Förslag till resolution - B8-0068/2016Förslag till resolution
B8-0068/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om genomförandet av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina

15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0068/2016

Förfarande : 2015/3032(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0068/2016
Ingivna texter :
B8-0068/2016
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B8-0068/2016

Europaparlamentets resolution om genomförandet av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina

(2015/3032(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Georgien, Moldavien och Ukraina,

–  med beaktande av det slutliga uttalandet och rekommendationerna från det andra möte som hölls av kommittén för parlamentariskt samarbete mellan EU och Ukraina den 4‑5 november 2015 i Kiev,

–  med beaktande av det slutliga uttalandet och rekommendationerna från det första möte som hölls av kommittén för parlamentariskt samarbete mellan EU och Georgien den 3‑4 november 2015 i Tbilisi,

–  med beaktande av det slutliga uttalandet och rekommendationerna från det första möte som hölls av kommittén för parlamentariskt samarbete mellan EU och Moldavien den 21–22 september 2015 i Bryssel,

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om översynen av den europeiska grannskapspolitiken[1],

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Associeringsavtalen mellan EU och Georgien, Moldavien och Ukraina innebär en vändpunkt för dessa länder på deras väg mot europeisk integration.

B.  De djupgående och omfattande frihandelsområdena är en integrerad del av dessa avtal med syfte att ytterligare fördjupa de ekonomiska förbindelserna med EU och de utgör en viktig möjlighet för ländernas hållbara utveckling, förutsatt att alla klausuler i dem tillämpas fullständigt och nödvändigt bistånd tillhandahålls.

C.  Vid den översyn av den europeiska grannskapspolitiken (nedan kallad EGP) som offentliggjordes den 18 november 2015 framhölls säkerhet och stabilitet som de mest brännande frågeställningarna och utmaningarna för de kommande åren.

D.  Georgien, Moldavien och Ukraina har drabbats av utdragna konflikter som Ryssland stått bakom och som syftat till att undergräva de berörda ländernas suveränitet och territoriella integritet, liksom också deras folks vilja att fritt bestämma sin framtid.

E.  God samhällsstyrning, demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter kvarstår i centrum för EGP och innebär ett grundläggande åtagande, framför från de tre länders sida som undertecknat associeringsavtalen med EU.

1.  Europaparlamentet stöder syftet med associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsområdena, nämligen att avsevärt fördjupa de politiska, sociala och ekonomiska förbindelserna mellan å ena sidan Georgien, Moldavien och Ukraina och å andra sidan EU. Parlamentet förväntar sig att det fullständiga genomförandet av avtalen kommer att föra med sig konkreta förbättringar av livet för invånarna i Georgien, Moldavien och Ukraina inom sådana områden som utbildning, sysselsättning och rättvisa samt att ge dem högre levnadsstandard och ökad säkerhet. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte gjort det att slutföra arbetet med att ratificera de tre associeringsavtalen.

2.  Europaparlamentet betonar framför allt att alla klausuler i avtalet måste tillämpas och att man måste göra allt för att de ska bli till nytta för alla invånare i de berörda länderna.

3.  Europaparlamentet påpekar att en ofullständig eller selektiv tillämpning av de djupgående och omfattande frihandelsområdena kan få negativa konsekvenser för samhälle och miljö, och uppmanar de relevanta myndigheterna att anta de åtgärder som behövs för att förhindra all eventuell social dumpning och miljödumpning. Parlamentet betonar vikten av parlamentarisk tillsyn över tillämpningen av associeringsavtalen, i enlighet med bästa praxis från EU-medlemsstaternas parlament, och välkomnar att de tre ländernas parlament kommit överens om att stödja varandra i detta hänseende.

4.  Europaparlamentet betonar den avgörande roll som kommissionen bör spela för att underlätta tillämpningen av associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsområdena, genom övervakning och både tekniskt och ekonomisk bistånd till de relevanta myndigheterna, så att avtalen snabbt ska kunna få positiva konsekvenser och bli till nytta för invånarna inom de områden de omfattar.

5.  Europaparlamentet välkomnar vad Georgien, Moldavien och Ukraina gjort för att få sin respektive nationella lagstiftning att närma sig EU:s normer, utgående från åtagandena med stöd av associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsområdena. Parlamentet betonar att den nuvarande takten på och kursen för reformarbetet måste fortsätta och uppmuntrar de berörda ländernas myndigheter att dra full nytta av det stöd från EU som finns att tillgå.

6.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som görs av Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina, liksom av de olika plattformar som inrättas av EU till stöd för Ukraina i dess reformarbete, såsom kommissionens stödgrupp för Ukraina och den arbetsgrupp för Ukraina som nyligen tillsattes av Regionkommittén. Parlamentet vill att det antas liknande initiativ för Georgien och Moldavien och betonar behovet av nära samarbete och ett effektivt utbyte av bästa förvaltningspraxis.

7.  Europaparlamentet framhåller den roll som det civila samhället och de plattformar för det civila samhället, vilka föreskrivs i associeringsavtalen, kan spela inom den här processen, framför allt med att öka allmänhetens medvetenhet och övervaka genomförandet av avtalen och antagandet av de relevanta reformer som behövs. Parlamentet uppmanar med kraft Georgiens, Moldaviens och Ukrainas myndigheter att låta det civila samhällets organisationer och alla relevanta berörda parter medverka i processen, och uppmanar kommissionen att fortsätta anslå tillräckliga ekonomiska medel för detta ändamål.

8.  Europaparlamentet framhåller behovet av en omfattande informationskampanj riktad till allmänheten med redogörelse i stora drag för syftet med och innehållet i associeringsavtalen och de direkta och konkreta fördelar för medborgarna som följer av genomförandet av dem. Parlamentet understryker att informationen i detta sammanhang måste vara objektiv, oberoende och opartisk och att EU måste få ökad kapacitet att motverka felaktig information och propagandakampanjer där det ges en vrångbild av EU och EGP.

9.  Europaparlamentet upprepar sin åsikt om att associeringsavtalen inte är det slutgiltiga målet för EU:s förbindelser med Georgien, Moldavien och Ukraina. Vidare betonar parlamentet att Georgien, Moldavien och Ukraina, enligt artikel 49 i EU-fördraget, precis som alla andra europeiska stater har ett europeiskt perspektiv och kan ansöka om medlemskap i Europeiska unionen, förutsatt att de ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och demokratins principer, respekterar grundläggande friheter, mänskliga rättigheter och minoriteternas rättigheter samt garanterar rättsstaten.

10.  Europaparlamentet uttalar sitt starka stöd för Georgiens, Moldaviens och Ukrainas suveränitet och territoriella integritet inom deras internationellt erkända gränser, och fördömer den ryska expansionspolitiken med dess destabilisering av grannländerna, vilket resulterat i de utdragna konflikterna i Abchazien, Sydossetien, Transnistrien och Donbass samt i den olagliga annekteringen av Autonoma republiken Krim. Parlamentet bekräftar än en gång sin samfällda beslutsamhet om att en fredlig återintegrering av dessa territorier bör åstadkommas inom folkrättens ram.

11.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen den 18 december 2015 rekommenderat viseringsfrihet för Georgien och Ukraina. Parlamentet uppmanar med kraft Ukrainas myndigheter att se till att landets organ för korruptionsbekämpning är i full verksamhet före april 2016, och är övertygat om att kommissionens rekommendation snabbt kommer att stadfästas av rådet, så att medborgare i Georgien och Ukraina kan resa fritt till EU, alldeles som medborgarna i Moldavien.

12.  Europaparlamentet betonar att en sådan utveckling vore ägnad att ytterligare underlätta direkta personkontakter med de medborgare i Georgien, Moldavien och Ukraina som i dag är bosatta i de ockuperade områdena, och även stärka näringslivets band samt de sociala och kulturella banden mellan dels EU och dels Georgien och Ukraina och påvisa att närmare förbindelser med EU faktiskt blir till nytta för alla.

13.  Europaparlamentet påpekar att EU måste förbli enhälligt och tala enstämmigt med Ryssland, samt låta Ukraina, Georgien och Moldavien kvarstå på toppen av EU:s agenda. Parlamentet framhåller att den eventuella processen med en normalisering av förbindelserna med Ryssland absolut inte får ske på bekostnad av Ukraina, Georgien och Moldavien. Parlamentet understryker än en gång att utvecklingen av det östliga partnerskapet inte syftar till att störa de berörda ländernas traditionella historiska och ekonomiska förbindelser. Parlamentet uppmanar EU att undvika onödiga spänningar och att fastställa områden som är kompatibla i fråga om samarbete och ekonomisk integration med Eurasiska unionen. Parlamentet betonar emellertid att allt sådant samarbete måste vara förenligt med WTO:s regler, och bygga på internationella standarder och staternas fria och självständiga beslut om huruvida de vill delta.

14.  Europaparlamentet välkomnar översynen av EGP, med dithörande prioritering av säkerhet och stabilitet. Parlamentet betonar att det behövs en differentierad och skräddarsydd strategi utgående från vilka starka sidor och ambitioner de berörda länderna har, och, framför allt, att det måste tas fram innovativa och flexibla instrument till stöd för genomförandet av associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsområdena. Parlamentet uppmanar EU att arbeta aktivare och effektivare för att lösa de konflikter som drabbar Georgien, Moldavien och Ukraina, och att ge det stöd som behövs för att underlätta återintegreringen av de ryskkontrollerade territorierna.

Ukraina

15.  Europaparlamentet stöder alla ukrainska institutioners insatser i samband med de reformer som redan gjorts, och uppmanar dem till ett intensivare reformarbete, med starkt stöd från EU:s institutioner.

16.  Europaparlamentet välkomnar den provisoriska tillämpningen av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet med Ukraina från och med den 1 januari 2016. Parlamentet uttalar sin tillfredsställelse med det förberedande arbete som redan gjorts och uppmanar handelsavdelningarna inom EU och i Ukraina att se till att det öppnas nya möjligheter för marknadstillträde, till gagn för Ukrainas ekonomi, och att samtidigt stödja och utveckla hemmamarknadens efterfrågan. Parlamentet tycker det är beklagligt att man inte fått till stånd något avtal med Ryska federationen, efter att man vid talrika överläggningar inte kunna minska meningsskiljaktigheterna vad gäller farhågor från rysk sida och de ryska myndigheternas beslut att ensidigt försätta ur kraft OSS‑ländernas frihandelsavtal, så att importen av varor från Ukraina kommit att beläggas med tullar enligt principen om mest gynnad nation från och med den 1 januari 2016. Parlamentet understryker att Eurasiska ekonomiska unionens övriga medlemsstater inte följde Rysslands beslut, och uppmanar Moskva att inta en konstruktiv attityd, så att ett nytt handelskrig kan undvikas. Parlamentet uppmanar med kraft EU att, genom att inta en ställning som tredje part, stödja Ukraina i aktuella och framtida konflikter med Ryssland som igångsatts inom WTO.

17.  Europaparlamentet välkomnar omröstningen vid första behandlingen av de författningsändringar som hänförde sig till decentralisering. Parlamentet erinrar om att Venedigkommissionen uttalat sig positivt om förslagen till ändringar. Parlamentet betonar att decentraliseringen är en reform med nyckelställning för att Ukrainas regering ska kunna modernisera landet. Den är avsedd att stärka lokalsamhällenas befogenheter och institutionella kapacitet och avsevärt förbättra förvaltningen bland annat av mark, hälso- och sjukvård, utbildning och socialt skydd, till nytta för medborgarna. Parlamentet förväntar sig att reformerna av Ukrainas statsförfattning kommer att antas med den majoritet som krävs vid andra behandlingen i Ukrainas Verchovna Rada.

18.  Europaparlamentet välkomnar det aktuella och engagerade arbetet med författningsändringar avseende en reform av rättsväsendet och domarnas ställning, något som är oerhört viktigt med tanke på korruptionsbekämpningen. Parlamentet uppmanar med kraft Ukrainas myndigheter att arbeta vidare med dessa ändringar, och samtidigt ta hänsyn till Venedigkommissionens yttrande. Parlamentet uppmanar Ukraina att ratificera Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

19.  Europaparlamentet uttrycker yttersta oro över den djupt rotade korruptionen i landet och erinrar om att korruptionens utrotande var ett av de huvudsakliga kraven vid värdighetsrevolutionen, och välkomnar den senaste tidens åtgärder, framför allt från Ukrainas parlament, för att ge landet en lämplig institutionell ram för korruptionsbekämpning, i enlighet med det heltäckande lagstiftningspaket mot korruption som antogs den 14 oktober 2014, särskilt den nationella byrån för korruptionsbekämpning, det nationella organet för förebyggande av korruption och det nationella organet för återvinning av tillgångar från korruption. Parlamentet välkomnar dessutom den nyligen antagna lagen om statsfinansiering av politiska partier, som kommer att träda i kraft den 1 juli 2016, samt lagen om offentlig upphandling.

20.  Europaparlamentet välkomnar EU:s aktiva stöd och solidaritet i energifrågor, vilket lett till att ryska gasleveranser till Ukraina kunnat återupptas för vintersäsongen 2015–2016. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att dra full nytta av de möjligheter till transitering som Ukraina erbjuder för att trygga energiförsörjningen både för EU och Ukraina, och för att det med tanke på leveranserna av rysk gas till Europa inte ska behöva anläggas några nya rörledningar som går förbi Ukraina, framför allt inte projektet Nord Stream II, i och med att dessa skulle kunna bli till skada för EU:s strategi om diversifiering av energikällorna och även för unionslagstiftningen. Parlamentet välkomnar lagen om utveckling av alternativ energi, liksom också samarbetet med medlemsstaternas och andra åtgärder som avser att Ukrainas ska få en mångsidigare sammansatt energi och en tryggad energiförsörjning.

21.  Europaparlamentet anser det beklagligt att parterna inte kunnat genomföra Minsk II‑avtalet i full utsträckning fram till den 31 december 2015, trots de åtgärder man kommit överens om i det så kallade Normandieformatet vid toppmötet i Paris den 2 oktober 2015 och trots vissa inledande positiva åtgärder. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över stridsverksamheten på låg nivå och över de ideliga kränkningarna av eldupphöret, huvudsakligen från separatiststyrkors sida, och uppmanar alla sidor att fullgöra sina åtaganden. Parlamentet uppmanar Ryssland att respektera Ukrainas territoriella integritet och suveränitet, även när det gäller Krim, och att utan dröjsmål genomföra de bestämmelser i Minskavtalen som ännu inte genomförts, framför allt att dra tillbaka utländska trupper och legosoldater, liksom också tunga vapen och stridsvagnar, frige alla som olagligen hålls som gisslan av separatisterna och låta OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag resa in på hela territoriet i vissa delar av Donetsk- och Luhanskregionerna och en okontrollerad del av gränsen till Ryska federationen, för att underlätta dess fortsatta övergång till att handhas av Ukrainas gränsbevakningsväsen. Parlamentet välkomnar beslutet att öka antalet observatörer från OSSE.

22.  Europaparlamentet ser fram emot att det hålls fria och rättvisa lokala val i vissa delar av Donetsk- och Luhanskregionerna, i enlighet med Ukrainas lagstiftning och normerna från Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE), varvid politiska partier från Ukraina ska delta och OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) ska sköta övervakningen, såsom det föreskrivs i Minskavtalen och i överensstämmelse med den överenskommelse som uppnåddes i Normandieformatet vid toppmötet i Paris.

23.  Europaparlamentet framhåller att den pågående konflikten lett till en humanitär krissituation i Donbassregionen och att ukrainska och internationella humanitära organisationer inte får tillträde till de ockuperade områdena i Donetsk- och Luhanskregionerna, eller fortsättningsvis hindras av ryskstödda militanta i sitt arbete att nå ut med hjälp. Parlamentet yrkar på omedelbart tillträde för humanitära arbetare och biståndsarbetare och anser att det behövs bättre lagstiftning om humanitärt bistånd för att hjälpen lättare ska komma fram. Parlamentet välkomnar att det inrättats ett organ för återhämtning i Donbass med uppgift att åtgärda alla humanitära frågor, och uppmanar Ukrainas regering att ge organet de ekonomiska och personella resurser det behöver. Parlamentet välkomnar EU:s humanitära och ekonomiska stöd för att hjälpa Ukraina hantera denna utmaning, och uttrycker djup oro över den stora humanitära utmaning de över 1,5 miljon internflyktingarna innebär, och yrkar på att de ska få återvända till sina ursprungsorter under betryggande former. Parlamentet understryker att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att hjälpa barnen som är den mest utsatta bland de grupper som lider under denna konflikt och välkomnar den första omgången av en ny nationsomfattande poliovaccineringskampanj.

24.  Europaparlamentet välkomnar beslutet om att EU:s sanktioner mot Ryssland ska gälla i sex månader till, och betonar att dessa åtgärder bör kvarstå i kraft till dess att både andan och bokstaven i Minskavtalen effektivt och fullständigt genomförts och Ukrainas territoriella integritet har återställts. Parlamentet erinrar om att dessa restriktiva åtgärder rentav bör skärpas, om det skulle inträffa några ytterligare provokationer eller om situationen i Ukraina ytterligare skulle destabiliseras. Parlamentet anser att ett återupptaget samarbete mellan EU och Ryssland bör komma i fråga endast om Ryssland respekterar Ukrainas territoriella integritet och suveränitet.

25.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av den nederländska säkerhetsstyrelsens rapport om nedskjutningen av Malaysia Airlines flygning nr 17 (MH17), där 298 oskyldiga civila dödades. Parlamentet ställer sig bakom att det inrättas en internationell brottmålsdomstol, och uppmanar Ryska federationen till fullständigt samarbete med det internationella samfundet om att genomföra en heltäckande och opartisk brottsutredning och ställa de ansvariga inför rätta. Parlamentet beklagar Ryska federationens beslut om att i FN:s säkerhetsråd blockera resolutionen om att inrätta en internationell domstol för utredning av denna förbrytelse.

26.  Europaparlamentet kräver ett frigivande av alla som hålls som gisslan, såsom det föreskrivs i Minskavtalen och av olagligt frihetsberövade ukrainska medborgare i Ryska federationen, däribland Nadija Savtjenko, Oleg Sentsov och Oleksandr Koltjenko med flera.

27.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över människorättssituationen i det annekterade Krim, i synnerhet när det gäller minoriteters rättigheter, framför allt Krimtatarernas, och alla ukrainska medborgares rättigheter.

28.  Europaparlamentet välkomnar att det internationella observatörsuppdraget kommit fram till att de lokala valen som hölls den 25 oktober 2015 i stort sett förlöpt i enlighet med internationellt erkända normer. Parlamentet uppmanar alla av frågan berörda aktörer att åtgärda de brister som påtalats av det internationella observatörsuppdraget, och betonar vikten av en bättre vallagstiftning, insyn i finansieringen av valkampanjer och av fritt och rättvist tillträde till medier för alla politiska krafter. Parlamentet understryker att det kommer att bli viktigt vid arbetet med vallagsreformen att det tas hänsyn till de nationella minoriteternas rättigheter och intressen, såsom det står i Ukrainas statsförfattning.

29.  Europaparlamentet uttrycker oro över beslutet från Ukrainas myndigheter att förbjuda Ukrainas kommunistiska parti, och uppmanar dem till fullständig respekt för yttrandefriheten och föreningsfriheten, i enlighet med EU:s värden och normer.

Georgien

30.  Europaparlamentet yrkar på att rekommendationerna i den epokgörande rapporten Georgia in Transition från EU:s särskilde rådgivare Thomas Hammarberg om reformer av statsförfattningen och lagstiftningen och om mänskliga rättigheter ska genomföras fullständigt.

31.  Europaparlamentet erinrar framför allt om att rapporten starkt betonat att rättsstaten måste stärkas och att det måste införas effektiva system och mekanismer för kontroller och motvikter, för att staten ska åtskiljas från det politiska block som för närvarande sitter vid makten. Detta bör ske genom en vidareutveckling av starka demokratiska institutioner och av brottsbekämpande organ som kan ställas till svars för sina handlingar. Parlamentet välkomnar som ett första steg i denna riktning de nyligen gjorda ändringarna av lagen om åklagarverket, med syfte att avpolitisera åklagarämbetet.

32.  Europaparlamentet bekräftar än en gång att brottsutredningar och lagföringar måste underbyggas med bevis, medge insyn, vara opartiska och fria från politiska motiv, följa principerna för ett korrekt rättsförfarande, och slutföras med oinskränkt aktning för principerna om en rättvis rättegång, såsom det förutsätts i åtagandena enligt associeringsavtalet. Parlamentet betonar att häktning i avvaktan på rättegång är en undantagsåtgärd som bör komma i fråga endast i trängande och otvetydiga fall, varvid lagen strikt bör följas och allt missbruk undvikas. Parlamentet välkomnar att författningsdomstolen bekräftat att häktningstidens maximala längd är begränsad till nio månader, och erkänner att en värdefull politisk opposition är ytterst viktigt för att Georgien ska kunna få det balanserade och mogna politiska system som landet eftersträvar.

33.  Europaparlamentet välkomnar att det antagits en ny arbetslagstiftning och yrkar på fullständig efterlevnad av de rättigheter för arbetstagare och de standarder som fastställts av Internationella arbetsorganisationen, såsom det föreskrivs i kapitlet om handel och hållbar utveckling i det djupgående och omfattande frihandelsavtalet.

34.  Europaparlamentet yrkar på att lagen om insyn i medieägandet ska tillämpas fullständigt, för att främja och garantera mediepluralism och ytterligare befästa mediernas rätt till självständig och objektiv rapportering. Parlamentet uttrycker här sina betänkligheter med anledning av rättsfallet med Rustavi2 TV och betonar att ett domstolsutslag inte bör undergräva tv-kanalens redaktionella oberoende, något som dessvärre blev fallet under den föregående valperioden.

35.  Europaparlamentet välkomnar den konstruktiva roll som spelats och de rekommendationer som framlagts av OSSE:s ODIHR i dess rapport om övervakning av rättegångar i Georgien, och betonar att de brister som påtalats i rapporten absolut måste åtgärdas, för att man ska kunna motverka uppfattningen om att rättsskipningen försiggår selektivt. Parlamentet välkomnar beslutet om att häktningar i avvaktan på rättegång automatiskt ska göras till föremål för domstolsprövning, något som var en av de huvudsakliga rekommendationerna från OSSE:s ODIHR.

36.  Europaparlamentet betonar att mediefrihet, yttrandefrihet och ett mångfaldigt informationsutbud är de grundläggande värden i ett demokratiskt samhälle som Georgien förbundit sig till inom ramen för associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet. Parlamentet framhåller att monopol inom medievärlden ofrånkomligen leder till en urholkning av åsiktsmångfalden och inte lämnar något utrymme för politisk konkurrens, och uppmanar myndigheterna att se till att medierna och informationsutbudet präglas av varaktighet och åsiktsmångfald.

37.  Europaparlamentet erinrar om Venedigkommissionens uttalande av den 22 september 2015, om att domarna vid Georgiens författningsdomstol utsatts för otillbörliga påtryckningar, och uppmanar Georgiens regering att vidta lämpliga åtgärder, bland annat för att skydda domstolens ledamöter och deras familjer, för att fullständigt utreda samtliga fall av hotelser och för att ställa de skyldiga inför rätta.

38.  Europaparlamentet erinrar dessutom om vikten av valobservatörsuppdragen från OSSE:s ODIHR i oktober 2012 och oktober 2013, i vilka Europaparlamentet deltog, och yrkar på att man på bägge sidor om partigränsen ska anta en färdplan för valreform, under hänsynstagande till den grundläggande principen om att inga större ändringar av vallagen bör göras under året strax före ett valår.

39.  Europaparlamentet uppmanar alla sidor att låta samtliga internflyktingar under betryggande och värdiga former återvända till sina stadigvarande bosättningsorter i de ockuperade områdena av Abchasien och Tskhinvali-regionen/Sydossetien, och upprepar att framtvingande förändringar av befolkningsstrukturen kvarstår som ett oacceptabelt folkrättsbrott. Parlamentet erkänner det fortsatta behovet av bistånd för att internflyktingarnas situation ska kunna förbättras, och välkomnar EU:s initiativ om att fortsätta med att aktivt ge den hjälp som behövs.

40.  Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att fullgöra sina åtaganden enligt eldupphöravtalet av den 12 augusti 2008 och dess genomförandeåtgärder av den 8 september 2008 och dra tillbaka alla sina militära styrkor och ge Europeiska unionens övervakningsuppdrag obegränsat tillträde till de ockuperade områdena. Parlamentet uppmanar ytterligare Ryssland till ömsesidighet i fråga om åtagandet att inte använda maktmedel gentemot Georgien och att tillåta att det införs internationella säkerhetsarrangemang. Parlamentet uppmanar Ryssland att dra tillbaka sitt erkännande av de georgiska regionerna Abchaziens och Tskhinvalis/Sydossetiens utbrytning och upphöra med ockupationen av dessa georgiska territorier.

41.  Europaparlamentet välkomnar att Georgien arbetar för flexibla och pragmatiska kontakter med de områden av landet som är ockuperade, och uppmanar EU att likaså överväga kontakter med det civila samhället framför allt i de områdena. Parlamentet framhåller här mervärdet med EU-finansierade initiativ såsom mekanismen för tidiga insatser i förtroendebyggande syfte (Coberm).

42.  Europaparlamentet fördömer resolut den senaste tidens fall av vandalisering av och angrepp mot ett flertal av det huvudsakliga oppositionspartiets byråer. Parlamentet kräver att en snabb och oberoende utredning görs och att förövarna ställs inför rätta.

Moldavien

43.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den politiska kris som landet genomgår sedan den regering föll som bildades i juli 2015, utgående från en bred koalition, och bekräftade landets kurs med inriktning på Europa.

44.  Europaparlamentet anser att denna djupa kris skadar Moldaviens europeiska perspektiv och beklagar att somliga politiker och politiska krafter använder det moldaviska folkets genuina europeiska strävanden för att skyla över sina oklara ändamål och bedriva verksamhet i det fördolda för att bromsa upp reformerna.

45.  Europaparlamentet oroar sig över Moldaviens finanssektor och banksektor, som utgör en risk för landets stabila ekonomiska utveckling. Parlamentet upprepar att det är en förutsättning för att reformarbetet ska te sig trovärdigare för allmänheten att den aktuella situationen inom banksektorn åtgärdas med hjälp av fullständigt öppna utredningar, återvinning av alla stulna likvida medel och lagföring av alla skyldiga. Parlamentet framhåller att detta är absolut utslagsgivande för att förtroendet för Moldaviens banksektor ska kunna återställas.

46.  Europaparlamentet uppmanar här kommissionen att noggrant övervaka de pågående rättsliga utredningarna och, vid behov, ge de moldaviska myndigheterna den sakkunskap och det bistånd som behövs för att utredningarna ska kunna verkställas och slutföras.

47.  Europaparlamentet betonar dessutom att Moldavien med förnyade krafter måste gripa sig an kampen mot korruption, reformen av rättsväsendet och frågan om samhällsstyrning och insyn. Parlamentet uppmanar därför den nya regeringen att ta sig an dessa problem som en absolut prioritering, och hoppas att ikraftträdandet av en ny lag om finansiering av politiska partier kan bidra till detta ändamål.

48.  Europaparlamentet påpekar vilka insatser och resurser en successiv tillnärmning av Moldaviens lagstiftning till EU:s regelverk kommer att kräva. Parlamentet välkomnar därför att EU:s bistånd till Republiken Moldavien under de senaste åren avsevärt ökat, så att uppemot 410 miljoner euro finns tillgängliga för perioden 2014–2017, liksom att det går att få ytterligare anslag om det görs framsteg med demokratin, rättsstaten och de grundläggande friheterna. Parlamentet understryker dock att EU:s finansiering bör bygga på konkreta och mätbara framsteg inom de berörda områdena, och att det vid förverkligandet av projekt bör tas hänsyn till principerna om insyn, effektivitet och sund förvaltning. Parlamentet välkomnar dessutom det bilaterala biståndet från medlemsstaterna och uppmanar alla givare till samordnad programplanering av sitt bistånd.

49.  Europaparlamentet välkomnar att viseringsfriheten blivit en framgång och att det gjorts framsteg inom energisamarbetet. Parlamentet betonar att beroendet av rysk energi måste minskas och att källorna till försörjning måste diversifieras. Parlamentet uppmanar Moldaviens parlament att snabbt anta lagstiftning som följer det tredje lagstiftningspaketet om energi.

50.  Europaparlamentet efterlyser en allsidig reform av mediesektorn och full insyn i medieägandet. Parlamentet uttrycker oro över de nuvarande oligopolen och bristen på verklig konkurrens, och efterlyser antagande av en strikt lag om intressekonflikter.

51.  Europaparlamentet välkomnar dessutom Moldaviens deltagande i allt fler EU-program, liksom den ändrade förordningen om autonoma handelsförmåner, som erbjuder en möjlighet för Moldavien, vars jordbruksprodukter belagts med importförbud, att lägga om sina exportmarknader i riktning mot EU, vilket blir till omedelbar lättnad för landet i socialt och ekonomiskt hänseende, och även innebär en åtgärd till stöd för reformprocessen och reformsträvandena.

52.  Europaparlamentet uppmanar Chisinau och Tiraspol att arbeta mer för att finna en effektiv lösning på Transnistrienfrågan inom ramen för 5+2-överläggningarna och att vidta konkreta åtgärder för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningen. Parlamentet uppmanar förhandlingsparterna att komma överens om en förnyad direkt dialog och att sammankalla en ny omgång av 5+2-överläggningarna under 2016.

53.  Europaparlamentet välkomnar beslutet från sin grupp för demokratistöd och valsamordning att välja Moldavien som ett prioriterat land för parlamentarisk kapacitetsuppbyggnad, och understryker att programmet för detta ändamål bör koncentrera sig på förmågan hos Moldaviens parlament att effektivt spela sin roll vid genomförandet av associeringsavtalet.

54.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och till Europeiska utrikestjänsten, Georgiens, Moldaviens och Ukrainas presidenter, regeringar och parlament, Ryska federationens president, regering och parlament, och till OSSE.