Procedură : 2015/3032(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0068/2016

Texte depuse :

B8-0068/2016

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 449kWORD 134k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.970v01-00
 
B8-0068/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere/zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) cu Georgia, Moldova și Ucraina  (2015/3032(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson, Igor Šoltes în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere/zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) cu Georgia, Moldova și Ucraina  (2015/3032(RSP))  
B8‑0068/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Georgia, Moldova și Ucraina,

–  având în vedere declarația finală și recomandările formulate în cadrul celei de-a doua reuniuni a Comitetului parlamentar de asociere UE-Ucraina, care a avut loc la Kiev la 4 și 5 noiembrie 2015,

–  având în vedere declarația finală și recomandările formulate în cadrul primei reuniuni a Comitetului parlamentar de asociere UE-Georgia, care a avut loc la Tbilisi la 3 și 4 noiembrie 2015,

–  având în vedere declarația finală și recomandările formulate în cadrul primei reuniuni a Comitetului parlamentar de asociere UE-Moldova, care a avut loc la Bruxelles la 21 și 22 septembrie 2015,

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la revizuirea politicii europene de vecinătate(1),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât acordurile de asociere dintre UE și Georgia, Moldova și Ucraina marchează un punct de cotitură pentru aceste țări în drumul lor către integrarea europeană;

B.  întrucât zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) fac parte integrantă din aceste acorduri menite să intensifice relațiile economice cu UE și reprezintă o ocazie importantă pentru dezvoltarea durabilă a acestor țări, cu condiția să se pună în aplicare toate clauzele prevăzute de acestea și să se acorde asistența necesară;

C.  întrucât în revizuirea politicii europene de vecinătate, făcută publică la 18 noiembrie 2015, securitatea și stabilitatea sunt identificate drept cele mai stringente aspecte și provocări din anii următori;

D.  întrucât Georgia, Moldova și Ucraina sunt afectate de conflicte prelungite, provocate de Federația Rusă și care urmăresc subminarea suveranității și a integrității teritoriale a țărilor în cauză, precum și subminarea voinței popoarelor acestora de a-și hotărî liber viitorul;

E.  întrucât buna guvernanță, democrația, statul de drept și drepturile omului rămân în centrul PEV și reprezintă un angajament fundamental, în special pentru cele trei țări care au semnat acorduri de asociere cu UE,

1.  sprijină obiectivul acordurilor de asociere/zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător (AA/DCFTA) de a intensifica semnificativ relațiile politice, sociale și economice dintre Georgia, Moldova, Ucraina și UE; se așteaptă ca punerea în aplicare deplină a acestor acorduri să aducă îmbunătățiri concrete în viața de zi cu zi a cetățenilor Georgiei, Moldovei și Ucrainei în domenii precum educația, ocuparea forței de muncă și justiția, să le ridice standardele de trai și să le crească securitatea; invită statele membre care nu au făcut încă acest lucru să finalizeze procesul de ratificare a celor trei acorduri de asociere;

 

2.  subliniază, în special, că este important să se pună în aplicare toate clauzele acordului să fie și să se depună toate eforturile necesare, astfel încât întreaga populație a țărilor în cauză să poată beneficia de acestea;

3.  atrage atenția asupra potențialelor repercusiuni negative sociale și de mediu ale punerii în aplicare parțiale sau selective a zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător și invită, în acest sens, autoritățile competente să adopte măsurile necesare cu scopul de a preveni orice eventual dumping social și de mediu; subliniază importanța controlului parlamentar în procesul de punere în aplicare a acordurilor de asociere, în conformitate cu bunele practici ale parlamentelor statelor membre, și salută acordul la care au ajuns cele trei parlamente interesate, și anume de a se sprijini reciproc în acest sens;

4.  subliniază rolul crucial pe care ar trebui să îl joace Comisia Europeană în punerea în aplicare a AA/DCFTA, în monitorizarea și acordarea de asistență autorităților competente, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar, astfel încât să poată fi oferite cetățenilor, pe termen scurt, unele efecte pozitive și avantaje concrete prevăzute de aceste acorduri;

5.  salută eforturile depuse de către Georgia, Moldova și Ucraina pentru a-și apropia legislațiile naționale de standardele UE pe baza angajamentelor asumate în cadrul AA/DCFTA; subliniază că este important să se mențină ritmul și direcția reformelor și încurajează autoritățile țărilor în cauză să se folosească pe deplin de asistența pusă la dispoziție de UE

6.  salută, în acest sens, activitatea misiunii UE de consiliere pentru reforma sectorului securității civile din Ucraina, precum și diferitele platforme create de către instituțiile UE pentru a sprijini Ucraina în eforturile sale de reformă – cum ar fi Grupul de sprijin pentru Ucraina al Comisiei și recent creatul Grup operativ CoR-Ucraina al Comitetului Regiunilor; solicită adoptarea unor inițiative similare în cazul Georgiei și al Republicii Moldova; subliniază că sunt necesare o cooperare strânsă și un schimb eficient de bune practici administrative;

7.  subliniază rolul pe care îl pot juca în acest proces societatea civilă și platformele relevante ale societății civile prevăzute de acordurile de asociere, în special în ceea ce privește creșterea gradului de sensibilizare a publicului, monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor și adoptarea reformelor relevante necesare; îndeamnă autoritățile din Georgia, Moldova și Ucraina să implice organizațiile societății civile și toate părțile interesate relevante în acest proces și invită Comisia să pună la dispoziție mijloace financiare adecvate în acest sens;

 

8.  subliniază necesitatea unei campanii de informare cuprinzătoare, adresate publicului larg, care să sublinieze obiectivele și conținutul acordurilor de asociere, precum și beneficiile directe și concrete pentru cetățeni în urma punerii în aplicare a acestora; subliniază că este important să se promoveze informații obiective, independente și imparțiale în această privință, precum și să se consolideze capacitatea UE de a combate dezinformarea și campaniile de propagandă menite să răspândească informații false despre UE și despre politica europeană de vecinătate;

9.  își reafirmă opinia potrivit căreia acordurile de asociere nu reprezintă obiectivul final al relațiilor dintre UE și Georgia, Moldova și Ucraina; subliniază, de asemenea, că, în conformitate cu articolul 49 din TUE, Georgia, Moldova și Ucraina au o perspectivă europeană și pot cere să devină state membre, cu condiția să-și însușească criteriile de la Copenhaga și principiile democrației, să respecte libertățile fundamentale, drepturile omului și drepturile minorităților și să asigure statul de drept;

10.  își exprimă sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, Moldovei și Ucrainei în cadrul frontierelor recunoscute internațional ale acestora și condamnă politică expansionistă a Rusiei de destabilizare a țărilor vecine, ceea ce a dus la conflictele prelungite din Abhazia, Osetia de Sud Transnistria și Donbas și la anexarea ilegală a Republicii Autonome Crimeea; își reafirmă hotărârea comună de a realiza o reintegrare pașnică a acestor teritorii în cadrul dreptului internațional;

11.  salută recomandarea Comisiei Europene din 18 decembrie 2015 în favoarea acordării unui regim de călătorii fără vize Georgiei și Ucrainei; îndeamnă autoritățile ucrainene ca, până în luna aprilie 2016, să asigure funcționarea deplină a organismelor anticorupție și își exprimă încrederea că recomandarea Comisiei va fi urmată de o adoptare rapidă de către Consiliu, astfel încât cetățenii din Georgia și Ucraina vor putea călători în mod liber în Uniunea Europeană, la fel ca cetățenii Republicii Moldova;

12.  subliniază că o astfel de evoluție ar înlesni și mai mult contactele dintre persoane, inclusiv contactele cu cetățeni georgieni, moldoveni și ucraineni care locuiesc în prezent în regiunile ocupate, ar consolida, de asemenea, legăturile de afaceri, sociale și culturale dintre Uniunea Europeană și Georgia și Ucraina și ar demonstra că relațiile mai apropiate cu Uniunea Europeană aduc, într-adevăr, beneficii palpabile pentru toți;

13.  subliniază necesitatea ca Uniunea Europeană să rămână unită, să se exprime unitar în relația cu Rusia și să mențină Ucraina, Georgia și Moldova printre prioritățile de pe agenda UE; subliniază că un eventual proces de normalizare a relațiilor cu Rusia nu trebuie să aibă loc în niciun caz în detrimentul Ucrainei, Georgiei și Moldovei; subliniază încă o dată că Parteneriatul estic nu are ca scop întreruperea relațiilor istorice și economice tradiționale ale țărilor în cauză; îndeamnă UE să evite generarea unor tensiuni inutile și să identifice domenii de cooperare și integrare economică compatibile cu Uniunea Economică Eurasiatică; subliniază, cu toate acestea, că orice astfel de cooperare trebuie să fie compatibilă cu normele OMC și să se bazeze pe standardele internaționale și pe decizia liberă și suverană a statelor de a participa;

14.  salută revizuirea politicii europene de vecinătate care dă întâietate securității și stabilității subliniază că este important să se adopte o abordare diferențiată și personalizată în funcție de meritele și ambițiile țărilor în cauză și, în special, să se creeze instrumente inovatoare și flexibile pentru a sprijini punerea în aplicare a AA/DCFTA; invită UE să joace un rol mai activ și mai eficient în ceea ce privește soluționarea conflictelor care afectează Georgia, Moldova și Ucraina și să ofere asistența necesară pentru a facilita reintegrarea teritoriilor controlate de separatiștii aflați sub comanda Rusiei;

Ucraina

15.  își exprimă sprijinul pentru eforturile depuse de toate instituțiile ucrainene în cadrul reformelor deja întreprinse și le încurajează să se angajeze și mai hotărât pe calea reformelor, cu sprijin puternic din partea instituțiilor UE;

16.  salută aplicarea provizorie a DCFTA începând cu 1 ianuarie 2016; își exprimă satisfacția cu privire la lucrările pregătitoare deja realizate; încurajează autoritățile din domeniul comerțului din UE și Ucraina să se asigure că se creează, într-adevăr, noi oportunități de acces pe piață de care să beneficieze economia Ucrainei, care să sprijine și să dezvolte, în același timp, cererea internă; regretă că, după numeroase discuții care nu au reușit să reducă diferențele dintre punctele de vedere legate de preocupările Rusiei și după decizia autorităților ruse de a suspenda unilateral, începând cu 1 ianuarie 2016, Acordul de liber schimb al Comunității Statelor Independente care prevedea aplicarea taxelor la import prevăzute de clauza națiunii celei mai favorizate pentru bunurile provenind din Ucraina; subliniază faptul că alți membri ai Uniunii Economice Eurasiatice nu au urmat exemplul dat de Rusia prin decizia sa și invită Moscova să adopte o atitudine constructivă, pentru a evita un nou război comercial; îndeamnă UE să sprijine Ucraina în cadrul litigiilor curente și viitoare cu Rusia inițiate în cadrul OMC, adoptând statutul de parte terță;

17.  salută votul în primă lectură asupra amendamentelor constituționale referitoare la descentralizare; reamintește că Comisia de la Veneția a emis un aviz pozitiv cu privire la proiectele de amendamente; subliniază că descentralizarea constituie o reformă esențială a guvernului ucrainean în vederea modernizării țării și că aceasta este menită să consolideze forța și capacitatea instituțională a comunităților locale și să îmbunătățească în mod substanțial gestionarea în beneficiul cetățenilor, printre altele, a terenurilor, a asistenței medicale, a educației și a protecției sociale; se așteaptă ca amendamentele la Constituția Ucrainei să fie adoptate în a doua lectură de către majoritatea necesară în Rada Supremă a Ucrainei;

18.  salută lucrările susținute, aflate în curs de desfășurare, legate de amendamentele constituționale privind reforma sistemului judiciar și statutul judecătorilor, care sunt de o importanță vitală pentru combaterea corupției; îndeamnă autoritățile ucrainene să avanseze în chestiunea acestor amendamente, ținând cont de avizul pronunțat de Comisia de la Veneția; invită Ucraina să ratifice Statutul de la Roma al CPI;

19.  își exprimă îngrijorarea profundă în ceea ce privește nivelul corupției adânc înrădăcinate în această țară și reamintește că eradicarea corupției a fost una dintre principalele solicitări formulate cu ocazia Revoluției Demnității; salută demersurile recent întreprinse, în special de Parlamentul ucrainean, cu scopul de a institui un cadru instituțional adecvat pentru combaterea corupției în țară, în conformitate cu pachetul legislativ cuprinzător privind combaterea corupției adoptat la 14 octombrie 2014, în special înființarea Oficiului național anticorupție, a Agenției naționale pentru prevenirea corupției și a Agenției naționale pentru recuperarea câștigurilor realizate prin comiterea unor acte de corupție; de asemenea, salută adoptarea recentă a legii privind finanțarea partidelor politice de către stat, care va intra în vigoare la 1 iulie 2016, și a legii privind achizițiile publice;

20.  salută sprijinul activ și solidaritatea în domeniul energiei de care a dat dovadă UE, care au permis reluarea de către Rusia a livrărilor de gaze către Ucraina în iarna 2015-2016; invită statele membre să valorifice pe deplin potențialul de tranzit al Ucrainei, să își consolideze cooperarea în vederea asigurării aprovizionării cu energie atât pentru UE, cât și pentru Ucraina și să evite construcția de noi conducte care ocolesc Ucraina, în special dezvoltarea proiectului „Nord Stream II” de livrare a gazelor provenind din Rusia către Europa, care ar putea avea un impact negativ asupra strategiei UE de diversificare a surselor de energie și asupra legislației UE; salută legea privind dezvoltarea de surse alternative de energie, precum și cooperarea cu statele membre și alte măsuri menite să asigure diversificarea și securitatea energetică a Ucrainei;

21.  regretă că, în ciuda măsurilor convenite în cadrul reuniunii la nivel înalt de la Paris din 2 octombrie 2015 în așa-numitul „format Normandia” și în ciuda unor demersuri inițiale pozitive care au fost întreprinse, părțile nu au reușit să pună în aplicare pe deplin Acordul Minsk II până la 31 decembrie 2015; își exprimă profunda îngrijorare cu privire activitățile de luptă de intensitate redusă și la încălcările repetate ale acordului de încetare a focului, în principal de către forțele separatiste, și solicită tuturor părților să își respecte angajamentele; invită Rusia să respecte integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, inclusiv a Crimeei, și să pună în aplicare fără întârziere dispozițiile pendinte ale acordurilor de la Minsk, în special retragerea trupelor străine și a mercenarilor, precum și a tancurilor și a armamentului greu, eliberarea tuturor ostaticilor deținuți în mod ilegal de către separatiști și accesul Misiunii speciale de monitorizare a OSCE la întregul teritoriu al anumitor zone ale provinciilor Donețk și Lugansk, precum și la segmentul necontrolat al frontierei cu Federația Rusă, pentru facilita tranziția către poliția de frontieră a Ucrainei; salută decizia de a crește numărul observatorilor OSCE;

22.  așteaptă cu interes desfășurarea de alegeri libere și corecte în anumite regiuni din provinciile Donețk și Lugansk, în conformitate cu legislația ucraineană și cu standardele OSCE, cu participarea partidelor politice din Ucraina și sub monitorizarea OSCE/ODIHR, astfel cum este prevăzut în acordurile de la Minsk și în conformitate cu acordul la care s-a ajuns în „formatul Normandia” în cadrul reuniunii la nivel înalt de la Paris;

23.  subliniază că actualul conflict a generat o situație umanitară catastrofică în regiunea Donbas și arată că organizațiilor umanitare ucrainene și internaționale li se refuză accesul în regiunile ocupate din provinciile Donețk și Luhansk sau li se ridică în continuare obstacole de către militanții sprijiniți de Rusia, care îi împiedică să furnizeze ajutoare; solicită să se acorde imediat accesul ajutoarelor și lucrătorilor din domeniul asistenței umanitare; consideră că legislația privind ajutoarele umanitare ar trebui îmbunătățită, pentru a facilita eforturile de furnizare a ajutorului; salută înființarea Agenției pentru redresarea regiunii Donbas, care se va ocupa de toate problemele de natură umanitară, și solicită Guvernului ucrainean să îi asigure resursele financiare și umane necesare; salută sprijinul umanitar și financiar oferit de UE pentru a ajuta Ucraina să facă față acestei situații dificile; își exprimă preocuparea profundă în legătură cu condițiile umanitare dificile cu care se confruntă cele peste 1,5 milioane de persoane strămutate în interiorul țării (PSI) și solicită ca acestea să se întoarcă în siguranță în locul lor de origine; subliniază că ar trebui să se acorde o atenție deosebită oferirii de ajutoare pentru copii, care constituie grupul cel mai vulnerabil expus la suferințe în cursul acestui conflict; salută prima rundă a noii campanii naționale de vaccinare contra poliomielitei;

24.  salută decizia de prelungire a sancțiunilor UE împotriva Rusiei pentru următoarele șase luni și subliniază că aceste măsuri ar trebui să rămână în vigoare până când atât spiritul, cât și litera Acordurilor de la Minsk sunt efectiv și pe deplin transpuse în practică și până când integritatea teritorială a Ucrainei este restabilită; reamintește că, în eventualitatea oricăror provocări suplimentare sau a destabilizării situației din Ucraina, aceste măsuri restrictive ar trebui chiar consolidate; este de părere că ar trebui avută în vedere o reluare a cooperării UE-Rusia cu condiția ca Rusia să respecte integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei;

25.  salută publicarea raportului Consiliului olandez pentru siguranță privind doborârea avionului companiei Malaysia Airlines (MH17), în care au fost uciși 298 de civili nevinovați; sprijină înființarea unui tribunal penal internațional și solicită Federației Ruse să coopereze pe deplin cu comunitatea internațională în scopul de a desfășura o anchetă penală cuprinzătoare și imparțială și de a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției; deplânge decizia Federației Ruse de a bloca rezoluția din cadrul Consiliului de Securitate al ONU privind înființarea unui tribunal internațional pentru anchetarea acestei crime;

26.  solicită eliberarea tuturor ostaticilor, așa cum se prevede în Acordurile de la Minsk, precum și a cetățenilor ucraineni reținuți ilegal în Federația Rusă, inclusiv a Nadiei Savcenko, a lui Oleg Sențov și Oleksandr Kolcenko și a altora;

27.  își exprimă profunda preocupare în legătură cu deteriorarea situației drepturilor omului din Crimeea anexată, în special a drepturilor minorităților, în mod deosebit ale tătarilor din Crimeea, precum și a drepturilor tuturor cetățenilor ucraineni;

28.  salută faptul că, potrivit misiunii internaționale de observare, alegerile locale organizate la 25 octombrie 2015 s-au desfășurat în mare măsură în conformitate cu standarde recunoscute internațional; solicită tuturor actorilor competenți să remedieze deficiențele identificate de misiunea internațională de observare a alegerilor; subliniază importanța îmbunătățirii legislației electorale, a transparenței finanțării campaniei și a accesului liber și echitabil la mass-media al tuturor forțelor politice; subliniază că, în procesul de reformare a legii electorale, va fi important să se țină cont de drepturile și de interesele minorităților naționale, așa cum prevede Constituția Ucrainei;

29.  își exprimă preocuparea față de decizia autorităților ucrainene de a interzice Partidul Comunist din Ucraina și face apel la acestea să respecte pe deplin libertatea de exprimare și de asociere în conformitate cu valorile și standardele UE;

Georgia

30.  solicită implementarea deplină a recomandărilor consacrate în raportul de referință „Georgia în tranziție” privind reforma constituțională și juridică și drepturile omului, înaintat de consilierul special al UE Thomas Hammarberg;

31.  reamintește, în special, concentrarea raportului pe necesitatea consolidării statului de drept și a introducerii unor sisteme și mecanisme eficace de control și echilibru, pentru a separa administrația statului de blocul politic aflat la putere, prin dezvoltarea în continuare a unor instituții democratice puternice și a unor autorități de aplicare a legii responsabile, care să includă și Parchetul, și salută, în acest sens, ca un prim pas recentele modificări ale Legii privind ministerul public, care vizează depolitizarea Parchetului;

32.  afirmă din nou că anchetele și urmăririle penale trebuie să se întemeieze pe probe, să fie transparente, imparțiale și lipsite de motivații politice, să respecte garanțiile procedurale și să se încheie respectând pe deplin principiile unui proces echitabil, conform angajamentelor asumate în cadrul acordului de asociere; subliniază că detenția preventivă reprezintă o măsură excepțională care ar trebui aplicată doar în situații urgente și lipsite de ambiguitate, respectând cu strictețe legea și evitând orice abuz; salută confirmarea din partea Curții Constituționale, potrivit căreia această măsură este limitată la nouă luni, și recunoaște că existența unei opoziții politice de valoare este extrem de importantă pentru crearea unui sistem politic echilibrat și matur la care aspiră Georgia;

33.  salută adoptarea unui nou Cod al muncii și solicită ca acesta să respecte pe deplin drepturile și standardele în materie de muncă stabilite de Organizația Internațională a Muncii, conform prevederilor din capitolul privind schimburile comerciale și dezvoltarea durabilă din ALSAC;

34.  solicită implementarea deplină a legii privind transparența proprietății asupra mijloacelor de informare în masă, pentru a promova și a garanta pluralismul mass-media și pentru a consolida în continuare dreptul mass-media de a transmite știri în mod independent și obiectiv; își exprimă, în acest sens, preocuparea față de procesul intentat stației Rustavi2 TV și subliniază că nicio hotărâre a instanței nu ar trebui să submineze independența editorială a postului, așa cum a fost cazul, din păcate, în cursul legislaturii anterioare;

35.  salută rolul constructiv și recomandările prezentate de OSCE/Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) în Raportul său privind monitorizarea acțiunilor în justiție din Georgia, publicat la 9 decembrie 2014, și subliniază că este extrem de important ca deficiențele identificate în raport să fie remediate, pentru a combate imaginea unei justiții selective; salută, în acest sens, adoptarea controlului jurisdicțional automat al detenției preventive, una dintre recomandările-cheie formulate de OSCE/ODIHR;

36.  subliniază că libertatea mass-media, libertatea de exprimare și pluralismul informațiilor sunt valorile fundamentale ale unei societăți democratice, față de care Georgia s-a angajat în cadrul AA/ALSAC; evidențiază că monopolizarea spațiului din mass-media duce în mod inevitabil la erodarea pluralismului de opinie și nu lasă loc pentru competiția politică și face apel la autorități să asigure un peisaj mediatic și informațional sustenabil și pluralist;

37.  reamintește declarația din 22 septembrie 2015 a Comisiei de la Veneția privind presiunile nejustificate exercitate asupra judecătorilor de la Curtea Constituțională a Georgiei și solicită Guvernului Georgiei să întreprindă acțiunile necesare, inclusiv să ia măsuri adecvate pentru a proteja membrii tribunalului și familiile acestora, să ancheteze integral toate actele de intimidare și să îi aducă pe autorii lor în fața justiției;

38.  reamintește, de asemenea, importanța misiunilor de observare a alegerilor ale OSCE/ODIHR din octombrie 2012 și octombrie 2013, la care a luat parte Parlamentul, și solicită adoptarea bipartizană a unei foi de parcurs pentru reforma electorală, ținând cont de poziția de principiu potrivit căreia nu ar trebui introdusă nicio modificare majoră a legii electorale în anul care precedă alegerile;

39.  face apel la toate părțile să permită întoarcerea demnă și în siguranță la domiciliul lor aflat în teritoriile ocupate din regiunile Abhazia și Țhinvali/Oseția de Sud a tuturor persoanelor strămutate în interiorul țării și reamintește că modificările demografice forțate reprezintă o încălcare inacceptabilă a dreptului internațional; recunoaște necesitatea menținerii asistenței pentru îmbunătățirea situației persoanelor strămutate în interiorul țării și a refugiaților și salută inițiativele UE de a rămâne angajată activ prin furnizarea ajutorului necesar;

40.  solicită Federației Ruse să își îndeplinească obligațiile, asumate prin Acordul de încetare a focului din 12 august 2008 și prin măsurile de punere în aplicare din 8 septembrie 2008, de a-și retrage toate trupele militare și de a permite Misiunii de monitorizare a Uniunii Europene (EUMM) accesul deplin în teritoriile ocupate; solicită, de asemenea, Rusiei să se angajeze la rândul ei să nu facă uz de forță împotriva Georgiei și să permită instituirea unor acorduri internaționale de securitate; face apel la Rusia să anuleze recunoașterea separării regiunilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Oseția de Sud și să pună capăt ocupării acestor teritorii georgiene;

41.  salută faptul că Georgia ia măsuri pentru a adopta o abordare flexibilă și pragmatică față de teritoriile sale ocupate; solicită UE să ia în considerare stabilirea de legături cu societatea civilă, în special din aceste teritorii; subliniază, în acest sens, valoarea adăugată a inițiativelor finanțate de UE, cum este Mecanismul de reacție rapidă pentru crearea unui climat de încredere (COBERM);

42.  condamnă cu fermitate recentele acte de vandalism și atacurile asupra a numeroase birouri ale principalului partid de opoziție; solicită o anchetă rapidă și aprofundată și aducerea în fața instanței a autorilor acestor acte;

Moldova

43.  își exprimă preocuparea profundă față de criza politică actuală care afectează țara după căderea guvernului format în iulie 2015 pe baza unei largi coaliții ce a confirmat direcția proeuropeană a țării;

44.  este de părere că această criză profundă afectează negativ perspectiva europeană a Moldovei și deplânge faptul că unii politicieni și unele forțe politice se folosesc de aspirațiile europene autentice ale poporului moldovean pentru a-și disimula propriile obiective obscure și practici netransparente care vizează încetinirea ritmului reformelor;

45.  își exprimă preocuparea față de situația sectorului financiar și bancar din Moldova, care reprezintă un risc pentru dezvoltarea economică stabilă a țării; reiterează faptul că, pentru a consolida credibilitatea publică a procesului de reformă, instituțiile moldovene trebuie să remedieze situația actuală din sectorul bancar, asigurând transparența deplină a anchetelor, recuperarea tuturor activelor lichide furate și aducerea în fața instanței a tuturor persoanelor responsabile; subliniază că aceste măsuri sunt absolut vitale pentru restabilirea încrederii în sectorul bancar din Moldova;

46.  solicită, în acest sens, Comisiei să monitorizeze îndeaproape anchetele judiciare în curs de desfășurare și să le asigure autorităților moldovene expertiza și asistența necesare pentru derularea și finalizarea anchetelor, dacă va fi necesar;

47.  subliniază, de asemenea, că este necesar ca Moldova să abordeze cu o forță reînnoită lupta împotriva corupției, reforma sistemului judiciar și chestiunea guvernanței și transparenței; prin urmare, invită noul guvern să abordeze aceste probleme ca pe niște priorități absolute; speră că intrarea în vigoare a noii legi privind finanțarea partidelor va putea contribui la acest obiectiv;

48.  atrage atenția asupra eforturilor și volumului de resurse necesare pentru o apropiere treptată a legislației moldovene de acquis-ul UE; prin urmare, salută majorarea substanțială a asistenței UE oferite Republicii Moldova în ultimii ani, care se ridică la 410 milioane EUR disponibile pentru perioada 2014-2017 și posibilitatea de a primi finanțare suplimentară ca urmare a progreselor înregistrate în domeniul democrației, al statului de drept și al libertăților fundamentale; subliniază, cu toate acestea, că finanțarea UE ar trebui să se bazeze pe progrese palpabile și cuantificabile în domeniile vizate și că la transpunerea în practică a proiectelor ar trebui să se țină cont de principiile transparenței, eficienței și bunei gestiuni; salută, de asemenea, asistența bilaterală oferită de statele membre și încurajează toți donatorii să coordoneze programarea asistenței pe care o asigură;

49.  salută implementarea cu succes a regimului de călătorii fără viză, precum și progresele înregistrate de cooperarea din domeniul energetic; subliniază că este necesar să se reducă dependența energetică față de Rusia și să se diversifice sursele de aprovizionare; în acest sens, face apel la Parlamentul Moldovei să adopte cu promptitudine legislația în conformitate cu cel de al treilea pachet privind energia;

50.  solicită o reformă cuprinzătoare a sectorului mass-media și transparența deplină a proprietății asupra mijloacelor de informare în masă; în acest sens, își exprimă preocuparea față de oligopolurile actuale și de lipsa unei concurențe autentice și solicită adoptarea unei legi mai dure privind conflictul de interese;

51.  salută, de asemenea, participarea Moldovei la un număr tot mai mare de programe ale UE, precum și Regulamentul modificat privind preferințele comerciale autonome, care a ajutat Moldova, supusă unor interdicții la importul produselor sale agricole, să își reorienteze piețele de export către UE, ceea ce a asigurat o asistență socială și economică imediată și a reprezentat în același timp o măsură de sprijin pentru procesul și eforturile de reformă;

52.  invită Chișinăul și Tiraspolul să își intensifice eforturile pentru a găsi o soluție eficace la problema Transnistriei, în cadrul convorbirilor în formatul 5+2, precum și să ia măsuri concrete pentru a îmbunătăți viața populației din această regiune; încurajează părțile participante la negocieri să cadă de acord asupra unui dialog direct reînnoit și să convină asupra unei noi runde de convorbiri în formatul 5+2 în cursul anului 2016;

53.  salută decizia Grupului de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor din cadrul Parlamentului de a selecta Moldova ca țară prioritară pentru consolidarea capacităților parlamentare; subliniază că programul aferent ar trebui să se concentreze pe capacitatea Parlamentului moldovean de a-și îndeplini cu adevărat rolul în cadrul implementării acordului de asociere;

54.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune externă, Președinților, Guvernelor și Parlamentelor Georgiei, Moldovei și Ucrainei, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse, precum și OSCE.

 

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0272.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate