Predlog resolucije - B8-0068/2016Predlog resolucije
B8-0068/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o izvajanju pridružitvenih sporazumov/poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino

15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0068/2016

Postopek : 2015/3032(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0068/2016
Predložena besedila :
B8-0068/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0068/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o izvajanju pridružitvenih sporazumov/poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino

(2015/3032(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Gruziji, Moldaviji in Ukrajini,

–  ob upoštevanju sklepne izjave in priporočil z druge seje pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Ukrajina, ki je potekala 4. in 5. novembra 2015 v Kijevu,

–  ob upoštevanju sklepne izjave in priporočil s prve seje pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Gruzija, ki je potekala 3. in 4. novembra 2015 v Tbilisiju,

–  ob upoštevanju sklepne izjave in priporočil s prve seje pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Moldavija, ki je potekala 21. in 22. septembra 2015 v Bruslju,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. julija 2015 o pregledu evropske sosedske politike[1],

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker pridružitveni sporazumi med EU ter Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino pomenijo preobrat teh držav na njihovi poti k evropskemu povezovanju;

B.  ker so poglobljena in celovita območja proste trgovine sestavni del teh sporazumov, katerih cilj je nadalje poglobiti gospodarske odnose z EU, predstavljajo pa tudi pomembno priložnost za trajnostni razvoj teh držav, pod pogojem, da se v celoti izvajajo vse določbe in se zagotovi potrebna podpora;

C.  ker je bilo pri pregledu evropske sosedske politike, objavljenemu 18. novembra 2015, ugotovljeno, da bosta varnost in stabilnost v prihodnjih letih najpomembnejša vidika in izziva;

D.  ker so Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino prizadeli dolgotrajni konflikti, ki jih je sprožila Ruska federacija, njihov cilj pa je spodkopati suverenost in ozemeljsko celovitost teh držav ter voljo njihovih prebivalcev, da svobodno odločajo o svoji prihodnosti;

E.  ker dobro upravljanje, demokracija, pravna država in človekove pravice ostajajo v ospredju evropske sosedske politike in so tem vrednotam trdno zavezane zlasti te tri države, ki so podpisale pridružitvene sporazume z EU;

1.  podpira namen pridružitvenih sporazumov ter poglobljenih in celovitih območij proste trgovine, ki je, da bi znatno poglobili politične, družbene in gospodarske odnose med Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino na eni strani, in EU na drugi; pričakuje, da bo celovito izvajanje teh sporazumov občutno izboljšalo življenje državljanov Gruzije, Moldavije in Ukrajine na področjih, kot so izobraževanje, zaposlovanje in pravosodje, in da se bosta povečala njihov življenjski standard in njihova varnost; poziva države članice, ki tega še niso storile, naj zaključijo postopek ratifikacije teh treh pridružitvenih sporazumov;

2.  zlasti poudarja, da je treba izvajati vse določbe sporazuma in si kar najbolj prizadevati za to, da bodo sporazumi koristili vsem prebivalcem zadevnih držav;

3.  opozarja na negativne družbene in okoljske posledice, ki bi jih lahko imelo delno ali selektivno izvajanje poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini, in v zvezi s tem poziva pristojne organe, naj sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za preprečevanje morebitnega socialnega in okoljskega dampinga; poudarja, da je parlamentarni nadzor v skladu s primeri najboljše prakse parlamentov držav članic EU pomemben pri izvajanju pridružitvenih sporazumov, in pozdravlja dogovor med tremi zadevnimi parlamenti, da si v zvezi s tem medsebojno pomagajo;

4.  poudarja, da bi morala Komisija imeti odločilno vlogo pri omogočanju izvajanja pridružitvenih sporazumov/poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini, spremljanju ter tehnični in finančni podpori ustreznim organom, da bi državljani lahko čim prej občutili pozitivne učinke in koristi teh sporazumov;

5.  pozdravlja prizadevanja Gruzije, Moldavije in Ukrajine, da na podlagi zavez iz pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini približajo nacionalno zakonodajo standardom EU; poudarja pomen nadaljnjega izvajanja reform v sedanjem tempu in smeri ter spodbuja oblasti zadevnih držav, naj izkoristijo vso podporo EU, ki je na voljo;

6.  v zvezi s tem pozdravlja delo svetovalne misije EU za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini ter različne platforme, ki so jih vzpostavile institucije EU, da bi Ukrajino podprle v njenih prizadevanjih za reforme, med drugim podporno skupino Komisije za Ukrajino in novo ustanovljeno projektno skupino Odbora regij za Ukrajino; poziva, naj se podobne pobude sprejmejo za Gruzijo in Moldavijo; poudarja, da sta potrebna tesno sodelovanje in učinkovita izmenjava primerov najboljše upravne prakse;

7.  poudarja vlogo, ki jo lahko imajo civilna družba in ustrezne platforme civilne družbe iz pridružitvenih sporazumov v tem procesu, zlasti v zvezi z ozaveščanjem javnosti in spremljanjem izvajanja sporazumov ter sprejetjem ustreznih potrebnih reform; poziva oblasti Gruzije, Moldavije in Ukrajine, naj v ta proces vključijo organizacije civilne družbe in vse pomembne deležnike, Komisijo pa poziva, naj pomaga zagotoviti ustrezna finančna sredstva, da bodo to lahko tudi storile;

8.  poudarja, da je potrebna obsežna informacijska kampanja, ki bo namenjena javnosti in bo predstavila cilje in vsebino pridružitvenih sporazumov ter neposredne in konkretne koristi, ki jih bodo imeli državljani od izvajanja teh pridružitvenih sporazumov; poudarja pomen spodbujanja objektivnih, neodvisnih in nepristranskih informacij v zvezi s tem, pa tudi krepitve zmogljivosti EU za preprečevanje širjenja napačnih informacij in propagande, ki napačno prikazujejo EU in evropsko sosedsko politiko;

9.  ponovno izraža stališče, da pridružitveni sporazumi niso končni cilj odnosov med EU ter Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino; poleg tega poudarja, da imajo Gruzija, Moldavija in Ukrajina v skladu s členom 49 PEU evropsko perspektivo in lahko zaprosijo za članstvo v Evropski uniji, če izpolnjujejo københavnska merila ter ravnajo v skladu načeli demokracije, spoštujejo temeljne svoboščine, človekove pravice in pravice manjšin ter zagotavljajo pravno državo;

10.  izraža trdno podporo suverenosti in ozemeljski celovitosti Gruzije, Moldavije in Ukrajine znotraj mednarodno priznanih meja in obsoja ekspanzionistično politiko Rusije za destabilizacijo sosednjih držav, ki je privedla do dolgotrajnih konfliktov v Abhaziji, Južni Osetiji, Pridnjestrju in Doneškem bazenu ter nezakonite priključitve Avtonomne republike Krim; ponovno potrjuje skupno odločenost, da bi bilo treba mirno ponovno vključitev teh območij doseči v okviru mednarodnega prava;

11.  pozdravlja pozitivno priporočilo Komisije z dne 18. decembra 2015 o odobritvi brezvizumskega režima za Gruzijo in Ukrajino; poziva ukrajinske oblasti, naj poskrbijo, da bodo protikorupcijski organi do aprila 2016 začeli polno delovati, in je prepričan, da bo priporočilu Komisije sledila takojšnja potrditev Sveta, da bodo lahko državljani Gruzije in Ukrajine, tako kot sedaj že državljani Moldavije, brez omejitev potovali v EU;

12.  poudarja, da bi s takim razvojem poleg tega spodbujali medosebne stike, in sicer tudi stik z državljani Gruzije, Moldavije ter Ukrajine, ki živijo na trenutno okupiranih območjih, okrepile pa bi se tudi poslovne, družbene in kulturne vezi med EU in Gruzijo ter Ukrajino, hkrati pa bi to tudi pokazalo, da imajo od tesnejših odnosov z EU res vsi koristi;

13.  poudarja, da mora EU ostati enotna in z Rusijo govoriti z enim glasom, Ukrajina, Gruzija in Moldavija pa morajo tudi v prihodnje biti ena od prednostnih nalog EU; poudarja, da proces normalizacije odnosov z Rusijo nikakor ne sme potekati na račun Ukrajine, Gruzije in Moldavije; ponovno poudarja, da cilj razvoja vzhodnega partnerstva ni prekiniti tradicionalnih zgodovinskih in gospodarskih odnosov s temi državami; poziva EU, naj ne povzroča nepotrebne napetosti in naj opredeli področja, na katerih bi lahko sodelovala in se gospodarsko povezovala z Evrazijsko gospodarsko unijo; poudarja pa, da je treba pri tovrstnem sodelovanju vedno spoštovati pravila Svetovne trgovinske organizacije (STO) in da mora temeljiti na mednarodnih standardih ter svobodni in suvereni odločitvi držav, da sodelujejo;

14.  pozdravlja, da sta bili pri pregledu evropske sosedske politike varnost in stabilnost v ospredju; poudarja pomen raznolikega in prilagojenega pristopa, utemeljenega na dosežkih in ambicijah zadevnih držav, zlasti pa na tem, da je treba ustvariti inovativne in prilagodljive instrumente v podporo izvajanju pridružitvenega sporazuma/poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini; poziva EU, naj bo pri reševanju sporov, ki pretresajo Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino, dejavnejša in učinkovitejša ter naj zagotovi potrebno pomoč za lažje ponovno vključitev območij, ki jih nadzorujejo proruski separatisti;

Ukrajina

15.  izraža podporo prizadevanjem, ki so jih pri že sprejetih reformah pokazale vse ukrajinske institucije, in jih spodbuja, naj se lotijo še temeljitejših reform ob močni podpori institucij EU;

16.  pozdravlja začasno uporabo poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini od 1. januarja 2016; izraža zadovoljstvo ob že opravljenem pripravljalnem delu; spodbuja organe EU in Ukrajine za trgovino, naj zagotovijo, da bodo nove priložnosti za dostop na trg dejansko nastale za to, da bodo koristile ukrajinskemu gospodarstvu, obenem pa podpirale in razvijale domače povpraševanje; obžaluje, da ni bilo mogoče doseči sporazuma z Rusko federacijo, saj po številnih pogovorih ni bilo mogoče zmanjšati razlik v zvezi z ruskimi pomisleki in odločitvijo ruskih oblasti, da enostransko prekinejo sporazum o prosti trgovini, ki ga je sklenila Skupnost neodvisnih držav, v skladu s katerim bi za ukrajinsko blago od 1. januarja 2016 zaračunavali uvozne dajatve za države z največjimi ugodnostmi; poudarja, da druge članice Evrazijske gospodarske unije niso sledile ruski odločitvi, in Moskvo poziva, naj sprejme konstruktivno stališče, da bi preprečili novo trgovinsko vojno; poziva EU, naj podpre Ukrajino pri sedanjih in prihodnjih sporih z Rusijo, ki potekajo v Svetovni trgovinski organizaciji, in sicer tako, da zavzame status tretje strani;

17.  pozdravlja glasovanje v prvi obravnavi o ustavnih spremembah, povezanih z decentralizacijo; spominja, da je Beneška komisija izdala pozitivno mnenje o predlogih sprememb; poudarja, da je decentralizacija osrednja reforma ukrajinske vlade zaradi modernizacije države, njen namen pa je okrepiti moč in institucionalno zmogljivost lokalnih skupnosti ter bistveno izboljšati upravljanje, med drugim zemljišč, zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva v korist državljanov; pričakuje, da bo ukrajinska verhkovna rada spremembe ukrajinske ustave sprejela s potrebno večino v drugi obravnavi;

18.  pozdravlja neprekinjeno in zavzeto delo v zvezi z ustavnimi spremembami glede reforme pravosodnega sistema in statusa sodnikov, kar je bistveno za boj proti korupciji; poziva ukrajinske oblasti, naj napredujejo s temi spremembami, pri tem pa upoštevajo mnenje Beneške komisije; poziva Ukrajino, naj ratificira Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča;

19.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi ravni globoko zakoreninjene korupcije v državi in želi spomniti, da je bila odprava korupcije ena od glavnih zahtev revolucije dostojanstva; pozdravlja ukrepe, ki so bili sprejeti pred nedavnim, zlasti v ukrajinskem parlamentu, da bi vzpostavili primeren institucionalni okvir za boj proti korupciji v državi, v skladu s celovitim protikorupcijskim pravnim svežnjem, sprejetim 14. oktobra 2014, še posebej nacionalni urad za boj proti korupciji, nacionalno agencijo za preprečevanje korupcije ter nacionalno agencijo za odvzem premoženjskih koristi, pridobljenih s korupcijo; pozdravlja tudi pred nedavnim sprejet zakon o državnem financiranju političnih strank, ki bo začel veljati 1. julija 2016, in zakon o javnih naročilih;

20.  pozdravlja dejavno podporo in solidarnost EU na področju energetike, zaradi katerih je bila možna ponovna vzpostavitev dobave ruskega plina v Ukrajino za zimo 2015–2016; poziva države članice, naj v celoti izkoristijo tranzitne možnosti Ukrajine in okrepijo sodelovanje, da bi zavarovali dobavo energije tako za EU kot za Ukrajino in preprečili gradnjo novih plinovodov, ki bi zaobšli Ukrajino, zlasti razvoj projekta Severni tok 2 za dobavo ruskega plina v Evropo, ki bi lahko škodoval strategiji EU za diverzifikacijo energetskih virov in pravu EU; pozdravlja zakon o razvoju alternativnih virov energije, pa tudi sodelovanje z državami članicami in druge ukrepe, ki naj bi zagotovili diverzifikacijo energetskih virov in energetsko varnost v Ukrajini;

21.  obžaluje, da kljub ukrepom, o katerih se je tako imenovana normandijska četverica dogovorila na vrhunskem srečanju v Parizu 2. oktobra 2015, in nekaterim začetnim pozitivnim korakom stranem do 31. decembra 2015 ni uspelo v celoti začeti izvajati drugega sporazuma iz Minska; izraža globoko zaskrbljenost zaradi spopadov nizke intenzivnosti in ponavljajočih se kršitev premirja predvsem na strani separatistov ter poziva vse strani, naj spoštujejo svoje zaveze; poziva Rusijo, naj spoštuje ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine, vključno s Krimom, in naj nemudoma začne izvajati neizpolnjene določbe iz sporazumov iz Minska, zlasti o umiku tujih vojaških enot in plačancev, pa tudi o težkem orožju in oklepnih vozilih, izpustitvi vseh talcev, ki so jih nezakonito pridržali separatisti, in o dostopu posebne opazovalne misije Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi do celotnega ozemlja nekaterih predelov Donecke in Luhanske oblasti ter do nenadzorovanega dela meje z Rusko federacijo, da bi olajšali nadaljnji prehod na službo mejne straže Ukrajine; pozdravlja odločitev, da se poveča število opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi;

22.  z veseljem pričakuje izvedbo svobodnih in poštenih lokalnih volitev v nekaterih predelih Donecke in Luhanske oblasti v skladu z ukrajinsko zakonodajo ter standardi Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), z udeležbo ukrajinskih političnih strank in pod opazovanjem misije OVSE/ODIHR, kot je določeno v sporazumih iz Minska in v skladu s sporazumom, ki ga je normandijska četverica sklenila na vrhovnem srečanju v Parizu;

23.  opozarja, da so neprekinjeni spopadi v Doneškem bazenu povzročili izredno težke humanitarne razmere ter da ukrajinske in mednarodne humanitarne organizacije nimajo dovoljenja za dostop do zasedenih predelov Donecke in Luhanske oblasti ali pa jih v prizadevanjih za dostavo pomoči še vedno ovirajo borci, ki imajo podporo Rusije; poziva, da je treba humanitarni pomoči in humanitarnim delavcem takoj omogočiti dostop; meni, da bi bilo treba zakonodajo o humanitarni pomoči izboljšati, da bi olajšali prizadevanja za njeno dostavo; pozdravlja ustanovitev agencije za obnovo Doneškega bazena, ki si prizadeva obravnavati vsa humanitarna vprašanja, in poziva ukrajinsko vlado, naj ji zagotovi potrebne finančne in človeške vire; pozdravlja humanitarno in finančno podporo EU, da bi Ukrajini pomagali premagati ta izziv; izraža globoko zaskrbljenost zaradi težkih humanitarnih razmer več kot 1,5 milijona notranje razseljenih oseb in poziva, naj se jim omogoči varna vrnitev v kraj izvora; poudarja, da bi bilo treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju pomoči za otroke, najbolj ranljivi skupini, ki trpi med tem konfliktom; pozdravlja prvi krog nove kampanje za cepljenje proti otroški paralizi na državni ravni;

24.  pozdravlja odločitev o podaljšanju sankcij EU proti Rusiji za naslednjih šest mesecev in poudarja, da bi morali ti ukrepi veljati, vse dokler se sporazuma iz Minska v duhu in črki ne bosta učinkovito in v celoti izvajala in do obnovitve ozemeljske celovitosti Ukrajine; želi spomniti, da bi bilo treba v primeru nadaljnjega izzivanja ali destabilizacije razmer v Ukrajini te restriktivne ukrepe še zaostriti; meni, da je treba predvideti obnovitev sodelovanja med EU in Rusijo, če bi Rusija začela spoštovati ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine;

25.  pozdravlja objavo poročila nizozemske komisije za varnost o strmoglavljenju letala družbe Malaysia Airlines na letu MH17, v katerem je umrlo 298 nedolžnih civilistov; podpira ustanovitev mednarodnega kazenskega sodišča in poziva Rusko federacijo, naj v celoti sodeluje z mednarodno skupnostjo, da bi opravili celovito in nepristransko kazensko preiskavo ter odgovorne privedli pred sodišče; obžaluje odločitev Ruske federacije o blokiranju resolucije v Varnostnem svetu OZN o ustanovitvi mednarodnega sodišča za preiskavo tega zločina;

26.  poziva k izpustitvi vseh talcev, kot je določeno v sporazumih iz Minska, in nezakonito pridržanih ukrajinskih državljanov v Ruski federaciji, vključno z Nadjo Ševčenko, Olegom Sencovom in Aleksandrom Kolčenkom ter drugimi;

27.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi slabšanja stanja na področju človekovih pravic na priključenem Krimu, zlasti pravic manjšin, še posebej krimskih Tatarov, in pravic vseh ukrajinskih državljanov;

28.  pozdravlja, da so po podatkih mednarodne opazovalne misije lokalne volitve, ki so bile organizirane 25. oktobra 2015, v glavnem potekale v skladu z mednarodno priznanimi standardi; poziva vse ustrezne akterje, naj obravnavajo pomanjkljivosti, na katere je opozorila mednarodna opazovalna misija; poudarja, da je pomembno izboljšati volilno zakonodajo, preglednost financiranja kampanj in prost ter pošten dostop do medijev za vse politične sile; poudarja, da bo v postopku reformiranja volilne zakonodaje pomembno upoštevati pravice in interese narodnih manjšin, kot je navedeno v ukrajinski ustavi;

29.  izraža zaskrbljenost nad odločitvijo ukrajinskih oblasti o prepovedi komunistične partije Ukrajine in jih poziva, naj v celoti spoštujejo svobodo izražanja in združevanja v skladu z vrednotami in standardi EU;

Gruzija

30.  poziva k celovitemu izvajanju priporočil, zapisanih v prelomnem poročilu „Gruzija v prehodu“, ki ga je predložil posebni svetovalec EU Thomas Hammarberg o ustavni in pravni reformi ter človekovih pravicah;

31.  želi zlasti spomniti, da je v poročilu poudarjeno, da je treba okrepiti pravno državo in uvesti učinkovite sisteme in mehanizme nadzora in ravnovesja, zato da bi ločili državo od trenutnega vladajočega političnega bloka z nadaljnjim razvojem trdnih demokratičnih institucij ter odgovornih organov za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, vključno s tožilstvom, ter v zvezi s tem kot prvi korak pozdravlja nedavne spremembe zakona o tožilstvu, namenjene depolitiziranju tožilstva;

32.  ponovno potrjuje, da morajo kazenske preiskave in dejavnosti tožilstva temeljiti na dokazih in biti pregledne, nepristranske in politično nemotivirane ter spoštovati načela pravilnega postopka in potekati ob polnem spoštovanju načel poštenega sojenja v skladu z zavezami pridružitvenega sporazuma; poudarja, da je pripor v predkazenskem postopku izreden ukrep in bi ga bilo treba uporabljati samo v nujnih in nedvomnih okoliščinah ter strogo v skladu z zakonom in ob preprečitvi vsakršnih zlorab; pozdravlja potrditev ustavnega sodišča, da je tak ukrep omejen na devet mesecev, in priznava, da je obstoj dragocene politične opozicije nadvse pomemben za vzpostavitev uravnoteženega in zrelega političnega sistema, za kar si Gruzija prizadeva;

33.  pozdravlja sprejetje novega delovnega zakonika in poziva, da mora biti v celoti v skladu z delavskimi pravicami in standardi, ki jih določa Mednarodna organizacija dela, kot je navedeno v poglavju poglobljenega in celovitega sporazuma, ki govori o prosti trgovini o trgovini in trajnostnem razvoju;

34.  poziva k celotnemu izvajanju zakona o preglednosti lastništva medijev, da bi spodbujali in zagotovili pluralnost medijev in nadalje utrdili njihovo pravico do neodvisnega in objektivnega poročanja; v zvezi s tem izraža obžalovanje o sodni zadevi, povezani s televizijsko postajo Rustavi2 TV, in poudarja, da sodba ne bi smela ogroziti uredniške neodvisnosti te postaje, kot se je žal zgodilo v prejšnjem zakonodajnem obdobju;

35.  pozdravlja konstruktivno vlogo in priporočila, ki sta jih Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi/Urad za demokratične institucije in človekove pravice objavila v poročilu o sodnih postopkih z dne 9. decembra 2014, ter poudarja, da je nadvse pomembno obravnavati pomanjkljivosti, ki so bile v njem opredeljene, da bi odpravili predstavo o selektivni pravičnosti; v zvezi s tem pozdravlja sprejetje samodejne sodne presoje za pripor v predkazenskem postopku, kar je bilo eno ključnih priporočil Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi/Urada za demokratične institucije in človekove pravice;

36.  poudarja, da so svoboda medijev, svoboda izražanja in pluralnost informacij temeljne vrednote demokratične družbe, ki se jim je Gruzija zavezala v okviru pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini; poudarja, da monopolizacija medijskega prostora neizogibno vodi v erozijo pluralnosti mnenj ter ne daje prostora politični konkurenci, ter poziva oblasti, naj zagotovijo trajnostno in pluralistično medijsko in informacijsko okolje;

37.  spominja na izjavo Beneške komisije z dne 22. septembra 2015 o neprimernem pritisku na sodnike ustavnega sodišča v Gruziji ter gruzijsko vlado poziva, naj primerno ukrepa, vključno z ustreznimi ukrepi za zaščito članov sodišča in njihovih družinskih članov, naj v celoti razišče vse primere ustrahovanja ter naj storilce privede pred sodišče;

38.  poleg tega spominja na pomen misij Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi/Urada za demokratične institucije in človekove pravice za opazovanje volitev iz oktobra 2012 in oktobra 2013, pri katerih je sodeloval Parlament, in poziva k dvostranskemu sprejetju načrta volilnih reform, pri čemer bi upoštevali načelno stališče, da se v letu pred volitvami ne smejo sprejeti nobene večje spremembe volilne zakonodaje;

39.  poziva vse strani, naj dovolijo varno in dostojanstveno vrnitev vseh notranje razseljenih oseb v njihov kraj stalnega prebivališča na zasedenih ozemljih v Abhaziji in Chinvalski regiji/Južni Osetiji, ter ponavlja, da so prisilne demografske spremembe še vedno nesprejemljiva kršitev mednarodnega prava; priznava, da je treba ohraniti pomoč za izboljšanje položaja notranje razseljenih oseb in beguncev, ter pozdravlja pobude EU, da bi potrebno pomoč še naprej dejavno zagotavljali;

40.  poziva Rusko federacijo, naj izpolni svoje obveznosti v skladu s sporazumom o premirju z dne 12. avgusta 2008 ter izvedbenimi ukrepi z dne 8. septembra 2008 o umiku vseh vojaških sil ter zagotovitvi popolnega dostopa do zasedenih ozemelj za nadzorno misijo Evropske unije; nadalje Rusijo poziva, naj izenači zavezo za neuporabo nasilja do Gruzije ter dovoli, da se vzpostavi mednarodna ureditev varnosti; poziva Rusijo, naj umakne priznanje odcepitve gruzijskih regij Abhazije in Chinvalske regije/Južne Osetije in konča okupacijo teh gruzijskih ozemelj;

41.  pozdravlja dejstvo, da Gruzija napreduje pri sprejetju prožnega in pragmatičnega pristopa k sodelovanju s svojimi zasedenimi ozemlji; poziva EU, naj podobno razmisli o tem, da bi navezala stike s civilno družbo, zlasti na teh ozemljih; v zvezi s tem opozarja na dodano vrednost pobud, ki jih financira EU, kot je mehanizem za zgodnje odzivanje, namenjen krepitvi zaupanja;

42.  odločno obsoja nedavna dejanja vandalizma in napade na številne pisarne glavne opozicijske stranke; poziva, da je treba opraviti hitro in temeljito preiskavo ter storilce privesti pred sodišče;

Moldavija

43.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi nadaljevanja politične krize, ki je prizadela državo po padcu vlade, oblikovane julija 2015 na podlagi široke koalicije, ki je potrdila, da je država ubrala proevropsko smer;

44.  meni, da ta globoka kriza škoduje evropski perspektivi Moldavije, in obžaluje, da nekateri politiki in politične sile pristne evropske težnje Moldavcev uporabljajo za prikrivanje svojih nejasnih ciljev ter nepreglednih praks, namenjenih upočasnitvi reform;

45.  izraža zaskrbljenost zaradi moldavskega finančnega in bančnega sektorja, ki utegne ogroziti stabilen gospodarski razvoj države; ponavlja, da morajo moldavske institucije za okrepitev zaupanja javnosti v proces reform obravnavati sedanje razmere v bančnem sektorju in zagotoviti popolno preglednost preiskav, vrnitev vseh ukradenih likvidnostnih sredstev ter vse odgovorne privesti pred sodišče; opozarja, da so ti ukrepi absolutno nujni za povrnitev zaupanja v moldavski bančni sektor;

46.  v zvezi s tem poziva Komisijo, naj pozorno spremlja potekajoče sodne preiskave in moldavskim oblastem po potrebi zagotovi strokovno znanje in pomoč, ki ju potrebuje za izvedbo in dokončanje preiskave;

47.  poleg tega poudarja, da mora Moldavija z obnovljeno močjo obravnavati boj proti korupciji, reformo sodstva ter vprašanje upravljanja in preglednosti; zato poziva novo vlado, naj te težave obravnava z absolutno prednostjo; upa, da bo lahko k temu prispeval začetek veljavnosti novega zakona o financiranju strank;

48.  opozarja na to, koliko prizadevanj in sredstev je potrebnih za postopno približevanje moldavske zakonodaje pravnemu redu EU; zato pozdravlja bistveno povečanje pomoči EU za Republiko Moldavijo v zadnjih letih, saj je za obdobje 2014–2017 na voljo do 410 milijonov evrov, ter možnost prejemanja dodatnega financiranja glede na dosežen napredek na področju demokracije, pravne države in temeljnih svoboščin; vendar poudarja, da bi moralo financiranje EU temeljiti na oprijemljivem in merljivem napredku na zadevnih področjih ter da bi morali pri izvajanju projektov upoštevati preglednost, učinkovitost in dobro upravljanje; poleg tega pozdravlja dvostransko pomoč, ki jo zagotavljajo države članice, ter vse donatorje spodbuja, da usklajujejo načrtovanje svoje pomoči;

49.  pozdravlja uspešno izvajanje brezvizumskega režima, pa tudi napredek, dosežen pri sodelovanju na področju energetike; poudarja potrebo po zmanjšanju energetske odvisnosti od Rusije in diverzifikaciji virov dobave; v zvezi s tem poziva moldavski parlament, naj hitro sprejme zakonodajo v skladu s tretjim energetskih svežnjem;

50.  poziva k celoviti reformi medijskega sektorja ter k popolni preglednosti lastništva medijev; v zvezi s tem izraža zaskrbljenost zaradi sedanjih oligopolov in pomanjkanja prave konkurence ter poziva k sprejetju strogega zakona o navzkrižju interesov;

51.  poleg tega pozdravlja udeležbo Moldavije v vedno več programih EU, pa tudi spremenjeno uredbo o avtonomnih trgovinskih preferencialih, ki pomagajo Moldaviji, za katero veljajo prepovedi uvoza za njene kmetijske proizvode, da bi svoje izvozne trge preusmerila v EU, s čimer bi zagotovila takojšnjo socialno in ekonomsko pomoč, obenem pa so to podporni ukrepi za reformni proces in prizadevanja;

52.  poziva Kišinjev in Tiraspol, naj okrepita prizadevanja za iskanje učinkovite rešitve za pridnestrsko vprašanje v okviru pogovorov 5+2 in naj sprejmeta konkretne ukrepe za izboljšanje življenja prebivalcev; spodbuja pogajalske strani, naj se dogovorijo o obnovljenem neposrednem dialogu ter naj v letu 2016 opravijo nov krog pogovorov 5+2;

53.  pozdravlja odločitev skupine Parlamenta za podporo demokraciji in usklajevanje volitev, da se Moldavija izbere za prednostno državo pri izgradnji parlamentarnih zmogljivosti; poudarja, da bi moral biti poudarek ustreznega programa na zmožnosti moldavskega parlamenta, da učinkovito izpolni svojo vlogo pri izvajanju pridružitvenega sporazuma;

54.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, predsednikom, vladam in parlamentom Gruzije, Moldavije in Ukrajine, predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije ter Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.