Návrh usnesení - B8-0067/2016Návrh usnesení
B8-0067/2016

  NÁVRH USNESENÍ o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/… ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na obilné příkrmy a potraviny pro malé děti

  14.1.2016 - (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

  předložený v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu
  Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

  Zpravodaj: Keith Taylor


  Postup : 2015/2863(DEA)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0067/2016
  Předložené texty :
  B8-0067/2016
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8-0067/2016

  Usnesení Evropského parlamentu o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/… ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na obilné příkrmy a potraviny pro malé děti

  (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2015)06507),

  –  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009[1], a zejména čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení,

  –  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

  –  s ohledem na Mezinárodní kodex uvádění náhražek mateřského mléka na trh, který přijalo Světové zdravotnické shromáždění (WHA) v roce 1981[2], a na 16 následných usnesení WHA vztahujících se k této problematice, zejména na usnesení WHA 63.23 ze dne 21. května 2010, které naléhavě vyzývá členské státy, aby „ukončily nevhodnou podporu potravin pro kojence a malé děti a aby zajistily, aby nebylo povoleno uvádění zdravotních tvrzení a tvrzení o výživě u potravin pro kojence a malé děti, kromě případů, kdy to výslovně umožňují příslušné normy Codex Alimentarius nebo vnitrostátní právní předpisy“,

  –  s ohledem na stanovisko vědeckého poradního výboru vlády Spojeného království pro výživu (SACN) ze dne 24. září 2007[3],

  –  s ohledem na článek 5 nařízení (EU) č. 609/2013 a na zásadu předběžné opatrnosti, která je v něm zakotvena,

  –  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

  –  s ohledem na čl. 105 odst. 3 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že Komise nepředložila Parlamentu a Radě zprávu o složení potravin pro malé děti požadovanou v článku 12 nařízení (EU) č. 609/2013, která je nezbytnou podmínkou pro národní strategie pro snížení dětské obezity;

  B.  vzhledem k tomu, že příloha I část 3 nařízení v přenesené pravomoci umožňuje, aby 30 % energie obsažené v potravinách pro malé děti pocházelo z cukru (7,5 g cukru / 100 kcal je ekvivalentní 30 kcal z cukru ve 100 kcal energie);

  C.  vzhledem k tomu, že ustanovení přílohy I části 3 jsou v rozporu se všemi doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO)[4] a vědeckých výborů členských států, které doporučují podstatné snížení celkového příjmu cukru; vzhledem k tomu, že zavádění takových potravin, zejména v tak raném věku, pravděpodobně přispívá ke zvýšené míře dětské obezity a může ovlivnit rozvoj chuťových preferencí dětí; vzhledem k tomu, že zejména pro kojence a malé děti je třeba hladiny přidaného cukru minimalizovat;

  D.   vzhledem k tomu, že špatné stravování představuje zdaleka nejvýznamnější celosvětovou příčinu nemocí a úmrtí – větší než tabák, alkohol a fyzická nečinnost dohromady[5];

  E.  vzhledem k tomu, že WHO doporučuje, aby byly děti během prvních šesti měsíců života výlučně kojeny a že od šesti měsíců věku by mělo být mateřské mléko doplněno řadou vhodných, bezpečných a výživných příkrmů, přičemž do těchto příkrmů by neměly být přidávány sůl ani cukry[6];

  F.   vzhledem k tomu, že všechny členské státy podpořily Mezinárodní kodex uvádění náhražek mateřského mléka na trh, který přijalo Světové zdravotnické shromáždění (WHA) v roce 1981 („Mezinárodní kodex“), a příslušných 16 následných usnesení WHA, jež měla za cíl zajistit, aby všichni rodiče a pečovatelé obdrželi objektivní a skutečně nezávislé informace, odstranit překážky kojení a zajistit, aby byly v případě potřeby používány bezpečné náhražky mateřského mléka;

  G.   vzhledem k tomu, že Etický kodex pro mezinárodní obchod s potravinami včetně koncesních transakcí a transakcí potravinové pomoci (CAC/RCP 20-1979)[7] doporučuje v čl. 4 odst. 4, aby „vnitrostátní orgány […] zajistily dodržování Mezinárodního kodexu uvádění náhražek mateřského mléka na trh a příslušných usnesení WHA, která stanoví zásady ochrany a podpory kojení“;

  H.   vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 609/2013 bylo přijato před zveřejněním vědeckého stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 5. srpna 2014 o základním složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy[8];

  I.  vzhledem k tomu, že Unie má povinnost podporovat ve svých vztazích se zeměmi, jež nejsou členy EU, a s mezinárodními organizacemi v oblasti veřejného zdraví kvalitní zásady, normy a právní předpisy týkající se veřejného zdraví a povinnost zavést účinný rámec ochrany zdraví;

  J.  vzhledem k tomu, že se v souvislosti s činností poradní skupiny pro potravní řetězec a zdraví zvířat a rostlin uskutečnila kromě transparentních konzultací s nevládními organizacemi a dalšími zúčastněnými stranami rovněž dvoustranná setkání se zúčastněnými stranami, o nichž neexistují žádné veřejné záznamy;

  K.  vzhledem k tomu, že kojenci a malé děti jsou zvláště zranitelnou skupinou obyvatelstva, pokud jde o vliv endokrinních disruptorů a dalších kontaminujících látek;

  L.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, jež je specializovanou agenturou WHO pro rakovinu, klasifikovala dne 20. března 2015 glyfosát jako látku, která je pro lidi pravděpodobně karcinogenní[9];

  1.  vyslovuje námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci;

  Obezita

  2.   domnívá se, že nařízení v přenesené pravomoci neobsahuje dostatečná opatření na ochranu kojenců a malých dětí proti obezitě a že maximální povolené obsahy cukru by měly být v souladu s doporučeními WHO podstatně sníženy;

  Kontaminující látky

  3.  domnívá se, že s ohledem na zvláštní zranitelnost endokrinního systému kojenců a malých dětí by se měla jako obecná zásada uplatňovat nulová tolerance k pesticidům;

  4.  domnívá se, že veškeré odchylky od nulové tolerance k pesticidům by měly být výslovně uvedeny v příloze III, která by měla být na základě nových vědeckých poznatků o zdravotních účincích aktivních látek a jejich metabolitů pravidelně aktualizována tak, aby obsahovala stále přísnější maximální zbytkové úrovně; domnívá se např., že by měl být doplněn glyfosát;

  Označování

  5.  zastává názor, že s ohledem na celosvětová doporučení týkající se veřejného zdraví, včetně usnesení WHA 63.23, na celosvětovou strategii WHA pro stravování kojenců a malých dětí a na globální dopady vývozů z Unie do třetích zemí by označování zpracovaných dětských potravin a jejich uvádění na trh mělo jasně ukazovat, že tyto produkty nejsou vhodné k požívání kojenci mladšími šesti měsíců a nemělo by podkopávat doporučení výlučného kojení po dobu šesti měsíců; domnívá se proto, že označování a uvádění na trh by mělo být přezkoumáno v souladu s doporučeními WHA pro potraviny pro kojence a malé děti;

  Transparentnost

  6.  domnívá se, že v zájmu transparentnosti a budování důvěry veřejnosti k orgánům Unie a k rozhodovacímu procesu EU by měl být zveřejněn seznam dvoustranných setkání Komise se zúčastněnými stranami (včetně dat a účastníků), k nimž došlo při přípravě návrhu nařízení v přenesené pravomoci;

  7.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

  8.  vyzývá Komisi, aby odložila přijetí aktu v přenesené pravomoci do okamžiku, kdy zveřejní vlastní zprávu o složení potravin pro malé děti, a do doby, než úřad EFSA zveřejní své hodnocení týkající se průkazných údajů o cukru a předčasném zavádění zpracovaných potravin v souvislosti s optimálními doporučeními pro výživu kojenců a malých dětí, zejména v souvislosti s ohrožením kojení a nárůstem dětské obezity;

  9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, jakož i vládám a parlamentům členských států.