Postopek : 2015/2863(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0067/2016

Predložena besedila :

B8-0067/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 20/01/2016 - 7.7
CRE 20/01/2016 - 7.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0015

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 502kWORD 234k
14.1.2016
PE575.969v01-00
 
B8-0067/2016

v skladu s členom 105(3) Poslovnika


o delegirani uredbi Komisije (EU) št. …/… z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih na osnovi predelanih žit in otroški hrani (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))


Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Keith Taylor
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o delegirani uredbi Komisije (EU) št. …/… z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih na osnovi predelanih žit in otroški hrani ((C(2015)06507) – 2015/2863(DEA))  
B8-0067/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2015)06507),

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009(1), zlasti člena 11(1),

–  ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah;

–  ob upoštevanju Mednarodnega kodeksa za trženje nadomestkov za materino mleko, ki ga je leta 1981(2) sprejela generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), in šestnajstih naknadnih resolucij navedene skupščine na to temo, zlasti njene resolucije 63.23 iz leta 2010, ki države članice poziva, naj odpravijo neustrezno oglaševanje živil za dojenčke in majhne otroke in zagotovijo, da bodo prehranske in zdravstvene trditve na živilih za dojenčke in majhne otroke prepovedane, če ni drugače določeno v skladu z ustreznimi standardi Codexa Alimentariusa ali nacionalno zakonodajo;

–  ob upoštevanju stališča Znanstvenega svetovalnega odbora vlade Združenega kraljestva za prehrano z dne 24. septembra 2007(3);

–  ob upoštevanju člena 5 Uredbe (EU) št. 609/2013 in v njej določenega previdnostnega načela;

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 105(3) Poslovnika,

A.  ker Komisija Parlamentu ni Svetu še vedno ni predložila poročila o formulah za majhne otroke v skladu z zahtevo iz Uredbe (EU) št. 609/2013 (člen 12), ki je nujen predpogoj za zmanjšanje debelosti otrok v okviru nacionalnih strategij;

B.  ker ima lahko otroška hrana v skladu s tretjim delom Priloge I delegirane uredbe 30 % energijske sestave iz sladkorja (7,5 g sladkorja/100 kcal je enako kot 30 kcal iz sladkorja v 100 kcal energije);

C.  ker so določbe v tretjem delu Priloge I v nasprotju z vsemi zdravstvenimi priporočili SZO(4) in znanstvenih odborov v posameznih državah članicah, ki priporočajo močno zmanjšanje skupne količine zaužitega sladkorja; ker obstaja verjetnost, da uvedba tovrstnih živil, zlasti tako zgodaj, prispeva k povečanju debelosti pri otrocih in utegne vplivati na razvoj njihovega okusa; ker bi morala biti količina dodanega sladkorja, zlasti za dojenčke in majhne otroke, minimalna;

D.   ker je slaba prehrana v današnjem času zdaleč največji vzrok bolezni in smrti po svetu – večji kot tobak, alkohol in fizična nedejavnost skupaj(5);

E.  ker SZO priporoča izključno dojenje do šestega meseca starosti, potem pa naj bi se materino mleko dopolnjevalo z raznovrstnimi ustreznimi in varnimi dopolnilnimi živili, ki vsebujejo veliko hranilnih snovi, medtem ko naj se sol in sladkor tem živilom ne bi dodajala(6);

F.   ker so vse države članice podprle Mednarodni kodeks za trženje nadomestkov za materino mleko, ki ga je skupščina SZO sprejela leta 1981 („mednarodni kodeks“), kot tudi 16 naknadno sprejetih ustreznih resolucij te skupščine, katerih namen je zagotoviti, da bodo vsi starši in skrbniki prejemali objektivne in resnično nepristranske informacije, odpraviti ovire za dojenje in zagotoviti varno uporabo morebitnih nadomestkov za mleko;

G.   ker člen 4(4) etičnega kodeksa za mednarodno trgovino s hrano, ki zajema koncesionarne transakcije in transakcije pomoči v hrani (CAC/RCP 20-1979)(7), določa, da bi morale nacionalne oblasti [...] zagotoviti spoštovanje mednarodnega kodeksa za trženje nadomestkov za materino mleko in ustreznih resolucij skupščine SZO, ki določajo načela za zaščito in spodbujanje dojenja;

H.   ker je bila Uredba (EU) št. 609/2013 sprejeta pred znanstvenim mnenjem Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) o osnovni sestavi začetnih formul za dojenčke in nadaljevalnih formul, ki je bilo objavljeno 5. avgusta 2014(8),

I.  ker je Unija obvezana podpirati visokokakovostna zdravstvena načela, standarde in zakonodajo v svojih odnosih s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami na področju javnega zdravja in vzpostaviti učinkovit zdravstvenovarstveni okvir;

J.  ker v okviru svetovalne skupine za prehranjevalno verigo ter zdravje živali in rastlin poleg preglednih posvetovanj z nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki potekajo tudi dvostranska srečanja z zainteresiranimi stranmi, o katerih ni javno dostopnih podatkov;

K.  ker so dojenčki in majhni otroci skupina prebivalcev, ki je še posebej dovzetna za endokrine motilce in druge onesnaževalce;

L.  ker je Mednarodna agencija za raziskave raka (specializirana agencija SZO) 20. marca 2015 glifosat uvrstila med snovi, ki so verjetno rakotvorne za ljudi(9);

1.  nasprotuje delegirani uredbi Komisije;

Debelost

2.   meni, da delegirana uredba ne vsebuje ustreznih ukrepov za zaščito dojenčkov in majhnih otrok pred debelostjo in da bi morala biti najvišja dovoljena količina zaužitega sladkorja bistveno znižana v skladu s priporočili SZO;

Onesnaževala

3.  meni, da je treba zaradi posebne občutljivosti endokrinega sistema dojenčkov in majhnih otrok kot splošno načelo uporabljati ničelno toleranco do pesticidov;

4.  meni, da je treba vsa odstopanja od načela ničelne tolerance do pesticidov izrecno navesti v Prilogi III, ki bi jo bilo treba redno posodabljati z vedno strožjimi mejnimi vrednostmi ostankov v skladu z novimi znanstvenimi dokazi o učinkih aktivnih snovi in njihovih metabolitov na zdravje; meni, da bi bilo treba dodati na primer glifosfat.

Označevanje

5.  meni, da bi bilo treba ob upoštevanju svetovnih priporočil za javno zdravje, vključno resolucije 63.23 skupščine SZO, svetovne strategije te skupščine za hranjenje dojenčkov in majhnih otrok ter globalnega vpliva izvoza iz Unije v tretje države pri označevanju in trženju predelanih živil za dojenčke jasno navesti, da ti izdelki niso ustrezni za dojenčke, mlajše od šestih mesecev, in da ne bi smeli omajati priporočila v zvezi z izključnim dojenjem do šestega meseca starosti; zato meni, da bi bilo treba označevanje in trženje ponovno pregledati v skladu s priporočili skupščine SZO za živila za dojenčke in majhne otroke;

Preglednost

6.  meni, da je bi bilo treba zaradi preglednosti in krepitve javnega zaupanja v institucije Unije in postopek odločanja EU objaviti seznam „dvostranskih srečanj“ (z datumi in sodelujočimi) Komisije z zainteresiranimi stranmi v postopku priprave osnutka delegirane uredbe;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in jo obvesti, da delegirana uredba ne more začeti veljati;

8.  poziva Komisijo, naj preloži sprejetje tega delegiranega akta, dokler ne objavi svojega poročila o formulah za majhne otroke, EFSA pa poročila o dokazih v zvezi s sladkorjem in zgodnjim uvajanjem predelanih živil glede na priporočila o optimalni prehrani dojenčkov in majhnih otrok, zlasti o ogrožanju dojenja in velikem porastu debelosti pri otrocih;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 181, 29.6.2013, str. 35.

(2)

http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf

(3)

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/http://www.sacn.gov.uk/pdfs/position_statement_2007_09_24.pdf

 

(4)

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/

(5)

Changes in health in England, with analysis by English regions and areas of deprivation, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 Lancet 2015; 386: 2257–74, spletna objava z dne 15. septembra 2015.

http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf

(6)

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/

(7)

http://www.codexalimentarius.org/standards/list-standards/en/?no_cache=1

(8)

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3760.pdf

(9)

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov