Процедура : 2015/3032(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0068/2016

Внесени текстове :

B8-0068/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 582kWORD 127k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.970v01-00
 
B8-0068/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно прилагането на споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна  (2015/3032 (RSP))


Ребека Хармс, Хейди Хаутала, Тамаш Месерич, Улрике Луначек, Петер Ериксон, Игор Шолтес от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна  (2015/3032 (RSP))  
B8‑0068/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Грузия, Молдова и Украйна,

–  като взе предвид окончателното становище и препоръките на второто заседание на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна, проведено в Киев на 4 – 5 ноември 2015 г.,

–  като взе предвид окончателното становище и препоръките на първото заседание на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия, проведено в Тбилиси на 3 – 4 ноември 2015 г.,

–  като взе предвид окончателното становище и препоръките на първото заседание на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова, проведено в Брюксел на 21 – 22 септември 2015 г.,

–  като взе предвид своята резолюция относно прегледа на европейската политика за съседство от 9 юли 2015 г.(1),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че споразуменията за асоцииране между ЕС и Грузия, Молдова и Украйна бележат повратен момент за тези държави по техния път към европейска интеграция;

Б.  като има предвид, че задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия са неразделна част от тези споразумения, насочена към по-нататъшно задълбочаване на икономическите отношения с ЕС, и представляват важна възможност за устойчивото развитие на тези страни, при условие че всички клаузи се прилагат изцяло и се предоставя необходимото подпомагане;

В.  като има предвид, че в прегледа на Европейската политика за съседство (ЕПС), публикуван на 18 ноември 2015 г., се посочват сигурността и стабилността като най-неотложните аспекти и предизвикателства за следващите години;

Г.  като има предвид, че Грузия, Молдова и Украйна са засегнати от продължителни конфликти, подбудени от Руската федерация и насочени към подкопаването на суверенитета и териториалната цялост на засегнатите страни, както и на волята на техните народи да определят свободно бъдещето си;

Д.  като има предвид, че доброто управление, демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека остават в центъра на ЕПС и представляват основен ангажимент по-специално от страна на трите държави, подписали споразуменията за асоцииране с ЕС;

1.  подкрепя целта на споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия да се постигне значително задълбочаване на политическите, социалните и икономическите отношения между Грузия, Молдова, Украйна и ЕС; очаква пълното прилагане на тези споразумения да доведе до осезаеми подобрения в живота на гражданите на Грузия, Молдова и Украйна в области като образование, заетост и правосъдие и да повиши техния жизнен стандарт и тяхната сигурност; призовава държавите членки, които все още не са направили това, да приключат процеса на ратификация за трите споразумения за асоцииране;

2.  подчертава по-специално колко е важно да се прилагат всички клаузи на споразумението и да се полагат всички усилия, за да се гарантира, че цялото население на съответните държави може да се възползва от тях;

3.  насочва вниманието към потенциалните отрицателни социални и екологични последици от частично или избирателно прилагане на задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия и във връзка с това призовава съответните органи да приемат необходимите мерки с цел да се предотврати всяка възможност за социален и екологичен дъмпинг; подчертава значението на парламентарния контрол в процеса на прилагане на споразуменията за асоцииране, в съответствие с най-добрите практики на парламентите на държавите – членки на ЕС, и приветства споразумението между трите съответни парламента да си оказват взаимна подкрепа в това отношение;

4.  подчертава решаващата роля, която Комисията следва да играе при улесняване на прилагането на споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия, при наблюдение и подпомагане на съответните органи както технически, така и финансово, с цел на гражданите да могат да се предоставят в краткосрочен план осезаеми положителни ефекти и ползи от тези споразумения;

5.  приветства усилията на Грузия, Молдова и Украйна да гарантират, че националното им законодателство се сближава със стандартите на ЕС въз основа на ангажиментите по споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия; подчертава, че е важно да се поддържат темпото и курсът на реформи, и насърчава органите на съответните държави да се възползват пълноценно от наличното подпомагане от ЕС;

6.  приветства в това отношение работата на консултативната мисия на ЕС за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна, както и различните платформи, създадени от институциите на ЕС, за да подкрепят Украйна в нейните усилия за реформа, например групата на Комисията за подкрепа за Украйна и наскоро създадената работна група за Украйна на Комитета на регионите; призовава за приемането на подобни инициативи за Грузия и Молдова; подчертава необходимостта от тясно сътрудничество и ефикасен обмен на най-добри административни практики;

7.  подчертава ролята, която гражданското общество и съответните платформи на гражданското общество, предвидени в споразуменията за асоцииране, могат да играят в този процес, по-специално във връзка с повишаването на обществената осведоменост и наблюдението върху прилагането на споразуменията и приемането на съответните необходими реформи; настоятелно призовава органите на Грузия, Молдова и Украйна да включват в този процес организациите на гражданското общество и всички заинтересовани страни и призовава Комисията да допринесе за предоставянето в това отношение на подходящи финансови средства за подобно включване;

8.  подчертава необходимостта от всеобхватна информационна кампания, насочена към широката общественост, с която да се обяснят целите и съдържанието на споразуменията за асоцииране и преките и конкретни ползи за гражданите, произтичащи от тяхното прилагане; подчертава значението на разпространяването на обективна, независима и безпристрастна информация в това отношение, както и от подобряване на капацитета на ЕС за борба с кампании за дезинформация и пропаганда, които създават неверни представи за него и за ЕПС;

9.  повтаря становището си, че споразуменията за асоцииране не представляват крайната цел в отношенията между ЕС и Грузия, Молдова и Украйна; изтъква освен това, че съгласно член 49 от ДЕС Грузия, Молдова и Украйна имат европейска перспектива и могат да кандидатстват за членство в Европейския съюз, при условие че изпълняват критериите от Копенхаген и спазват принципите на демокрацията, зачитат основните свободи, правата на човека и правата на малцинствата и гарантират спазването на принципите на правовата държава;

10.  изразява силната си подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Грузия, Молдова и Украйна в рамките на международно признатите им граници и осъжда експанзионистичната политика на Русия за дестабилизиране на съседните държави, която доведе до продължителните конфликти в Абхазия, Южна Осетия, Приднестровието и Донбас и до незаконното анексиране на Автономна република Крим; потвърждава твърдото си убеждение, че мирната реинтеграция на тези територии следва да се постигне съвместно в рамките на международното право;

11.  приветства положителната препоръка на Комисията от 18 декември 2015 г. за предоставяне на безвизов режим за Грузия и Украйна; настоятелно призовава украинските органи да гарантират пълноценното функциониране на органите за борба с корупцията преди април 2016 г. и изразява увереност, че препоръката на Комисията ще бъде последвана от бързо одобряване в Съвета, така че гражданите на Грузия и Украйна да могат да пътуват свободно в ЕС, също както гражданите на Молдова;

12.  подчертава, че подобно развитие допълнително би улеснило междуличностните контакти, включително с грузински, молдовски и украински граждани, понастоящем пребиваващи в окупираните региони, и би засилило също така стопанските, социалните и културните връзки между ЕС и Грузия и Украйна и би доказало, че по-тесните връзки с ЕС наистина водят до осезаеми ползи за всички;

13.  изтъква необходимостта ЕС да остане единен и да разговаря с Русия с един глас, както и да запази Украйна, Грузия и Молдова на първостепенно място в своя дневен ред; подчертава, че в крайна сметка процесът на нормализиране на отношенията с Русия не трябва по никакъв начин да бъде за сметка на Украйна, Грузия и Молдова; отново подчертава, че развитието на Източното партньорство няма за цел да наруши традиционните исторически и икономически връзки на съответните държави; настоятелно призовава ЕС да избягва създаването на ненужни напрежения и да определи съвместими области на сътрудничество и икономическа интеграция с Евразийския икономически съюз; при все това изтъква, че всяко подобно сътрудничество трябва да бъде съвместимо с правилата на СТО и да се основава на международните стандарти и свободното и суверенно решение на държавите да участват;

14.  приветства прегледа на ЕПС, в който се отдава приоритет на сигурността и стабилността; подчертава значението на един диференциран и индивидуално адаптиран подход въз основа на постиженията и амбициите на съответните държави и необходимостта по-конкретно да се създадат иновативни и гъвкави инструменти за подкрепа на прилагането на споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия; призовава ЕС да играе по-активна и ефективна роля за разрешаването на конфликтите, засягащи Грузия, Молдова и Украйна, и да предоставя необходимата подкрепа за улесняване на реинтеграцията на териториите, контролирани от сепаратисти под руско ръководство;

Украйна

15.  изразява подкрепа за усилията, положени от всички украински институции при вече предприетите реформи, и насърчава тези институции да поемат по пътя на по-активни реформи с ясно изразена подкрепа от страна на институциите на ЕС;

16.  приветства временното прилагане на задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия, считано от 1 януари 2016 г.; изразява задоволство относно подготвителната работа, която вече е извършена; насърчава търговските ведомства на ЕС и Украйна да гарантират, че действително се създават нови възможности за достъп до пазара в полза на икономиката на Украйна, като същевременно се подпомага и развива търсенето на вътрешния пазар; изразява съжаление по повод на непостигането на споразумение с Руската федерация, след като при множеството разговори не намаляха различията по отношение на опасенията на Русия, и по повод на решението на руските органи да спрат временно и едностранно действието на споразумението за свободна търговия на ОНД, като наложат вносни мита „най-облагодетелствана нация“ (НОН) върху украинските стоки от 1 януари 2016 г.; подчертава факта, че другите членове на Евразийския икономически съюз не последваха решението на Русия, и призовава Москва да възприеме конструктивен подход, за да се избегне нова търговска война; настоятелно призовава ЕС да подкрепи Украйна при настоящите и бъдещите спорове с Русия, започнати в рамките на СТО, като приеме статут на трета страна;

 

17.  приветства гласуването на първо четене на измененията в Конституцията, свързани с децентрализацията; припомня, че Венецианската комисия даде положително становище относно проекта на измененията; подчертава, че децентрализацията представлява основна реформа на украинското управление с оглед на модернизиране на страната и има за цел да засили правомощията и институционалния капацитет на местните общности и значително да подобри, наред с другото, управлението на земята, здравеопазването, образованието и социалната закрила в полза на гражданите; очаква измененията на конституцията на Украйна да бъдат приети на второ четене с необходимото мнозинство във Върховната рада на Украйна;

18.  приветства непрестанната и всеотдайна работа по конституционните изменения по отношение на реформата на съдебната система и статута на съдиите, която е от жизненоважно значение за борбата срещу корупцията; настоятелно призовава украинските органи да постигнат напредък по тези изменения, като същевременно вземат предвид становището на Венецианската комисия; призовава Украйна да ратифицира Римския статут на МНС;

19.  изразява най-дълбока загриженост за равнището на дълбоко вкоренената корупция в страната и припомня, че премахването на корупцията беше едно от основните искания на Революцията на достойнството; приветства мерките, предприети наскоро, по-специално от украинския парламент, за въвеждане на подходяща институционална рамка за борба с корупцията в страната, в съответствие с цялостния законодателен пакет за борба с корупцията, приет на 14 октомври 2014 г., по-конкретно по отношение на Националното бюро за борба с корупцията, Националната агенция за предотвратяване на корупцията и Националната агенция за отнемане на облагите от корупция; също така приветства неотдавнашното приемане на закона за държавно финансиране на политическите партии, който ще влезе в сила на 1 юли 2016 г., и на закона за обществените поръчки;

20.  приветства активната подкрепа и солидарност на ЕС в областта на енергетиката, които дадоха възможност Русия да възобнови доставките на газ за Украйна за зимния период 2015 – 2016 г.; призовава държавите членки да използват напълно транзитния потенциал на Украйна и да укрепват сътрудничеството, за да се гарантира сигурността на енергийните доставки както за ЕС, така и за Украйна, и да се избегне изграждането на нови газопроводи, заобикалящи Украйна, по-специално разработването на проекта „Северен поток 2“ за доставка на руски газ до Европа, което би могло да е в ущърб както на стратегията на ЕС за разнообразяване на енергийните източници, така и на правото на ЕС; приветства закона за развитие на алтернативните енергийни източници, както и сътрудничеството с държавите членки и други мерки, насочени към гарантиране на диверсификацията на енергийните доставки и на енергийната сигурност на Украйна;

21.  изразява съжаление, че въпреки мерките, договорени на срещата на високо равнище в Париж в т.нар. „нормандски формат“ на 2 октомври 2015 г., и някои извършени първоначални положителни стъпки, страните не успяха да приложат изцяло споразумението „Минск 2“ до 31 декември 2015 г.; изразява дълбоката си загриженост за бойните действия с ниска интензивност и повтарящите се нарушения на споразумението за прекратяване на огъня, основно от страна на сепаратистките сили, и призовава всички страни да изпълнят своите ангажименти; призовава Русия да зачита териториалната цялост и суверенитета на Украйна, включително Крим, както и да изпълни без по-нататъшно забавяне все още неизпълнените разпоредби на споразуменията от Минск, по-специално относно оттеглянето на чуждестранните войски и наемници, както и на тежкото въоръжение и танковете, освобождаването на всички заложници, незаконно задържани от сепаратистите, и предоставянето на достъп на специалната мисия на ОССЕ за наблюдение до цялата територия на някои региони на Донецка и Луганска област и до неконтролираната част от границата с Руската федерация, за да се улесни бъдещото преминаване към украинска гранична охрана; приветства решението за увеличаване на броя на наблюдателите от ОССЕ;

22.  очаква провеждането на свободни и честни местни избори в определени региони на Донецка и Луганска област в съответствие с украинското законодателство и стандартите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), с участието на украинските политически партии и под наблюдението на БДИПЧ на ОССЕ, както е предвидено в споразуменията от Минск и в съответствие със споразумението, постигнато в „нормандски формат“ на срещата на високо равнище в Париж;

23.  подчертава факта, че продължаващият конфликт предизвика тежка хуманитарна ситуация в региона на Донбас и че на украинските и международните хуманитарни организации е отказан достъп до окупираните региони на Донецка и Луганска област или в усилията си за предоставяне на помощ те продължават да се сблъскват с препятствия под формата на подкрепяни от Русия бойци; призовава за предоставяне на незабавен достъп на хуманитарната помощ и хуманитарните работници; счита, че законодателството относно хуманитарната помощ следва да бъде подобрено, за да се улеснят усилията, свързани с предоставянето ѝ; приветства създаването на Агенцията за възстановяване на Донбас, предназначена за предприемането на мерки по отношение на всички въпроси, свързани с хуманитарната помощ, и призовава украинското правителство да ѝ предостави необходимите финансови и човешки ресурси; приветства хуманитарната и финансовата подкрепа от страна на ЕС, с която се цели да се подпомогне Украйна в усилията ѝ за справяне с това предизвикателство; изразява дълбока загриженост във връзка с трудните хуманитарни условия на повече от 1,5 милиона вътрешно разселени лица и призовава за тяхното безопасно завръщане в мястото им на произход; подчертава факта, че следва да се обърне особено внимание на предоставянето на помощ за деца, които са най-уязвимата група, понасяща страдания в този конфликт; приветства първия кръг на нова национална кампания за ваксинация против полиомиелит;

24.  приветства решението за разширяване на санкциите на ЕС срещу Русия през следващите шест месеца и подчертава, че тези мерки следва да останат в сила до ефективното и пълно прилагане на духа и буквата на споразуменията от Минск и до възстановяването на териториалната цялост на Украйна; припомня, че в случай на по-нататъшни провокации или дестабилизиране на положението в Украйна тези ограничителни мерки следва да бъдат дори засилени; счита, че следва да се предвиди възобновяване на сътрудничеството между ЕС и Русия, при условие че Русия зачита териториалната цялост и суверенитета на Украйна;

25.  приветства публикуването на доклада на Нидерландския съвет за безопасност във връзка със свалянето на полет 17 на малайзийските авиолинии (MH 17), при което загинаха 298 невинни цивилни граждани; подкрепя създаването на международен наказателен съд и призовава Руската федерация да си сътрудничи изцяло с международната общност с цел провеждане на цялостно и независимо наказателно разследване и подвеждане на отговорните лица под съдебна отговорност; изразява съжаление по повод на решението на Руската федерация да блокира резолюцията в Съвета за сигурност на ООН за създаване на международен съд за разследване на това престъпление;

26.  призовава за освобождаването на всички заложници, както е предвидено в договореностите от Минск, и на украинските граждани, незаконно задържани в Руската федерация, включително Надя Савченко, Олег Сенцов и Александър Колченко и др.;

27.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с влошаването на положението по отношение на правата на човека в анексирания Крим, особено на правата на малцинствата, и по-специално на кримските татари, както и на правата на всички украински граждани;

28.  приветства факта, че по данни на международната мисия за наблюдение местните избори, проведени на 25 октомври 2015 г., са осъществени в общи линии в съответствие с международно признатите стандарти; призовава всички заинтересовани страни да предприемат мерки за отстраняване на недостатъците, установени от международната мисия за наблюдение на избори; подчертава значението на подобряването на изборното законодателство, на прозрачността на финансирането на кампаниите и на свободния и справедлив достъп на всички политически сили до медиите; подчертава, че в процеса на реформа на избирателния закон ще бъде важно да се вземат предвид правата и интересите на националните малцинства, както е посочено в конституцията на Украйна;

29.  изразява загриженост във връзка с решението на украинските органи за забрана на комунистическата партия в Украйна и ги призовава да спазват изцяло свободата на изразяване на мнение и на сдружаване в съответствие с ценностите и стандартите на ЕС;

Грузия

30.  призовава за пълно изпълнение на препоръките, заложени в историческия доклад „Грузия в преход“, представен от Томас Хамарберг, специален съветник на ЕС по въпросите на правната и конституционната реформа и правата на човека;

31.  припомня по-специално поставения в доклада акцент върху необходимостта от укрепване на принципите на правовата държава и от въвеждане на ефективни системи и механизми за контрол и взаимно възпиране, за да се отдели държавата от управляващия понастоящем политически блок чрез по-нататъшно развитие на силни демократични институции и отговорни правоприлагащи агенции, в т.ч. прокуратурата, и във връзка с това приветства като първа стъпка последните изменения в закона за прокуратурата, чиято цел е деполитизирането на прокуратурата;

32.  отново потвърждава, че наказателните разследвания и преследвания следва да се основават на доказателства, да са прозрачни и безпристрастни и да не са политически мотивирани, да се придържат към принципите на справедлив процес и да се провеждат при пълно спазване на принципите на справедлив съдебен процес в съответствие с ангажиментите по Споразумението за асоцииране; подчертава, че задържането под стража в досъдебното производство представлява извънредна мярка, която следва да се прилага само при неотложни и недвусмислени обстоятелства, в строго съответствие със закона и при избягване на всякаква злоупотреба; приветства потвърждението на Конституционния съд, че тази мярка е ограничена до девет месеца, и признава, че наличието на ценна политическа опозиция е от първостепенно значение за създаването на балансирана и зряла политическа система, към каквато Грузия се стреми;

33.  приветства приемането на новия Кодекс на труда и призовава за пълното му съответствие с трудовите права и стандарти, установени от Международната организация на труда и предвидени в главата за търговията и устойчивото развитие на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия;

34.  призовава за пълното прилагане на закона за прозрачност на собствеността върху медиите с цел насърчаване и гарантиране на медийния плурализъм и по-нататъшно укрепване на правото на медиите да отразяват събитията независимо и обективно; изразява във връзка с това своята загриженост по повод на съдебното дело, засягащо телевизионната компания „Рустави 2“ и подчертава, че решението не следва да накърнява редакционната независимост на телевизионния канал, какъвто за съжаление беше случаят по време на предишния парламентарен мандат;

35.  приветства конструктивната роля и препоръките, представени в доклада на БДИПЧ на ОССЕ относно мониторинга на съдебните процеси в Грузия от 9 декември 2014 г., и подчертава, че отстраняването на недостатъците, посочени в него, е от изключително значение, за да се противодейства на схващането за избирателно правосъдие; приветства във връзка с това приемането на автоматичен съдебен контрол над задържането под стража в досъдебното производство, което представлява една от основните препоръки на БДИПЧ на ОССЕ;

36.  подчертава, че свободата на медиите, свободата на изразяване на мнение и плурализъм на информация са основните ценности на едно демократично общество, към които Грузия е поела ангажимент в рамките на споразумението за асоцииране/задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия; подчертава, че монополизирането на медийно пространство неизбежно води до ерозия на плурализма на мненията и не оставя място за политическа конкуренция, и призовава органите да гарантират устойчив и плуралистичен медиен и информационен пейзаж;

37.  припомня изявлението от 22 септември 2015 на Венецианската комисия относно неправомерния натиск, упражняван върху съдии от Конституционния съд на Грузия и призовава правителството на Грузия да предприеме подходящи действия, включително подходящи мерки за защита на членовете на съда и членовете на техните семейства, да проведе пълно разследване на всички прояви на сплашване и да подведе под отговорност извършителите;

38.  припомня освен това важността на мисиите на БДИПЧ на ОССЕ за наблюдение на избори от октомври 2012 г. и октомври 2013 г., в които Парламентът взе участие, и призовава за приемане от двете страни на пътна карта за реформа на изборите, като се вземе предвид принципната позиция, че през годината, предшестваща изборите, не следва да бъдат въведени съществени промени в избирателния закон;

39.  призовава всички страни да разрешат безопасното и достойно завръщане на всички вътрешно разселени лица по местата им на постоянно пребиваване в окупираните територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия и отново заявява, че принудителните демографски промени остават неприемливо нарушение на международното право; признава необходимостта да се продължи предоставянето на помощ за подобряване на положението на вътрешно разселените лица и бежанците, и приветства инициативите на ЕС, в рамките на които той продължава своята активна ангажираност за предоставяне на необходимата помощ;

40.  призовава Руската федерация да изпълни задълженията си по силата на споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г. и мерките за прилагане от 8 септември 2008 г. и да оттегли всички свои военни сили и да даде възможност на мисията за наблюдение на Европейския съюз (EUMM) за пълен достъп до окупираните територии; призовава освен това Русия да поеме реципрочен ангажимент за неизползването на сила спрямо Грузия и да позволи установяването на международни механизми за сигурност; призовава Русия да оттегли признаването си на отцепването на грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия и да прекрати окупацията на тези грузински територии;

41.  приветства факта, че Грузия предприема стъпки за възприемане на гъвкав и прагматичен подход по отношение на окупираните си територии; призовава ЕС да обмисли също така възможността да осъществи връзки с гражданското общество, по-специално в тези територии; подчертава в това отношение добавената стойност, която предоставят финансираните от ЕС инициативи като например механизмът за ранно реагиране с оглед на изграждане на доверие;

42.  решително осъжда неотдавнашните прояви на вандализъм и нападения в редица офиси на главната опозиционна партия; призовава за бързо и цялостно разследване, както и за подвеждането под съдебна отговорност на извършителите;

Молдова

43.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с настоящата политическа криза, която засегна страната след падането на правителството, сформирано през юли 2015 г. въз основа на широка коалиция, която потдържаше проевропейския курс на страната;

44.  счита, че настоящата дълбока криза вреди на европейската перспектива за Молдова и изразява съжаление във връзка с това, че някои политици и политически сили използват истинния стремеж на народа на Молдова за присъединяване към ЕС за прикриване на собствените си непроницаеми цели и непрозрачни практики, с които целят забавяне на хода на реформите;

45.  изразява загриженост относно финансовия и банковия сектор на Молдова, който представлява риск за стабилното икономическо развитие на страната; отново изтъква факта, че за да се повиши общественото доверие в процеса на реформи, молдовските институции трябва да предприемат мерки за справяне с настоящата ситуация в банковия сектор, като осигурят пълна прозрачност на разследванията, възстановяване на всички откраднати ликвидни активи и подвеждането под съдебна отговорност на всички отговорни лица; подчертава, че тези мерки са от изключително важно значение за възстановяване на доверието в банковия сектор на Молдова;

46.  във връзка с това призовава Комисията да следи отблизо текущите съдебни разследвания и при необходимост да предоставя на молдовските органи експертния опит и помощта, необходими за извършване и приключване на разследванията;

47.  изтъква освен това, че е необходимо Молдова да се заеме с нова сила с борбата с корупцията, реформирането на съдебната власт и въпроса за управлението и прозрачността; приканва новото правителство да даде абсолютен приоритет на предприемането на мерки за справяне с тези проблеми; изразява надежда, че влизането в сила на новия закон за финансирането на политическите партии може да допринесе за постигането на тази цел;

48.  обръща внимание на усилията и размера на средствата, необходими за постепенно сближаване на законодателството на Молдова с достиженията на правото на ЕС; ето защо приветства значителното увеличаване на помощта от ЕС, предоставена на Република Молдова през последните години, като за периода 2014 – 2017 г. са на разположение максимално 410 милиона евро, а така също и възможността за предоставяне на допълнително финансиране в зависимост от постигнатия напредък в областта на демокрацията, правовата държава и основните свободи; въпреки това подчертава, че финансирането от страна на ЕС следва да се основава на осезаем и измерим напредък в съответните области, и че изпълнението на проектите следва да отчита принципите на прозрачността, ефикасността и доброто управление; приветства освен това двустранната помощ, предоставяна от държавите членки, и насърчава всички донори да координират планирането на своята помощ;

49.  приветства успешното прилагане на безвизовия режим, както и постигнатия напредък в сътрудничеството в областта на енергетиката; подчертава необходимостта от намаляване на енергийната зависимост от Русия и диверсифициране на източниците на доставки; във връзка с това призовава молдовското правителство за незабавно приемане на законодателство, което да е съобразено с третия енергиен пакет;

50.  призовава за всеобхватна реформа на медийния сектор и за пълна прозрачност по отношение на собствеността върху медиите; във връзка с това изразява загриженост относно настоящите олигополи и липсата на реална конкуренция и призовава за приемане на строг закон относно конфликтите на интереси;

51.  освен това приветства участието на Молдова във все повече програми на ЕС, както и изменението на регламента за автономни търговски преференции, което помага на Молдова – която е предмет на забрани върху вноса на селскостопански продукти – да пренасочи експортните си пазари към ЕС, като по този начин на страната се предлага непосредствена социална и икономическа подкрепа и това представлява същевременно мярка за подпомагане на процеса на реформи и усилията;

52.  призовава Кишинев и Тираспол да засилят усилията си за намиране на ефективно разрешение за уреждането на въпроса с Приднестровието в рамките на преговорите 5+2 и да предприемат конкретни стъпки за подобряване на условията на живот на населението; насърчава преговарящите страни да се споразумеят относно възобновяване на прекия диалог и да свикат през 2016 г. нов кръг на преговорите 5 + 2;

53.  приветства решението, взето от Групата на Парламента за подкрепа на демокрацията и координация на избори, да избере Молдова като приоритетна държава за изграждане на парламентарен капацитет; подчертава факта, че съответната програма следва да бъде насочена към способността на молдовския парламент да изпълнява ефикасно своята роля в прилагането на Споразумението за асоцииране;

54.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, на президентите, правителствата и парламентите на Грузия, Молдова и Украйна, на президента, правителството и парламента на Руската федерация, както и на ОССЕ.

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0272.

Правна информация - Политика за поверителност