Διαδικασία : 2015/3032(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0068/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0068/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 588kWORD 128k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.970v01-00
 
B8-0068/2016

για την ολοκλήρωση της συζήτησης σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την εφαρμογή των Συμφωνιών Σύνδεσης/DCFTA με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία  (2015/3032(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των Συμφωνιών Σύνδεσης/DCFTA με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία  (2015/3032(RSP))  
B8-0068/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και τις συστάσεις της δεύτερης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής συνεργασίας ΕΕ – Ουκρανίας, που πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Νοεμβρίου 2015 στο Κίεβο,

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και τις συστάσεις της πρώτης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής συνεργασίας ΕΕ – Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε στις 3-4 Νοεμβρίου 2015 στην Τιφλίδα,

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και τις συστάσεις της πρώτης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής συνεργασίας ΕΕ – Μολδαβίας, που πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Σεπτεμβρίου 2015 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας αποτελούν σημείο καμπής για τις εν λόγω χώρες στην πορεία τους προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σφαιρικές και σε βάθος ζώνες ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εν λόγω συμφωνιών, αποσκοπώντας στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων με την ΕΕ, και αποτελούν σημαντική ευκαιρία για τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των χώρων υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται πλήρως όλες οι ρήτρες και παρέχεται η απαραίτητη βοήθεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) που δημοσιεύτηκε στις 18 Νοεμβρίου 2015 επισημαίνει την ασφάλεια και τη σταθερότητα ως τις πλέον επείγουσες πτυχές και προκλήσεις για τα επόμενα έτη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία έχουν πληγεί από παρατεταμένες συγκρούσεις οι οποίες υποδαυλίζονται από τη Ρωσική Ομοσπονδία και αποσκοπούν στην υποβάθμιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των εν λόγω χωρών καθώς και της βούλησης των λαών τους να αποφασίσουν ελεύθερα για το μέλλον τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή διακυβέρνηση, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένουν στο επίκεντρο της ΕΠΓ και αποτελούν θεμελιώδη δέσμευση, ιδίως εκ μέρους των τριών χωρών που υπέγραψαν τις συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ·

1.  στηρίζει τον σκοπό των συμφωνιών σύνδεσης και των σε βάθος και σφαιρικών ζωνών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΣ/DCFTA) να διευρύνουν σημαντικά τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Γεωργίας, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της ΕΕ· προσδοκά ότι η πλήρης εφαρμογή των ως άνω συμφωνιών θα αποφέρει απτές βελτιώσεις στις ζωές των πολιτών της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η δικαιοσύνη, και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τους και της ασφάλειάς τους· καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επικύρωσης των τριών συμφωνιών σύνδεσης·

2.  τονίζει, ιδίως, τη σημασία της εφαρμογής όλων των ρητρών της συμφωνίας και την καταβολή κάθε προσπάθειας προκειμένου να διασφαλισθεί ότι όλος ο πληθυσμός των εν λόγω χωρών θα μπορέσει να επωφεληθεί από αυτές·

3.  εφιστά την προσοχή στις πιθανές αρνητικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας μερικής ή επιλεκτικής εφαρμογής των DCFTA και καλεί, εν προκειμένω, τις αρμόδιες αρχές να θεσπίσουν τα απαραίτητα μέτρα με στόχο την αποτροπή οποιουδήποτε πιθανού κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ· τονίζει τη σημασία της κοινοβουλευτικής εποπτείας στη διαδικασία εφαρμογής των ΣΣ, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ και χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ των τριών αντίστοιχων κοινοβουλίων να αλληλοϋποστηριχθούν από αυτήν την άποψη·

4.  επισημαίνει τον ζωτικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η Επιτροπή στη διευκόλυνση της εφαρμογής των ΣΣ/DCFTA, επιβλέποντας και παρέχοντας βοήθεια στις αρμόδιες αρχές, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά, προκειμένου οι πολίτες να μπορέσουν να απολαύσουν, βραχυπρόθεσμα, απτά θετικά αποτελέσματα και οφέλη που καλύπτονται από τις εν λόγω συμφωνίες·

5.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία τους προσεγγίζει τα πρότυπα της ΕΕ βάσει των δεσμεύσεων των ΣΣ/DCFTA· τονίζει τη σημασία της διατήρησης του ρυθμού και της πορείας των μεταρρυθμίσεων και παροτρύνει τις αρχές των εν λόγω χωρών να αξιοποιήσουν πλήρως τη διαθέσιμη βοήθεια της ΕΕ·

6.  επιδοκιμάζει, από αυτήν την άποψη, το έργο της Συμβουλευτικής Αποστολής της ΕΕ για τη Μεταρρύθμιση του Τομέα της Μη Στρατιωτικής Ασφάλειας στην Ουκρανία, καθώς και των διάφορων μέσων που συστάθηκαν από θεσμικά όργανα της ΕΕ για τη στήριξη της Ουκρανίας στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες, όπως η Ομάδα Στήριξης της Επιτροπής για την Ουκρανία, και η Επιχειρησιακή Ομάδα για την Ουκρανία, που συγκρότησε πρόσφατα η Επιτροπή των Περιφερειών· ζητεί την έγκριση παρόμοιων πρωτοβουλιών για τη Γεωργία και τη Μολδαβία· τονίζει την ανάγκη για στενή συνεργασία και επαρκή ανταλλαγή βέλτιστων διοικητικών πρακτικών·

7.  αναδεικνύει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει σε αυτή τη διαδικασία, η κοινωνία των πολιτών και τα σχετικά φόρουμ της που προβλέπονται στις συμφωνίες σύνδεσης, ιδίως όσον αφορά τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού, την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών και τη θέσπιση των απαραίτητων σχετικών μεταρρυθμίσεων· παροτρύνει τις αρχές της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας να εντάξουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία και καλεί την Επιτροπή να συμβάλλει στην παροχή, εν προκειμένω, επαρκών οικονομικών πόρων για αυτόν τον σκοπό·

8.  τονίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ενημερωτική εκστρατεία, που θα απευθύνεται στους πολίτες, και θα περιγράφει τους στόχους και το περιεχόμενο των συμφωνιών σύνδεσης και τα άμεσα και συγκεκριμένα οφέλη που προκύπτουν για τους πολίτες από την εφαρμογή τους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η προώθηση της αντικειμενικής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης ενημέρωσης για το συγκεκριμένο θέμα, και της ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει την παραπληροφόρηση και τις εκστρατείες προπαγάνδας που παρέχουν ψευδείς πληροφορίες για αυτήν και για την ΕΠΓ·

9.  επαναλαμβάνει την άποψη του ότι οι συμφωνίες σύνδεσης δεν αποτελούν τον απώτερο στόχο στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας· επισημαίνει, επιπλέον, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία έχουν ευρωπαϊκή προοπτική και μπορούν να υποβάλουν αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τον όρο ότι τηρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις αρχές της δημοκρατίας, σέβονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, και διασφαλίζουν το κράτος δικαίου·

10.  εκφράζει τη σθεναρή υποστήριξή του για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας στο πλαίσιο των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους, και καταδικάζει την επεκτατική πολιτική αποσταθεροποίησης των γειτονικών της χωρών που εφαρμόζει η Ρωσία και η οποία έχει οδηγήσει σε παρατεταμένες συγκρούσεις στην Αμπχαζία, στη Νότια Οσετία, στην Υπερδνειστερία και στο Donbass, και στην παράνομη προσάρτηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας· επαναδιατυπώνει την κοινή του απόφαση ότι η ειρηνική επανενσωμάτωση των εν λόγω εδαφών θα πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου·

11.  χαιρετίζει τη θετική σύσταση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2015, για χορήγηση καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στη Γεωργία και στην Ουκρανία· παροτρύνει τις ουκρανικές αρχές να διασφαλίσουν την πλήρη λειτουργία των οργάνων καταπολέμησης της διαφθοράς πριν από τον Απρίλιο του 2016, και εκφράζει την πεποίθησή του ότι το Συμβούλιο θα εγκρίνει σύντομα τη σύσταση της Επιτροπής, προκειμένου οι πολίτες της Γεωργίας και της Ουκρανίας να είναι σε θέση να ταξιδεύουν ελεύθερα προς την ΕΕ όπως και οι πολίτες της Μολδαβίας·

12.  τονίζει ότι αυτή η εξέλιξη θα διευκόλυνε, περαιτέρω, τις ανθρώπινες επαφές, ιδίως με γεωργιανούς, μολδαβούς και ουκρανούς πολίτες που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές, και, επίσης, θα ενίσχυε, τους επιχειρηματικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς δεσμούς μεταξύ της ΕΕ, της Γεωργίας και της Ουκρανίας, και θα καταδείκνυε ότι οι στενότερες σχέσεις με την ΕΕ αποφέρουν απτά οφέλη για όλους·

13.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να παραμείνει ενωμένη και να απευθυνθεί ομόφωνα στη Ρωσία, και να διατηρήσει την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία στην κορυφή του θεματολογίου της· επισημαίνει ότι η τελική διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων με τη Ρωσία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πραγματοποιηθεί εις βάρος της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Μολδαβίας· τονίζει, για ακόμη μια φορά, ότι η ανάπτυξη της ανατολικής εταιρικής σχέσης δεν αποσκοπεί στη διατάραξη των παραδοσιακών ιστορικών και οικονομικών σχέσεων των εν λόγω χωρών· παροτρύνει την ΕΕ να αποφύγει τη δημιουργία περιττών εντάσεων και να προσδιορίσει συμβατούς τομείς συνεργασίας και οικονομικής ολοκλήρωσης με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση· τονίζει, ωστόσο, ότι κάθε τέτοια συνεργασία πρέπει να συνάδει με τον σεβασμό των κανόνων του ΠΟΕ και να βασίζεται στα διεθνή πρότυπα καθώς και στην ελεύθερη και κυρίαρχη απόφαση των κρατών να συμμετάσχουν·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αναθεώρηση της ΕΠΓ δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και στη σταθερότητα· τονίζει τη σημασία μιας διαφοροποιημένης και εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των αξιών και των φιλοδοξιών των εν λόγω χωρών και, ιδίως, την ανάγκη δημιουργίας καινοτόμων και ευέλικτων μηχανισμών στήριξης της εφαρμογής των ΣΣ/DCFTA· καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο όσον αφορά την επίλυση των συγκρούσεων που πλήττουν τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία και να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια για να διευκολυνθεί η επανένταξη των εδαφών που ελέγχονται από αυτονομιστές καθοδηγούμενους από τη Ρωσία·

Ουκρανία

15.  εκφράζει τη στήριξη του για τις προσπάθειες που καταβάλλουν όλα τα ουκρανικά θεσμικά όργανα μέσω των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και τα παροτρύνει να ξεκινήσουν μια πιο σθεναρή μεταρρυθμιστική πορεία με ισχυρή στήριξη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

16.  επιδοκιμάζει την προσωρινή εφαρμογή της DCFTA από την 1η Ιανουαρίου 2016· εκφράζει την ικανοποίησή του για το προπαρασκευαστικό έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί· παροτρύνει τις διευθύνσεις εμπορίου της ΕΕ και της Ουκρανίας να διασφαλίσουν ότι όντως δημιουργούνται νέες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά προς όφελος της οικονομίας της Ουκρανίας, με παράλληλη στήριξη και ανάπτυξη της εσωτερικής ζήτησης· εκφράζει τη λύπη του για τη μη επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία, μετά από πολυάριθμες συνομιλίες που απέτυχαν να περιορίσουν τις διαφορές όσον αφορά τις ανησυχίες της Ρωσίας, και για την απόφαση των ρωσικών αρχών να αναστείλουν μονομερώς, από την 1η Ιανουαρίου 2016, τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΚΑΚ που προέβλεπε εισαγωγικούς δασμούς μάλλον ευνοουμένου κράτους (ΜΕΚ) επί των ουκρανικών προϊόντων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα άλλα μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης δεν ακολούθησαν την απόφαση της Ρωσίας και καλεί τη Μόσχα να υιοθετήσει μια εποικοδομητική στάση για την αποφυγή ενός νέου εμπορικού πολέμου· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την Ουκρανία στις τρέχουσες και μελλοντικές διενέξεις με τη Ρωσία στο πλαίσιο του ΠΟΕ με την ιδιότητα του τρίτου μέρους·

17.  επιδοκιμάζει την ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση των συνταγματικών τροποποιήσεων που σχετίζονται με την αποκέντρωση· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή της Βενετίας είχε εκδώσει θετική γνωμοδότηση σχετικά με τα σχέδια τροποποιήσεων· τονίζει ότι η αποκέντρωση αποτελεί βασική μεταρρύθμιση της ουκρανικής κυβέρνησης με στόχο τον εκσυγχρονισμό της χώρας και αποσκοπεί στην ενίσχυση των εξουσιών και των θεσμικών ικανοτήτων των τοπικών κοινοτήτων, και βελτιώνει σημαντικά τη διαχείριση, μεταξύ άλλων, της γης, της περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας προς όφελος των πολιτών· προσδοκά ότι οι τροποποιήσεις στο σύνταγμα της Ουκρανίας θα εγκριθούν σε δεύτερη ανάγνωση από την απαιτούμενη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) της Ουκρανίας·

18.  χαιρετίζει το συνεχές και αφοσιωμένο έργο επί των συνταγματικών τροποποιήσεων όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και του καθεστώτος των δικαστών, που είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς· παροτρύνει τις ουκρανικές αρχές να προχωρήσουν σε αυτές τις τροποποιήσεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας· καλεί την Ουκρανία να επικυρώσει το καταστατικό της Ρώμης για το ΔΠΔ·

19.  εκφράζει τη μέγιστη ανησυχία του όσον αφορά το επίπεδο βαθιά ριζωμένης διαφθοράς στη χώρα και υπενθυμίζει ότι η εξάλειψη της διαφθοράς ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα της Επανάστασης της Αξιοπρέπειας· επιδοκιμάζει τα πρόσφατα βήματα, ιδιαίτερα της ουκρανικής κυβέρνησης, για να θεσπίσει ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα, το οποίο συνάδει με την ολοκληρωμένη δέσμη νομοθετικών μέτρων κατά της διαφθοράς που εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2014, συγκεκριμένα το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, την Εθνική Υπηρεσία για την Πρόληψη της Διαφθοράς και την Εθνική Υπηρεσία για την Ανάκτηση των Προϊόντων Διαφθοράς· εκφράζει, επιπλέον, την ικανοποίησή του για την πρόσφατη θέσπιση του νόμου για την κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016, και του νόμου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων·

20.  επιδοκιμάζει την ενεργή στήριξη και αλληλεγγύη της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας η οποία επέτρεψε να αποκατασταθεί η παράδοση ρωσικού φυσικού αερίου στην Ουκρανία για τη χειμερινή περίοδο 2015-2016· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό διαμετακόμισης της Ουκρανίας και να ενισχύσουν τη συνεργασία, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή ενέργειας τόσο για την ΕΕ όσο και για την Ουκρανία, και να αποφύγουν την κατασκευή νέων αγωγών που παρακάμπτουν την Ουκρανία, ιδίως την ανάπτυξη του έργου «Nord Stream II» για την παροχή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη γεγονός που θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη στρατηγική της ΕΕ για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και στη νομοθεσία της ΕΕ· επιδοκιμάζει το νόμο για την ανάπτυξη εναλλακτικής ενέργειας, καθώς και τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα άλλα μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ενεργειακής διαφοροποίησης της Ουκρανίας και την ενεργειακή ασφάλεια·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στη σύνοδο κορυφής του Παρισιού στο πλαίσιο του λεγόμενου «Κουαρτέτου της Νορμανδίας», στις 2 Οκτωβρίου 2015, και την πραγματοποίηση κάποιων αρχικών θετικών βημάτων, τα μέρη δεν κατόρθωσαν να εφαρμόσουν πλήρως τη συμφωνία του Minsk II έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του όσον αφορά τις δραστηριότητες μάχης χαμηλής έντασης και τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης πυρός, κυρίως από τις αυτονομιστικές δυνάμεις, και καλεί όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους· καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της Κριμαίας, και να θέσει σε εφαρμογή, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, τις εκκρεμούσες διατάξεις των συμφωνιών του Μινσκ· συγκεκριμένα, την απόσυρση των ξένων στρατευμάτων και των μισθοφόρων, καθώς και των βαρέων όπλων και των αρμάτων μάχης, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται παρανόμως από τους αυτονομιστές, και την παροχή πρόσβασης στην ειδική αποστολή παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στο σύνολο της επικράτειας ορισμένων περιοχών των επαρχιών Donetsk και Luhansk και σε ένα μη ελεγχόμενο μέρος των συνόρων με τη Ρωσική Ομοσπονδία, προκειμένου να διευκολυνθεί η εν συνεχεία μετάβαση στη δημιουργία της υπηρεσίας συνοριακών φυλάκων της Ουκρανίας· επιδοκιμάζει την απόφαση αύξησης του αριθμού των επιτηρητών του ΟΑΣΕ·

22.  προσβλέπει στη διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων τοπικών εκλογών σε ορισμένες περιοχές των επαρχιών Donetsk και Luhansk σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία και την Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), με τη συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων της Ουκρανίας και υπό την εποπτεία του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ όπως προβλέπεται από τις συμφωνίες του Μινσκ και βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του «Κουαρτέτου της Νορμανδίας» κατά τη σύνοδο κορυφής του Παρισιού·

23.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση έχει προκαλέσει δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στην επαρχία Donbass και ότι είτε απαγορεύεται στις ουκρανικές και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις η πρόσβαση στις κατεχόμενες περιοχές των επαρχιών Donetsk και Luhansk ή εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια, υπό τη μορφή μαχητών υποστηριζόμενων από τη Ρωσία, στις προσπάθειές τους για παροχή βοήθειας· ζητεί να δοθεί άμεση πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και στους εργαζόμενους στον εν λόγω τομέα· θεωρεί ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία για την ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να διευκολύνονται οι προσπάθειες παράδοσής της· επιδοκιμάζει τη δημιουργία της Υπηρεσίας για την Ανάκαμψη του Donbass που ασχολείται με την αντιμετώπιση κάθε ανθρωπιστικού ζητήματος και καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να της παράσχει τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανθρωπιστική και οικονομική στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία προκειμένου να τη βοηθήσει στην αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις δυσχερείς ανθρωπιστικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν πάνω από 1,5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και ζητεί την ασφαλή επιστροφή τους στον τόπο καταγωγής τους· υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή βοήθειας στα παιδιά, που είναι η πλέον ευάλωτη ομάδα κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον πρώτο γύρο μιας νέας εκστρατείας εμβολιασμού, εθνικής εμβέλειας, κατά της πολιομυελίτιδας·

24.  χαιρετίζει την απόφαση να παραταθούν οι κυρώσεις της ΕΕ έναντι της Ρωσίας για το επόμενο εξάμηνο και τονίζει ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ έως ότου τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα των συμφωνιών του Μινσκ έχει υλοποιηθεί πλήρως και αποτελεσματικά, και μέχρι να αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας· υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση περαιτέρω προκλήσεων ή αποσταθεροποίησης της κατάστασης στην Ουκρανία, τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα πρέπει ακόμη και να ενισχυθούν· πιστεύει ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η αποκατάσταση της συνεργασίας ΕΕ – Ρωσίας, με την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση της έκθεσης από το Ολλανδικό Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την κατάρριψη της πτήσης 17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών (MH17), όπου 298 αθώοι πολίτες έχασαν τη ζωή τους· υποστηρίζει τη δημιουργία διεθνούς ποινικού δικαστηρίου, και καλεί την Ρωσική Ομοσπονδία να συνεργασθεί πλήρως με τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να διεξαχθεί διεξοδική και αμερόληπτη ποινική έρευνα, και να προσαχθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να παρεμποδίσει, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το ψήφισμα σχετικά με τη σύσταση διεθνούς δικαστηρίου για τη διερεύνηση του εν λόγω εγκλήματος·

26.  ζητεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων, όπως προβλέπεται από τις συμφωνίες του Minsk, και των παρανόμως κρατούμενων ουκρανών πολιτών στη Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένων της Nadiya Savchenko, του Oleg Sentsov και του Oleksandr Kolchenko, καθώς και άλλων·

27.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προσαρτημένη Κριμαία, ιδίως των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, συγκεκριμένα των Τατάρων της Κριμαίας, και των δικαιωμάτων όλων των ουκρανών πολιτών·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την διεθνή αποστολή παρατήρησης, οι τοπικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2015 διεξήχθησαν, σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα· καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που εντόπισε η διεθνής αποστολή παρατηρητών· τονίζει τη σημασία που έχει η βελτίωση της εκλογικής νομοθεσίας, η διαφάνεια της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών και η ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση όλων των πολιτικών δυνάμεων στα μέσα ενημέρωσης· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταρρύθμισης της εκλογικής νομοθεσίας, θα είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εθνικών μειονοτήτων, όπως προβλέπεται στο σύνταγμα της Ουκρανίας·

29.  εκφράζει την ανησυχία του για την απόφαση των ουκρανικών αρχών να απαγορεύσουν το κομμουνιστικό κόμμα της Ουκρανίας και τις καλεί να σεβαστούν πλήρως την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι σύμφωνα με τις αξίες και τα πρότυπα της ΕΕ·

Γεωργία

30.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση-ορόσημο «Η Γεωργία σε μετάβαση» η οποία υποβλήθηκε από τον ειδικό σύμβουλο της ΕΕ, Thomas Hammarberg σχετικά με τη συνταγματική και νομοθετική μεταρρύθμιση και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

31.  υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι η έκθεση εστιάζει στην ανάγκη να ενισχυθεί το κράτος δικαίου και να θεσπιστούν αποτελεσματικά συστήματα και μηχανισμοί ελέγχων και ισορροπιών για να διαχωριστεί το κράτος από τον τρέχοντα κυβερνητικό πολιτικό συνασπισμό, με την περαιτέρω ανάπτυξη ισχυρών δημοκρατικών θεσμών και υπεύθυνων οργάνων επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της Εισαγγελίας, και, στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει, ως πρώτο βήμα, τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου περί Εισαγγελίας με στόχο την αποπολιτικοποίηση της Εισαγγελίας·

32.  επαναλαμβάνει ότι οι ποινικές έρευνες και διώξεις θα πρέπει να είναι στοιχειοθετημένες, διαφανείς, αμερόληπτες και απαλλαγμένες από πολιτικές σκοπιμότητες, να συνάδουν με τις αρχές της δίκαιης δίκης και να περατώνονται με πλήρη σεβασμό των αρχών της αμερόληπτης δίκης, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της συμφωνίας σύνδεσης· τονίζει ότι η προφυλάκιση είναι έκτακτο μέτρο που θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε επείγουσες και αδιαμφισβήτητες περιπτώσεις, με απαρέγκλιτη τήρηση του δικαίου και αποφεύγοντας τυχόν καταχρήσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση του συνταγματικού δικαστηρίου ότι αυτό το μέτρο περιορίζεται σε εννέα μήνες, και αναγνωρίζει ότι η ύπαρξη μιας αξιόλογης πολιτικής αντιπολίτευσης είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία του ισορροπημένου και ώριμου πολιτικού συστήματος, το οποίο επιδιώκει η Γεωργία·

33.  χαιρετίζει την έγκριση του νέου εργατικού κώδικα και ζητεί την πλήρη συμμόρφωσή του προς τα εργασιακά δικαιώματα και πρότυπα που θεσπίζει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης της DCFTA·

34.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή του νόμου περί διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης, με σκοπό την προαγωγή και τη διασφάλιση της πολυφωνίας τους, και την περαιτέρω εδραίωση του δικαιώματος των μέσων ενημέρωσης να λειτουργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανησυχία του για τη δικαστική υπόθεση που αφορά το κανάλι Rustavi 2 TV και τονίζει ότι κάθε απόφαση δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη συντακτική ανεξαρτησία του σταθμού, όπως, δυστυχώς, συνέβαινε κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον εποικοδομητικό ρόλο και τις συστάσεις που υπεβλήθησαν από τον ΟΑΣΕ/ΓΔΘΔΑ στο πλαίσιο της δοκιμαστικής έκθεσης παρακολούθησης της Γεωργίας, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, και τονίζει ότι είναι υψίστης σημασίας να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που εντοπίζονται σε αυτήν προκειμένου να καταπολεμηθεί η αντίληψη της επιλεκτικής δικαιοσύνης· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση της αυτόματης δικαστικής επανεξέτασης της προφυλάκισης, η οποία ήταν μία από τις βασικές συστάσεις του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΔΑ·

36.  τονίζει ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η ελευθερία της έκφρασης και η πολυφωνία της ενημέρωσης αποτελούν θεμελιώδεις αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας, για τις οποίες η Γεωργία έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο της ΣΣ/DCFTA· τονίζει ότι η δημιουργία μονοπωλίων στο χώρο των μέσων ενημέρωσης οδηγεί αναπόφευκτα στη διάβρωση της πολυφωνίας των απόψεων και δεν αφήνει περιθώρια για πολιτικό ανταγωνισμό, και ζητεί από τις αρχές να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο και πολυφωνικό τοπίο μέσων ενημέρωσης και πληροφόρησης·

37.  υπενθυμίζει τη δήλωση, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, από την Επιτροπή της Βενετίας σχετικά με την αδικαιολόγητη πίεση που ασκείται στους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γεωργίας και καλεί την κυβέρνηση της Γεωργίας να αναλάβει την κατάλληλη δράση, συμπεριλαμβανομένων επαρκών μέτρων προστασίας για τους δικαστές και τα μέλη των οικογενειών τους, να διερευνήσει πλήρως όλες τις ενέργειες εκφοβισμού και να οδηγήσει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης·

38.  υπενθυμίζει, επιπλέον, τη σημασία των αποστολών εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΔΑ του Οκτωβρίου 2012 και Οκτωβρίου 2013 στις οποίες συμμετείχε το Κοινοβούλιο, και ζητεί την έγκριση, και από τις δύο πλευρές, ενός χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη την κατ’ αρχήν θέση ότι δεν πρέπει να πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία κατά το έτος που προηγείται των εκλογών·

39.  ζητεί από όλες τις πλευρές να επιτρέψουν την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή όλων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στα κατεχόμενα εδάφη της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Tskhnivali/Νότιας Οσετίας, και επαναλαμβάνει ότι η βίαιη δημογραφική αλλαγή εξακολουθεί να αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου· αναγνωρίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η παροχή αρωγής για τη βελτίωση της κατάστασης των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων, και επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ που διατηρούν την ενεργή συμμετοχή της στην παροχή της αναγκαίας βοήθειας·

40.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, της 12ης Αυγούστου 2008, και τα εκτελεστικά μέτρα, της 8ης Σεπτεμβρίου 2008, να αποσύρει όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις της και να επιτρέψει στην Αποστολή Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΕΕΕ) πλήρη πρόσβαση στα κατεχόμενα εδάφη· ζητεί, επίσης, από τη Ρωσία να προχωρήσει σε αντίστοιχη δέσμευση για μη χρήση βίας έναντι της Γεωργίας και να επιτρέψει τη θέσπιση διεθνών ρυθμίσεων ασφαλείας· ζητεί από τη Ρωσία να ανακαλέσει την εκ μέρους της αναγνώριση της απόσχισης των γεωργιανών περιφερειών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Tskhinvali/Νότιας Οσετίας και να τερματίσει την κατοχή των εν λόγω γεωργιανών εδαφών·

41.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Γεωργία κάνει βήματα για την υιοθέτηση μιας ευέλικτης και ρεαλιστικής προσέγγισης όσον αφορά τις κατεχόμενες περιοχές της· καλεί την ΕΕ να εξετάσει, επίσης, το άνοιγμα προς την κοινωνία των πολιτών, ιδίως σε αυτές τις περιοχές· τονίζει, εν προκειμένω, την προστιθέμενη αξία των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ πρωτοβουλιών όπως ο μηχανισμός ταχείας αντίδρασης για τη δημιουργία εμπιστοσύνης (COBERM)·

42.  καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες ενέργειες βανδαλισμού και τις επιθέσεις σε πολλά γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης· ζητεί, ως εκ τούτου, να διενεργηθεί άμεση και ενδελεχής έρευνα και να προσαχθούν οι δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης·

Μολδαβία

43.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη πολιτική κρίση που πλήττει τη χώρα μετά την πτώση της κυβέρνησης η οποία σχηματίστηκε τον Ιούλιο του 2015, με βάση έναν ευρύ συνασπισμό που επιβεβαίωσε τη φιλοευρωπαϊκή πορεία της χώρας·

44.  θεωρεί ότι αυτή η βαθιά κρίση πλήττει την ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας και εκφράζει τη λύπη του για την εκμετάλλευση των πραγματικών ευρωπαϊκών φιλοδοξιών του λαού της Μολδαβίας από ορισμένους πολιτικούς και πολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να αποκρύψουν τους δικούς τους σκοτεινούς σκοπούς και αδιαφανείς πρακτικές που αποσκοπούν στην επιβράδυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων·

45.  εκφράζει την ανησυχία του για τον χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα της Μολδαβίας που εγκυμονεί κινδύνους για τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη της χώρας· επαναλαμβάνει το γεγονός ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η πίστη του κοινού στη μεταρρυθμιστική διαδικασία, τα θεσμικά όργανα της Μολδαβίας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κατάσταση στον τραπεζικό τομέα, διασφαλίζοντας την πλήρη διαφάνεια των ερευνών, την ανάκτηση όλων των κλαπέντων ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού και την προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης όλων των υπευθύνων· επισημαίνει ότι τα μέτρα αυτά είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα της Μολδαβίας·

46.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εν εξελίξει δικαστικές έρευνες και να παράσχει στις αρχές της Μολδαβίας την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και αρωγή για να διεξάγει και να φέρει εις πέρας την έρευνα, εφόσον χρειάζεται·

47.  τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Μολδαβία με ανανεωμένη ένταση την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και το ζήτημα της διακυβέρνησης και της διαφάνειας· καλεί, ως εκ τούτου, τη νέα κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα ως απόλυτη προτεραιότητα· ελπίζει ότι η έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων μπορεί να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή·

48.  εφιστά την προσοχή στις προσπάθειες και το ποσό των πόρων που απαιτούνται για τη σταδιακή εναρμόνιση της νομοθεσίας της Μολδαβίας με το κεκτημένο της ΕΕ· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τη σημαντική αύξηση της ενωσιακής βοήθειας που παρέχεται στη Δημοκρατία της Μολδαβίας κατά τα τελευταία έτη, με έως και 410 εκατ. EUR για την περίοδο 2014-2017 και τη δυνατότητα λήψης πρόσθετης χρηματοδότησης υπό το πρίσμα της επιτευχθείσας προόδου στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε απτή και μετρήσιμη πρόοδο ως προς τους εν λόγω τομείς και ότι η εφαρμογή των σχεδίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της χρηστής διαχείρισης· επιδοκιμάζει, επιπλέον, τη διμερή βοήθεια που παρέχουν τα κράτη μέλη και ενθαρρύνει όλους τους χορηγούς να συντονίσουν τον προγραμματισμό της βοήθειας τους·

49.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή εφαρμογή του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, καθώς και για την πρόοδο που σημειώθηκε στη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας· τονίζει την ανάγκη να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία και να διαφοροποιηθούν οι πηγές εφοδιασμού· καλεί το κοινοβούλιο της Μολδαβίας, στο πλαίσιο αυτό, να εγκρίνει άμεσα την αντίστοιχη νομοθεσία σύμφωνα με την τρίτη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενέργεια·

50.  ζητεί ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του τομέα των μέσων ενημέρωσης και πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία τους· εκφράζει την ανησυχία του, από αυτήν την άποψη, για τα ισχύοντα ολιγοπώλια και την έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού και ζητεί τη θέσπιση αυστηρής νομοθεσίας σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων·

51.  επιδοκιμάζει, επίσης, τη συμμετοχή της Μολδαβίας σε αυξανόμενο αριθμό προγραμμάτων της ΕΕ καθώς και τον τροποποιημένο κανονισμό για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων που βοηθούν τη Μολδαβία, η οποία υπόκειται σε απαγόρευση της εισαγωγής των γεωργικών προϊόντων της, να αναπροσανατολίσει τις αγορές εξαγωγών της προς την ΕΕ, παρέχοντας, με αυτόν τον τρόπο, άμεση κοινωνική και οικονομική βοήθεια, ενώ αποτελεί, επίσης, μέτρο στήριξης για τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και τις σχετικές προσπάθειες·

52.  καλεί το Κισινάου και το Τιρασπόλ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξεύρεση αποτελεσματικής λύσης για τη διευθέτηση του ζητήματος της Υπερδνειστερίας στο πλαίσιο των συνομιλιών 5+2 και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού· παροτρύνει τα διαπραγματευόμενα μέρη να συμφωνήσουν σχετικά με ένα ανανεωμένο άμεσο διάλογο και να οργανώσουν ένα νέο γύρο συνομιλιών 5+2 κατά τη διάρκεια του 2016·

53.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της ομάδας υποστήριξης της δημοκρατίας και συντονισμού εκλογών του Κοινοβουλίου να επιλεγεί η Μολδαβία ως χώρα προτεραιότητας για την ανάπτυξη κοινοβουλευτικών ικανοτήτων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το αντίστοιχο πρόγραμμα πρέπει να επικεντρωθεί στην ικανότητα του κοινοβουλίου της Μολδαβίας για αποτελεσματική άσκηση του ρόλου του όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης·

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στους προέδρους, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, καθώς και στον πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και στον ΟΑΣΕ.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0272.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου