Propunere de rezoluţie - B8-0065/2016Propunere de rezoluţie
B8-0065/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016

14.1.2016 - (2015/3035(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak, Angel Dzhambazki în numele Grupului ECR

Procedură : 2015/3035(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0065/2016
Texte depuse :
B8-0065/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8–0065/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016

(2015/3035(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului și convențiile Organizației Națiunilor Unite asupra drepturilor omului și protocoalele opționale ale acestora, inclusiv Convenția cu privire la drepturile copilului și Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW),

–  având în vedere Rezoluția 60/251 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de înființare a Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE,

–  având în vedere Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația (2015-2019),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la încălcarea drepturilor omului, inclusiv rezoluțiile adoptate în cadrul procedurii de urgență referitoare la aceste aspecte,

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință[1],

–  având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5), precum și articolele 18, 21, 27 și 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere raportul anual pe 2015 prezentat de CDO Adunării Generale a ONU,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în anii 2015 și 2016 se împlinesc o serie de aniversări importante privind drepturile omului, pacea și securitatea: cea de-a 70-a aniversare de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, cea de-a 50-a aniversare a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și a Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), aniversarea a 40-a a Declarației ONU privind dreptul la dezvoltare (1986) și aniversarea a 20-a a Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune (1995), precum și cea de-a 15-a aniversare a Rezoluției emblematice a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea (2000) și a Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (2000);

B.  întrucât toate statele au obligația de a garanta respectarea drepturilor omului indiferent de rasă, origine, religie, sex sau culoare; întrucât toate statele au obligația de a respecta drepturile fundamentale ale cetățenilor lor, precum și datoria de a întreprinde acțiuni concrete pentru a facilita respectarea acestor drepturi la nivel național, dar și de a coopera pe plan internațional în vederea eliminării obstacolelor din calea exercitării drepturilor omului în toate domeniile;

C.  întrucât respectarea, promovarea și garantarea universalității drepturilor omului fac parte integrantă din acquis-ul etic și juridic al Uniunii Europene și reprezintă una din pietrele de temelie ale unității și integrității europene;

D.  întrucât acțiunea Uniunii în relațiile sale cu țările terțe are la bază articolul 21 din Tratatul de la Lisabona, care reafirmă universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și prevede respectarea demnității umane, a principiilor egalității și solidarității, precum și a principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional;

E.  întrucât respectarea drepturilor omului ar trebui integrată în toate domeniile de politică legate de pace și securitate, cooperarea pentru dezvoltare, comerț și investiții, acțiunile umanitare, schimbările climatice și combaterea terorismului;

F.  întrucât sesiunile ordinare ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO), numirea unor raportori speciali, mecanismul de evaluare periodică universală (UPR) și procedurile speciale care abordează fie situația din anumite țări, fie aspecte tematice contribuie la promovarea și respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

G.  întrucât, în mod regretabil, unii dintre actualii membri ai Consiliului pentru Drepturile Omului sunt recunoscuți ca aflându-se printre principalii autori de acte de încălcare a drepturilor omului și au o reputație dubioasă în ce privește cooperarea cu Procedurile speciale ale ONU și respectarea cerințelor de raportare față de organismele ONU pentru protecția drepturilor omului,

1.  salută numirea ambasadorului Choi Kyong-lim ca președinte al CDO pentru 2016;

2.  salută raportul anual al CDO către Adunarea Generală a ONU pentru sesiunile 28, 29 și 30;

3.  își reiterează poziția conform căreia membrii CDO ar trebui aleși din rândul statelor care garantează respectarea drepturilor omului, a statului de drept și a democrației și îndeamnă statele membre ale ONU să promoveze criterii bazate pe performanța în domeniul drepturilor omului, ca o condiție pentru fiecare stat care urmează să fie ales drept membru al CDO; își exprimă îngrijorarea în legătură cu abuzurile afectând drepturile omului din mai multe state nou-alese ca membre ale UNHRC;

4.  își reafirmă sprijinul în favoarea Procedurilor speciale și a statutului independent al titularilor de mandat, care le permite să își exercite funcția în deplină imparțialitate, și invită toate statele să coopereze în aceste proceduri;

5.  reafirmă importanța universalității evaluării periodice universale (EPU) în vederea unei depline înțelegeri a situației drepturilor omului din toate statele membre ale ONU și își reiterează sprijinul pentru cel de-al doilea ciclu al evaluării, care se axează pe punerea în aplicare a recomandărilor acceptate pe parcursul primului ciclu; cu toate acestea, solicită din nou să fie reexaminate, în continuarea procesului EPU, recomandările care nu au fost acceptate de state în cadrul primului ciclu;

6.  invită UE și Comisia să monitorizeze recomandările EPU în dialogurile privind politicile UE cu țările în cauză în scopul găsirii unor modalități de punere în aplicare a recomandărilor prin intermediul unor strategii specifice pe țări și pe regiuni;

7.  subliniază că este necesar să se asigure participarea deplină la procesul de evaluare periodică universală a unei palete largi de părți interesate, în special a societății civile, și își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că limitările au împiedicat participarea societății civile la acest proces în anumite țări;

8.  salută Inițiativa pentru schimbare lansată de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și menită să îmbunătățească și să întărească prezența globală a birourilor ONU pentru drepturile omului prin crearea a opt centre regionale care vor monitoriza și vor promova respectarea drepturilor omului, colaborând direct cu partenerii pentru a transforma recomandările formulate în cadrul mecanismelor pentru drepturile omului în schimbări reale pe teren;

9.  își exprimă îngrijorarea cu privire la revizuirile constituției întreprinse într-o serie de țări, al căror scop este modificarea limitei stabilite pentru mandatele prezidențiale, dând naștere unor acte de violență, unele dintre ele în context electoral; reafirmă faptul că respectarea drepturilor civile și politice, inclusiv a libertății de exprimare individuale și colective și a libertății de întrunire și de asociere, constituie indicatorul unic al unei societăți democratice, tolerante și pluraliste;

10.  reafirmă faptul că alegerea liberă a liderilor politici, prin organizarea periodică de alegeri libere și autentice, bazate pe vot universal și egal, constituie un drept fundamental de care ar trebui să se bucure toți cetățenii, potrivit Declarației universale a drepturilor omului [articolul 21 alineatul (3)] și Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice (articolul 25); reafirmă faptul că garantarea libertății de exprimare și a unui mediu activ, favorabil unei societăți independente și pluraliste, reprezintă condiții prealabile pentru respectarea drepturilor omului;

11.  condamnă hărțuirea și deținerea constantă a apărătorilor drepturilor omului și a personalităților din opoziție de către forțele guvernamentale dintr-o serie de țări terțe; își exprimă preocuparea cu privire la existența unor dispoziții legislative nedrepte și restrictive, de exemplu restricțiile impuse finanțării externe, ceea ce duce la reducerea spațiului destinat activităților societății civile; invită toate guvernele să promoveze și să susțină libertatea mass-mediei, organizațiile societății civile și activitățile apărătorilor drepturilor omului și să le permită să își desfășoare activitatea fără teamă, represiuni sau intimidări;

12.  consideră că actualele tehnologii digitale oferă avantaje, dar pun și probleme, protecției vieții private și a dreptului la intimitate, precum și exercitării libertății de exprimare în mediul online în întreaga lume; salută, în acest context, numirea unui Raportor Special al ONU privind dreptul la viață privată în era digitală, al cărui mandat include aspecte ținând de intimitate și de supravegherea vieții private ce afectează persoanele în mediul online sau offline;

13.  reamintește că libertatea de gândire, de conștiință, de religie și de convingere este un drept fundamental al omului, astfel cum este recunoscut în Declarația universală a drepturilor omului și garantat de articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice; reamintește, de asemenea, corelația cu alte drepturi și libertăți fundamentale ale omului, care includ dreptul de a crede sau de a nu crede, libertatea de a practica convingeri teiste, non-teiste sau ateiste și dreptul de a adopta, de a schimba sau de a abandona o convingere sau de a reveni la aceasta; își exprimă îngrijorarea față de faptul că unele țări încă nu respectă standardele ONU și utilizează represiunea de stat, care poate include pedeapsă fizică, condamnarea la închisoare, amenzi exorbitante și chiar pedeapsa cu moartea, încălcând astfel libertatea de religie sau de convingere; este preocupat de persecuțiile tot mai numeroase ale minorităților religioase sau de credință, inclusiv ale comunităților creștine, precum și de prejudiciile ilegale aduse locurilor de întrunire a acestor comunități;

14.  invită UE și statele membre să își intensifice eforturile la nivelul ONU pentru a contribui la eradicarea tuturor formelor de discriminare religioasă, precum și pentru a promova dialogul interreligios în interacțiunile cu țările terțe; solicită luarea unor măsuri concrete pentru a proteja minoritățile religioase, necredincioșii, apostații și ateii care sunt victimele legilor privind blasfemierea; salută angajamentul UE de a promova libertatea de religie sau de credință în cadrul forumurilor internaționale, inclusiv sprijinind mandatul Raportorului special al ONU privind libertatea de religie sau de credință; sprijină pe deplin ambiția UE de a juca un rol de lider în ceea ce privește rezoluțiile tematice pe acest subiect în cadrul CDO și în cadrul Adunării Generale a ONU;

15.  consideră că comerțul și drepturile omului sunt compatibile și că mediul de afaceri are un rol important de jucat în promovarea drepturilor omului și a democrației;

16.  sprijină ferm implementarea integrală și efectivă a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului (UNGP) în interiorul și în afara UE, inclusiv prin dezvoltarea de planuri naționale de acțiune; subliniază necesitatea de a lua toate măsurile necesare pentru eliminarea lacunelor la punerea în aplicare efectivă a Principiilor directoare ale ONU, inclusiv în ceea ce privește accesul la justiție;

17.  solicită ONU și UE să trateze problema activiștilor în materie de drepturi de utilizare a terenurilor care sunt victime ale unor acte de represiune (amenințări, hărțuiri, arestări arbitrare, agresiuni și asasinări) pentru a fi protestat împotriva achizițiilor masive de terenuri în dauna drepturilor agricole și alimentare ale populațiilor din țări terțe; solicită mecanismelor ONU și Planului de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația să includă în mod sistematic protecția activiștilor în materie de drepturi de utilizare a terenurilor pe agenda lor privind drepturile omului;

18.  salută acordul convenit la Paris cu ocazia Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) ce prevede acțiuni de adaptare și combatere a acestora, de transfer și dezvoltare a tehnologiilor și de construire a capacităților; insistă ca subiectul schimbărilor climatice să fie integrat în toate domeniile de politică economică; îndeamnă toate părțile semnatare ale acestui acord să adopte măsuri urgente și ambițioase de adaptare și combatere a schimbărilor climatice, integrându-le în tot spectrul politic;

19.  salută recenta Rezoluție nr. 2242 a Consiliului de securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, care consideră femeile drept axa centrală a tuturor eforturilor de adresare a provocărilor globale, inclusiv accentuarea extremismului violent, a schimbărilor climatice, a fenomenelor de migrație, a dezvoltării durabile, a păcii și a securității; salută constatările studiului global efectuat de ONU privind transpunerea Rezoluției nr. 1325 a Consiliului de securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, prin care se sublinia importanța rolului central al femeilor în soluționarea conflictelor și consolidarea păcii și îmbunătățirile constatate, grație implicării femeilor, în acordarea de asistență umanitară, în păstrarea păcii și în încheierea de negocieri pentru pace și în combaterea extremismului violent;

20.  își exprimă perplexitatea cu privire la faptul că, de la apariția grupărilor extremiste violente precum Statul Islamic în Siria și Irak, Boko Haram în vestul Africii, violențele împotriva femeilor au căpătat o noua dimensiune, mai înfiorătoare ca oricând, agresiunile sexuale devenind un element indispensabil al obiectivelor și ideologiei practicate de aceste grupări și o sursă de venituri pentru ele, confruntând comunitatea internațională cu o nouă problemă importantă; solicită tuturor guvernelor și instituțiilor ONU să își intensifice eforturile asumate de combatere a acestor crime îngrozitoare și de a reabilita demnitatea femeilor pentru ca acestea să beneficieze de acces la justiție, la măsuri reparatorii și la sprijin;

21.  reamintește că Convenția cu privire la drepturile omului, adoptată în 1989 și unul dintre instrumentele de drept internațional al drepturilor omului cel mai ratificat, prevede diferite drepturi ale copilului, printre care dreptul la viață, la sănătate, la educație și la joacă, dreptul la viața în familie, la protecția de violență și discriminare și la exprimarea propriilor opinii; solicită tuturor semnatarilor acestui tratat să își respecte obligațiile ce le revin;

22.  își exprimă îngrijorarea cu privire la persistența practicilor și legilor discriminatorii, precum și a actelor de violență împotriva persoanelor pe baza orientării lor sexuale și a identității lor de gen, în diferite țări; încurajează monitorizarea strictă a situației persoanelor LGBTI, în țări în care unele legi anti-LGBTI introduse recent amenință viața minorităților sexuale; îndeamnă UE și statele membre să se concentreze, în cadrul CDO, pe cazurile de incriminare penală a persoanelor LGBTI;

23.  solicită acțiuni efective și coordonate de soluționare a cauzelor originare ale procesului de migrație; solicită mai multe eforturi la nivelul ONU privind asigurarea de fonduri suficiente pentru CDO, PAM și alte organisme ONU implicate în acordarea de îngrijiri de bază pentru refugiați în zonele de conflict și în afara acestora;

Țările care fac obiectul evaluării periodice universale (Universal Periodic Review - UPR)

Georgia

24.  salută aderarea Georgiei la Consiliul pentru Drepturile Omului (CDO) și recenta UPR referitoare la Georgia; ia act de reformele legislative care au permis realizarea unor progrese în sectorul justiției și al aplicării legii, instituirea Parchetului, lupta împotriva relelor tratamente, protecția drepturilor copiilor și, de asemenea, protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, precum și a persoanelor strămutate în interiorul țării (PSI);

25.  constată, cu toate acestea, că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a remedia anumite probleme legate de relele tratamente, în special în contextul arestării preventive și al reabilitării victimelor; își exprimă în continuare îngrijorarea în legătură cu respectarea libertății de exprimare și cu situația mass-mediei, remarcând faptul că observatorilor nu li se permite accesul în regiunile ocupate din Abhazia și Tskhinvali/Oseția de Sud, unde încălcările drepturilor omului rămân larg răspândite; și solicită guvernului georgian să ia măsuri adecvate cu scopul de a asigura că se va trece la acțiune în urma recomandărilor formulate în cadrul procesului UPR;

Ucraina

26.  deplânge faptul că actuala agresiune rusească a cauzat o gravă criză umanitară în Donbas și că organizațiilor umanitare ucrainene și internaționale nu li se permite accesul în regiunile ocupate; își exprimă intensa preocupare cu privire la criza umanitară pe care o presupune strămutarea internă a peste 1,5 milioane de persoane; se declară profund îngrijorat și de încălcările drepturilor omului în Crimeea ocupată de forțele rusești, mai ales de situația gravă a tătarilor din Crimeea, dar și de situația altor populații minoritare și a persoanelor favorabile apartenenței ucrainene; îndeamnă UE și statele sale membre să abordeze aceste aspecte în cadrul CDO;

Liban

27.  felicită Libanul pentru politica de frontiere deschise și ospitalitate pe care o aplică de mai mulți ani în favoarea refugiaților din Palestina, Irak și Siria și îndeamnă Uniunea europeană să aloce mai multe resurse și să coopereze îndeaproape cu autoritățile libaneze pentru a ajuta această țară să mențină în continuare măsurile de protecție a drepturilor refugiaților și ale solicitanților de azil; își exprimă îngrijorarea, în acest context, în legătură cu numărul ridicat de relatări privind cazurile de căsătorii ale minorilor și/sau căsătorii forțate în rândul refugiaților sirieni; încurajează guvernul libanez să examineze posibilitatea revizuirii legislației care reglementează intrarea în Liban, ieșirea din această țară și șederea pe teritoriul său, având în vedere faptul că această legislație nu face distincția între refugiați și solicitanți de azil, pe de o parte, și migranți, pe de altă parte;

28.  sprijină recomandările Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW), care a solicitat să se adopte măsuri menite să sensibilizeze femeile migrante care desfășoară activități casnice cu privire la faptul că Convenția CEDAW, la care Libanul este parte, prevede obligația respectării drepturilor omului în ceea ce le privește; subliniază, în special, necesitatea de a elimina sistemul „Kafalaˮ și de a asigura accesul efectiv la justiție pentru femeile migrante care desfășoară activități casnice, inclusiv prin garantarea siguranței și a dreptului lor de ședere pe durata procedurilor juridice și administrative legate de statutul lor;

Mauritania

29.  subliniază că, deși guvernul Mauritaniei a realizat progrese în ceea ce privește adoptarea de măsuri legislative menite să combată toate formele de sclavie și practicile similare sclaviei, absența demersurilor care să garanteze punerea în aplicare eficace contribuie la persistența unor astfel de practici; invită autoritățile să adopte un act legislativ pentru a combate fenomenul sclaviei, să inițieze, la nivel național, un proces de colectare sistematică și regulată de date defalcate privind toate formele de sclavie și să efectueze un studiu aprofundat, pornind de la date solide, cu privire la istoricul și natura sclaviei, pentru a putea eradica această practică;

30.  îndeamnă autoritățile din Mauritania să permită libertatea de exprimare și de întrunire, în conformitate cu convențiile internaționale și cu propria legislație internă a țării; solicită, de asemenea, ca Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane și Djiby Sow să fie eliberați, pentru a-și putea continua campania pașnică împotriva menținerii sclaviei, fără a fi expuși riscului hărțuirii sau intimidării;

Myanmar/Birmania

31.  salută faptul că, la 8 noiembrie 2015, au fost organizate alegeri cu participarea mai multor concurenți, ceea ce a constituit o etapă importantă în tranziția democratică a țării; este însă preocupat în continuare de cadrul constituțional în care s-au desfășurat alegerile, conform căruia 25% din locurile din parlament sunt rezervate pentru armată; recunoaște progresele realizate până în prezent în ceea ce privește drepturile omului, dar constată, totodată, că există o serie de domenii care suscită în continuare o preocupare majoră, inclusiv drepturile minorităților și libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică;

32.  condamnă discriminarea împotriva minorității Rohingya, agravată de faptul că această comunitate nu are un statut juridic, precum și de răspândirea pe scară tot mai largă a discursurilor de incitare la ură împotriva minorităților non-budiste; solicită să se realizeze anchete aprofundate, transparente și independente în toate cazurile în care au fost consemnate încălcări ale drepturilor omului comise împotriva minorității Rohingya și consideră că cele patru legi adoptate de parlament în 2015, care vizează „protejarea rasei și a religiei”, conțin aspecte discriminatorii pe criterii de gen; își reiterează solicitarea ca Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) să fie autorizat să înființeze un birou în această țară; subliniază că este necesar să se realizeze o evaluare completă a impactului asupra dezvoltării durabile, înainte ca negocierile privind acordul de investiții UE-Myanmar să fie finalizate;

Nepal

33.  salută intrarea în vigoare, la 20 septembrie 2015, a noii constituții a Nepalului, care ar trebui să pună bazele viitoarei stabilități politice și dezvoltări economice a țării; își exprimă speranța că preocupările care persistă în ceea ce privește reprezentarea politică a minorităților, inclusiv a persoanelor Dalit, precum și în ceea ce privește legile referitoare la cetățenie vor fi abordate în viitorul apropiat;

34.  regretă lipsa generală a răspunderii pentru încălcările drepturilor omului comise de ambele părți în timpul războiului civil, în pofida adoptării, în mai 2014, a Legii privind adevărul, reconcilierea și disparițiile; îndeamnă guvernul Nepalului să adere la Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate; condamnă limitarea libertăților fundamentale ale refugiaților tibetani; îndeamnă India să ridice embargoul neoficial impus asupra economiei Nepalului, care, alături de cutremurul devastator din aprilie 2015, a declanșat o criză umanitară și a dus la creșterea numărului de cetățeni nepalezi afectați de spirala sărăciei cu aproape un milion;

Oman

35.  felicită Omanul pentru instituirea Comisiei naționale pentru drepturile omului (NHRC), încadrată în structura guvernului, precum și pentru lansarea invitației care a făcut posibilă vizita fără precedent a Raportorului special al ONU pentru dreptul la întrunire pașnică, în septembrie 2014; își exprimă speranța că aceste etape constructive vor duce la o implicare mai puternică a Omanului în cooperarea cu reprezentanții ONU pentru drepturile omului și cu organizațiile independente active în domeniul drepturilor omului;

36.  încurajează Omanul să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți climatul predominant în această țară, care, potrivit Raportorului special al ONU, poate fi descris ca un climat generalizat de teamă și de intimidare, în care cetățenii „se tem să își exprime opiniile, să vorbească la telefon, să se întrunească”; este în continuare îngrijorat în legătură cu interdicția impusă tuturor partidelor politice și cu noua lege privind cetățenia, adoptată în august 2014, care stipulează că autoritățile pot să le retragă cetățenia persoanelor care aderă la grupări considerate a fi dăunătoare intereselor naționale; solicită guvernului, în acest context, să reexamineze aceste două inițiative; solicită instituțiilor UE și statelor membre să ofere asistența tehnică și juridică necesară pentru a-i permite Omanului să instituie un mediu sigur și propice pentru organizațiile societății civile;

Ruanda

37.  își exprimă îngrijorarea cu privire la situația drepturilor omului în Rwanda, inclusiv cu privire la limitarea libertății de exprimare și de asociere, la restrângerea spațiului democratic pentru partidele politice de opoziție și pentru activitățile independente ale societății civile, precum și cu privire la absența unui mediu favorabil care să permită funcționarea independentă a sistemului judiciar; solicită guvernului ruandez să creeze un spațiu democratic în care toate segmentele societății să își poată desfășura activitatea în mod liber;

38.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu modificarea constituției, validată prin referendumul din 18 decembrie 2015, care permite președintelui în exercițiu să candideze pentru al treilea mandat; invită guvernul ruandez să respecte Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța, prin care, potrivit articolului 5, statele semnatare sunt obligate să întreprindă toate măsurile necesare pentru a asigura regimul constituțional, în special transferul puterii în conformitate cu constituția, iar la articolul 23 se prevede că orice modificare a constituției reprezintă o încălcare a principiului privind schimbarea democratică a guvernului;

Sudanul de Sud

39.  salută acordul de pace semnat de părțile beligerante la 28 august 2015 în vederea încheierii războiului civil, care include clauze de împărțire a puterii în cursul perioadei de tranziție, măsuri de securitate și instituirea unei curți hibride pentru judecarea tuturor infracțiunilor comise de la începerea conflictului; reamintește că conflictul a costat mii de vieți și a provocat strămutarea a sute de mii de persoane și de refugiați;

40.  solicită tuturor părților să înceteze încălcarea drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional, cu referire și la crime internaționale precum execuții extrajudiciare, agresiuni împotriva unor grupuri etnice, agresiuni sexuale pe fondul violențelor armate (violuri și agresiuni împotriva femeilor), recrutarea de copii și utilizarea acestora, dispariții forțate și arestări arbitrare urmate de detenție;

Siria

41.  subliniază importanța activității Comisiei internaționale independente de anchetă a ONU în ceea ce privește Republica Arabă Siriană; remarcă cu o profundă îngrijorare principalele concluzii ale comisiei de anchetă conform cărora principalele cauze ale victimelor civile, ale strămutării și distrugerii arbitrare rămân ofensivele care vizează în mod deliberat civilii, atacurile generalizate și disproporționate, atacurile asupra bunurilor civile și a patrimoniului cultural protejat și impunerea punitivă a asediilor și blocadelor;

42.  solicită UE și statelor membre să asigure finanțarea corespunzătoare a comisiei de anchetă astfel încât aceasta să poată să își îndeplinească mandatul, care constă în determinarea faptelor și circumstanțelor tuturor încălcărilor grave ale drepturilor omului comise și, dacă este posibil, în identificarea persoanelor responsabile în vederea tragerii la răspundere a autorilor încălcărilor, inclusiv a încălcărilor care pot constitui crime împotriva umanității;

Venezuela

43.  salută organizarea în Venezuela a unor alegeri libere și corecte la 6 decembrie 2015; salută faptul că atât guvernul, cât și forțele de opoziție au acceptat rezultatele; reamintește importanța respectării constituției și a drepturilor omului, precum și a îndeplinirii dezideratului poporului venezuelean și subliniază că viitorul parlament trebuie să fie în măsură să își realizeze activitatea și că instituțiile statului trebuie să poată colabora;

44.  reamintește că noul guvern va trebui să abordeze o gamă largă de probleme legate de drepturile omului, care variază de la impunitate și tragerea la răspundere pentru execuțiile extrajudiciare, inclusiv cele executate de forțele de securitate, până la arestări arbitrare și detenție, dreptul deținuților politici la un proces echitabil, independența sistemului judiciar, libertatea de întrunire și de asociere și libertate a mass-mediei;

China

45.  ia act de recentele înrăutățiri ale situației drepturilor omului în China; își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la arestarea, judecarea și condamnarea a numeroși apărători ai drepturilor civile, activiști pentru drepturile omului și critici ai guvernului; rămâne preocupat de severele restricții privind libertatea de exprimare, de asociere, de întrunire și de religie, dar și privind activitatea organizațiilor de drepturi ale omului și deplânge tratamentul adeseori discriminatoriu al minorităților etnice și religioase din China; solicită UE și CDO să conlucreze cu autoritățile chineze în dialogurile lor, pentru a face progrese în direcția respectării universalității drepturilor omului;

Rusia

46.  își manifestă profunda îngrijorare cu privire la situația drepturilor omului din Rusia și mai ales cu privire la manipularea autorității judiciare de către cea politică; reamintește că se bănuiește asasinarea unor avocați și jurnaliști ruși, membri ai opoziției, în timp ce investigau cazuri de corupție și abuz de putere ale autorităților de stat sau ale FSB; regretă dependența ridicată a presei și mass-mediei de autoritățile politice; regretă continuarea politicii ostile a statului rus împotriva ONG străine, obligate să se reînscrie ca organizații rusești și deci să se supună legislației ruse, așadar unui control financiar și juridic mai strict;

Iran

47.  își exprimă grava îngrijorare cu privire la situația drepturilor omului în Iran, mai ales numărul ridicat de deținuți executați, printre care sunt bănuiți delincvenți minori, deținuți politici și membri ai minorităților religioase;

o

o      o

 

48.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, Președintelui celei de-a 69-a Adunări Generale a ONU, Președintelui Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Secretarului General al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.