Menettely : 2015/3032(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0068/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0068/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 286kWORD 93k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.970v01-00
 
B8-0068/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta  (2015/3032(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta (2015/3032(RSP))  
B8-0068/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Georgiasta, Moldovasta ja Ukrainasta,

–  ottaa huomioon Kiovassa 4.–5. marraskuuta 2015 pidetyn EU:n ja Ukrainan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan toisen kokouksen loppulausuman ja suositukset,

–  ottaa huomioon Tbilisissä 3.–4. marraskuuta 2015 pidetyn EU:n ja Georgian parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan ensimmäisen kokouksen loppulausuman ja suositukset,

–  ottaa huomioon Brysselissä 21.–22. marraskuuta 2015 pidetyn EU:n ja Moldovan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan ensimmäisen kokouksen loppulausuman ja suositukset,

–  ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU:n ja Georgian, Moldovan ja Ukrainan väliset assosiaatiosopimukset muodostavat virstanpylvään näiden maiden matkalla kohti unionin jäsenyyttä;

B.  toteaa, että pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet ovat olennainen osa näitä sopimuksia ja että niillä pyritään syventämään entisestään taloudellisia suhteita EU:n kanssa, ja katsoo, että ne tarjoavat näille maille merkittävän tilaisuuden kehittyä kestävällä tavalla, edellyttäen, että kaikki lausekkeet pannaan täysimääräisesti täytäntöön ja maat saavat tarvitsemansa avun;

C.  toteaa, että 18. marraskuuta 2015 julkistetussa Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelussa pidettiin turvallisuutta ja vakautta lähivuosien kiireellisimpinä huolenaiheina ja haasteina;

D.  ottaa huomioon, että Georgia, Moldova ja Ukraina ovat kärsineet Venäjän federaation aiheuttamista pitkään jatkuneista konflikteista, joiden tarkoituksena on heikentää asianomaisten maiden suvereeniutta ja alueellista koskemattomuutta sekä väestön tahtoa päättää vapaasti omasta tulevaisuudestaan;

E.  toteaa, että hyvä hallintotapa, demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet pysyvät Euroopan naapuruuspolitiikan keskiössä ja että niissä on kyse perustavasta sitoumuksesta, jonka erityisesti EU:n kanssa assosiaatiosopimuksen allekirjoittaneet kolme maata antavat;

1.  tukee assosiaatiosopimuksiin ja pitkälle meneviin ja laaja-alaisiin vapaakauppa-alueisiin liitettyjä tavoitteita syventää merkittävästi Georgian, Moldovan ja Ukrainan sekä EU:n välisiä poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia suhteita; odottaa, että näiden sopimusten täysimääräinen täytäntöönpano saa aikaan konkreettisia parannuksia Georgian, Moldovan ja Ukrainan kansalaisten elämässä koulutuksen, työllisyyden ja oikeuden kaltaisilla aloilla ja lisää heidän elintasoaan ja turvallisuuttaan; kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, saattamaan päätökseen kolmen assosiaatiosopimuksen ratifiointiprosessi;

2.  korostaa erityisesti, että on tärkeää panna sopimuksen kaikki lausekkeet täytäntöön ja tehdä kaikki mahdollinen sen varmistamiseksi, että sopimukset voivat hyödyttää asianomaisten maiden koko väestöä;

3.  kiinnittää huomiota pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden osittaisesta tai valikoivasta täytäntöönpanosta mahdollisesti aiheutuviin kielteisiin sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin seurauksiin, ja kehottaakin asiasta vastaavia viranomaisia ryhtymään tarvittaviin toimiin mahdollisen sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän polkumyynnin ehkäisemiseksi; korostaa EU:n jäsenvaltioiden parlamenttien parhaiden käytäntöjen mukaisen parlamentaarisen valvonnan merkitystä assosiaatiosopimusten täytäntöönpanoprosessissa ja pitää myönteisenä, että kolme kyseistä parlamenttia ovat sopineet tukevansa toisiaan tässä suhteessa;

4.  korostaa, että komission olisi oltava keskeisessä asemassa assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpanon tukemisessa sekä asiaan liittyvien viranomaisten valvomisessa ja avustamisessa niin teknisesti kuin rahoituksen osalta, jotta kansalaiset voivat kokea näihin sopimuksiin liittyvät konkreettiset myönteiset vaikutukset ja edut jo lähitulevaisuudessa;

5.  suhtautuu myönteisesti Georgian, Moldovan ja Ukrainan toteuttamiin toimiin sen varmistamiseksi, että niiden kansallinen lainsäädäntö lähentyy EU:n normeja assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden mukaisten sitoumusten perusteella; korostaa, että on tärkeää pitää yllä uudistustahtia ja uudistusten suuntaa, ja kannustaa asianomaisten maiden viranomaisia hyödyntämään täysimääräisesti saatavilla oleva EU:n tuki;

6.  on tyytyväinen tässä suhteessa siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevan Euroopan unionin neuvontaoperaation toimintaan Ukrainassa sekä niihin erilaisiin foorumeihin, joita EU:n toimielimet ovat perustaneet Ukrainan uudistuspyrkimysten tukemiseksi, kuten komission Ukrainan tukiryhmä ja alueiden komitean hiljan perustama Ukraina-erityistyöryhmä; kehottaa käynnistämään vastaavat aloitteet Georgiaa ja Moldovaa varten; korostaa tarvetta tehdä tiivistä yhteistyötä ja vaihtaa tehokkaasti parhaita hallintokäytäntöjä;

7.  korostaa, että kansalaisyhteiskunnalla ja assosiaatiosopimusten mukaisilla kansalaisyhteiskunnan foorumeilla voi olla merkittävä rooli tässä prosessissa erityisesti siten, että ne lisäävät kansalaisten tietoisuutta sekä valvovat sopimusten täytäntöönpanoa ja tarvittavien asiaan liittyvien uudistusten hyväksymistä; kehottaa Georgian, Moldovan ja Ukrainan viranomaisia ottamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja kaikki asianomaiset sidosryhmät mukaan prosessiin, ja pyytää komissiota tukemaan tältä osin riittävien taloudellisten resurssien tarjoamista osallistumisen mahdollistamiseksi;

8.  korostaa, että tarvitaan yleisölle suunnattu kattava tiedotuskampanja, jossa käsitellään assosiaatiosopimuksen tavoitteita ja sisältöä sekä sopimuksen täytäntöönpanosta väestölle koituvia suoria ja konkreettisia etuja; korostaa objektiivisen, riippumattoman ja puolueettoman tiedon edistämisen merkitystä tässä yhteydessä, ja tähdentää, että on tärkeää lisätä EU:n valmiuksia vastata paikkansa pitämättömiin tietoihin ja propagandakampanjoihin, joissa esitetään väärää tietoa EU:sta ja Euroopan naapuruuspolitiikasta;

9.  muistuttaa kannastaan, jonka mukaan assosiaatiosopimukset eivät ole EU:n ja Georgian, Moldovan ja Ukrainan välisten suhteiden lopullinen tavoite; huomauttaa lisäksi, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla Georgia, Moldova ja Ukraina voivat halutessaan liittyä unioniin ja hakea unionin jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että ne noudattavat Kööpenhaminan kriteereitä ja demokratian periaatteita, kunnioittavat perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistavat oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen;

10.  antaa voimakkaan tukensa Georgian, Moldovan ja Ukrainan suvereeniudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle niiden kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisäpuolella, ja tuomitsee naapurimaiden horjuttamiseen tähtäävän Venäjän laajentumispolitiikan, joka on johtanut Abhasian, Etelä-Ossetian, Transnistrian ja Donbassin alueen pitkään jatkuneisiin konflikteihin sekä Krimin autonomisen tasavallan laittomaan liittämiseen; vahvistaa yhteisen päättäväisyytensä sen suhteen, että nämä alueet olisi palautettava rauhanomaisesti kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaisesti;

11.  on tyytyväinen komission 18. joulukuuta 2015 antamaan suositukseen, jossa puolletaan viisumivapauden myöntämistä Georgialle ja Ukrainalle; kehottaa Ukrainan viranomaisia varmistamaan, että korruptionvastaiset elimet tekevät tinkimätöntä yhteistyötä vuoden 2016 huhtikuuhun mennessä, ja on luottavainen sen suhteen, että neuvosto hyväksyy ripeästi komission suosituksen, jotta Georgian ja Ukrainan kansalaiset voivat Moldovan kansalaisten tavoin matkustaa vapaasti EU:hun;

12.  korostaa, että tällainen kehityskulku helpottaisi entisestään ihmisten välistä yhteydenpitoa, myös yhteydenpitoa tällä hetkellä Georgian, Moldovan ja Ukrainan miehitetyillä alueilla asuviin kansalaisiin, ja että se lujittaisi myös liike-, sosiaalisia ja kulttuurisuhteita EU:n sekä Georgian ja Ukrainan välillä ja osoittaisi, että läheisemmät suhteet EU:n kanssa todellakin tuovat konkreettisia etuja kaikille;

13.  korostaa, että EU:n on pysyttävä yhtenäisenä ja puhuttava yhdellä äänellä Venäjän kanssa sekä pidettävä Georgia, Moldova ja Ukraina asialistansa kärjessä; korostaa, että kun aikanaan suhteet Venäjään normalisoidaan, se ei saa tapahtua millään tavalla Ukrainan, Georgian ja Moldovan kustannuksella; painottaa jälleen kerran, että itäisen kumppanuuden kehittämisellä ei pyritä vahingoittamaan asianomaisten maiden perinteisiä historiallisia ja taloudellisia suhteita; kehottaa painokkaasti EU:ta välttämään turhien jännitteiden luomista ja määrittämään yhteensopivia yhteistyöaloja ja taloudellisen yhdentymisen aloja Euraasian talousunionin kanssa; painottaa kuitenkin, että tällaisen yhteistyön on oltava Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaista ja perustuttava kansainvälisiin normeihin ja sen kunnioittamiseen, että valtiot voivat vapaasti ja itsemääräämisoikeuteen perustuen päättää osallistumisestaan;

14.  pitää myönteisenä Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelua, jossa etusijalle asetettiin turvallisuus ja vakaus; korostaa asianomaisten maiden ansioihin ja tavoitteisiin perustuvan eriytetyn ja räätälöidyn lähestymistavan merkitystä sekä erityisesti tarvetta luoda innovatiivisia ja joustavia välineitä assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpanon tukemiseksi; kehottaa EU:ta osallistumaan aktiivisemmin ja tehokkaammin Georgiaa, Moldovaa ja Ukrainaa koskevien konfliktien ratkaisemiseen sekä tarjoamaan välttämätöntä tukea Venäjän johtamien separatistien hallussa olevien alueiden palauttamisen helpottamiseksi;

Ukraina

15.  ilmaisee tukensa kaikkien ukrainalaisten instituutioiden ponnisteluille jo käynnistettyjen uudistusten yhteydessä ja kannustaa niitä lähtemään entistäkin merkittävämpien uudistusten tielle EU:n toimielinten voimakkaan tuen turvin;

16.  pitää myönteisenä pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen alustavaa soveltamista 1. tammikuuta 2016 alkaen; on tyytyväinen jo tehtyyn valmistelutyöhön; kannustaa EU:n ja Ukrainan kauppaviranomaisia varmistamaan, että uudet markkinoillepääsymahdollisuudet luodaan tosiasiallisesti hyödyttämään Ukrainan taloutta samalla kun tuetaan ja kehitetään sisäistä kysyntää; pitää valitettavana, että Venäjän federaation kanssa ei päästy sopimukseen, sillä useiden keskusteluiden jälkeenkään ei saatu ratkaistua erimielisyyksiä, jotka liittyivät Venäjän huolenaiheisiin ja Venäjän viranomaisten päätökseen keskeyttää yksipuolisesti IVY:n vapaakauppasopimuksen (jonka mukaisesti Ukrainasta tuotuihin tavaroihin sovelletaan suosituimmuustullia) soveltaminen 1. tammikuuta 2016 alkaen; korostaa, että Euraasian talousunionin muut jäsenet eivät seuranneet Venäjän esimerkkiä, ja kehottaa Venäjän johtoa omaksumaan rakentavan asenteen, jotta vältetään uusi kauppasota; kehottaa EU:ta tukemaan Ukrainaa sen nykyisissä ja tulevissa, WTO:ssa käynnistetyissä kiistoissa Venäjän kanssa pyytämällä kolmannen osapuolen asemaa;

17.  pitää myönteisenä hajauttamiseen liittyviä perustuslaillisia muutoksia koskevaa ensimmäisen käsittelyn äänestystulosta; palauttaa mieliin, että Venetsian komissio antoi muutosesityksistä myönteisen lausunnon; korostaa, että hajauttamisessa on kyse Ukrainan hallituksen keskeisestä, maan nykyaikaistamiseen tähtäävästä uudistuksesta, jolla on tarkoitus lujittaa paikallisten yhteisöjen toimivaltuuksia ja institutionaalisia valmiuksia sekä parantaa merkittävästi muun muassa maankäyttöä, terveydenhuoltoa, koulutusta ja sosiaaliturvaa koskevaa hallintoa kansalaisten edun vuoksi; odottaa, että Ukrainan perustuslakia koskevat muutokset hyväksytään Ukrainan parlamentin toisessa käsittelyssä tarvittavan enemmistön äänin;

18.  suhtautuu myönteisesti meneillään olevaan määrätietoiseen työhön perustuslain muuttamiseksi oikeuslaitoksen ja tuomareiden aseman uudistamisen osalta, mikä on keskeisen tärkeää korruption torjumisen kannalta; kehottaa Ukrainan viranomaisia viemään näitä muutoksia eteenpäin Venetsian komission antama lausunto huomioon ottaen; kehottaa Ukrainaa ratifioimaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön;

19.  ilmaisee vakavan huolensa syvään juurtuneen korruption määrästä maassa, ja muistuttaa, että korruption kitkeminen oli yksi Ukrainan vuoden 2014 vallankumouksen päävaatimuksista; on tyytyväinen viimeaikaisiin erityisesti Ukrainan parlamentin toteuttamiin toimiin asianmukaisen institutionaalisen kehyksen luomiseksi maassa esiintyvän korruption torjumiseksi 14. lokakuuta 2014 hyväksytyn kattavan korruptionvastaisen lakipaketin mukaisesti; toteaa, että edellä mainittu kehys koostuu ennen muuta kansallisesta korruption torjuntavirastosta, kansallisesta korruption ehkäisyvirastosta sekä korruptiolla saadun hyödyn palauttamisesta vastaavasta kansallisesta virastosta; on tyytyväinen myös hiljan hyväksyttyyn, 1. heinäkuuta 2016 voimaan tulevaan poliittisten puolueiden julkista rahoitusta koskevaan lakiin, sekä julkisia hankintoja koskevaan lakiin;

20.  pitää myönteisenä EU:n energia-alalla osoittamaa aktiivista tukeen ja solidaarisuutta, joiden ansiosta Venäjän kaasutoimitukset Ukrainaan voitiin käynnistää uudelleen talvikaudella 2015–2016; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään Ukrainan siirtokapasiteetin täysimääräisesti ja lujittamaan yhteistyötä niin EU:n kuin Ukrainan energiatoimitusten varmistamiseksi sekä pidättäytymään uusien, Ukrainan kiertävien kaasuputkien rakentamisesta; toteaa, että tämä tarkoittaa erityisesti kehitteillä olevaa, Venäjän kaasun kuljettamista Eurooppaan koskevaa Nord Stream II -hanketta, joka saattaa osoittautua ongelmalliseksi energialähteiden monipuolistamista koskevan EU:n strategian sekä EU:n lainsäädännön kannalta; suhtautuu myönteisesti vaihtoehtoisten energialähteiden kehittämistä koskevaan lakiin ja yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa sekä muihin toimiin, joilla on tarkoitus varmistaa Ukrainan energiahuollon monipuolistuminen ja toimitusvarmuus;

21.  pitää valitettavana, että huolimatta Pariisin huippukokouksessa 2. lokakuuta 2015 niin kutsutulla Normandian kokoonpanolla sovituista toimista ja eräistä alkuvaiheessa oikeaan suuntaan otetuista askelista osapuolet eivät kyenneet panemaan Minsk II -sopimusta täysimääräisesti täytäntöön 31. joulukuuta 2015 mennessä; ilmaisee vakavan huolensa matalan intensiteetin taistelutoimista ja siitä, että pääasiassa separatistien joukot rikkovat toistuvasti tulitaukoa, ja vaatii kaikkia osapuolia pitämään kiinni sitoumuksistaan; kehottaa Venäjää kunnioittamaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereeniutta, Krimi mukaan luettuna, sekä panemaan viipymättä täytäntöön toistaiseksi toteuttamatta jääneet Minskin sopimusten määräykset, erityisesti ne, jotka koskevat ulkomaisten joukkojen ja palkkasotilaiden sekä raskaiden aseiden ja tankkien pois vetämistä, separatistien laittomasti vankina pitämien panttivankien vapauttamista sekä Etyjin erityistarkkailuoperaation päästämistä Donetskin ja Luhanskin alueiden tiettyjen seutujen koko alueelle ja Venäjän federaation vastaisen rajan valvomattomalle osalle, jotta edesautetaan sen siirtämistä Ukrainan rajavartiolaitoksen valvontaan; on tyytyväinen päätökseen kasvattaa Etyjin tarkkailijoiden määrää;

22.  odottaa toiveikkaana tietyillä Donetskin ja Luhanskin alueilla pidettäviä, Ukrainan lainsäädännön ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) normien mukaisia vapaita ja rehellisiä paikallisvaaleja, joihin osallistuu ukrainalaisia poliittisia puolueita ja joita Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston tarkkailijat seuraavat Minskin sopimusten ja Pariisin huippukokouksessa ”Normandian” kokoonpanolla tehdyn sopimuksen mukaisesti;

23.  korostaa, että konfliktin jatkuminen on aiheuttanut vakavan humanitaarisen tilanteen Donbassissa ja että ukrainalaisilta ja kansainvälisiltä humanitaarisilta järjestöiltä on kielletty pääsy Donetskin ja Luhanskin alueiden miehitettyihin osiin, tai että Venäjän tukemat taistelijat estävät järjestöjä edelleen toimittamasta apua; vaatii päästämään humanitaarisen avun toimittajat ja avustustyöntekijät viipymättä alueille; katsoo, että humanitaarista apua koskevaa lainsäädäntöä olisi parannettava avustustoimien helpottamiseksi; pitää myönteisenä kaikenlaisten humanitaaristen ongelmien käsittelemiseen keskittyvän Donbassin palautusviraston perustamista, ja kehottaa Ukrainan hallitusta osoittamaan virastolle sen tarvitsemat taloudelliset ja henkilöresurssit; on tyytyväinen EU:n antamaan humanitaariseen ja taloudelliseen apuun, jonka turvin Ukraina pyrkii selviämään tästä haasteesta; on hyvin huolestunut yli 1,5 miljoonan maan sisäisen pakolaisen haastavista humanitaarisista oloista, ja kehottaa huolehtimaan heidän turvallisesta paluustaan kotiseuduilleen; korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota avun toimittamiseen lapsille, jotka muodostavat tässä konfliktissa kaikkein heikoimmassa asemassa olevan ryhmän; iloitsee uuden koko maan kattavan poliorokotuskampanjan ensimmäisestä kierroksesta;

24.  pitää myönteisenä päätöstä pidentää kuudella kuukaudella EU:n Venäjälle asettamia pakotteita, ja korostaa, että nämä toimet olisi pidettävä voimassa siihen saakka, kunnes Minskin sopimusten henki ja kirjain on pantu tosiasiallisesti ja täysimääräisesti täytäntöön ja kunnes Ukrainan alueellinen koskemattomuus on palautettu; muistuttaa, että mikäli Ukrainaa provosoidaan tai tilannetta horjutetaan entisestään, näitä rajoittavia toimenpiteitä olisi vieläpä kiristettävä; katsoo, että EU:n ja Venäjän välisen yhteistyön käynnistämistä uudelleen olisi harkittava sillä edellytyksellä, että Venäjä kunnioittaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereeniutta;

25.  pitää myönteisenä 298 viattoman siviilin kuoleman aiheuttanutta Malaysia Airlines ‑yhtiön lennon 17 pudottamista tarkastelleen Alankomaiden tutkintalautakunnan raportin julkistamista; kannattaa kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamista, ja kehottaa Venäjän federaatiota tekemään tiivistä yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa perusteellisen ja riippumattoman rikostutkinnan toteuttamiseksi ja syyllisten saamiseksi oikeuden eteen; pitää hyvin valitettavana Venäjän federaation päätöstä estää YK:n turvallisuusneuvostoa antamasta päätöslauselmaa kansainvälisen tuomioistuimen perustamisesta tämän rikoksen tutkimiseksi;

26.  vaatii vapauttamaan Minskin sopimusten mukaisesti kaikki panttivangit sekä Venäjän federaatiossa laittomasti vangittuina olevat Ukrainan kansalaiset, muun muassa Nadija Savtšenkon, Oleg Sentsovin ja Aleksandr Koltšenkon;

27.  ilmaisee vakavan huolensa ihmisoikeustilanteen heikentymisestä Venäjään liitetyllä Krimin niemimaalla, etenkin kun on kyse vähemmistöjen, erityisesti Krimin tataarien, oikeuksista, sekä kaikkien Ukrainan kansalaisten oikeuksista;

28.  on tyytyväinen, että kansainvälisen tarkkailuvaltuuskunnan mukaan 25. lokakuuta 2015 pidetyt paikallisvaalit toteutettiin pääosin kansainvälisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti; kehottaa kaikkia asiaan liittyviä toimijoita korjaamaan kansainvälisen tarkkailuvaltuuskunnan havaitsemat puutteet; korostaa, että on tärkeää parantaa vaalilainsäädäntöä, kampanjarahoituksen avoimuutta sekä kaikkien poliittisten voimien mahdollisuuksia käyttää tiedotusvälineiden palveluja vapaasti ja rehellisesti; korostaa, että vaalilainsäädännön uudistamisen yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon Ukrainan perustuslakiin kirjatut kansallisten vähemmistöjen oikeudet ja edut;

29.  on huolestunut Ukrainan viranomaisten päätöksestä kieltää Ukrainan kommunistinen puolue, ja kehottaakin viranomaisia noudattamaan tinkimättä ilmaisun- ja yhdistymisvapautta EU:n arvojen ja normien mukaisesti;

Georgia

30.  kehottaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön suositukset, jotka on kirjattu EU:n erityisneuvonantajan Thomas Hammarbergin laatimaan käänteentekevään perustuslaillisia ja oikeudellisia uudistuksia ja ihmisoikeuksia käsittelevään raporttiin ”Georgia in Transition”;

31.  muistuttaa, että raportissa painotettiin erityisesti tarvetta vahvistaa oikeusvaltiota ja ottaa käyttöön tehokkaita keskinäisen valvonnan järjestelmiä ja mekanismeja, joilla valtio erotetaan kulloinkin vallassa olevasta poliittisesta ryhmittymästä kehittämällä entistä vankempia demokraattisia instituutioita ja vastuuvelvollisia lainvalvontaviranomaisia, kuten syyttäjänvirasto, ja pitää tältä osin myönteisenä ensimmäisenä vaiheena syyttäjälaitosta koskevaan lakiin hiljan esitettyjä tarkistuksia, joilla pyritään irrottamaan syyttäjänvirasto poliittisesta vaikutusvallasta;

32.  toteaa, että rikostutkintojen ja -syytteiden on perustuttava näyttöön ja niiden on oltava avoimia, riippumattomia ja vailla poliittisia tarkoitusperiä, niissä on noudatettava oikeudenmukaisen menettelyn periaatteita ja ne on saatettava päätökseen noudattaen tinkimättä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita assosiaatiosopimuksessa vahvistettujen sitoumusten mukaisesti; korostaa, että tutkintavankeuteen määrääminen on poikkeuksellinen toimenpide, jota olisi sovellettava ainoastaan kiireellisissä ja kiistattomissa tapauksissa ehdottomasti lainsäädännön mukaisesti ja väärinkäyttöä välttäen; on tyytyväinen perustuslakituomioistuimen ratkaisuun, jossa vahvistetaan, että kyseisen toimenpiteen kesto on rajoitettu yhdeksään kuukauteen, ja toteaa, että merkittävän poliittisen opposition olemassaolo on olennaisen tärkeää pyrittäessä luomaan Georgian tavoittelema tasapuolinen ja kypsä poliittinen järjestelmä;

33.  pitää myönteisenä uuden työlainsäädännön hyväksymistä ja kehottaa huolehtimaan sen täysimääräisestä yhdenmukaisuudesta Kansainvälisen työjärjestön vahvistamien työoikeuksien ja -normien kanssa, kuten pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa määrätään;

34.  kehottaa panemaan tiedotusvälineiden omistuksen avoimuutta koskevan lain täysimääräisesti täytäntöön, jotta edistetään tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja taataan se ja jotta lujitetaan entisestään tiedotusvälineiden oikeutta riippumattomaan ja objektiiviseen uutisointiin; ilmaisee tältä osin huolensa Rustavi2 TV -yhtiötä koskevan oikeusjutun johdosta, ja korostaa, että oli tuomioistuimen ratkaisu mikä tahansa, sillä ei saisi heikentää kanavan toimituksellista riippumattomuutta, kuten valitettavasti tapahtui edellisellä vaalikaudella;

35.  on tyytyväinen Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston rakentavaan rooliin ja sen 9. joulukuuta 2014 julkaisemassa Georgian oikeudenkäyntien tarkkailuraportissa esitettyihin suosituksiin, ja korostaa, että raportissa yksilöityjen puutteiden korjaaminen on keskeisen tärkeää valikoivan oikeudenkäytön vaikutelman torjumiseksi; iloitsee siksi tutkintavankeuden automaattisen oikeudellisen uudelleentarkastelun käyttöönotosta, joka oli yksi Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston tärkeimmistä suosituksista;

36.  painottaa, että tiedotusvälineiden vapaus, ilmaisunvapaus ja viestinnän moniarvoisuus ovat demokraattisen yhteiskunnan perusarvoja, joihin Georgia on sitoutunut assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen puitteissa; tähdentää, että joukkoviestintäalueen monopolisointi johtaa väistämättä mielipiteiden kirjon kaventumiseen eikä jätä mahdollisuuksia poliittiselle kilpailulle, ja kehottaa viranomaisia varmistamaan tiedotusvälineiden ja niistä saatavien tietojen kestävyyden ja moniarvoisuuden;

37.  palauttaa mieliin Venetsian komission 22. syyskuuta 2015 antaman lausunnon Georgian perustuslakituomioistuimen tuomareihin kohdistetusta sopimattomasta painostuksesta, ja kehottaa Georgian hallitusta ryhtymään asianmukaisiin toimiin, myös toteuttamaan riittäviä toimenpiteitä tuomioistuinten jäsenten ja heidän perheenjäsentensä suojelemiseksi, tutkimaan perusteellisesti kaikki pelottelutapaukset ja saattamaan syylliset oikeuden eteen;

38.  palauttaa mieliin myös Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston vuosien 2012 ja 2013 lokakuussa suorittamien vaalitarkkailutehtävien (joihin myös Euroopan parlamentti osallistui) merkityksen, ja kehottaa molempia puolueita hyväksymään vaalilainsäädännön uudistamista koskevan etenemissuunnitelman, jossa otetaan huomioon periaatteellinen kanta, jonka mukaan vaalilainsäädäntöön ei pitäisi tehdä merkittäviä muutoksia vaalia edeltävän vuoden aikana;

39.  kehottaa kaikkia osapuolia sallimaan maan sisäisten pakolaisten turvallisen ja ihmisarvoisen paluun pysyville asuinseuduilleen Abhasian ja Tskhinvalin/Etelä-Ossetian miehitetyillä alueilla, ja toteaa jälleen, että pakotetuissa väestörakenteen muutoksissa on kyse kansainvälisen oikeuden rikkomisesta, jota on mahdoton hyväksyä; toteaa, että maan sisäisten pakolaisten ja muiden pakolaisten tilanteen parantaminen edellyttää avun jatkamista, ja pitää myönteisinä EU:n aloitteita, joilla se pyrkii pitämään yllä aktiivista rooliaan välttämättömän avun antajana;

40.  kehottaa Venäjän federaatiota noudattamaan 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen mukaisia velvoitteitaan sekä 8. syyskuuta 2008 sovittuja täytäntöönpanotoimia, joiden mukaisesti sen on vedettävä pois kaikki sotilaalliset joukkonsa ja sallittava Euroopan unionin tarkkailuoperaation (EUMM) esteetön pääsy miehitetyille alueille; kehottaa lisäksi Venäjää sitoutumaan vastavuoroisesti olemaan käyttämättä voimaa Georgiaa vastaan ja sallimaan kansainvälisten turvallisuusjärjestelyjen käyttöönoton; kehottaa Venäjää perumaan Georgiasta erilleen joutuneiden alueiden (Abhasia ja Tskhinvalin alue/Etelä-Ossetia) tunnustamisen ja lopettamaan näiden Georgialle kuuluvien alueiden miehittämisen;

41.  pitää myönteisenä, että Georgia on ryhtynyt toimiin joustavan ja pragmaattisen lähestymistavan soveltamiseksi kanssakäymiseensä miehitettyjen alueidensa kanssa; kehottaa EU:ta puolestaan harkitsemaan yhteyden ottamista kansalaisyhteiskuntaan tarjotakseen yhteistyötä erityisesti edellä mainituilla alueilla; korostaa tässä yhteydessä luottamusta lisäävän varhaisvaiheen mekanismin kaltaisten EU:n rahoittamien aloitteiden tarjoamaa lisäarvoa;

42.  tuomitsee ehdottomasti viimeaikaiset pääoppositiopuolueen lukuisiin toimistoihin kohdistetut ilkivallanteot ja hyökkäykset; vaatii tutkimaan tapaukset viipymättä ja perusteellisesti ja saattamaan syylliset oikeuden eteen;

Moldova

43.  ilmaisee syvän huolensa edelleen jatkuvasta maata ravisuttavasta poliittisesta kriisistä, joka syntyi heinäkuussa 2015 muodostetun ja maan Eurooppa-myönteisen kurssin vahvistaneeseen laajaan koalitioon tukeutuneen hallituksen kaaduttua;

44.  katsoo, että tämä syvä kriisi heikentää Moldovan jäsenyysnäkymiä, ja pitää valitettavana, että eräät poliitikot ja poliittiset voimat käyttävät hyväkseen Moldovan kansan aitoja eurooppalaisia pyrkimyksiä peittääkseen omat salaiset tavoitteensa ja hämärät käytäntönsä, joilla ne pyrkivät jarruttamaan uudistustahtia;

45.  on huolestunut Moldovan rahoitus- ja pankkialasta, joka muodostaa riskin maan talouden vakaalle kehitykselle; toteaa jälleen, että uudistusprosessin julkisen uskottavuuden lisäämiseksi Moldovan instituuttien on puututtava pankkialan nykyiseen tilanteeseen varmistamalla tiedustelujen täysi avoimuus ja kaikkien anastettujen likvidien varojen palauttaminen sekä saattamalla vastuussa olleet henkilöt oikeuden eteen; korostaa, että nämä toimenpiteet ovat ehdottoman keskeisiä luottamuksen palauttamiseksi Moldovan pankkialaan;

46.  kehottaakin komissiota seuraamaan meneillään olevaa esitutkintaa tiiviisti sekä tarjoamaan tarvittaessa Moldovan viranomaisille tutkinnan toteuttamiseen ja loppuun saattamiseen tarvittavaa asiantuntemusta ja apua;

47.  korostaa myös, että Moldovan on paneuduttava entistä tarmokkaammin korruption torjuntaan, oikeuslaitoksen uudistamiseen sekä hallintoa ja avoimuutta koskevaan kysymykseen; kehottaa näin ollen uutta hallitusta pitämään näiden ongelmien ratkaisemista ehdottomana painopisteenä; toivoo, että uuden puoluerahoituslain voimaantulo voi myötävaikuttaa tämän tavoitteen saavuttamiseen;

48.  kiinnittää huomiota pyrkimyksiin lähentää Moldovan lainsäädäntö vaiheittain unionin säännöstöön sekä tämän edellyttämien resurssien määrään; on tästä syystä tyytyväinen EU:n Moldovan tasavallalle myöntämän tuen merkittävään kasvuun viime vuosina, ja panee merkille, että tukea on varattu vuosille 2014–2017 enintään 410 miljoonaa euroa ja että rahoitusta voidaan myöntää tätäkin enemmän, mikäli demokratian, oikeusvaltion ja perusvapauksien aloilla saavutetaan edistystä; korostaa kuitenkin, että EU:n rahoituksen olisi perustuttava kyseisillä aloilla saavutettuun konkreettiseen ja mitattavissa olevaan edistykseen ja että hankkeiden täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon avoimuuden, tehokkuuden ja moitteettoman hallinnon periaatteet; pitää tervetulleena myös jäsenvaltioiden antamaa kahdenvälistä apua, ja kehottaa kaikkia avunantajia koordinoimaan apunsa suunnittelun;

49.  on tyytyväinen viisumivapausjärjestelyn menestyksekkääseen täytäntöönpanoon sekä energia-alan yhteistyössä saavutettuun edistykseen; korostaa tarvetta vähentää riippuvuutta Venäjältä tuodusta energiasta ja monipuolistaa energialähteitä; kehottaa tässä yhteydessä Moldovan parlamenttia hyväksymään viipymättä kolmannen energiapaketin mukaisen lainsäädännön;

50.  kehottaa uudistamaan media-alan perusteellisesti ja noudattamaan ehdotonta avoimuutta tiedotusvälineiden omistajuuden suhteen; pitää tältä osin huolestuttavana nykyisten oligopolien asemaa ja aidon kilpailun puuttumista, ja kehottaa hyväksymään ankaran eturistiriitoja koskevan lain;

51.  on myös tyytyväinen Moldovan osallistumiseen yhä useampaan EU:n ohjelmaan sekä tarkistettuun yksipuolisia kauppaetuuksia koskevaan asetukseen, jolla helpotetaan Moldovan – jonka maataloustuotteisiin sovelletaan tuontikieltoja – pyrkimyksiä suunnata vientimarkkinansa uudelleen EU:hun ja jolla siten tarjotaan välitöntä sosiaalista ja taloudellista helpotusta ja tuetaan samalla uudistusprosessia ja -pyrkimyksiä;

52.  kehottaa Chisinauta ja Tiraspolia tehostamaan ponnistelujaan tehokkaan ratkaisun löytämiseksi Transnistrian kysymykseen 5+2 -ryhmän keskusteluiden puitteissa ja ryhtymään konkreettisiin toimiin alueen väestön elinolojen parantamiseksi; kannustaa neuvotteluosapuolia sopimaan uudesta suorasta vuoropuhelusta ja kutsumaan koolle 5+2 -ryhmän uuden neuvottelukierroksen vuoden 2016 aikana;

53.  on tyytyväinen Euroopan parlamentin demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän päätökseen valita Moldova parlamentaaristen valmiuksien kehittämisen painopistemaaksi; korostaa, että asianomaisessa ohjelmassa olisi keskityttävä Moldovan parlamentin valmiuteen hoitaa tehokkaasti assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät tehtävänsä;

54.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, Georgian, Moldovan ja Ukrainan presidenteille, hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Etyjille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0272.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö