Resolutsiooni ettepanek - B8-0068/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0068/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingute ning põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute rakendamise kohta

  15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0068/2016

  Menetlus : 2015/3032(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0068/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-0068/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0068/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingute ning põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute rakendamise kohta

  (2015/3032(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Gruusia, Moldova ja Ukraina kohta,

  –  võttes arvesse 4.–5. novembril 2015 Kiievis toimunud ELi ja Ukraina parlamentaarse assotsieerimiskomitee 2. kohtumise lõppavaldust ja soovitusi,

  –  võttes arvesse 3.–4. novembril 2015 Thbilisis toimunud ELi ja Gruusia parlamentaarse assotsieerimiskomitee 1. kohtumise lõppavaldust ja soovitusi,

  –  võttes arvesse 21.–22. septembril 2015 Brüsselis toimunud ELi ja Moldova parlamentaarse assotsieerimiskomitee 1. kohtumise lõppavaldust ja soovitusi,

  –  võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta[1],

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et ELi ning Gruusia, Moldova ja Ukraina vahelised assotsieerimislepingud on nende riikide jaoks pöördepunkt teel Euroopa integratsiooni suunas;

  B.  arvestades, et põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad on kõnesolevate lepingute lahutamatu osa ja nende abil püütakse veelgi süvendada majandussuhteid ELiga ning need annavad suure võimaluse nende riikide säästvaks arenguks tingimusel, et kõiki klausleid rakendatakse täielikult ja antakse vajalikku abi;

  C.  arvestades, et 18. novembril 2015 alanud Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise käigus määratakse julgeolek ja stabiilsus kõige olulisemateks küsimusteks ja ülesanneteks järgmistel aastatel;

  D.  arvestades, et Gruusiat, Moldovat ja Ukrainat on mõjutanud Venemaa Föderatsiooni vallandatud pikaajalised konfliktid, mille eesmärk on kahjustada nimetatud riikide iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust ning nende riikide elanike tahet määrata vabalt oma tulevikku;

  E.  arvestades, et hea valitsemistava, demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste järgimine on endiselt Euroopa naabruspoliitika keskmes ja on eelkõige ELiga assotsieerimislepingule allakirjutanud kolme riigi põhikohustus;

  1.  toetab assotsieerimislepingute ning põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute eesmärki süvendada oluliselt poliitilisi, ühiskondlikke ja majandussuhteid Gruusia, Moldova ja Ukraina ning ELi vahel; ootab nende lepingute täielikku rakendamist, et Gruusia, Moldova ja Ukraina elanike elu muutuks märkimisväärselt paremaks sellistes valdkondades nagu haridus, tööhõive ja õigus ning tõuseks nende elatustase ja suureneks julgeolek; palub liikmesriikidel, kes seda veel teinud ei ole, lõpetada nimetatud kolme assotsieerimislepingu ratifitseerimisprotsess;

  2.  rõhutab eeskätt, et oluline on rakendada lepingu kõiki klausleid ja teha kõik, et nimetatud riikide kõik elanikud saaksid sellest kasu;

  3.  juhib tähelepanu põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute osalise või valikulise rakendamise võimalikule ebasoodsale sotsiaalsele ja keskkonnaalasele mõjule ning kutsub sellega seoses asjaomaseid ametiasutusi võtma vajalikke meetmeid võimaliku sotsiaalse ja keskkonnaalase dumpingu ärahoidmiseks; rõhutab, et oluline on assotsieerimislepingute rakendamise protsessi üle tehtav parlamendi järelevalve vastavalt ELi liikmesriikide parlamentide parimatele tavadele, ja tunneb heameelt kolme asjaomase parlamendi kokkulepet toetada selles üksteist;

  4.  rõhutab, et komisjonil peaks olema keskne roll assotsieerimislepingute ning põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute rakendamise hõlbustamisel, tehes järelevalvet ja aidates asjaomaseid ametiasutusi nii tehniliselt kui ka rahaliselt, et kodanikud tunneksid nende lepingute märgatavat soodsat mõju ja saaksid neist kasu lühikese aja jooksul;

  5.  peab tervitatavaks Gruusia, Moldova ja Ukraina jõupingutusi, et lähendada siseriiklikke õigusakte ELi normidega vastavalt assotsieerimislepingu ning põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingutega võetud kohustustele; rõhutab, et oluline on säilitada rahu ja jätkata reforme, ning ergutab asjaomaste riikide ametiasutusi kasutama täielikult ära olemasoleva ELi abi;

  6.  tunnustab sellega seoses tööd, mida on teinud ELi nõuandemissioon Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks, samuti Ukraina reformide toetamiseks mitmesuguste platvormide loomist ELi institutsioonide poolt, näiteks on komisjon moodustanud Ukraina toetusrühma ja Regioonide Komitee on hiljuti loonud Ukraina rakkerühma; nõuab sarnaste algatuste tegemist Gruusia ja Moldova jaoks; rõhutab, et vaja on teha tihedat koostööd ja vahetada tulemuslikult parimaid haldustavasid;

  7.  rõhutab, et kodanikuühiskonnal ja assotsieerimislepinguga ettenähtud asjaomastel kodanikuühiskonna platvormidel võib selles protsessis olla oma osa, eeskätt üldsuse teadlikkuse tõstmisel, lepingute rakendamise järelevalves ja asjaomaste vajalike reformide vastuvõtmisel; ergutab Gruusia, Moldova ja Ukraina ametivõime kaasama protsessi kodanikuühiskonna organisatsioone ja asjaomaseid sidusrühmi ning palub komisjonil panustada selleks piisavaid rahalisi vahendeid;

  8.  toonitab vajadust tervikliku teavituskampaania järele, mis oleks suunatud avalikkusele ja käsitleks assotsieerimislepingute eesmärke ja sisu ning otseseid ja konkreetseid kasutegureid, mida nende rakendamine annab kodanikele; rõhutab, et oluline on levitada objektiivset, sõltumatut ja erapooletut teavet ning suurendada ELi võimet astuda vastu valeinformatsioonile ning ELi ja Euroopa naabruspoliitika vastastele propagandakampaaniatele;

  9.  kordab oma seisukohta, et assotsieerimislepingud ei ole ELi ning Gruusia, Moldova ja Ukraina vaheliste suhete lõppeesmärk; juhib lisaks tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu lepingu artikli 49 kohaselt on Gruusial, Moldoval ja Ukrainal ELiga liitumise perspektiiv ning nad võivad taotleda Euroopa Liidu liikmeks saamist tingimusel, et nad täidavad Kopenhaageni kriteeriume ja peavad kinni demokraatia põhimõtetest, austavad põhivabadusi, inimõigusi ja vähemuste õigusi ning tagavad õigusriigi põhimõtete järgimise;

  10.  avaldab kindlat toetust Gruusia, Moldova ja Ukraina iseseisvusele ja territoriaalsele terviklikkusele rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning mõistab hukka Venemaa ekspansionistliku naaberriikide destabiliseerimise poliitika, mis on tekitanud pikaajalisi konflikte Abhaasias, Lõuna-Osseetias, Transnistrias ja Donbassis ning toonud kaasa Krimmi Autonoomse Vabariigi ebaseadusliku annekteerimise; kinnitab ühist kindlat seisukohta, et nende alade rahumeelne taasintegreerimine tuleks saavutada rahvusvahelise õiguse alusel;

  11.  peab tervitatavaks komisjoni 18. detsembri 2015. aasta soovitust anda Gruusiale ja Ukrainale viisavabadus; ergutab Ukraina ametiasutusi tagama korruptsioonivastase võitluse asutuste täieliku toimimise enne 2016. aasta aprilli ja on veendunud, et komisjoni soovitusele järgneb peagi nõukogu heakskiit ning Gruusia ja Ukraina kodanikud saavad nagu Moldova kodanikudki vabalt reisida;

  12.  rõhutab, et selline areng hõlbustab veelgi inimeste, sealhulgas praegu okupeeritud aladel elavate Gruusia, Moldova ja Ukraina kodanike kontakte, soodustab äri-, ühiskondlikke ja kultuurisidemeid ELi ning Gruusia ja Ukraina vahel ning näitab, et tihedamad sidemed ELiga toovad märgatavat kasu kõigile;

  13.  märgib, et ELil on vaja jääda ühtseks, rääkida Venemaaga ühel häälel ning hoida Ukraina, Gruusia ja Moldova küsimus ELi päevakorras esikohal; rõhutab, et võimalik suhete normaliseerimine Venemaaga ei tohi mingil juhul toimuda Ukraina, Gruusia ja Moldova arvelt; rõhutab uuesti, et idapartnerluse arengu eesmärk ei ole katkestada traditsioonilisi ajaloolisi ja majanduslikke sidemeid kõnesolevate riikide vahel; nõuab, et EL hoiduks ebavajalike pingete tekitamisest ja teeks kindlaks sobivad valdkonnad koostööks ja majandusintegratsiooniks Euraasia Majandusliiduga; rõhutab siiski, et selline koostöö peab olema kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjadega ja põhinema rahvusvahelistel standarditel ning riikide vabal ja sõltumatul otsusel selles osaleda;

  14.  tunneb heameelt Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise ning julgeoleku ja stabiilsuse esmatähtsaks pidamise üle; rõhutab, et oluline on diferentseeritud ja kohandatud lähenemisviis, mis põhineb asjaomaste riikide saavutustel ja eesmärkidel, ning et eeskätt on vaja luua innovatiivseid ja pandlikke vahendeid assotsieerimislepingu ning põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute rakendamise toetamiseks; kutsub ELi täitma aktiivsemat ja tõhusamat rolli Gruusiat, Moldovat ja Ukrainat mõjutavate konfliktide lahendamisel ning andma vajalikku abi, et hõlbustada Venemaa juhitud separatistide kontrollitavate alade taasintegreerimist;

  Ukraina

  15.  avaldab toetust kõigi Ukraina institutsioonide jõupingutustele, mis on tehtud juba toimunud reformide läbiviimisel, ja ergutab aktiivsemalt jätkama reforme, mida toetavad kindlalt ELi institutsioonid;

  16.  tervitab põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute ajutist kohaldamist alates 1. jaanuarist 2016; on rahul juba tehtud ettevalmistustööga; ergutab ELi ja Ukraina kaubandusasutusi tagama, et Ukraina majandusele avataks tegelikult uued turulepääsuvõimalused, toetades ja arendades samas sisenõudlust; peab kahetsusväärseks, et Venemaa Föderatsiooniga ei jõutud kokkuleppele pärast arvukaid läbirääkimisi erimeelsuste vähendamiseks Venemaa murede osas ja Venemaa ametivõimude otsuse osas peatada ühepoolselt SRÜ vabakaubandusleping, millega kehtestati alates 1. jaanuarist 2016 enamsoodustusrežiimi imporditollimaks Ukraina kaupadele; rõhutab, et teised Euraasia Majandusliidu liikmed ei järgnenud Venemaa otsusele, ja kutsub Venemaad võtma konstruktiivse hoiaku, et hoida ära uus kaubandussõda; ergutab ELi toetama Ukrainat selle praegustes ja tulevastes vaidlustes Venemaaga WTOs, võttes kolmanda osalise staatuse;

  17.  tunneb heameelt, et detsentraliseerimist käsitlevad põhiseaduse muudatused pandi hääletusele esimesel lugemisel; tuletab meelde, et Veneetsia komisjon on andnud soodsa hinnangu muudatusettepanekute eelnõule; rõhutab, et detsentraliseerimine on Ukraina valitsuse kõige tähtsam reform, millega moderniseeritakse riiki ja mille eesmärk on suurendada kohalike kogukondade võimu ja institutsioonide suutlikkust ning parandada kodanike huvides oluliselt haldust, muu hulgas maakorralduse, tervishoiu, hariduse ja sotsiaalkaitse valdkonnas; loodab, et Ukraina põhiseaduse muudatused võetakse Ukraina Ülemraadas teisel lugemisel vastu vajaliku häälteenamusega;

  18.  tunneb heameelt käimasoleva pühendunud töö üle põhiseaduse muutmisel, et reformida kohtusüsteemi ja kohtunike staatust, mis on väga vajalik, et võidelda korruptsiooni vastu; nõuab, et Ukraina ametivõimud jätkaksid muudatusettepanekute tegemist, võttes arvesse Veneetsia komisjoni arvamust; kutsub Ukrainat ratifitseerima Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti;

  19.  tunneb suurt muret sügavalt juurdunud korruptsiooni ja selle ulatuse pärast riigis ning tuletab meelde, et korruptsiooni likvideerimine oli väärikuse revolutsiooni peamine nõudmine; tunneb heameelt eeskätt Ukraina parlamendi astutud hiljutiste sammude üle kehtestada asjakohane institutsioonide raamistik võitluseks korruptsiooniga riigis, tehes seda kooskõlas 14. oktoobril 2014 vastu võetud põhjaliku korruptsioonivastaste õigusaktide paketiga, mis puudutab eeskätt riiklikku korruptsioonivastast bürood, korruptsiooni ennetamise riiklikku ametit ja korruptiivsel teel saadud tulu tagasinõudmise riiklikku ametit; väljendab ühtlasi heameelt hiljuti vastu võetud seaduse üle, mis käsitleb erakondade riiklikku rahastamist ja jõustub 1. juulil 2016, samuti riigihangete seaduse üle;

  20.  peab tervitatavaks ELi aktiivset toetust ja solidaarsust energeetika valdkonnas, mis võimaldas uuesti alustada Venemaa gaasitarneid 2015. ja 2016. aasta talveperioodil; kutsub liikmesriike üles kasutama täielikult ära Ukraina transiidipotentsiaali ja tihendama koostööd, et tagada energiatarned nii ELile kui ka Ukrainale, ja hoiduma Ukrainast mööduvate uute torujuhtmete rajamisest, eriti Nord Stream II projekti arendamisest Venemaa gaasitarneteks Euroopasse, mis võivad osutuda kahjulikuks ELi energiaallikate mitmekesistamise strateegia ja ELi õiguse seisukohast; tunneb heameelt alternatiivenergia arendamise seaduse, liikmesriikidega tehtava koostöö ja teiste meetmete üle, mille eesmärk on tagada Ukraina energiavarustuse mitmekesistamine ja energiajulgeolek;

  21.  peab kahetsusväärseks, et vaatamata Pariisi tippkohtumisel 2. oktoobril 2015 kokkulepitud meetmetele Normandia formaadi raames ja mõningatele esialgsetele edusammudele, ei suutnud pooled 31. detsembriks 2015 täies ulatuses rakendada Minski II kokkulepet; tunneb sügavat muret vähese aktiivsusega võitlustegevuse ja korduva relvarahu rikkumise pärast peamiselt separatistide poolt ning kutsub kõiki osalisi täitma oma kohustusi; kutsub Venemaad austama Ukraina, sealhulgas Krimmi territoriaalset terviklikkust ja iseseisvust ning rakendama viivitamata Minski kokkulepete seni täitmata sätteid, mis käsitlevad eeskätt võõrvägede ja palgasõdurite, samuti raskerelvastuse ja tankide väljaviimist, separatistide poolt ebaseaduslikult kinnipeetavate pantvangide vabastamist, OSCE erakorralisele vaatlusmissioonile juurdepääsu tagamist teatavate Donetski ja Luganski oblasti piirkonna kõikidele territooriumidele ning Vene Föderatsiooniga külgneva piiri kontrollimata osale, et hõlbustada selle üleandmist Ukraina piirivalveteenistusele; peab tervitatavaks otsust suurendada OSCE vaatlejate arvu;

  22.  ootab vabade ja õiglaste kohalike valimiste läbiviimist Ukraina erakondade osavõtul Donetski ja Luganski oblasti teatavates piirkondades vastavalt Ukraina õigusaktidele ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) standarditele ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo järelevalve all, nagu on ette nähtud Minski kokkulepetes, tehes seda kooskõlas Pariisi tippkohtumisel sõlmitud Normandia formaadi kokkuleppega;

  23.  toonitab asjaolu, et jätkuv konflikt on tekitanud Donbassi piirkonnas raske humanitaarolukorra ning et Ukraina ja rahvusvahelisi humanitaarorganisatsioone ei lasta Donetski ja Luganski oblasti okupeeritud piirkondadesse või takistavad Venemaa toetatavad võitlejad neil jätkuvalt abi andmist; nõuab, et humanitaarabi ja abitöötajad saaksid piirkonnale viivitamata juurdepääsu; on seisukohal, et humanitaarabi käsitlevaid õigusakte tuleks täiustada, et hõlbustada abi andmist; väljendab heameelt kõikide humanitaarküsimuste lahendamisele pühendunud Donbassi taastamise ameti loomise üle ning palub Ukraina valitsusel anda ametile vajalikud rahalised ja inimressursid; väljendab heameelt ELi humanitaar- ja rahalise abi üle, et aidata Ukrainal nende probleemidega toime tulla; väljendab sügavat muret enam kui 1,5 miljoni riigisisese põgeniku raskete humanitaartingimuste pärast ning nõuab, et nad saaksid turvaliselt oma kodukohta tagasi pöörduda; rõhutab asjaolu, et erilist tähelepanu tuleks pöörata lastele olukorra kergendamisele, sest nemad on kõige haavatavam rühm, kes selle konflikti tõttu kannatab; väljendab heameelt lastehalvatuse vastu vaktsineerimise uue üleriigilise kampaania esimese vooru üle;

  24.  väljendab heameelt otsuse üle pikendada ELi Venemaa vastu suunatud sanktsioone kuue kuu võrra ning rõhutab, et need meetmed peaksid kehtima, kuni Minski kokkulepete mõte ja säte on tulemuslikult ja täielikult ellu viidud ja kuni Ukraina territoriaalne terviklikkus on taastatud; tuletab meelde, et uute provokatsioonide või Ukraina olukorra edasise destabiliseerimise korral tuleks piiravaid meetmeid rangemaks muuta; on seisukohal, et ELi ja Venemaa koostöö taastamist võib näha ette tingimusel, et Venemaa austab Ukraina terviklikkust ja suveräänsust;

  25.  väljendab heameelt Hollandi ohutusnõukogu aruande avaldamise üle Malaysia Airlinesi lennu 17 (MH17) lennuki allatulistamise kohta, mille tõttu hukkus 298 süütut tsiviilisikut; toetab rahvusvahelise kriminaalkohtu loomist ning palub Venemaal teha rahvusvahelise kogukonnaga täielikult koostööd, et viia läbi kõikehõlmav ja erapooletu kriminaaluurimine ja tuua vastutavad isikud kohtu ette; taunib Venemaa Föderatsiooni otsust blokeerida ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon rahvusvahelise kohtu loomise kohta kõnealuse kuriteo uurimiseks;

  26.  nõuab kõikide pantvangide vabastamist, nagu on sätestatud Minski kokkulepetes, samuti Venemaa Föderatsioonis ebaseaduslikult kinnipeetavate Ukraina kodanike, teiste seas Nadija Savtšenko, Oleg Sentsovi, Oleksandr Koltšenko jt vabastamist;

  27.  väljendab sügavat muret inimõiguste ja eriti vähemuste õiguste olukorra halvenemise pärast annekteeritud Krimmis, mis eelkõige puudutab krimmitatarlaste ja kõigi Ukraina kodanike õigusi;

  28.  väljendab heameelt asjaolu üle, et rahvusvahelise vaatlusmissiooni andmetel toimusid 25. oktoobril 2015. aastal läbi viidud kohalikud valimised üldjoontes rahvusvaheliste standardite kohaselt; palub asjaosalistel käsitleda rahvusvahelise vaatlusmissiooni tuvastatud puudusi; rõhutab, et tähtis on parandada valimisi käsitlevaid õigusakte, kampaania rahastamise läbipaistvust ning kõikide poliitiliste jõudude vaba ja õiglast juurdepääsu meediale; rõhutab, et valimisseaduse reformi puhul on tähtis võtta arvesse rahvusvähemuste õigusi ja huve, nagu on märgitud Ukraina põhiseaduses;

  29.  väljendab muret Ukraina ametiasutuste otsuse pärast keelustada Ukraina Kommunistlik Partei ning palub neil täielikult austada sõna- ja ühinemisvabadust vastavalt ELi väärtustele ja standarditele;

  Gruusia

  30.  nõuab ELi erinõuniku Thomas Hammarbergi esitatud märgilise tähtsusega aruandes „Üleminekuprotsess Gruusias“ sisalduvate põhiseaduslikku ja õigusreformi ning inimõigusi käsitlevate soovituste täielikku elluviimist;

  31.  tuletab eelkõige meelde, et aruandes keskendutakse vajadusele tugevdada õigusriigi põhimõtet ning kehtestada tulemuslikud kontrolli- ja tasakaalustussüsteemid ja -mehhanismid, et eraldada riik parajasti võimul olevast poliitilisest blokist, arendades edasi tugevaid demokraatlikke institutsioone ja aruandekohustusega õiguskaitseasutusi (muu hulgas prokuratuuri), ning sellega seoses väljendab heameelt prokuratuuriseaduse hiljutiste muudatuste üle, mille eesmärk on prokuratuuri depolitiseerimine;

  32.  kinnitab taas, et kriminaaluurimised ja -kohtumenetlused peavad põhinema tõenditel, olema läbipaistvad, erapooletud ja poliitiliselt mõjutamata ning vastama nõuetekohase menetluse põhimõtetele ja need tuleb läbi viia nii, et järgitakse täielikult õiglase kohtumenetluse põhimõtteid, kooskõlas assotsieerimislepingus võetud kohustustega; rõhutab, et kohtueelne kinnipidamine on erandlik meede, mida tuleks kohaldada ainult pakiliste ja üheselt selgete asjaolude korral, ranges kooskõlas seadusega ja vältides igasugust kuritarvitamist; väljendab heameelt põhiseaduskohtu kinnituse üle, et sellise meetme maksimaalne kestus on üheksa kuud, ning tunnistab, et väärtusliku poliitilise opositsiooni olemasolu on väga tähtis tasakaalustatud ja küpse poliitilise süsteemi loomiseks, mille poole Gruusia püüdleb;

  33.  väljendab heameelt uue tööseadustiku vastuvõtmise üle ning nõuab, et see oleks täielikus kooskõlas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kehtestatud tööõiguste ja -standarditega, nagu on sätestatud põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu kaubanduse ja säästva arengu peatükis;

  34.  nõuab meediaomandi läbipaistvust käsitleva seaduse täielikku rakendamist, et edendada ja kindlustada meedia mitmekesisust ning tugevdada meedia õigust kajastada sündmusi sõltumatult ja objektiivselt; väljendab sellega seoses muret telekanaliga Rustavi2 seotud kohtuasja pärast ning rõhutab, et kohtuotsus ei tohiks kahjustada kanali toimetuse sõltumatust, nagu juhtus kahjuks parlamendi eelmise koosseisu ajal;

  35.  tunneb heameelt OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR) konstruktiivse rolli üle ja soovituste üle, mis ta esitas 9. detsembril 2014. aastal avaldatud Gruusia kohtuprotsesside järelevalve aruandes, ning rõhutab, et on äärmiselt oluline käsitleda aruandes nimetatud puudusi, et võidelda valikulise õigusemõistmise mulje vastu; väljendab sellega seoses heameelt kohtueelse kinnipidamise automaatse kohtuliku läbivaatamise üle, mis oli üks OSCE/ODIHRi peamisi soovitusi;

  36.  rõhutab, et meedia- ja sõnavabadus ning teabe mitmekesisus on demokraatliku ühiskonna alusväärtused, mida Gruusia on kohustunud assotsieerimislepingu ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu raames järgima; rõhutab, et meediaruumi monopoliseerimine toob paratamatult kaasa arvamuste paljususe kadumise ega jäta ruumi poliitiliseks konkurentsiks, ning palub ametiasutustel tagada jätkusuutlik ja mitmekesine meedia- ja teabemaastik;

  37.  tuletab meelde Veneetsia komisjoni 22. septembri 2015. aasta avaldust Gruusia põhiseaduskohtu kohtunikele avaldatud lubamatu surve kohta ning palub Gruusia valitsusel võtta asjakohased meetmed, muu hulgas piisavad meetmed kohtu liikmete ja nende perekondade kaitseks, uurida põhjalikult kõiki ähvardamise juhtumeid ning tuua süüdlased kohtu ette;

  38.  tuletab lisaks meelde OSCE/ODIHRi 2012. ja 2013. aasta oktoobri valimisvaatlusmissiooni (milles osales ka Euroopa Parlament) tähtsust ning nõuab valimiste reformikava kahepoolset vastuvõtmist, võttes arvesse põhimõttelist seisukohta, et valimistele eelneval aastal ei tohiks valimisseadusesse teha ühtegi olulist muudatust;

  39.  palub kõikidel pooltel võimaldada riigisisestel põgenikel pöörduda turvaliselt ja väärikalt tagasi oma alalisse elukohta Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia okupeeritud aladel ja kordab, et pealesunnitud demograafiline muutus on rahvusvahelise õiguse lubamatu rikkumine; tunnistab vajadust jätkata riigisiseste põgenike ja pagulaste abistamist ja nende olukorra parandamist ning väljendab heameelt ELi algatuste üle osaleda jätkuvalt aktiivselt vajaliku abi andmises;

  40.  palub, et Venemaa Föderatsioon täidaks 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkuleppe ja 8. septembri 2008. aasta rakendusmeetmetega võetud kohustused viia kõik oma sõjalised jõud välja ning võimaldada Euroopa Liidu vaatlusmissioonile täielikku juurdepääsu okupeeritud aladele; nõuab lisaks, et Venemaa kohustuks ka omalt poolt Gruusia vastu jõudu mitte kasutama ning võimaldaks kehtestada rahvusvahelise julgeolekukorralduse; palub Venemaal loobuda Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia Gruusiast eraldumise tunnustamisest ning lõpetada nende Gruusia piirkondade okupeerimine;

  41.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Gruusia astub samme paindliku ja pragmaatilise lähenemisviisi võtmiseks suhetes okupeeritud aladega; palub ELil samuti kaaluda suhete loomist eelkõige nende piirkondade kodanikuühiskonnaga; rõhutab sellega seoses ELi rahastatavate algatuste (nt usalduse suurendamise ja varajase reageerimise mehhanismi (COBERM)) lisaväärtust;

  42.  mõistab teravalt hukka hiljutised vandalismiaktid ja rünnakud peamise opositsioonierakonna mitmete kontorite vastu; nõuab nende juhtumite kiiret ja põhjalikku uurimist ning süüdlaste kohtu ette toomist;

  Moldova

  43.  väljendab sügavat muret jätkuva poliitilise kriisi pärast, kuhu riik langes pärast 2015. aasta juulis moodustatud ja riigi Euroopa-meelsust kinnitanud laiapõhjalise koalitsioonivalitsuse kukkumist;

  44.  on seisukohal, et see sügav kriis kahjustab Moldova väljavaateid saada ELi liikmeks, ning taunib asjaolu, et mõned poliitikud ja poliitilised jõud kasutavad Moldova inimeste siiraid Euroopa-püüdlusi omaenda hämarate eesmärkide ja mitteläbipaistva tegevuse varjamiseks, mille eesmärk on aeglustada reformide tempot;

  45.  väljendab muret Moldova rahandus- ja pangandussektori pärast, mis kujutab endast ohtu riigi stabiilsele majandusarengule; kordab asjaolu, et reformiprotsessi usaldusväärsuse suurendamiseks avalikkuse silmis peavad Moldova institutsioonid käsitlema pangandussektoris valitsevat olukorda, tagades uurimiste täieliku läbipaistvuse, kõikide varastatud likviidsete varade tagastamise ja vastutavate isikute kohtu alla andmise; rõhutab, et need meetmed on hädavajalikud selleks, et taastada usaldus Moldova pangandussektori vastu;

  46.  palub komisjonil sellega seoses jälgida teraselt jätkuvaid kohtulikke uurimisi ning pakkuda Moldova ametiasutustele vajaduse korral uurimiste teostamiseks ja lõpuleviimiseks oskusteadmisi ja abi;

  47.  rõhutab lisaks, et Moldova peab asuma uue hooga võitlusse korruptsiooni vastu, reformima kohtusüsteemi ning käsitlema valitsemise ja läbipaistvuse küsimust; kutsub seetõttu uut valitsust üles käsitlema neid probleeme absoluutse prioriteedina; loodab, et erakondade rahastamist käsitleva uue seaduse jõustumine aitab neid probleeme lahendada;

  48.  juhib tähelepanu sellele, kui suuri jõupingutusi ja ressursse on vaja, et lähendada Moldova õigusakte järk-järgult ELi õigustikule; väljendab seetõttu heameelt, et EL on viimastel aastatel märkimisväärselt suurendanud Moldova Vabariigile antavat abi: aastateks 2014–2017 on saadaval kuni 410 miljonit eurot ning võimalik saada lisavahendeid seoses demokraatia, õigusriigi ja põhivabaduste valdkonnas saavutatud edusammudega; rõhutab siiski, et ELi rahastamine peaks põhinema selgetel ja mõõdetavatel edusammudel asjaomastes valdkondades ning et projektide rakendamisel tuleks arvesse võtta läbipaistvuse, tõhususe ja usaldusväärse juhtimise põhimõtteid; väljendab lisaks heameelt liikmesriikide pakutava kahepoolse abi üle ning ergutab kõiki abiandjaid koordineerima abi kavandamist;

  49.  väljendab heameelt viisavabaduse eduka rakendamise ning energia valdkonna koostöös saavutatud edusammude üle; rõhutab vajadust vähendada energiasõltuvust Venemaast ning mitmekesistada tarneallikaid; palub Moldova parlamendil sellega seoses võtta kiiresti vastu kolmanda energiapaketiga kooskõlas olevad õigusaktid;

  50.  nõuab meediasektori terviklikku reformi ning meediaomandi täielikku läbipaistvust; väljendab sellega seoses muret praeguse oligopoli ja tegeliku konkurentsi puudumise pärast ning nõuab range seaduse vastuvõtmist huvide konflikti kohta;

  51.  väljendab lisaks heameelt Moldova osalemise üle üha suuremas arvus ELi programmides ning muudetud ühepoolsete kaubandussoodustuste määruse üle, mis aitab põllumajandustoodete impordikeeldude all oleval Moldoval suunata oma eksport ELi ja pakub seega kohest sotsiaalset ja majanduslikku abi, kuid on samal ajal ka reformiprotsessi ja vastavate jõupingutuste toetusmeede;

  52.  kutsub Chișinăud ja Tiraspoli üles rohkem pingutama, et leida 5+2 kõneluste raames Transnistria küsimusele tõhus lahendus ja astuda konkreetseid samme sealse elanikkonna elatise parandamiseks; ergutab läbirääkimiste osapooli leppima kokku uuendatud otsestes kõnelustes ning korraldama 5+2 kõneluste uus voor 2016. aasta jooksul;

  53.  väljendab heameelt parlamendi demokraatia toetamise ja valimiste koordineerimise rühma otsuse üle valida Moldova parlamentaarse suutlikkuse suurendamise valdkonnas prioriteetseks riigiks; rõhutab asjaolu, et asjaomases programmis tuleks keskenduda Moldova parlamendi võimekusele täita tulemuslikult oma rolli assotsieerimislepingu rakendamisel;

  54.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, Gruusia, Moldova ja Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile, Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile ning OSCE-le.