Návrh uznesenia - B8-0065/2016Návrh uznesenia
B8-0065/2016

NÁVRH UZNESENIA o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016

14.1.2016 - (2015/3035(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR

Postup : 2015/3035(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0065/2016
Predkladané texty :
B8-0065/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8–0065/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016

(2015/3035(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na dohovory OSN o ľudských právach a ich opčné protokoly vrátane Dohovoru o právach dieťaťa a Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov č. 60/251, ktorou sa zakladá Rada pre ľudské práva (UNHRC),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, Európsku sociálnu chartu a Chartu základných práv EÚ,

–  so zreteľom na akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2015 – 2019),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rade OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o porušovaní ľudských práv vrátane naliehavých uznesení o tejto problematike,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2015 o Výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti[1],

–  so zreteľom na články 2, 3 ods. 5, 18, 21, 27 a 47 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na výročnú správu UNHRC za rok 2015 pre Valné zhromaždenie OSN,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže roky 2015 a 2016 sú rokmi významných výročí v oblasti uplatňovania ľudských práv, mieru a bezpečnosti: 70. výročie založenia OSN, 50. výročie Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, 40. výročie Deklarácie OSN o práve na rozvoj (1986) a 20. výročie Pekinskej deklarácie a akčnej platformy (1995), a 15. výročie prelomovej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o ženách, mieri a bezpečnosti (2000) a miléniových cieľov tisícročia (2000);

B.  keďže presadzovanie dodržiavania ľudských práv bez ohľadu na rasu, pôvod, pohlavie alebo farbu pleti je povinnosťou všetkých štátov; keďže všetky štáty sú povinné rešpektovať základné práva svojich obyvateľov a ich úlohou je podniknúť konkrétne kroky s cieľom uľahčiť dodržiavanie týchto práv na vnútroštátnej úrovni a spolupracovať na medzinárodnej úrovni, aby boli odstránené prekážky, ktoré bránia uplatňovaniu ľudských práv vo všetkých oblastiach;

C.  keďže rešpektovanie, presadzovanie a ochrana univerzálnej platnosti ľudských práv sú súčasťou etického a právneho acquis EÚ a jedným zo základných kameňov európskej jednoty a integrity;

D.  keďže Únia sa v rámci svojich vzťahov s tretími krajinami riadi článkom 21 Lisabonskej zmluvy, ktorý potvrdzuje univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd a zabezpečuje rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, dodržiavanie zásad rovnosti a solidarity a zásad Charty OSN a medzinárodného práva;

E.  keďže rešpektovanie ľudských práv by malo byť zohľadnené vo všetkých politických oblastiach týkajúcich sa mieru a bezpečnosti, rozvojovej spolupráce, obchodu a investícií, humanitárnej činnosti, zmeny klímy a boja proti terorizmu;

F.  keďže pravidelné zasadnutia UNHRC, menovanie osobitných spravodajcov, mechanizmus všeobecného pravidelného preskúmania (UPR) a osobitné postupy riešenia situácie v konkrétnych krajinách alebo tematických otázok prispievajú k presadzovaniu a dodržiavaniu ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu;

G.  keďže niektoré zo súčasných členských štátov Rady OSN pre ľudské práva sú žiaľ známe ako krajiny, ktoré patria medzi najhorších porušovateľov ľudských práv, a majú pochybnú povesť, pokiaľ ide o spoluprácu v rámci osobitných postupov OSN a dodržiavanie oznamovacej povinnosti voči zmluvným orgánom OSN pre ľudské práva;

1.  víta vymenovanie veľvyslanca Choi Kyong-lima za predsedu UNHRC na rok 2016;

2.  víta výročnú správu UNHRC určenú Valnému zhromaždeniu OSN a zahŕňajúcu 28., 29. a 30. zasadnutie;

3.  pripomína svoju pozíciu, že za členov UNHRC by mali byť volené štáty, ktoré podporujú dodržiavanie ľudských práv, zásad právneho štátu a demokracie, a naliehavo vyzýva členské štáty OSN, aby presadzovali plnenie kritérií v oblasti ľudských práv založených na výsledkoch ako podmienku, ktorú musí splniť každý štát, aby bol zvolený za člena UNHRC; vyjadruje obavy vyplývajúce zo zneužívania ľudských práv v niektorých nových členských štátoch UNHRC;

4.  opätovne vyjadruje svoju podporu osobitných postupov a nezávislého statusu držiteľov mandátu, na základe ktorého môžu vykonávať svoju funkciu úplne nestranne, a vyzýva všetky štáty, aby pracovali v súlade s týmito postupmi;

5.  opätovne potvrdzuje význam univerzálneho charakteru všeobecného pravidelného preskúmania (UPR) so zreteľom na dosahovanie úplného pochopenia situácie v oblasti ľudských práv vo všetkých členských štátoch OSN, a pripomína, že podporuje druhý cyklus tohto preskúmania, ktorý je zameraný na plnenie odporúčaní prijatých počas prvého cyklu; vyzýva však znovu, aby sa odporúčania, ktoré štáty neschválili počas prvého cyklu, znovu posúdili v priebehu pokračujúceho postupu UPR;

6.  vyzýva EÚ a Komisiu, aby vo všetkých dialógoch o politikách EÚ s príslušnými krajinami nadviazala na odporúčania UPR s cieľom preskúmať spôsoby a prostriedky vykonávania odporúčaní prostredníctvom celoštátnych a regionálnych stratégií;

7.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby sa na procese všeobecného pravidelného preskúmania (UPR) v plnej miere zúčastňovalo široké spektrum zainteresovaných strán, najmä z občianskej spoločnosti, a vyjadruje znepokojenie nad tým, že účasť občianskej spoločnosti na procesoch UPR niektorých krajín ohrozili výrazné obmedzenia;

8.  víta iniciatívu na zmenu, ktorú navrhol vysoký komisár OSN pre ľudské práva a ktorej cieľom je zlepšiť a posilniť celosvetovú prítomnosť zastúpení OSN v oblasti ľudských práv vytvorením ôsmich regionálnych stredísk na monitorovanie a presadzovanie dodržiavania ľudských práv pracujúcich priamo s partnermi, aby sa z odporúčaní mechanizmov v oblasti ľudských práv stala skutočná zmena na mieste;

9.  vyjadruje znepokojenie nad zmenami ústavy v niektorých krajinách zameranými na zmenu obmedzenia prezidentských funkčných období, ktoré v niektorých prípadoch viedli k násilnostiam súvisiacim s voľbami; opätovne potvrdzuje, že dodržiavanie občianskych a politických práv vrátane individuálnej a kolektívnej slobody prejavu a slobody zhromažďovania a združovania sú jedinými ukazovateľmi demokratickej, tolerantnej a pluralitnej spoločnosti;

10.  opakuje, že slobodné zvolenie politických predstaviteľov, ktoré pravidelne prebieha v rámci skutočných volieb na základe všeobecného a rovného volebného práva, je základným právom, ktoré by mal mať každý občan v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv (článok 21 ods. 3) a Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach (článok 25); a opätovne potvrdzuje, že sloboda prejavu a dynamické prostredie vedúce k nezávislej a pluralitnej občianskej spoločnosti sú predpokladom pre podporu dodržiavania ľudských práv;

11.  odsudzuje pokračujúce obťažovanie a zadržiavanie obhajcov ľudských práv a predstaviteľov opozície zo strany vládnych síl vo viacerých tretích krajinách; vyjadruje znepokojenie nad nespravodlivými a reštriktívnymi právnymi predpismi vrátane obmedzení zahraničného financovania, následkom čoho sa zužuje priestor pre aktivity občianskej spoločnosti; vyzýva všetky vlády, aby presadzovali a podporovali slobodu médií, organizácie občianskej spoločnosti a činnosti obhajcov ľudských práv a umožnili im pracovať bez strachu, represií a zastrašovania;

12.  zastáva názor, že súčasné digitálne technológie prinášajú pre ochranu práva na súkromie aj vykonávanie slobody prejavu online na celom svete výhody aj výzvy; víta v tejto súvislosti vymenovanie osobitného spravodajcu OSN pre problematiku práva na súkromie v digitálnom veku, ktorého mandát zahŕňa otázky dohľadu a súkromia dotýkajúce sa ľudí na internete alebo mimo neho;

13.  pripomína, že sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery je základným ľudským právom, ktoré je uznané vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN a zaručené článkom 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach; pripomína tiež jeho prepojenosť s inými ľudskými právami a základnými slobodami, medzi ktoré patrí právo veriť či neveriť, sloboda praktikovať teistickú, neteistickú alebo ateistickú vieru a právo zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo od nej upustiť podľa vlastného uváženia; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že niektoré krajiny naďalej nedodržiavajú normy OSN a využívajú štátnu represiu, ktorá môže zahŕňať fyzické tresty, tresty odňatia slobody, vysoké pokuty či dokonca trest smrti, čím porušujú slobodu náboženského vyznania alebo viery; vyjadruje znepokojenie nad zvýšeným prenasledovaním náboženských menšín vrátane kresťanských komunít, ako aj nezákonným poškodzovaním miest, na ktorých sa zhromažďujú;

14.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa na úrovni OSN intenzívnejšie snažili prispievať k odstráneniu všetkých foriem náboženskej diskriminácie a aby v spolupráci s tretími krajinami presadzovali dialóg medzi náboženstvami; žiada konkrétne kroky na ochranu náboženských menších a neveriacich, odpadlíkov a ateistov, ktorí sú obeťami zákonov o rúhaní; víta odhodlanie EÚ presadzovať slobodu náboženského vyznania alebo viery na medzinárodných fórach, a to aj podporovaním mandátu osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery; plne podporuje to, že EÚ má zvyčajne vedúce postavenie, pokiaľ ide o tematické uznesenia UNHRC a VZ OSN na túto tému;

15.  domnieva sa, že obchod a ľudské práva môžu byť úzko späté a že podnikateľská sféra musí zohrávať dôležitú úlohu pri presadzovaní ľudských práv a demokracie;

16.  dôrazne podporuje účinné a komplexné vykonávanie hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv v rámci EÚ aj mimo nej, a to aj prostredníctvom tvorby národných akčných plánov; zdôrazňuje, že je potrebné prijať všetky potrebné opatrenia na odstránenie medzier v účinnom vykonávaní hlavných zásad OSN vrátane prístupu k spravodlivosti a opravným prostriedkom;

17.  vyzýva OSN a EÚ, aby sa zaoberali otázkou obhajcov práva na pôdu, ktorí sú obeťami represálií vrátane hrozieb, obťažovania, svojvoľného zatýkania, útokov a vrážd za to, že kritizujú rozsiahle skupovanie pôdy na úkor práva vidieckeho obyvateľstva v tretích krajinách na pôdu a výživu; žiada, aby mechanizmy OSN a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu systematicky začleňovali obhajcov práva na pôdu do svojich projektov v oblasti ľudských práv;

18.  víta parížsku dohodu v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), ktorá sa vzťahuje na adaptáciu, zmierňovanie, rozvoj a transfer technológií a budovanie kapacít; trvá na tom, aby sa problematika zmeny klímy začleňovala do všetkých oblastí hospodárskej politiky; naliehavo vyzýva všetky zmluvné štáty, ktoré sú signatármi dohody, aby prijali naliehavé a ambiciózne opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa tým, že začlenia zmenu klímy do všetkých politických oblastí;

19.  víta nedávnu rezolúciu BR OSN č. 2242 o ženách, mieri a bezpečnosti, na základe ktorej sa ženy stávajú ústredným prvkom celého úsilia o riešenie celosvetových problémov vrátane rastúceho násilného extrémizmu, zmeny klímy, migrácie, trvalo udržateľného rozvoja, mieru a bezpečnosti; oceňuje zistenia globálnej štúdie OSN o vykonávaní rezolúcie BR OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti, v ktorej sa zdôrazňuje význam vedúceho postavenia žien a ich účasti na riešení konfliktov a budovaní mieru, ako aj to, že ich zapojenie zlepšilo humanitárnu pomoc, posilnilo úsilie mierových síl a ukončenie mierových rozhovorov a prispelo k boju proti násilnému extrémizmu;

20.  vyjadruje svoje zdesenie nad skutočnosťou, že odkedy sa objavili násilné extrémistické skupiny, ako napríklad Dá´iš v Sýrii a Iraku alebo Boko Haram v západnej Afrike, násilie páchané na ženách nadobudlo nový rozmer, ktorý vzbudzuje doteraz nepoznanú hrôzu, pretože sexuálne násilie sa stalo neoddeliteľnou súčasťou cieľov a ideológie týchto extrémistických skupín, ako aj zdrojom ich príjmov, čo pre medzinárodné spoločenstvo znamená zásadnú novú výzvu; vyzýva všetky vlády a inštitúcie OSN, aby posilnili svoje odhodlanie bojovať proti týmto ohavným zločinom a navrátili ženám dôstojnosť, aby mali prístup k spravodlivosti, náprave a podpore;

21.  pripomína, že Dohovor o právach dieťaťa, ktorý bol prijatý v roku 1989 a predstavuje medzinárodnú zmluvu o ľudských právach s najvyšším počtom ratifikácií, stanovuje celý rad práv dieťaťa, medzi ktoré patrí právo na život, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie a hranie, ako aj právo na rodinný život, ochranu pred násilím a diskrimináciou a na vypočutie názorov dieťaťa; vyzýva všetkých signatárov tohto dohovoru, aby plnili svoje povinnosti;

22.  vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcou existenciou diskriminačných zákonov a postupov, ako aj násilných činov voči jednotlivcom v rôznych krajinách, ktoré sú založené na ich sexuálnej orientácii a rodovej identite; vyzýva na dôsledné monitorovanie situácie osôb LGBTI v krajinách, v ktorých nedávno zavedené zákony namierené proti osobám LGBTI ohrozujú životy sexuálnych menšín; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa v rámci UNHRC sústreďovali na prípady kriminalizácie osôb LGBTI;

23.  žiada účinné a koordinované opatrenia na riešenie príčin migrácie; vyzýva okrem toho na väčšie úsilie na úrovni OSN s cieľom zaručiť dostatočné finančné prostriedky pre UNHCR, WFP a ďalšie orgány OSN, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní základných služieb pre utečencov v zónach konfliktov, ako aj mimo nich;

Krajiny, na ktoré sa vzťahuje všeobecné pravidelné preskúmanie (UPR)

Gruzínsko

24.  víta členstvo Gruzínska v UNHRC a nedávne UPR týkajúce sa Gruzínska; berie na vedomie významné legislatívne reformy, v dôsledku ktorých nastal určitý pokrok a zlepšenie v oblastiach, ako napríklad spravodlivosť a presadzovanie práva, prokuratúra, boj proti zlému zaobchádzaniu, práva dieťaťa, ochrana súkromia a osobných údajov, či vnútorne vysídlených osôb;

25.  konštatuje však, že je potrebné ďalšie úsilie zamerané na zlé zaobchádzanie, najmä pokiaľ ide o vyšetrovaciu väzbu a rehabilitáciu obetí; je naďalej znepokojený, pokiaľ ide o slobodu prejavu a médií a absenciu prístupu pozorovateľov na okupované územia Abcházska a Cchinvali/Južného Osetska, v ktorých je naďalej rozšírené porušovanie ľudských práv; a vyzýva gruzínsku vládu, aby prijala primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť nadviazanie na odporúčania vypracované počas procesu UPR;

Ukrajina

26.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pretrvávajúca ruská agresia spôsobila katastrofálnu humanitárnu situáciu v Donbase a na Ukrajine a že medzinárodným humanitárnym organizáciám je odopieraný vstup do okupovaných oblastí; vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s humanitárnou výzvou predstavovanou podmienkami, v ktorých sa nachádza vyše 1,5 milióna vnútorne vysídlených osôb; vyjadruje znepokojenie aj nad porušovaním ľudských práv na Kryme, ktorý okupuje Rusko, najmä nad zúfalou situáciou krymských Tatárov, ako aj postavením ďalších menšinových skupín a zástancov ukrajinskej vlády; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa týmito otázkami zaoberali v rámci UNHRC;

Libanon

27.  oceňuje Libanon za zriadenie niekoľkoročnej hraničnej politiky a politiky prijímania utečencov z Palestíny, Iraku a Sýrie a vyzýva Európsku úniu, aby vyčlenila viac zdrojov a aby úzko spolupracovala s libanonskými orgánmi s cieľom pomáhať Libanonu pri zlepšovaní ochrany práv utečencov a žiadateľov o azyl; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad počtom prípadov detských a/alebo nútených sobášov, ktorých je údajne medzi sýrskymi utečencami veľmi veľa; nabáda libanonskú vládu, aby posúdila možnosť reformy zákona o vstupe do Libanonu, pobyte v Libanone a opustení Libanonu, v ktorom sa nerobí rozdiel medzi žiadateľmi o azyl a utečencami na jednej strane a migrantmi na druhej strane;

28.  súhlasí s odporúčaniami Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW), pokiaľ ide o výzvu na prijatie opatrení na zvýšenie informovanosti migrantiek pracujúcich v domácnosti o ich ľudských právach podľa dohovoru CEDAW, ktorého je Libanon zmluvnou stranou; zdôrazňuje najmä potrebu zrušiť tzv. systém kafala a zabezpečiť účinný prístup k spravodlivosti pre migrantky – pracovníčky v domácnosti, a to aj prostredníctvom zaručenia ich bezpečnosti a pobytu počas súdnych a správnych postupov týkajúcich sa ich postavenia;

Mauritánia

29.  zdôrazňuje, že hoci mauritánska vláda dosiahla pokrok v prijímaní legislatívnych opatrení zameraných na boj proti všetkým formám otroctva a otrokárskym praktikám, nedostatok účinného vykonávania prispieva k pretrvávajúcej existencii takýchto postupov; vyzýva orgány, aby prijali zákon na boj proti otroctvu, aby začali systematicky, pravidelne a na celoštátnej úrovni zhromažďovať diferencované údaje o všetkých formách otroctva a aby uskutočnili podrobnú štúdiu založenú na dôkazoch o dejinách a povahe otroctva v záujme jeho odstránenia;

30.  naliehavo vyzýva mauritánske orgány, aby umožnili slobodu prejavu a zhromažďovania v súlade s medzinárodnými dohovormi a vnútroštátnymi právnymi predpismi Mauritánie; požaduje tiež prepustenie Birama Daha Abeidu, Bilala Ramdaneho a Djibyho Sowa, aby mohli bez strachu pred obťažovaním alebo zastrašovaním pokračovať v nenásilnej kampani proti pokračujúcemu otroctvu;

Mjanmarsko

31.  víta usporiadanie volieb, ktoré boli založené na súťaži a konali sa 8. novembra 2015, ako významného míľnika v procese prechodu k demokracii; naďalej však vyjadruje znepokojenie v dôsledku ústavnoprávneho rámca týchto volieb, podľa ktorého je 25 % kresiel v parlamente vyhradených pre zástupcov armády; berie na vedomie doterajší pokrok v oblasti ľudských práv, pričom však konštatuje celý rad zvyšných veľmi problematických oblastí vrátane práv menšín a slobody prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania;

32.  odsudzuje diskrimináciu rohingyjského obyvateľstva, ktorého situáciu zhoršuje skutočnosť, že toto spoločenstvo nemá právne postavenie, ako aj nárast prejavov nenávisti voči príslušníkom iného náboženstva ako budhizmu; žiada úplné, transparentné a nezávislé vyšetrovanie všetkých správ o porušovaní ľudských práv menšiny Rohingyov a domnieva sa, že štyri zákony, ktoré parlament prijal v roku 2015 a ktoré sú zamerané na ochranu rasy a náboženstva, obsahujú diskriminačné časti týkajúce sa pohlavia; opakuje svoju žiadosť, aby sa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) povolilo otvoriť v Mjanmarsku zastúpenie; zdôrazňuje potrebu vykonať komplexné posúdenie vplyvu na udržateľnosť skôr, ako sa ukončia rokovania o investičnej dohode medzi EÚ a Mjanmarskom;

Nepál

33.  víta nadobudnutie účinnosti novej ústavy Nepálu 20. septembra 2015, ktorá by mala položiť základy budúcej politickej stability a hospodárskeho rozvoja krajiny; dúfam, že zvyšné obavy týkajúce politického zastúpenia menšín vrátane Dalitov a zákonov o občianstve sa budú riešiť v blízkej budúcnosti;

34.  vyjadruje poľutovanie nad absenciou zodpovednosti za porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustili obidve strany počas občianskej vojny napriek tomu, že v máji 2014 bol prijatý zákon o pravde, zmierení a zmiznutiach; naliehavo vyzýva nepálsku vládu, aby pristúpila k Medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím; odsudzuje obmedzovanie základných slobôd, ktorému sú vystavovaní tibetskí utečenci; naliehavo vyzýva Indiu, aby zrušila ekonomickú blokádu voči Nepálu, ktorá v spojení s ničivým zemetrasením v apríli 2015 spôsobila humanitárnu krízu a v dôsledku ktorej sa viac ako jeden milión Nepálcov dostal do slepej uličky súvisiacej s chudobou;

Omán

35.  oceňuje Omán za zriadenie vládnej národnej komisie pre ľudské práva a za pozvanie, ktoré v septembri 2014 umožnilo prelomovú návštevu osobitného spravodajcu OSN pre slobodu pokojného zhromažďovania; vyjadruje nádej, že tieto konštruktívne kroky povedú k intenzívnejšej spolupráci Ománu so zástupcami OSN pre oblasť ľudských práv a nezávislými organizáciami pre ľudské práva;

36.  nabáda Omán, aby podnikol kroky potrebné na zmiernenie toho, čo osobitný spravodajca OSN opísal ako pretrvávajúcu atmosféru strachu a zastrašovania v krajine, pričom uviedol, že „ľudia sa boja hovoriť to, čo si myslia, boja sa hovoriť do telefónu či stretávať sa“; naďalej vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o zákaz všetkých politických strán a nový zákon o národnosti prijatý v auguste 2014, podľa ktorého by členovia určitých skupín považovaných za škodcov národných záujmov mohli byť zbavení občianstva, a vyzýva vládu, aby tento zákaz aj zákon prehodnotila; vyzýva inštitúcie a členské štáty EÚ, aby Ománu poskytli technickú a právnu pomoc s cieľom pomôcť krajine vytvoriť bezpečné a priaznivé prostredie pre organizácie občianskej spoločnosti;

Rwanda

37.  vyjadruje znepokojenie nad situáciou v oblasti ľudských práv v Rwande vrátane obmedzovania slobody prejavu a združovania, zužovania demokratického priestoru pre opozičné politické strany a nezávislé aktivity občianskej spoločnosti, ako aj absenciou prostredia, ktoré je priaznivé pre nezávislosť súdnictva; vyzýva rwandskú vládu, aby vytvorila demokratický priestor, v ktorom budú môcť slobodne pôsobiť všetky zložky spoločnosti;

38.  vyjadruje znepokojenie nad ústavnou zmenou, ktorú umožnilo referendum usporiadané 18. decembra 2015 a na základe ktorej sa môže úradujúci prezident tretí krát uchádzať o prezidentský mandát; vyzýva rwandskú vládu, aby dodržiavala Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných, ktorej článok 5 stanovuje, že zmluvné štáty majú prijať všetky primerané opatrenia na zabezpečenie ústavného poriadku, najmä ústavného prevodu moci, a ktorej článok 23 uvádza, že akékoľvek zmeny ústavy, ktoré porušujú zásady demokratickej zmeny vlády, sú nezákonné;

Južný Sudán

39.  víta mierovú dohodu, ktorú bojujúce strany podpísali 28. augusta 2015 s cieľom ukončiť občiansku vojnu a ktorá zahŕňa prechodné spoločné vykonávanie moci, bezpečnostné opatrenia a zriadenie hybridného súdu, na ktorom sa majú viesť súdne konania o všetkých trestných činov spáchaných od začiatku konfliktu; pripomína, že tento konflikt si vyžiadal tisíce životov a státisíce vysídlených osôb a utečencov;

40.  vyzýva všetky strany, aby prestali porušovať ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo vrátane prípadov, ktoré vedú k páchaniu medzinárodných zločinov, ako sú mimosúdne popravy, etnicky zamerané násilie, sexuálne násilie súvisiace s konfliktom vrátane znásilňovania, ako aj rodovo motivované násilie, najímanie a využívanie detí, nedobrovoľné zmiznutia a svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie;

Sýria

41.  zdôrazňuje význam práce, ktorú vykonáva nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia OSN pre Sýrsku arabskú republiku; s hlbokým znepokojením berie na vedomie hlavné zistenie vyšetrovacej komisie, podľa ktorého sú aj naďalej hlavnými príčinami civilných obetí, svojvoľného vysídľovania a ničenia úmyselné útoky na civilné obyvateľstvo, nevyberavé a neprimerané útoky, útoky na civilné a chránené predmety kultúrneho dedičstva a represívne obliehanie a blokády;

42.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pomohli zabezpečiť, že vyšetrovacej komisii sa poskytnú primerané finančné prostriedky na vykonávanie jej mandátu, ktorý spočíva v zisťovaní faktov a okolností páchania všetkých závažných porušení ľudských práv a v rámci možnosti v určení zodpovedných osôb, s cieľom zaručiť, že páchatelia porušovania budú braní na zodpovednosť vrátane prípadov, keď porušovanie predstavuje zločin proti ľudskosti;

Venezuela

43.  víta skutočnosť, že 6. decembra 2015 sa vo Venezuele uskutočnili slobodné a spravodlivé voľby; víta, že vláda a opozičné sily prijali výsledky volieb; pripomína význam dodržiavania ústavy a rešpektovania ľudských práv, ako aj napĺňania vôle venezuelského ľudu a zdôrazňuje, že je potrebné, aby nový parlament mohol vykonávať svoju prácu a aby štátne inštitúcie mohli spolupracovať;

44.  znova pripomína, že nová vláda bude musieť riešiť celý rad otázok týkajúcich sa ľudských práv, od beztrestnosti a zodpovednosti za popravy bez riadneho konania, vrátane ozbrojených síl, po svojvoľné väznenie a zaistenie, právo politických väzňov na spravodlivý proces a nezávislosť súdnictva, slobodu zhromažďovania a združovania a slobodu médií;

Čína

45.  berie na vedomie nedávne zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv v Číne; vyjadruje hlboké znepokojenie nad zatýkaním veľkého počtu bojovníkov za ľudské práva, obhajcov ľudských práv a kritikov režimu, súdnymi konaniami s týmito osobami a vynesenými rozsudkami; naďalej je znepokojený pretrvávajúcimi závažnými obmedzeniami slobody prejavu, združovania, zhromažďovania a náboženstva, ako aj činností ľudskoprávnych organizácií a vyjadruje poľutovanie nad tým, že s náboženskými a etnickými menšinami v Číne sa často zaobchádza diskriminačne; vyzýva EÚ a Radu pre ľudské práva, aby v rámci dialógov spolupracovali s čínskymi orgánmi s cieľom presadzovať rešpektovanie univerzálnosti ľudských práv;

Rusko

46.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou v oblasti ľudských práv v Rusku, najmä nad manipulovaním súdnictva zo strany politických orgánov; znovu pripomína existujúce podozrenie, že niektorí ruskí opoziční tvorcovia právnych predpisov a investigatívni novinári boli zavraždení počas vyšetrovania trestných činov korupcie a údajných trestných činov, do ktorých boli zapojené štátne orgány alebo KGB; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tlač a iné médiá sú naďalej vo veľkej miere závislé od politických orgánov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Rusko sa naďalej správa nepriateľsky voči zahraničným MVO a núti ich, aby sa nanovo zaregistrovali ako ruské organizácie, ktoré podliehajú ruskej jurisdikcii a teda prísnejším finančným a právnym obmedzeniam;

Irán

47.  vyjadruje vážne znepokojenie nad situáciou v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä nad obrovským počtom prípadov popráv väzňov vrátane údajných mladistvých páchateľov, ako aj politických väzňov a príslušníkov náboženských menšín;

o

o      o

 

48.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi 69. Valného zhromaždenia OSN, predsedovi Rady OSN pre ľudské práva, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a generálnemu tajomníkovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.