvandrere; støtter henstillingerne fra FN’s Komité for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder (CEDAW-Komitéen), hvori der opfordres til at træffe foranstaltninger til at øge bevidstheden blandt kvindelige vandrende husarbejdere om deres menneskerettigheder i henhold til CEDAW-konventionen, som Libanon er part i; understreger især, at det er nødvendigt at afskaffe "kafala-systemet" og sikre effektiv adgang til retlig prøvelse for kvindelige vandrende husarbejdere, herunder ved at garantere deres sikkerhed og ophold i forbindelse med retlige og administrative procedurer vedrørende deres status;

Mauretanien

49.  understreger, at selv om den mauretanske regering har gjort fremskridt med hensyn til lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at bekæmpe alle former for slaveri og slaverilignende forhold, bidrager den manglende reelle gennemførelse til, at denne praksis fortsætter; opfordrer myndighederne til at vedtage en lov om bekæmpelse af slaveri, iværksætte en landsdækkende, systematisk og regelmæssig indsamling af opdelte data om alle former for slaveri og gennemføre en grundig evidensbaseret undersøgelse af baggrunden for og arten af slaveri for at udrydde denne praksis;

50.  opfordrer indtrængende de mauretanske myndigheder til at tillade ytringsfrihed og forsamlingsfrihed i overensstemmelse med internationale konventioner og Mauretaniens egen nationale lovgivning; opfordrer endvidere til løsladelse af Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane og Djiby Sow, så de kan fortsætte deres ikkevoldelige kampagne mod videreførelsen af slaveri uden frygt for chikane eller intimidering;

Myanmar

51.  glæder sig over afholdelsen af valg med deltagelse af kandidater fra flere partier den 8. november 2015, hvilket er en vigtig milepæl i landets overgang til demokrati; er dog stadig foruroliget over den forfatningsmæssige ramme for dette valg, som reserverer 25 % af pladserne i parlamentet til militæret; anerkender de fremskridt, der hidtil er gjort med hensyn til menneskerettigheder, idet der dog samtidig henvises til en række områder, der stadig giver anledning til alvorlig bekymring, herunder mindretals rettigheder og ytringsfrihed, foreningsfrihed og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger;

52.  fordømmer forskelsbehandlingen af rohingyaerne, der forværres af, at dette samfund ikke har nogen juridisk status, og af en voksende forekomst af hadefulde udtalelser mod ikke-buddhister; opfordrer til en fuldstændig, gennemsigtig og uafhængig efterforskning af alle forlydender om overtrædelser af menneskerettighederne mod rohingyaerne og mener, at de fire love vedtaget af parlamentet i 2015, der tager sigte på "at beskytte race og religion" indeholder diskriminerende aspekter for så vidt angår kønsaspektet; gentager sin anmodning om, at FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) får tilladelse til at oprette et kontor i landet; fastholder, at der er behov for en fuldstændig konsekvensanalyse, der skal gennemføres, inden forhandlingerne om bilaterale investeringsaftaler mellem EU og Myanmar er afsluttet;

Nepal

53.  glæder sig over ikrafttrædelsen den 20. september 2015 af Nepals nye forfatning, der bør danne grundlag for landets fremtidige politiske stabilitet og økonomiske udvikling; håber, at de resterende problemer omkring den politiske repræsentation af mindretal, herunder dalitterne, og lovgivningen om statsborgerskab vil blive behandlet i den nærmeste fremtid; beklager den udbredte mangel på ansvarliggørelse for menneskerettighedskrænkelser begået af begge parter under borgerkrigen trods vedtagelsen i maj 2014 af loven om sandhed, forsoning og forsvindinger; opfordrer indtrængende Nepals regering til at tiltræde den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding; fordømmer begrænsningerne i de tibetanske flygtninges grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer indtrængende Indien til at ophæve sin uofficielle blokade af Nepals økonomi, som sammen med det altødelæggende jordskælv i april 2015 har skabt en humanitær krise og presser næsten en million flere nepalesere ind i en blindgyde af fattigdom;

Oman

54.  roser Oman for oprettelsen af den statslige nationale menneskerettighedskommission og for den indbydelse, der muliggjorde det banebrydende besøg af FN’s særlige rapportør om retten til fredelig forsamling i september 2014; udtrykker håb om, at disse konstruktive skridt vil føre til et mere intensivt engagement fra Omans side over for FN’s menneskerettighedsrepræsentanter og uafhængige menneskerettighedsorganisationer; tilskynder Oman til at tage de nødvendige skridt til at afbøde det, som FN’s særlige rapportør beskrev som en udpræget atmosfære af frygt og intimidering i landet, da han sagde, at enkeltpersoner var "bange for at sige deres mening, bange for at tale i telefon, bange for at mødes"; er fortsat bekymret over - og opfordrer regeringen til i denne forbindelse at genoverveje - forbuddet mod alle politiske partier og den nye lov om statsborgerskab, der blev vedtaget i august 2014, ifølge hvilken borgere, der tilslutter sig grupper, der anses for at skade nationale interesser, kan blive frataget deres statsborgerskab; opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at tilbyde teknisk og juridisk bistand for at bistå Oman med at skabe et sikkert og gunstigt klima for civilsamfundsorganisationer;

Rwanda

55.  udtrykker bekymring over menneskerettighedssituationen i Rwanda, herunder begrænsningerne af ytrings- og foreningsfriheden, indskrænkningen af det demokratiske rum for oppositionens politiske partier og uafhængige civilsamfundsaktiviteter samt over fraværet af et klima, der er befordrende for retsvæsenets uafhængighed; opfordrer den rwandiske regering til at etablere et demokratisk rum, hvori alle samfundsgrupper kan operere frit;

56.  er bekymret over de foreslåede forfatningsmæssige ændringer, der vil gøre det muligt for den siddende præsident at stille op til en tredje embedsperiode; opfordrer regeringen i Rwanda til at respektere det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse, som i artikel 5 foreskriver, at deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre en forfatningsmæssig styreform, navnlig en forfatningsmæssig magtoverdragelse, og hvis artikel 23 fastslår, at enhver ændring af forfatningen, som underminerer princippet om demokratisk regeringsskifte, er ulovlig;

°

°  °

57.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 69. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd, FN's højkommissær for menneskerettigheder og generalsekretæren for Europarådets Parlamentariske Forsamling.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0470.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik