Eljárás : 2015/3032(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0068/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0068/2016

Viták :

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0018

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 305kWORD 123k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.970v01-00
 
B8-0068/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodások/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról (2015/3032(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson, Igor Šoltes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodások/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról (2015/3032(RSP))  
B8-0068/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a grúziai, moldovai és ukrajnai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottság 2015. november 4–5-én, Kijevben tartott második ülésén kiadott zárónyilatkozatára és ajánlásaira,

–  tekintettel az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottság 2015. november 3–4-én, Tbilisziben tartott első ülésén kiadott zárónyilatkozatára és ajánlásaira,

–  tekintettel az EU–Moldova Parlamenti Társulási Bizottság 2015. szeptember 21–22-én, Brüsszelben tartott első ülésén kiadott zárónyilatkozatára és ajánlásaira,

–  tekintettel az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról szóló, 2015. július 9-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az EU és Grúzia, Moldova, valamint Ukrajna közötti társulási megállapodás fordulópontot jelent az ezen országok európai integrációja felé vezető úton;

B.  mivel a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek szerves részét képezik ezeknek a megállapodásoknak, céljuk az EU-val fenntartott gazdasági kapcsolatok további elmélyítése, és fontos lehetőséget jelentenek az említett országok fenntartható fejlődése szempontjából, feltéve, hogy teljes mértékben végrehajtják valamennyi rendelkezést, és biztosítják a szükséges támogatást;

C.  mivel a 2015. november 18-án közzétett felülvizsgált európai szomszédságpolitika a biztonságot és a stabilitást határozta meg az elkövetkező évek legsürgősebb feladataként és kihívásaként;

D.  mivel Grúziát, Moldovát és Ukrajnát az Oroszországi Föderáció által szított elhúzódó konfliktusok sújtják, amelyek célja az érintett országok szuverenitásának és területi integritásának, valamint annak aláásása, hogy népeik szabadon határozhassák meg jövőjüket;

E.  mivel a jó kormányzás, a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok továbbra is az európai szomszédságpolitika középpontjában állnak, és kifejezik az Európai Unióval társulási megállapodást kötött három ország alapvető elkötelezettségét;

1.  támogatja a társulási megállapodások és a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek azon célját, hogy jelentős mértékben mélyítsék el a Grúzia, Moldova, Ukrajna és az Európai Unió közötti politikai, társadalmi és gazdasági kapcsolatokat; reméli, hogy teljes körűen végrehajtják a megállapodásokat annak érdekében, hogy azok Grúzia, Moldova és Ukrajna polgárai életének kézzelfogható javulását eredményezzék, például az oktatás, a foglalkoztatás és az igazságszolgáltatás területén, valamint hogy növeljék a polgárok életszínvonalát és biztonságát; felszólítja azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy fejezzék be a három társulási megállapodásra vonatkozó megerősítési folyamatot;

2.  hangsúlyozza különösen annak fontosságát, hogy hajtsák végre a megállapodás valamennyi rendelkezését, és hogy tegyenek meg minden erőfeszítést annak biztosítása érdekében, hogy az érintett országok teljes lakossága részesülhessen a megállapodások hasznaiból;

3.  felhívja a figyelmet a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások részleges vagy szelektív végrehajtásának lehetséges negatív társadalmi és környezeti következményeire, és e tekintetben felszólítja az illetékes hatóságokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megelőzzék az esetleges szociális és környezeti dömpinget; a társulási megállapodás végrehajtási folyamatát illetően hangsúlyozza a parlamenti felügyelet fontosságát, összhangban az Európai Unió tagállami parlamentjeinek bevált gyakorlataival, és üdvözli a három parlament közötti, arra irányuló megállapodást, hogy támogassák egymást e tekintetben;

4.  hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak döntő szerepet kell betöltenie a társulási megállapodások/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek végrehajtásának előmozdításában, az illetékes hatóságok munkájának figyelemmel kísérésében, valamint mind technikai, mind pénzügyi támogatásában annak érdekében, hogy az e megállapodásokban foglalt kézzelfogható pozitív hatásokat és előnyöket már rövid távon is biztosítani lehessen a polgárok számára;

5.  üdvözli a Grúzia, Moldova és Ukrajna által annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy a nemzeti jogszabályokat közelítsék az uniós normákhoz a társulási megállapodásokban/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokban foglalt kötelezettségvállalások alapján; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy fenntartsák a reformok ütemét és folyamatát, és ösztönzi az érintett országok hatóságait, hogy teljes mértékben használják fel a rendelkezésre álló uniós támogatást;

6.  üdvözli e tekintetben az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójának munkáját, valamint az uniós intézmények által Ukrajna reformtörekvéseinek támogatása érdekében létrehozott különböző platformokat, például az Európai Bizottság Ukrajnát támogató csoportját és a Régiók Bizottsága által nemrég létrehozott, Ukrajnával foglalkozó munkacsoportot; felszólít arra, hogy tegyenek hasonló kezdeményezéseket Grúziát és Moldovát illetően is; hangsúlyozza a szoros együttműködés és az igazgatási bevált gyakorlatok hatékony cseréjének szükségességét;

7.  kiemeli azt a szerepet, amelyet a társulási megállapodásokban meghatározott civil társadalom és a megfelelő civil társadalmi fórumok betölthetnek ebben a folyamatban, különösen a nyilvánosság figyelmének a csatlakozási folyamatra való felhívásában, a megállapodások végrehajtásának figyelemmel kísérésében és a kapcsolódó szükséges reformok elfogadásában; sürgeti a grúziai, moldovai és ukrajnai hatóságokat, hogy vonják be a civil társadalmi szervezeteket és valamennyi érdekelt felet a folyamatba, és felszólítja a Bizottságot, hogy ennek megvalósítása érdekében járuljon hozzá a szükséges pénzügyi eszközök biztosításához;

8.  kiemeli, hogy átfogó tájékoztatási kampányt kell folytatni a nyilvánosság számára a társulási megállapodások céljairól és tartalmáról, valamint a végrehajtásukból származó, a lakosságot érintő közvetlen és konkrét előnyökről; e tekintetben kiemeli az objektív, független és pártatlan tájékoztatás előmozdításának és annak fontosságát, hogy az Európai Unió erősítse meg az Unió és az európai szomszédságpolitika ellen irányuló téves információk és propagandakampányok leküzdésére való képességét;

9.  megismétli azon véleményét, hogy a társulási megállapodások nem a végső célját jelentik az Európai Unió és Grúzia, Moldova, valamint Ukrajna közötti kapcsolatoknak; rámutat továbbá arra, hogy az EUSZ 49. cikke szerint Grúzia, Moldova és Ukrajna rendelkezik európai perspektívával, és kérheti az Európai Unióba való felvételét, amennyiben elkötelezi magát a koppenhágai kritériumok és a demokrácia elvei mellett, tiszteletben tartja az alapvető szabadságokat, az emberi és a kisebbségi jogokat, valamint biztosítja a jogállamiságot;

10.  határozottan támogatja Grúzia, Moldova és Ukrajna szuverenitását és a nemzetközileg elismert határain belüli területi integritását, és elítéli Oroszországnak a szomszédos országokat destabilizáló, terjeszkedő politikáját, amely az Abháziában, Dél-Oszétiában, a Dnyeszter-melléken és a Donyec-medencében zajló, elhúzódó konfliktusokat eredményezte, valamint a Krími Autonóm Köztársaság jogellenes annektálását; ismételten megerősíti azt az együttes határozatát, hogy a nemzetközi jog keretein belül el kell érni e területek békés reintegrációját;

11.  üdvözli a Bizottság 2015. december 18-i, arra vonatkozó pozitív ajánlását, hogy Grúzia és Ukrajna esetében vezessék be a vízummentességet; sürgeti az ukrán hatóságokat, hogy 2016 áprilisa előtt biztosítsák a korrupció elleni szervek teljes körű működését, és bízik abban, hogy a Bizottság ajánlását a Tanács mielőbbi jóváhagyása követi majd annak érdekében, hogy csakúgy, mint Moldova polgárai, Grúzia és Ukrajna polgárai is szabadon utazhassanak az Unióba;

12.  hangsúlyozza, hogy ez még inkább elősegítené az emberek közötti kapcsolatokat, többek között a jelenleg az elfoglalt területeken élő grúz, moldovai és ukrán állampolgárokkal, és megerősítené az Európai Unió és Grúzia, valamint Ukrajna közötti üzleti, társadalmi és kulturális kötelékeket, továbbá bizonyítaná, hogy az Unióval fenntartott szorosabb kapcsolatok minden fél számára kézzelfogható előnyökkel járnak;

13.  rámutat, hogy az Európai Uniónak egységesnek kell maradnia, egységes álláspontot kell képviselnie Oroszországgal szemben, valamint hogy Ukrajna, Grúzia és Moldova ügyét az Unió napirendjének élén kell tartania; hangsúlyozza, hogy az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok normalizálási folyamata semmilyen módon nem történhet Ukrajna, Grúzia, valamint Moldova rovására; ismét kiemeli, hogy a keleti partnerség fejlesztésének nem az a célja, hogy megzavarja az érintett országok hagyományos történelmi és gazdasági kapcsolatait; sürgeti az EU-t, hogy kerülje el a szükségtelen feszültségek teremtését, és határozza meg az Eurázsiai Gazdasági Unióval való együttműködés és gazdasági integráció összeegyeztethető területeit; hangsúlyozza azonban, hogy minden ilyen együttműködésnek a WTO szabályaival összeegyeztethetőnek kell lennie, valamint a nemzetközi standardokon és az államok szabad és szuverén részvételi döntésén kell alapulnia;

14.  üdvözli az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatát, amely prioritásként kezeli a biztonságot és a stabilitást; hangsúlyozza a differenciált és személyre szabott megközelítés fontosságát, amely az érintett országok érdemein és törekvésein alapul, és különösen annak szükségességét, hogy hozzanak létre innovatív és rugalmas eszközöket a társulási megállapodások/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek végrehajtásának támogatása érdekében; felszólítja az Európai Uniót, hogy töltsön be aktívabb és eredményesebb szerepet a Grúziát, Moldovát és Ukrajnát érintő konfliktusok megoldásában, és adja meg az oroszok által irányított szeparatisták által ellenőrzött területek reintegrációjának elősegítéséhez szükséges támogatást;

Ukrajna

15.  támogatja a valamennyi ukrán intézmény által a már végrehajtott reformok kapcsán tett erőfeszítéseket, és ösztönzi őket, hogy kezdjenek határozottabb reformokba az uniós intézmények erőteljes támogatásával;

16.  üdvözli a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás 2016. január 1-jétől történő ideiglenes alkalmazását; elégedettségét fejezi ki az eddig elvégzett előkészítő munkálatokkal kapcsolatban; ösztönzi az Európai Unió és Ukrajna kereskedelmi minisztériumait, hogy gondoskodjanak arról, hogy ténylegesen hozzanak lére új piacra jutási lehetőségeket, ezzel támogatva Ukrajna gazdaságát, úgy, hogy ezzel egy időben támogatják és fejlesztik a belső keresletet is; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy azt követően, hogy számos tárgyalás során sem sikerült közelíteni az orosz aggodalmakkal kapcsolatos álláspontokat, nem sikerült megállapodást elérni az Oroszországi Föderációval, továbbá az orosz hatóságok arra vonatkozó határozata miatt, hogy egyoldalúan felfüggesztik a FÁK szabadkereskedelmi megállapodását, és 2016. január 1-től a legnagyobb kedvezményt élvező országokra érvényes behozatali vámot vetnek ki az ukrán termékekre; kiemeli, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unió más tagjai nem követték Ororszország döntését, és felszólítja Moszkvát, hogy fogadjon el konstruktív álláspontot, amellyel elkerülhető egy újabb kereskedelmi háború; sürgeti az Európai Uniót, hogy támogassa Ukrajnát a WTO-ban indított, Oroszországgal szemben folytatott jelenlegi és jövőbeli vitákban azáltal, hogy harmadik fél státuszt vállal;

17.  üdvözli a decentralizációval kapcsolatos alkotmánymódosításokról szóló első olvasatbeli szavazást; emlékeztet arra, hogy a Velencei Bizottság pozitív véleményt adott ki a módosítástervezetekről; hangsúlyozza, hogy a decentralizáció az ukrán kormányzat alapvető reformját jelenti, melynek célja az ország modernizálása, a helyi közösségek jogköreinek és intézményi kapacitásának megerősítése, valamint többek között a földterületekkel való gazdálkodás és az egészségügyi, oktatásügyi és szociális védelmi irányítás lényeges mértékű javítása a polgárok érdekében; reméli, hogy az ukrán alkotmány módosításait második olvasatban a szükséges többséggel el fogja fogadni az ukrán parlament (Verhovna Rada);

18.  üdvözli az alkotmánymódosításokkal kapcsolatban végzett folyamatban lévő és elkötelezett munkát az igazságügyi rendszer reformját és a bírák jogállását illetően, ami alapvető fontosságú a korrupció elleni küzdelem szempontjából; sürgeti az ukrán hatóságokat, hogy a Velencei Bizottság által közzétett vélemény figyelembevétele mellett tegyenek előrelépést e módosításokat illetően; felszólítja Ukrajnát, hogy erősítse meg a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumát;

19.  nagyon súlyos aggodalmának ad hangot az országban tapasztalt mélyen gyökerező korrupció szintje miatt, és emlékeztet arra, hogy a korrupció felszámolása volt a méltóság forradalmának egyik fő követelése; üdvözli a különösen az ukrán parlament által a közelmúltban annak érdekében tett lépéseket, hogy megfelelő intézményi keretet vezessenek be az országban tapasztalható korrupció elleni küzdelem érdekében, összhangban a 2014. október 14-én elfogadott átfogó korrupcióellenes jogszabálycsomaggal, különösen az Országos Korrupcióellenes Hivatal, a Korrupció Megelőzéséért Felelős Nemzeti Ügynökség és a Korrupcióból Származó Jövedelmek Behajtásával Foglalkozó Nemzeti Ügynökség létrehozását; ezenkívül üdvözli a 2016. július 1-jén hatályba lépő, a politikai pártok állami finanszírozásáról szóló törvény, valamint a közbeszerzési törvény közelmúltbeli elfogadását;

20.  üdvözli az Európai Unió energiaágazatban nyújtott aktív támogatását és szolidaritását, amely lehetővé tette, hogy a 2015–2016-os téli időszakban újrainduljon az orosz gáz szállítása Ukrajnába; felszólítja a tagállamokat, hogy teljes mértékben aknázzák ki Ukrajna tranzitpotenciálját, és erősítsék meg az együttműködést a mind az Európai Unióba, mind Ukrajnába irányuló energiaellátás biztosítása érdekében, és hagyjanak fel az Ukrajnát elkerülő új vezetékek építésével, különösen az orosz földgáz Európába szállítására irányuló „Északi Áramlat II.” projekt kidolgozásával, amely káros lehet az Európai Unió energiaforrások diverzifikálására irányuló stratégiájára és az uniós jogra; üdvözli az alternatív energiaforrások fejlesztéséről szóló törvényt, a tagállamokkal való együttműködést, és a többi olyan intézkedést, amelyek Ukrajna energiadiverzifikációját és energiabiztonságát célozzák;

21.  sajnálja, hogy a 2015. október 2-i párizsi csúcstalálkozón a normandiai négyek által elfogadott intézkedések és néhány kezdeti pozitív lépés ellenére a felek 2015. december 31-ig nem tudták teljes körűen végrehajtani a második minszki megállapodást; mély aggodalmát fejezi ki az alacsony intenzitású harci cselekmények és a tűzszünet visszatérő, főként a szeparatista erők általi megsértése miatt, és felszólítja valamennyi felet, hogy tartsák be kötelezettségvállalásaikat; felszólítja Oroszországot, hogy tartsa tiszteletben Ukrajna – beleértve a Krímet is – területi integritását és szuverenitását, és hogy haladéktalanul hajtsa végre a minszki megállapodások még függőben levő rendelkezéseit, különös tekintettel a külföldi csapatok és zsoldosok, valamint a nehézfegyverek és tankok kivonására, a szeparatisták által jogellenesen fogva tartott valamennyi túsz szabadon bocsátására, továbbá arra, hogy az EBESZ különleges megfigyelő missziója bejuthasson a donyecki és a luhanszki térség bizonyos régióinak teljes területére és az Oroszországi Föderációval közös határ egy ellenőrizetlen részére annak érdekében, hogy elősegítse az ukrán határőrszolgálatra való későbbi áttérést; üdvözli az EBESZ-megfigyelők számának növelésére vonatkozó döntést;

22.  várakozással tekint a donyecki és a luhanszki térség bizonyos régióiban az ukrán jogszabályokkal és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) követelményeivel összhangban, az ukrajnai politikai pártok részvételével és az EBESZ/Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) megfigyelése mellett tartandó szabad és tisztességes helyi választások elé, amelyekről rendelkeztek a minszki megállapodások, és amelyek összhangban vannak a párizsi csúcstalálkozón a normandiai négyek által elért megállapodással;

23.  kiemeli, hogy a jelenleg is zajló konfliktus súlyos humanitárius helyzetet idézett elő a Donyec-medence térségében, és hogy megtagadják ukrán és nemzetközi humanitárius szervezetek bejutását a donyecki és a luhanszki térség megszállt régióiba, illetve orosz támogatással rendelkező harcosok formájában továbbra is akadályokkal szembesülnek, amikor segítséget akarnak nyújtani; felszólít arra, hogy azonnal engedjék be a humanitárius segélyeket és a humanitárius dolgozókat; úgy véli, hogy a humanitárius segítségnyújtás célba juttatásának megkönnyítése érdekében javítani kell a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó jogszabályokat; üdvözli a Donyec-medence Helyreállításáért Felelős Ügynökség létrehozását, amely valamennyi humanitárius kérdés kezeléséért felelős, és felszólítja az ukrán kormányt, hogy biztosítsa számára a szükséges pénzügyi és humán erőforrásokat; üdvözli az Európai Unió által nyújtott humanitárius és pénzügyi támogatást, melyek célja, hogy segítséget nyújtsanak Ukrajnának e kihívás kezelésében; mély aggodalmát fejezi ki a súlyos humanitárius helyzet miatt, amelyben több mint 1,5 millió ember kényszerült elhagyni lakóhelyét, és felszólít arra, hogy biztosítsák biztonságos hazatérésüket származási helyükre; kiemeli, hogy különös figyelmet kell fordítani arra, hogy segítséget nyújtsanak a gyermekeknek, akik a konfliktus miatt szenvedő leginkább kiszolgáltatott csoportot jelentik; üdvözli a gyermekbénulás elleni új, országos szintű vakcinázási kampány első szakaszát;

24.  üdvözli az Oroszország ellen bevezetett uniós szankciók következő hat hónapra való kiterjesztésére vonatkozó határozatot, és hangsúlyozza, hogy ezeknek az intézkedéseknek mindaddig hatályban kell maradniuk, amíg a minszki megállapodásoknak mind a szellemét, mind a szövegét ténylegesen és teljes mértékben végre nem hajtják, és amíg helyre nem állítják Ukrajna területi integritását; emlékeztet arra, hogy további provokáció, vagy az ukrajnai helyzet destabilizálása esetén a korlátozó intézkedéseket tovább kell fokozni; úgy véli, hogy újra kell indítani az EU és Oroszország közötti együttműködést, azzal a feltétellel, hogy Oroszország tiszteletben tartja Ukrajna területi integritását és szuverenitását;

25.  üdvözli a Holland Biztonsági Testület jelentésének közzétételét a Malaysia Airlines 17-es járatának (MH17) lelövéséről, melynek következtében 298 ártatlan civil vesztette életét; támogatja egy nemzetközi büntetőtörvényszék létrehozását, és felszólítja az Oroszországi Föderációt, hogy teljes körűen működjön együtt a nemzetközi közösséggel egy átfogó és pártatlan bűnügyi nyomozás elvégzése, és a felelősök bíróság elé állítása érdekében; sajnálatát fejezi ki az Oroszországi Föderáció azon döntése ellen, hogy megakadályozza az ENSZ Biztonsági Tanácsának arra vonatkozó határozatát, hogy hozzanak létre egy nemzetközi bíróságot e bűncselekmény kivizsgálása céljából;

26.  a minszki megállapodások értelmében felszólít az összes túsz, valamint az Oroszországi Föderációban jogellenesen fogva tartott ukrán polgárok – köztük Nagyija Szavcsenko, Oleg Szencov, Olekszandr Kolcsenko és mások – szabadon engedésére;

27.  mély aggodalmát fejezi ki az emberi jogi helyzetnek az annektált Krím félszigeten tapasztalható romlása miatt, különösen a kisebbségi jogok vonatkozásában, elsősorban a krími tatárokat illetően, és valamennyi ukrán állampolgár jogai vonatkozásában;

28.  üdvözli, hogy a nemzetközi megfigyelő misszió szerint a 2015. október 25-én tartott helyi választásokat túlnyomórészt a nemzetközileg elismert követelményekkel összhangban bonyolították le; felszólít minden érintett szereplőt, hogy orvosolják a nemzetközi megfigyelő misszió által megállapított hiányosságokat; hangsúlyozza a választási jogszabály javításának, a kampányfinanszírozás átláthatóságának és annak fontosságát, hogy minden politikai erő szabadon és tisztességesen hozzáférhessen a médiához; kiemeli, hogy a választási törvényre vonatkozó reformfolyamatban az ukrán alkotmányban foglaltaknak megfelelően figyelembe kell majd venni a nemzeti kisebbségek jogait és érdekeit;

29.  aggodalmát fejezi ki az ukrán hatóságok azon döntése miatt, hogy betiltják az Ukrán Kommunista Pártot, és felszólítja őket, hogy az uniós értékekkel és normákkal összhangban teljes mértékben tartsák tiszteletben a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadságát;

Grúzia

30.  felszólít a Thomas Hammarberg, az Unió alkotmány- és jogi reformmal, valamint emberi jogokkal foglalkozó különleges tanácsadója „Grúzia átalakulóban” című jelentésében megfogalmazott ajánlások teljes körű végrehajtására;

31.  emlékeztet különösen arra, hogy a jelentés arra összpontosított, hogy meg kell erősíteni a jogállamiságot és be kell vezetni a fékek és ellensúlyok eredményes rendszereit és mechanizmusait annak érdekében, hogy különválasszák az államot az éppen kormányzó politikai csoporttól, erős demokratikus intézmények és elszámoltatható bűnüldöző hatóságok továbbfejlesztése révén, ideértve az ügyészséget is, valamint e tekintetben első lépésként üdvözli az ügyészségről szóló törvény közelmúltbeli módosításait, melyek célja az ügyészség depolitizálása;

32.  ismét megerősíti, hogy a bűnügyi nyomozásokat és a büntetőeljárásokat bizonyítékok alapján, átlátható, pártatlan és politikai indíttatástól mentes módon kell lefolytatni, betartva a jogszerű eljárás elveit, valamint maradéktalanul tiszteletben tartva a tisztességes eljárásra vonatkozó elveket, a társulási megállapodásban vállalt kötelezettségekkel összhangban; hangsúlyozza, hogy az előzetes letartóztatás kivételes intézkedés, amelyet csak sürgős esetben és egyértelmű körülmények között szabad alkalmazni, szigorúan betartva a jogszabályokat és elkerülve bármilyen visszaélést; üdvözli az alkotmánybíróság arra vonatkozó megerősítését, hogy az ilyen intézkedés kilenc hónapra van korlátozva, és elismeri, hogy az értékes politikai ellenzék léte kiemelten fontos a kiegyensúlyozott és érett politikai rendszer megteremtése szempontjából, amire Grúzia törekszik;

33.  üdvözli a munka új törvénykönyvének elfogadását, és felszólít arra, hogy az teljes mértékben legyen összhangban a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által meghatározott munkavállalói jogokkal és munkaügyi előírásokkal, amint erről a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel foglalkozó fejezete rendelkezik;

34.  felszólít a média tulajdonosi szerkezetének átláthatóságáról szóló jogszabály maradéktalan végrehajtására a tömegtájékoztatás sokszínűségének előmozdítása és garantálása érdekében, valamint a média azon jogának érvényesítése érdekében, hogy függetlenül és objektíven tudósíthasson; e tekintetben kifejezi aggodalmát a Rustavi2 TV-t érintő bírósági ügy miatt, és hangsúlyozza, hogy semmilyen döntés nem áshatja alá a televízióállomás szerkesztői függetlenségét, ami sajnos előfordult az előző jogalkotási ciklus során;

35.  üdvözli az EBESZ/ODIHR konstruktív szerepét és 2014. december 9-i, a grúziai perek nyomon követéséről szóló jelentésében megfogalmazott ajánlásait, és hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos orvosolni a dokumentumban feltárt hiányosságokat annak érdekében, hogy szembeszálljanak az igazságszolgáltatás részrehajlóságára vonatkozó megítéléssel; üdvözli e tekintetben az előzetes letartóztatás automatikus bírósági felülvizsgálatának elfogadását, ami az EBESZ/ODIHR egyik legfontosabb ajánlása volt;

36.  hangsúlyozza, hogy a tömegtájékoztatás szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága és az információforrások sokfélesége a demokratikus társadalom alapvető értékei, amelyek mellett Grúzia elkötelezte magát a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás keretében; hangsúlyozza, hogy a médiafelületek monopolizálása elkerülhetetlenül a vélemények sokféleségének csökkenését eredményezi, és nem enged teret a politika verseny számára, és felszólítja a hatóságokat, hogy biztosítsák a médiaágazat és az információs környezet fenntarthatóságát és sokféleségét;

37.  emlékeztet a Velencei Bizottság 2015. szeptember 22-i nyilatkozatára, amely beszámol a Grúzia alkotmánybíróságának bíráira gyakorolt megengedhetetlen nyomásról, és felszólítja Grúzia kormányát, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, többek között a bíróság tagjainak és családjuknak a védelme érdekében, és hogy teljes körűen vizsgálják ki az összes megfélemlítést és állítsák bíróság elé az elkövetőket;

38.  emlékeztet továbbá a 2012. októberi és a 2013. októberi EBESZ/ODIHR választási megfigyelő missziók fontosságára, amelyekben a Parlament részt vett, és felszólít a választási reformra vonatkozó ütemterv kétpárti elfogadására, figyelembe véve azt az elvi álláspontot, mely szerint a választásokat megelőző évben nem szabad jelentős mértékben módosítani a választási törvényt;

39.  felszólítja az összes felet, hogy tegyék lehetővé valamennyi belső menekült biztonságos és méltóságteljes visszatérését Abházia és Csinvali régió/Dél-Oszétia megszállt területein található állandó lakóhelyére, és megismétli, hogy a demográfiai helyzet erőszakos megváltoztatása továbbra is a nemzetközi jog elfogadhatatlan megsértésének minősül; elismeri, hogy továbbra is támogatást kell nyújtani a belső menekültek és a menekültek helyzetének javítása érdekében, és üdvözli az Európai Unió arra irányuló kezdeményezéseit, hogy aktívan részt vegyen a szükséges segítség nyújtásában;

40.  felszólítja az Oroszországi Föderációt, hogy teljesítse a 2008. augusztus 12-én kötött tűzszüneti megállapodás és a 2008. szeptember 8-i végrehajtási intézkedések értelmében fennálló kötelezettségeit, és teljes mértékben vonja ki katonai erejét, valamint az európai uniós megfigyelő misszió (EUMM) számára biztosítson teljes hozzáférést a megszállt területekhez; felszólítja továbbá Oroszországot, hogy viszonozza azt a kötelezettségvállalást, hogy tartózkodik az erőszak alkalmazásától Grúziával szemben, valamint hogy tegye lehetővé nemzetközi biztonsági intézkedések bevezetését; felszólítja Oroszországot, vonja vissza Abházia és Csinvali/Dél-Oszétia grúz régiók elszakadásának elismerését, és vessen véget az említett grúz területek megszállásának;

41.  üdvözli, hogy Grúzia lépéseket tesz a megszállt területeivel való együttműködésre irányuló rugalmas és pragmatikus megközelítés megvalósítása érdekében; felszólítja az Európai Uniót, hogy szintén vegye fontolóra különösen a civil társadalommal való kapcsolatfelvételt ezekben a térségekben; kiemeli e tekintetben az Unió által támogatott kezdeményezések – például a bizalomépítést szolgáló korai reagálási mechanizmus – által teremtett hozzáadott értéket;

42.  határozottan elítéli a közelmúltban a legfőbb ellenzéki párt számos irodája ellen elkövetett vandál cselekményeket és támadásokat; felszólít az események gyors és alapos kivizsgálására, valamint arra, hogy az elkövetőket állítsák bíróság elé;

Moldova

43.  mély aggodalmát fejezi ki az országot érintő politikai válság miatt, amely azt követően robbant ki, hogy megbukott a 2015 júliusában, széles koalíció alapján megalakított kormány, amely megerősítette az ország Európa-párti irányvonalát;

44.  úgy véli, hogy ez a mély válság káros hatással van Moldova európai perspektívájára, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egyes politikusok és politikai erők arra használják fel a moldovai nép valódi európai törekvéseit, hogy elfedjék homályos céljaikat és nem átlátható gyakorlataikat, melyekkel lassítani akarják a reformok ütemét;

45.  aggodalmát fejezi ki Moldova pénzügyi és banki ágazatának helyzete miatt, amely kockázatot jelent az ország stabil gazdasági fejlődése szempontjából; megismétli, hogy annak érdekében, hogy növeljék a reformfolyamat hitelességét, a moldovai intézményeknek orvosolniuk kell a banki ágazat jelenlegi helyzetét azáltal, hogy biztosítják a folytatott vizsgálatok teljes átláthatóságát, visszafizettetik az ellopott likvid eszközöket, és bíróság elé állítják az összes felelős személyt; kiemeli, hogy ezek az intézkedések döntő fontosságúak a moldovai banki ágazatba vetett bizalom helyreállítása érdekében;

46.  e tekintetben felszólítja a Bizottságot, hogy szorosan kísérje figyelemmel a folyamatban levő igazságügyi vizsgálatokat, és amennyiben szükséges, nyújtson szakértői segítséget és támogatást a moldovai hatóságok számára a vizsgálatok elvégzéséhez és befejezéséhez;

47.  hangsúlyozza továbbá, hogy Moldovának újult erővel kell fellépnie a korrupció elleni küzdelmet, az igazságszolgáltatás reformját, valamint a kormányzást és az átláthatóságot illetően; kéri ezért az új kormányt, hogy ezeket a problémákat abszolút prioritásként kezelje; reméli, hogy az új pártfinanszírozási törvény hatálybalépése hozzájárulhat e célhoz;

48.  felhívja a figyelmet az ahhoz szükséges erőfeszítésekre és erőforrásokra, hogy fokozatosan közelítsék a moldovai jogszabályokat az uniós vívmányokhoz; ezért üdvözli az elmúlt években a Moldovai Köztársaságnak nyújtott uniós támogatások jelentős növekedését, amely révén a 2014–2017-es időszakban 410 millió euró állt rendelkezésre, és annak lehetősége, hogy további támogatásban részesüljön a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető szabadságok területén elért eredmények fényében; kiemeli azonban, hogy az uniós finanszírozásnak az érintett területeken elért kézzelfogható és mérhető eredményeken kell alapulnia, és hogy a projektek végrehajtásakor figyelembe kell venni az átláthatóság, a hatékonyság és a megbízható irányítás elveit; üdvözli továbbá a tagállamok által nyújtott kétoldalú támogatásokat, és arra ösztönöz minden adományozót, hogy koordinálják támogatásaik programozását;

49.  üdvözli a vízummentességi rendszer sikeres bevezetését, valamint az energiaügyi együttműködés területén elért eredményeket; hangsúlyozza az Oroszországtól való energiafüggőség csökkentésének és az energiaellátási források diverzifikálásának fontosságát; e tekintetben felszólítja a moldovai parlamentet, hogy haladéktalanul fogadja el a harmadik energiaügyi csomagnak megfelelő jogszabályokat;

50.  felszólít a médiaágazat átfogó reformjára, és a média tulajdonosi szerkezetének teljes körű átláthatóságára; e tekintetben aggodalmát fejezi ki a jelenlegi oligopóliumok és amiatt, hogy hiányzik a tényleges verseny, és felszólít az összeférhetetlenségről szóló szigorú jogszabály elfogadására;

51.  üdvözli továbbá, hogy Moldova egyre több uniós programban vesz részt, valamint az egyoldalú kereskedelmi kedvezményekről szóló módosított rendeletet, amely segít Moldovának – amelynek mezőgazdasági termékeire behozatali tilalmak vonatkoznak –, hogy kiviteli piacait az Unió felé irányítsa, ezáltal azonnali társadalmi és gazdasági segítséget nyújt, miközben a reformfolyamatok és erőfeszítések számára is támogatási jelent;

52.  felszólítja Chișinăut és Tiraszpolt, hogy fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy eredményes megoldást találjanak a dnyeszter-melléki kérdésre az 5+2 tárgyalások keretében, és hogy tegyenek konkrét lépéseket a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében; arra ösztönzi a tárgyaló feleket, hogy egyezzenek meg a közvetlen párbeszéd felújításáról, és hogy 2016 során tartsák meg az 5+2 tárgyalások új fordulóját;

53.  üdvözli a Parlament Demokráciatámogatási és Választási Koordinációs Csoportjának arra vonatkozó határozatát, hogy Moldovát kiemelt országnak választotta a parlamenti kapacitásfejlesztés szempontjából; kiemeli, hogy a vonatkozó programnak a moldovai parlament azon képességére kell összpontosítania, hogy az eredményesen betöltse szerepét a társulási megállapodás végrehajtását illetően;

54.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, Grúzia, Moldova és Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint az EBESZ-nek.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0272.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat