Postup : 2015/3032(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0068/2016

Předložené texty :

B8-0068/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0018

NÁVRH USNESENÍ
PDF 370kWORD 114k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.970v01-00
 
B8-0068/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o provádění dohod o přidružení / prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou  (2015/3032(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o provádění dohod o přidružení / prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou  (2015/3032(RSP))  
B8-0068/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Gruzii, Moldavsku a Ukrajině,

–  s ohledem na závěrečné prohlášení a doporučení přijatá na druhé schůzi Parlamentního výboru pro přidružení EU-Ukrajina, která se konala ve dnech 4.–5. listopadu 2015 v Kyjevě,

–  s ohledem na závěrečné prohlášení a doporučení přijatá na první schůzi Parlamentního výboru pro přidružení EU-Gruzie, která se konala ve dnech 3.–4. listopadu 2015 v Tbilisi,

–  s ohledem na závěrečné prohlášení a doporučení přijatá na první schůzi Parlamentního výboru pro přidružení EU-Moldavsko, která se konala ve dnech 21.–22. září 2015 v Bruselu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2015 o přezkumu evropské politiky sousedství(1),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dohody o přidružení mezi EU a Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou představují pro tyto země na jejich cestě k evropské integraci rozhodující obrat;

B.  vzhledem k tomu, že prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu jsou nedílnou součástí těchto dohod, že mají dále prohloubit hospodářské vazby s EU a představují významnou příležitost pro udržitelný rozvoj těchto zemí za předpokladu, že všechna ustanovení budou řádně provedena a bude poskytnuta nezbytná pomoc;

C.  vzhledem k tomu, že na základě přezkumu evropské politiky sousedství zveřejněného dne 18. listopadu 2015 byly jako nejnaléhavější aspekty a výzvy pro příští roky určeny bezpečnost a stabilita;

D.  vzhledem k tomu, že na Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu měly dopad dlouhotrvající konflikty iniciované Ruskou federací, které mají oslabit svrchovanost a územní celistvost dotčených zemí, jakož i vůli jejich lidu svobodně určovat svou budoucnost;

E.  vzhledem k tomu, že hlavním prvkem evropské politiky sousedství jsou i nadále řádná správa věcí veřejných, demokracie, právní stát a lidská práva, které představují základní závazek zejména ze strany těchto tří zemí, které uzavřely dohodu o přidružení s EU;

1.  podporuje cíl dohod o přidružení a prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu, a sice výrazné prohloubení politických, společenských a hospodářských vazeb mezi Gruzií, Moldavskem, Ukrajinou a EU; očekává, že tyto dohody budou řádně provedeny, aby hmatatelně zlepšily život občanů Gruzie, Moldavska a Ukrajiny v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a spravedlnosti a aby zvýšily jejich životní úroveň a bezpečnost; vyzývá členské státy, které dosud neuzavřely proces ratifikace dohod o přidružení, aby tak učinily;

2.  zdůrazňuje zejména, že je důležité provést všechna ustanovení dohod a učinit vše pro to, aby dohody byly prospěšné pro veškeré obyvatelstvo dotčených zemí;

3.  upozorňuje, že částečné či selektivní provedení prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu může mít negativní dopady na společnost a životní prostředí, a vyzývá v této souvislosti příslušné orgány, aby přijaly nezbytná opatření, která zamezí jakémukoli případnému sociálnímu a environmentálnímu dumpingu; zdůrazňuje význam parlamentního dohledu nad prováděním dohod o přidružení, a to v souladu s osvědčenými postupy parlamentů členských států EU, a vítá dohodu parlamentů tří dotčených zemí o vzájemné podpoře v této oblasti;

4.  zdůrazňuje, že Komise by měla hrát rozhodující úlohu v podpoře provádění dohod o přidružení / prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu, monitoringu a poskytování technické a finanční pomoci příslušným orgánům, aby tyto dohody brzy přinesly občanům skutečné pozitivní výsledky a přínosy;

5.  vítá snahy Gruzie, Moldavska a Ukrajiny o přiblížení vnitrostátních právních předpisů standardům EU na základě závazků plynoucích z dohod o přidružení / prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu; zdůrazňuje, že je důležité zachovat tempo reforem a jejich provádění, a vybízí orgány dotčených zemí, aby plně využívaly dostupné pomoci EU;

6.  vítá v této souvislosti činnost poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině, jakož i různé platformy, které zřídily orgány EU s cílem podporovat Ukrajinu v jejím reformním úsilí, jako je například skupina Komise pro podporu Ukrajiny a pracovní skupina pro Ukrajinu, kterou nedávno vytvořil Výbor regionů; vyzývá k přijetí podobných iniciativ i v případě Gruzie a Moldavska; zdůrazňuje potřebu úzké spolupráce a efektivní výměny osvědčených postupů v oblasti správy;

7.  zdůrazňuje úlohu, kterou může občanská společnost a příslušné platformy občanské společnosti stanovené v dohodách o přidružení hrát v tomto procesu, zejména pokud jde o zvyšování informovanosti veřejnosti a sledování provádění dohod a přijetí příslušných nezbytných reforem; naléhavě vyzývá orgány Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, aby do tohoto procesu zapojily organizace občanské společnosti a všechny příslušné zúčastněné strany, a vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu poskytla odpovídající finanční prostředky k uvedenému účelu;

8.  podtrhuje, že je zapotřebí vést komplexní informační kampaň zaměřenou na veřejnost a uvádějící cíle a obsah dohod o přidružení a přímé a konkrétní přínosy pro občany, které vyplývají z jejich provádění; zdůrazňuje, že je důležité propagovat objektivní, nezávislé a nestranné informace v této oblasti a posilovat schopnost EU čelit dezinformačním a propagačním kampaním, které o EU a evropské politice sousedství podávají zkreslený obraz;

9.  opakuje svůj názor, že dohody o přidružení nejsou ve vztazích mezi EU a Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou konečným cílem; upozorňuje dále na to, že podle článku 49 Smlouvy o Evropské unii mají Gruzie, Moldavsko a Ukrajina evropskou perspektivu a mohou požádat o členství v Evropské unii, pokud budou splňovat kodaňská kritéria, dodržovat zásady demokracie a respektovat základní svobody, lidská práva a práva menšin a právní stát;

10.  důrazně podporuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie, Moldavska a Ukrajiny v rámci jejich mezinárodně uznaných hranic a odsuzuje expanzionistickou politiku Ruska spočívající v destabilizaci sousedních zemí, jež vedla k dlouhotrvajícímu konfliktu v Abcházii, Jižní Osetii, Podněstří a Donbasu a nezákonné anexi Autonomní republiky Krym; znovu potvrzuje své společné rozhodnutí, že tato území by měla být znovuzačleněna mírovým způsobem v rámci mezinárodního práva;

11.  vítá kladné doporučení zavést pro Gruzii a Ukrajinu bezvízový režim, které Komise vydala dne 18. prosince 2015; naléhavě vyzývá ukrajinské orgány, aby zajistily, že do dubna 2016 budou protikorupční orgány plně fungovat, a vyjadřuje důvěru, že Rada doporučení Komise urychleně schválí, aby gruzínští a ukrajinští občané mohli stejně jako moldavští občané volně cestovat do EU;

12.  zdůrazňuje, že takový vývoj by dále usnadnil navazování kontaktů mezi lidmi, a to i s gruzínskými, moldavskými a ukrajinskými občany, kteří v současnosti pobývají v okupovaných oblastech, a rovněž by upevnil obchodní, společenské a kulturní vazby mezi EU a Gruzií a Ukrajinou a prokázal by, že užší vazby s EU přinášejí všem viditelné výhody;

13.  upozorňuje, že je nutné, aby EU zůstala jednotná a jednala s Ruskem jako jeden subjekt a aby Ukrajina, Gruzie a Moldavsko zůstaly prioritami agendy EU; zdůrazňuje, že případná normalizace vztahů s Ruskem nesmí být nijak na úkor Ukrajiny, Gruzie a Moldavska; znovu zdůrazňuje, že rozvoj Východního partnerství nemá narušovat tradiční historické a hospodářské vazby dotčených zemí; vyzývá EU, aby zamezila zbytečnému napětí a aby určila kompatibilní oblasti spolupráce a hospodářské integrace s Euroasijskou hospodářskou unií; zdůrazňuje však, že jakákoli taková spolupráce musí být slučitelná s pravidly WTO a musí být založena na mezinárodních normách a svobodném a svrchovaném rozhodnutí států o tom, zda se budou na spolupráci podílet;

14.  vítá přezkum evropské politiky sousedství, který upřednostňuje bezpečnost a stabilitu; zdůrazňuje význam diferencovaného a individualizovaného přístupu založeného na výsledcích a ambicích dotčených zemí a zejména nutnost vytvořit inovativní a flexibilní nástroje na podporu provádění dohod o přidružení / prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu; vyzývá EU, aby vystupovala aktivněji a efektivněji při řešení konfliktů týkajících se Gruzie, Moldavska a Ukrajiny a poskytovala potřebnou pomoc s cílem usnadnit znovuzačlenění území ovládaných proruskými separatisty;

Ukrajina

15.  podporuje dosavadní úsilí všech ukrajinských institucí v rámci provedených reforem a vyzývá je, aby se za výrazné podpory orgánů EU intenzivněji držely reformního kurzu;

16.  vítá prozatímní platnost prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu od 1. ledna 2016; vyjadřuje uspokojení nad již provedenými přípravnými pracemi; vybízí ministerstva obchodu zemí EU a Ukrajiny, aby zajistila, že v zájmu ukrajinského hospodářství budou skutečně vytvořeny nové příležitosti ke vstupu na trh, a současně podporovala a rozvíjela vnitřní poptávku; považuje za politováníhodné, že nebylo dosaženo dohody s Ruskou federací, neboť se během četných jednání nepodařilo překonat rozdílné názory na předměty obav Ruska, a rovněž v důsledku rozhodnutí ruských orgánů jednostranně ukončit dohodu o volném obchodu SNS od 1. ledna 2016, jež na dovozní clo u ukrajinského zboží uplatňovala doložku nejvyšších výhod; zdůrazňuje skutečnost, že ostatní členové Eurasijské hospodářské unie se ruským rozhodnutím neřídili, a vyzývá Moskvu, aby zaujala konstruktivní postoj a zamezila nové obchodní válce; naléhavě vyzývá EU, aby v nynějších a budoucích sporech Ukrajiny s Ruskem zahájených v rámci WTO přijala status třetí strany a podporovala Ukrajinu;

17.  vítá hlasování v prvním čtení o ústavních změnách týkajících se decentralizace; připomíná, že Benátská komise vydala k návrhu změn kladné stanovisko; zdůrazňuje, že decentralizace představuje základní reformu ukrajinské vlády, jejímž cílem je modernizovat zemi a jež má posílit pravomoc a institucionální kapacitu místních komunit a v zájmu občanů podstatně zlepšit mimo jiné řízení země, zdravotní péče, vzdělávání a sociální ochrany; očekává, že ukrajinský parlament schválí ve druhém čtení požadovanou většinou změny ukrajinské ústavy;

18.  vítá současnou cílenou práci na ústavních změnách týkajících se reformy soudnictví a statusu soudců, jež má zásadní význam pro boj proti korupci; vyzývá ukrajinské orgány, aby s těmito změnami pokročily dále a současně zohlednily stanovisko Benátské komise; vyzývá Ukrajinu, aby ratifikovala Římský statut Mezinárodního trestního soudu;

19.  vyjadřuje nejhlubší obavy, pokud jde o hluboce zakořeněnou korupci v této zemi, a připomíná, že vymýcení korupce bylo jedním z hlavních požadavků revoluce důstojnosti; vítá nedávné kroky, které učinil především ukrajinský parlament, k zavedení vhodného institucionálního rámce k boji proti korupci v zemi, a to v souladu s komplexním balíčkem protikorupčních právních předpisů přijatým dne 14. října 2014, konkrétně vytvoření Národního protikorupčního úřadu, Národní agentury pro prevenci korupce a Národní agentury pro zpětné získávání výnosů z korupce; dále vítá nedávné přijetí zákona o financování politických stran ze strany státu, jenž vstoupí v platnost dne 1. července 2016, a zákona o zadávání veřejných zakázek;

20.  vítá aktivní podporu a solidaritu EU v oblasti energetiky, jež umožnily obnovu dodávek ruského plynu na Ukrajinu v zimě 2015/2016; vyzývá členské státy, aby plně využívaly možností Ukrajiny jakožto tranzitní země a upevnily spolupráci s cílem zabezpečit dodávky energie do EU i na Ukrajinu a zamezily výstavbě nových plynovodů, které by Ukrajinu obcházely, konkrétně projektu „Nord Stream II“ určeného pro dodávky ruského plynu do Evropy, jenž by mohl být ke škodě strategie EU pro diverzifikaci energetických zdrojů a práva EU; vítá zákon o rozvoji alternativní energie, jakož i spolupráci s členskými státy a další opatření, jež mají zajistit diverzifikaci energie a energetickou bezpečnost Ukrajiny;

21.  považuje za politováníhodné, že i přes opatření dohodnutá na pařížském summitu tzv. „normandské čtyřky“ dne 2. října 2015 a některé přijaté pozitivní kroky se stranám nepodařilo naplnit dohodu Minsk II v plném rozsahu do 31. prosince 2015; vyjadřuje hluboké znepokojení nad bojovou činností nízké intenzity a opakovaným porušováním příměří zejména ze strany separatistických sil a vyzývá všechny strany, aby plnily své závazky; vyzývá Rusko, aby respektovalo územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny, včetně Krymu, a bez dalšího prodlení provedlo zbývající ustanovení minských dohod, zejména pokud jde o stažení zahraničních jednotek a žoldnéřů, těžké vojenské techniky, propuštění všech rukojmích nezákonně zadržovaných separatisty a přístup zvláštní pozorovatelské mise OBSE na celé území některých částí Doněcké a Luhanské oblasti a k nekontrolovanému úseku hranice s Ruskou federací, a usnadnilo tak další předání hranice do rukou ukrajinské pohraniční stráže; vítá rozhodnutí navýšit počet pozorovatelů OBSE;

22.  těší se na uspořádání svobodných a spravedlivých místních voleb v některých částech Doněcké a Luhanské oblasti v souladu s ukrajinskými právními předpisy a standardy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) za účasti ukrajinských politických stran a pod dohledem Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva, jak je stanoveno v minských dohodách a v souladu s dohodou, jíž bylo dosaženo na pařížském summitu „normandské čtyřky“;

23.  zdůrazňuje, že probíhající konflikt způsobil v Donbasu zoufalou humanitární situaci a že ukrajinským a mezinárodním humanitárním organizacím je odpírán přístup na okupovaná území Doněcké a Luhanské oblasti nebo jim Ruskem podporovaní ozbrojenci brání v jejich úsilí o dodání pomoci; žádá, aby byl humanitární pomoci a pracovníkům ihned umožněn přístup; domnívá se, že je třeba zkvalitnit právní předpisy týkající se humanitární pomoci, aby se usnadnilo dodání pomoci; vítá vytvoření Agentury pro obnovu Donbasu, jež má řešit všechny problémy související s humanitární situací, a vyzývá ukrajinskou vládu, aby této agentuře poskytla nezbytné finanční a lidské zdroje; vítá humanitární a finanční podporu EU, která má Ukrajině pomoci překonat tyto problémy; vyjadřuje hluboké znepokojení nad složitými humanitárními podmínkami více než 1,5 milionu vnitřně vysídlených osob a vyzývá k zajištění jejich bezpečného návratu do jejich místa původu; zdůrazňuje skutečnost, že je třeba věnovat zvláštní pozornost poskytování pomoci dětem, které jsou nejzranitelnější skupinou postiženou tímto konfliktem; vítá první kolo nové celostátní očkovací kampaně proti dětské obrně;

24.  vítá rozhodnutí o prodloužení sankcí EU uvalených na Rusko o dalších šest měsíců a zdůrazňuje, že tato opatření by měla zůstat v platnosti, dokud nebudou efektivně a řádně naplněny duch a litera minských dohod a nebude obnovena územní celistvost Ukrajiny; připomíná, že v případě jakékoli další provokace či destabilizace situace na Ukrajině by tato restriktivní opatření měla být ještě zpřísněna; zastává názor, že k obnovení spolupráce mezi EU a Ruskem by mělo dojít za předpokladu, že Rusko bude respektovat územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny;

25.  vítá zprávu, kterou zveřejnila nizozemská bezpečnostní komise o sestřelení letadla malajsijských aerolinek 17 (MH17), při němž zemřelo 298 civilistů; podporuje vytvoření mezinárodního trestního soudu a vyzývá Ruskou federaci, aby plně spolupracovala s mezinárodním společenstvím v zájmu komplexního a nestranného trestního vyšetřování a s cílem postavit odpovědné osoby před soud; odsuzuje rozhodnutí Ruské federace blokovat rezoluci Rady bezpečnosti OSN o vytvoření mezinárodního soudu, jenž by tento trestný čin vyšetřil;

26.  vyzývá k propuštění všech rukojmích, jak je stanoveno v minských dohodách, a ukrajinských občanů nezákonně zadržovaných v Ruské federaci, včetně Nadji Savčenkové, Olega Sencova a Olexandra Kolčenka a dalších;

27.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršující se situací v oblasti lidských práv na anektovaném Krymu, zejména práv menšin, jako jsou krymští Tataři, a práv ukrajinských občanů;

28.  vítá skutečnost, že podle mezinárodní pozorovatelské mise se místní volby konané dne 25. října 2015 uskutečnily do značné míry v souladu s mezinárodně uznanými standardy; vyzývá všechny příslušné subjekty, aby odstranily nedostatky zjištěné mezinárodní pozorovatelskou misí; zdůrazňuje, že je důležité zkvalitnit právní předpisy upravující volby, jakož i význam transparentního financování volebních kampaní a volného a spravedlivého přístupu všech politických skupin ke sdělovacím prostředkům; zdůrazňuje, že v rámci reformy volebního práva bude důležité zohlednit práva a zájmy národnostních menšin, jak stanoví ukrajinská ústava;

29.  vyjadřuje znepokojení nad rozhodnutím ukrajinských orgánů o zákazu Komunistické strany Ukrajiny a vyzývá tyto orgány, aby v souladu s hodnotami a standardy EU plně respektovaly svobodu projevu a sdružování;

Gruzie

30.  vyzývá k úplnému provedení doporučení obsažených v zásadní zprávě nazvané „Gruzie v procesu transformace“, kterou předložil zvláštní poradce EU Thomas Hammarberg a jež se týká ústavní a právní reformy a lidských práv;

31.  připomíná zejména, že zpráva především konstatovala nutnost upevnit právní stát a zavést efektivní systémy a mechanismy brzd a protivah, jež by oddělily stát od politického bloku vládnoucího v daný moment, a to dalším rozvojem silných demokratických institucí a odpovědných donucovacích orgánů, včetně úřadu státního zástupce, a v tomto ohledu vítá nedávné změny zákona o státním zastupitelství, které jsou prvním krokem k odpolitizování úřadu státního zástupce;

32.  znovu konstatuje, že vyšetřování a stíhání trestných činů musí být založeno na důkazech, musí být transparentní, nestranné a prosté politických motivů, dodržovat zásady řádného řízení a musí být uzavíráno v naprostém souladu se zásadami spravedlivého procesu, jak vyplývá ze závazků dohody o přidružení; zdůrazňuje, že vazba představuje výjimečné opatření, které by mělo být využíváno pouze v naléhavých a zcela jasných situacích a důsledně v souladu s právními předpisy, přičemž je nezbytné zamezit jakémukoli zneužívání; vítá, že ústavní soud potvrdil časové omezení tohoto opatření na devět měsíců, a uznává, že existence přínosné politické opozice má mimořádný význam pro vytvoření vyváženého a zralého politického systému, o nějž Gruzie usiluje;

33.  vítá přijetí nového zákoníku práce a žádá, aby byl zajištěn jeho naprostý soulad s pracovními právy a normami stanovenými Mezinárodní organizací práce, jak je uvedeno v kapitole prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu týkající se obchodu a udržitelného rozvoje;

34.  vyzývá k řádnému provedení zákona o transparentním vlastnictví sdělovacích prostředků, jenž by podpořil a zaručil pluralitu sdělovacích prostředků a dále zakotvil právo sdělovacích prostředků na nezávislé a objektivní předávání informací; vyjadřuje v této souvislosti znepokojení nad soudní věcí týkající se televizní stanice Rustavi2 a zdůrazňuje, že žádný rozsudek by neměl oslabit redakční nezávislost stanice, k čemuž bohužel v předchozím volebním období došlo;

35.  vítá konstruktivní úlohu OBSE / Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva a jeho doporučení uvedená ve zprávě o monitorování soudních procesů v Gruzii zveřejněné dne 9. prosince 2014 a zdůrazňuje, že v zájmu odstranění pocitu selektivní spravedlnosti je nanejvýš důležité vyřešit nedostatky zjištěné ve zprávě; vítá v této souvislosti přijetí automatického soudního přezkumu vazby, jenž byl jedním z klíčových doporučení OBSE / Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva;

36.  zdůrazňuje, že svoboda sdělovacích prostředků, svoboda projevu a pluralita informací představují základní hodnoty demokratické společnosti, k nimž se Gruzie v rámci dohody o přidružení / prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu zavázala; zdůrazňuje, že monopolizace prostoru ve sdělovacích prostředcích nevyhnutelně vede k erozi plurality názorů a neponechává možnost politického soutěžení, a vyzývá orgány, aby vytvořily podmínky pro udržitelné a pluralistické sdělovací prostředky a informace;

37.  připomíná prohlášení Benátské komise ze dne 22. září 2015 týkající se nepatřičného tlaku vyvíjeného na členy gruzínského ústavního soudu a vyzývá gruzínskou vládu, aby podnikla příslušné kroky a přijala vhodná opatření k ochraně členů soudu a jejich rodinných příslušníků, řádně prošetřila všechny případy zastrašování a postavila pachatele před soud;

38.  připomíná dále význam volebních pozorovatelských misí OBSE / Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva, které se uskutečnily v říjnu 2012 a říjnu 2013 a jichž se zúčastnil i Parlament, a vyzývá obě politické strany, aby přijaly plán reformy volebního systému, v němž zohlední stanovisko, že poslední rok před volbami by neměly být prováděny žádné změny volebního práva, což je zcela v souladu se zásadami;

39.  vyzývá všechny strany, aby vnitřně vysídleným osobám umožnily bezpečný a důstojný návrat do místa jejich trvalého pobytu na okupovaných územích Abcházie a regionu Cchinvali / Jižní Osetie, a opakuje, že násilné demografické změny jsou nepřijatelným porušením mezinárodního práva; bere na vědomí, že je nutné nadále poskytovat pomoc s cílem zlepšit situaci vnitřně vysídlených osob a uprchlíků, a vítá iniciativy EU, které mají zajistit, aby se i nadále aktivně podílela na poskytování potřebné pomoci;

40.  vyzývá Ruskou federaci, aby plnila své závazky vyplývající z dohody o příměří ze dne 12. srpna 2008 a z prováděcích opatření ze dne 8. září 2008 a stáhla všechny své vojenské jednotky a umožnila pozorovatelské misi Evropské unie neomezený přístup na okupovaná území; dále vyzývá Rusko, aby vůči Gruzii přijalo reciproční závazek, že nepoužije sílu, a aby umožnilo zavést mezinárodní bezpečnostní opatření; vyzývá Rusko, aby odvolalo uznání oddělení gruzínských regionů Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie a ukončilo okupaci těchto gruzínských území;

41.  vítá, že Gruzie podniká kroky k přijetí pružného a pragmatického přístupu k udržení kontaktů se svými okupovanými územími; vyzývá EU, aby rovněž zvážila, jak oslovit občanskou společnost zejména na těchto územích; zdůrazňuje v této souvislosti přidanou hodnotu iniciativ financovaných ze strany EU, jako je například mechanismus včasné reakce pro budování důvěry (COBERM);

42.  důrazně odsuzuje nedávné projevy vandalismu a útoky na řadu kanceláří hlavní opoziční strany; vyzývá k rychlému a důkladnému vyšetření těchto případů a k postavení pachatelů před soud;

Moldavsko

43.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad přetrvávající politickou krizí, která tuto zemi zasáhla po pádu vlády sestavené v červenci 2015 na základě široké koalice, jež potvrdila proevropské směřování země;

44.  domnívá se, že tato hluboká krize ohrožuje evropskou perspektivu Moldavska, a odsuzuje, že někteří politici a politické síly využívají skutečných evropských ambicí moldavského lidu k zatajení svých vlastních neprůhledných záměrů a netransparentních postupů, které mají zpomalit tempo reforem;

45.  vyjadřuje znepokojení nad moldavským finančním a bankovním odvětvím, které ohrožuje stabilní hospodářský rozvoj země; opakuje, že v zájmu posílení důvěry veřejnosti v reformní proces musí moldavské instituce řešit stávající situaci v bankovním odvětví tím, že zajistí naprostou transparentnost vyšetřování, získají zpětně veškerá zcizená likvidní aktiva a postaví všechny odpovědné osoby před soud; zdůrazňuje, že tato opatření mají pro obnovu důvěry v moldavské bankovní odvětví zcela zásadní význam;

46.  vyzývá v této souvislosti Komisi, aby důsledně sledovala probíhající soudní šetření a v případě potřeby poskytla moldavským orgánům odborné znalosti a pomoc nezbytné k provedení a dokončení šetření;

47.  dále zdůrazňuje, že Moldavsko musí vložit nové úsilí do boje proti korupci, reformy soudnictví a správy věcí veřejných a transparentnosti; vybízí tedy novou vládu, aby se těmito problémy zcela prioritně zabývala; doufá, že k tomuto účelu může přispět i vstup nového zákona o financování politických stran v platnost;

48.  upozorňuje na úsilí a objem zdrojů, které je třeba věnovat na postupné sblížení moldavských právních předpisů a acquis EU; vítá proto podstatné navýšení pomoci EU poskytované Moldavské republice v posledních letech, přičemž pro období 2014–2017 je k dispozici 410 milionů EUR a existuje možnost získat další finanční prostředky v závislosti na pokroku, jehož bude dosaženo v oblasti demokracie, právního státu a základních svobod; zdůrazňuje však, že financování EU by mělo být založeno skutečném a měřitelném pokroku v dotčených oblastech a že realizace projektů by měla přihlížet k zásadám transparentnosti, efektivnosti a řádného řízení; vítá také dvoustrannou pomoc poskytovanou členskými státy a vybízí všechny dárce, aby plánování své pomoci vzájemně koordinovali;

49.  vítá úspěšné zavedení bezvízového styku, jakož i pokrok ve spolupráci v oblasti energetiky; zdůrazňuje, že je nezbytné snížit energetickou závislost na Rusku a diverzifikovat zdroje dodávek; vyzývá moldavský parlament, aby v tomto ohledu urychleně přijal právní předpisy v souladu s třetím energetickým balíčkem;

50.  vyzývá k provedení kompletní reformy odvětví sdělovacích prostředků a k zajištění plně transparentního vlastnictví těchto prostředků; vyjadřuje v tomto ohledu znepokojení nad současnými oligopoly a chybějící skutečnou soutěží a vyzývá k přijetí striktního zákona o střetu zájmů;

51.  vítá dále skutečnost, že se Moldavsko zapojuje do stále většího počtu programů EU, jakož i pozměněné nařízení o autonomních obchodních preferencí, které mají této zemi, jež se potýká se zákazy dovozu svých zemědělských výrobků, pomoci přeorientovat své vývozní trhy na EU, což by přineslo okamžitou sociální a hospodářskou úlevu a stalo by se opatřením na podporu reformního procesu a úsilí;

52.  vyzývá Kišiněv a Tiraspol, aby v rámci rozhovorů 5+2 zintenzivnily své úsilí o nalezení efektivního řešení otázky Podněstří a podnikly konkrétní kroky ke zlepšení životních podmínek místních obyvatel; vybízí jednající strany, aby se dohodly na obnovení přímého dialogu a uspořádaly nové kolo rozhovorů 5+2 v průběhu roku 2016;

53.  vítá rozhodnutí skupiny Parlamentu pro podporu demokracie a koordinaci voleb, která určila Moldavsko za prioritní zemi pro budování parlamentních kapacit; zdůrazňuje, že odpovídající program by se měl zaměřit na schopnost moldavského parlamentu efektivně plnit svou úlohu v otázce provádění dohody o přidružení;

54.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, prezidentům, vládám a parlamentům Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace a OBSE.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0272.

Právní upozornění - Ochrana soukromí