Предложение за резолюция - B8-0069/2016Предложение за резолюция
B8-0069/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ прилагането на споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна

15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Яцек Сариуш-Волски, Андрей  Пленкович, Сандра Калниете, Йежи Бузек, Дейвид Макалистър, Михаел Галер, Даниел Каспари, Юлиу Винклер, Анджей Гжиб, Туне Келам, Яромир Щетина, Алойз Петерле, Давор Иво Щир, Ласло Тьокеш, Ярослав Валенса, Богдан Анджей Здройевски, Мария Габриел, Фернанду Руаш, Зигфрид Мурешан, Агнешка Козловска-Райевич, Дариуш Росати, Рамон Луис Валкарсел Сисо от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0068/2016

Процедура : 2015/3032(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0069/2016
Внесени текстове :
B8-0069/2016
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B8‑0069/2016

Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна

(2015/3032 (RSP).

Европейският парламент,

–  като взе предвид споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия (СА/ЗВССТ) между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, Молдова и Украйна, от друга страна,

–  като взе предвид ратифицирането от страна на Европейския парламент на тези споразумения през септември (с Украйна), ноември (с Молдова) и декември (с Грузия) 2014 г.,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Грузия, Молдова и Украйна, както и неотдавнашния си доклад относно прегледа на европейската политика за съседство (ЕПС) и Източното партньорство,

–  като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство, проведена в Рига на 21–22 май 2015 г.,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 18 ноември 2015 г. относно прегледа на ЕПС,

–  като взе предвид докладите за напредъка по изпълнението на плана за действие за либерализиране на визовия режим от страна на Грузия и Украйна от 18 декември 2015 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Грузия, Молдова и Украйна са държави от Източното партньорство, които избраха пътя на по-тясно политическо асоцииране и икономическа интеграция с ЕС посредством споразумения за асоцииране от най-съвременно поколение, които предвиждат създаването на задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, както и програми за реформи, основани на общите ценности по отношение на демокрацията, доброто управление, принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи;

Б.  като има предвид, че ЕС признава европейските стремежи на тези три държави и отдава особено значение на добавената стойност на споразуменията за асоцииране в провежданите от тях процеси на реформи;

В.  като има предвид, че СА/ЗВССТ с Грузия и Молдова започнаха да се прилагат временно от 1 септември 2014 г.;

Г.  като има предвид, че временното прилагане на СА започна на 1 ноември 2014 г. и че ЗВССТ с Украйна започна да се прилага временно едва от 1 януари 2016 г.;

Д.  като има предвид, че безвизовият режим за пътуване между ЕС и Молдова беше въведен през април 2014 г. , и като има предвид, че последните доклади на Комисията от декември 2015 г. сочат, че Грузия и Украйна вече отговарят на изискванията, определени в плановете за действие за либерализиране на визовия режим;

Е.  като има предвид, че ангажирането на ЕС с държавите от Източното партньорство беше посрещнато със силна съпротива и агресивна реакция от страна на Руската федерация, като например ответни мерки срещу асоциираните държави; като има предвид, че ЗВССТ не са насочени към интересите на никоя трета страна, и като има предвид, че ЕС показа значителна степен на добра воля и положи съществени усилия за преодоляването на всякакви съмнения, свързани с последиците от прилагането на ЗВССТ;

1.  приветства постигнатия до момента напредък в прилагането на СА/ЗВССТ; припомня, че стриктното и своевременно прилагане на тези споразумения и свързаните с тях програми за асоцииране трябва да продължи да бъде дългосрочен приоритет за ЕС и тримата партньори; припомня на Комисията, че е необходимо да се положат всички усилия, за да се подкрепи пълното и успешно прилагане на СА/ЗВССТ и в трите държави;

2.  посочва, че успехът на изпълнението на СА/ЗВССТ зависи от наличието на стабилна политическа среда, конкретни планове за реформа на търговската политика, институционален капацитет с ясно разделение на отговорностите, стратегическо мислене, участие на гражданското общество и международна финансова и техническа подкрепа;

3.  отбелязва, че и трите държави са изправени пред сходни предизвикателства по отношение на своята териториална цялост и са подложени на вътрешен натиск вследствие на политическите, социалните и икономическите реформи; подчертава, че структурните реформи следва да отдават приоритет на консолидирането на демокрацията, премахването на корупцията и укрепването на принципите на правовата държава;

4.  отново заявява твърдата си подкрепа за суверенитета и териториалната цялост и на трите партньорски държави в рамките на международно признатите им граници;

5.  подчертава факта, че асоциираните държави са направили свободен избор да установят по-тесни отношения с Европейския съюз и че този техен избор трябва да се зачита в пълна степен и да не бъде подлаган на натиск от трети страни; тези отношения имат за цел да насърчават стабилността, модернизацията и диверсификацията на икономиката, просперитета и демокрацията в тези държави въз основата на зачитането на правата на човека, доброто управление и принципите на правовата държава;

6.  приветства положителната оценка на Комисията по отношение на либерализацията на визовия режим за Украйна и Грузия в последната оценка на изпълнението на плановете за действие за либерализиране на визовия режим от страна на тези две държави; очаква от Съвета и държавите членки да предприемат действия с цел предоставяне на безвизов режим на пътуване за двете държави без излишно забавяне; изразява увереност, че безвизовият режим ще бъде възприет от гражданите на двете държави като осезаема полза от техния европейски избор, а също и че той ще насърчава междуличностните контакти между предприятията, гражданското общество и гражданите от ЕС с техните партньори от държавите от Източното партньорство;

7.  подчертава, че повсеместната корупция и политизирането на съдебната система, както и липсата на независимост в тази система силно възпрепятстват социално-икономическото развитие на асоциираните държави и продължават да представляват общо предизвикателство пред решителните усилия за реформа, полагани от тези три държави в съответствие с буквата и духа на СА/ЗВССТ;

8.  подчертава факта, че основните цели на задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия в малък мащаб са постигането на видими и устойчиви подобрения на условията на живот на обикновените граждани чрез осигуряване на стабилност, създаване на възможности за МСП и на работни места, а в голям мащаб – създаване на растеж и насърчаване на реформите, включително чрез борба с корупцията, подобряване на условията за развитие на търговията и инвестициите, насърчаване на сближаването на нормативните уредби и постепенната икономическа интеграция на партньорите в рамките на вътрешния пазар на ЕС, както и създаване на благоприятен и предвидим бизнес климат;

9.  призовава Комисията ежегодно да докладва подробно за прилагането на ЗВССТ с Грузия, Молдова и Украйна, по-специално относно механизма за недопускане на заобикалянето на мерки в случая на Грузия и механизма за недопускане на заобикалянето на мерки и защитната клауза в случая на Молдова;

10.  подчертава значението на включените в СА/ЗВССТ разпоредби относно сътрудничеството в областта на енергетиката за сигурността на енергийните доставки и развитието на конкурентоспособни, прозрачни и недискриминационни енергийни пазари в съответствие с правилата и стандартите на ЕС, както и за енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност; подкрепя намерението на ЕС да засили пълната интеграция на енергийния пазар с Молдова, Украйна и Грузия посредством Енергийната общност;

11.  посочва, че е важно ползите от прилагането на СА/ЗВССТ да се обяснят на населението на асоциираните държави и да се развенчаят всички митове; призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да подкрепят усилията на гражданското общество и на медиите в това отношение и приветства работата, извършена в тази насока от екипа на оперативната група East StratCom;

Грузия

12.  подчертава необходимостта да се гарантира политическа среда, която се характеризира със спокойствие и уважение, и да се осигури пълното зачитане на независимостта и ефективността на институциите, гарантиращи демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека в Грузия; подчертава факта, че съществуването на жизнеспособна политическа опозиция е от първостепенно значение за една балансирана и зряла политическа система; осъжда всички докладвани прояви на насилие срещу членове на политическите партии и подчертава, че всички такива прояви следва да бъдат незабавно и задълбочено разследвани;

13.  счита, че преследването на бившия президент на Грузия Михаил Саакашвили и задържането и лишаването от свобода за длъжностни лица, заемали длъжност по време на предишните правителства, както и на членове на актуалната опозиция са очевидни примери на избирателно правосъдие; изразява дълбока тревога във връзка с използването на съдебната система за отслабване на политически опоненти, което накърнява напредъка на Грузия по нейния европейски път, както и усилията на органите на Грузия в областта на демократичните реформи; припомня случая на бившия кмет на Тбилиси Гиги Угулава, който беше задържан 23 часа след освобождаването му от затвора, след като Конституционният съд обяви неговото продължително досъдебно задържане за противоконституционно и незаконно; призовава грузинския политическия елит да се съсредоточи върху бъдещето на своята държава и да работи за намаляването на политическата поляризация;

14.  подчертава, че наказателните преследвания трябва да бъдат прозрачни, безпристрастни, основани на доказателства, пропорционални и да не бъдат политически мотивирани, да се придържат стриктно към процедурите на разследване и към справедливия съдебен процес, както и да бъдат провеждани при пълно зачитане на принципите на справедлив съдебен процес, залегнали в Европейската конвенция за правата на човека;

15.  изразява своята загриженост във връзка с неотдавнашните опити за промяна на собствеността и на редакторската политика на най-популярния грузински независим телевизионен канал Рустави 2; настоява на това политически мотивирано сплашване да се сложи край; отново заявява, че горепосоченото е особено тревожно на фона на влошаващите се условия по отношение на свободата на медиите, представлява тежко нарушение на духа и буквата на СА/ЗВССТ и освен това застрашава напредъка на Грузия по нейния европейски път;

16.  призовава правителството на Грузия, особено с оглед на парламентарните избори през 2016 г., да създаде благоприятни условия за свободата на медиите, укрепващи свободата на словото и медийния плурализъм, и да даде възможност на медиите да отразяват събитията независимо и обективно без политически и икономически натиск;

17.  призовава Комисията и ЕСВД да изпратят експертна мисия, съставена от съветници на високо равнище, сред които бивши съдии от Съда на Европейския съюз и от Европейския съд по правата на човека, които да наблюдават висящото дело във връзка с Рустави 2;

18.  отново заявява твърдата си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на международно признатите ѝ граници, и относно изтъква своята загриженост във връзка с продължаващата окупация на грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия от руски сили; категорично осъжда продължаването и разширяването на водения от Русия процес на т.нар. създаване на граници по административната гранична линия, което има тежки хуманитарни последици; насърчава Грузия да продължи усилията си да поддържа контакт със своите общности по цялата територия на страната;

Молдова

19.  изразява дълбока загриженост по повод на де факто системната политическа нестабилност, която на практика продължава да съществува след последните парламентарни избори от 30 ноември 2014 г.; изразява съжаление, че Парламентът на Молдова и политическите партии, представени в него, все още не са успели да сформират ново правителство, след като вотът на недоверие на 29 октомври 2015 г. доведе до оставката на правителството на министър-председателя Валериу Стрелец; отбелязва неуспешните опити да се сформира ново правителство на 4 и 13 януари;

20.  счита, че настоящата политическа безизходица в Молдова достигна критична точка, което поражда риск от допълнителна дестабилизация на страната и на нейните и без това отслабени институции и застрашава икономиката, по-специално чрез намаляване на притока на преки чуждестранни инвестиции и на данъчни приходи;

21.  призовава всички проевропейски политически партии в Молдова да загърбят своите разногласия и да поемат своите отговорности, да се ангажират сериозно в преговорите и да сложат край на настоящата криза, както и да сформират мнозинство, което да излъчи стабилно правителство, което от своя страна да работи до края на текущия мандат на парламента и да пристъпи незабавно към решително изпълнение на всички необходими реформи с ясни цели, както и точен график за прилагането;

22.  призовава проевропейските партии да признаят тежките геополитически последици, които ще настъпят, ако техните усилия за сформиране на ново правителство не постигнат успех преди определения с решение на Конституционния съд краен срок от 29 януари 2016 г., след който ще трябва да се проведат предсрочни избори; подчертава потенциалните отрицателни последици, които провеждането на предсрочни избори би оказало върху силата на проевропейските партии, както и възможната/реалистична промяна в геополитическата насока и по-нататъшната дестабилизация на страната;

23.  посочва, че необходимите реформи в Молдова включват изкореняването на системната корупция, отстраняването на превземането на държавата от частни интереси, създаването на независима, безпристрастна и деполитизирана съдебна власт, стабилизирането на икономиката в съответствие с изискванията на Международния валутен фонд (МВФ) и осигуряването на ефективен надзор над банковия сектор; изразява съжаление във връзка с това, че поради политическата нестабилност, неспособността на институциите на Молдова да постигнат резултати и липсата на споразумение с МВФ финансовата помощ от ЕС беше преустановена в началото на 2015 г.; обръща внимание на това, че ако настоящата политическа криза продължи, съществува възможност от неизпълнение на задълженията в началото на 2016 г.;

24.  призовава Комисията и държавите членки да предоставят всички необходими технически експертни познания и финансова подкрепа на бъдещото правителство на Молдова, по примера на Групата на ЕС за подкрепа на Украйна, включително чрез командироването на експерти и длъжностни лица от Брюксел и столиците на държавите членки и интегрирането им в администрацията на Молдова, така че те да могат на място и ежедневно да подпомагат и наблюдават осъществяването на реформите;

25.  отново изтъква необходимостта да не се пестят усилия и да се демонстрира политическа воля и смелост за надлежно разследване на корупционния скандал, който доведе до кражбата на около 1 млрд. EUR (около 18 % от местния БВП) от банковия сектор, както и необходимостта да се подведат под отговорност извършителите и да се възстановят откраднатите средства; всички посочени по-горе мерки биха представлявали важна стъпка от страна на политическата класа за възвръщане на доверието на обществото;

Украйна

26.  приветства влизането в сила, считано от 1 януари 2016 г., на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия между ЕС и Украйна; осъжда при все това факта, че Руската федерация прекрати едностранно своето споразумение за свободна търговия с Украйна, въведе тежки търговски ограничения върху износа на Украйна за Русия и възпрепятства транзитното преминаване на стоки за трети държави, с което се нарушават споразуменията на Световната търговска организация и други двустранни търговски споразумения, което има отрицателно въздействие върху икономиката на Украйна и външната ѝ търговия; призовава Съвета да предприеме действия, които да насърчават Русия да коригира и да отмени тези мерки; изразява намерението си да продължи да се занимава с този въпрос на ЗВССТ между ЕС и Украйна в съответните органи на Европейския парламент;

27.  подчертава безпрецедентната откритост и усилия от страна на Комисията, полагани от повече от година и половина, за да се обхванат всички съмнения от страна на Русия, свързани с последиците от прилагането на споразумението за ЗВССТ и да се намерят практически решения; изразява съжаление относно неспособността на руската страна да представи конкретни примери за въздействието върху собствения ѝ пазар и търговията от влизането в сила на ЗВССТ; отново отбелязва потенциалните ползи от изпълнението на СА/ЗВССТ за Русия, благодарение на засилването на търговията и икономическите дейности и по-голямата стабилност в съседните ѝ държави;

28.  отново категорично осъжда агресивната и експанзионистична политика на Русия, която представлява заплаха за единството, териториалната цялост и независимостта на Украйна и за самия Европейски съюз, и нейната военна намеса и окупация на украинска територия, включително незаконното анексиране на Крим, което представлява нарушение на международното право и на поетите от самата Русия ангажименти, произтичащи от Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Меморандума от Будапеща от 5 декември 1994 г.;

29.  изразява сериозна загриженост относно изпълнението на споразумението от Минск в първоначално договорения срок, 31 декември 2015 г.; припомня, че руските органи носят особена отговорност в това отношение; отново заявява, че нарушенията на примирието се засилиха от средата на октомври насам, наблюдателите от специалната мисия на ОССЕ за наблюдение продължават да срещат ограничения на тяхната свобода на движение, възстановяването на контрола от страна на Украйна по цялото протежение на границата с Русия не беше осъществено, не беше постигнато споразумение относно реда и условията за местните избори във временно окупираните територии Луганск и Донецк, и не всички затворници и незаконно задържани лица, като Надя Савченко или Олег Сенцов, бяха освободени;

30.  приветства решението на Съвета от 21 декември 2015 г. за продължаване на икономическите санкции срещу Руската федерация след неизпълнението на договореностите от Минск от нейна страна; отново заявява, че пълното прилагане на договореностите от Минск е предварително условие за преустановяване на санкциите;

31.  поздравява Украйна за положителния окончателен доклад за нейния напредък по изпълнението на плана за действие за либерализиране на визовия режим, който бе публикуван от Комисията през декември 2015 г.; поздравява Украйна за положителния окончателен доклад за нейния напредък по изпълнението на плана за действие за либерализиране на визовия режим, който бе публикуван от Комисията през декември 2015 г.; приветства непрекъснатите усилия, полагани от украинските органи, за изпълнение на плана за действие за либерализиране на визовия режим; вярва, че бързото въвеждане на безвизов режим ще бъде разглеждано от украинския народ най-вече като осезаема полза от техния европейски избор; очаква конкретно законодателно предложение от Комисията за добавяне на Украйна в списъка на третите държави, чиито граждани са освободени от изискването за притежаване на виза;

32.  подчертава, че най-голямото отделно предизвикателство пред усилията за реформа е ендемичната корупция; настоятелно призовава украинските органи да поемат ангажимент за изкореняване на корупцията в страната; приветства решенията, взети до този момент, като например въвеждането на законодателство, институции (Национално бюро за борба с корупцията, Национална агенция за превенция на корупцията, специален прокурор за борба с корупцията) и механизми за борба с корупцията; силно насърчава запазването на политическата независимост, както и осигуряването на достатъчни финансови и други ресурси, които да позволят на институциите да изпълнят задълженията си, и следователно да отговарят напълно на очакванията както на международната общност, така и най-вече на гражданите на Украйна; подчертава в частност, че институциите за борба с корупцията трябва да бъдат политически независими и да разполагат с достатъчно правомощия и ресурси, за да изпълняват действително своя мандат; настоятелно призовава органите да не правят никакви компромиси в тази област и да се изправят срещу определени интереси, тъй като международната общност в подкрепа на Украйна и самите граждани на Украйна очакват бързо конкретни резултати в борбата с корупцията; напредъкът ще бъде измерван само въз основа на резултатите, а не на добрите намерения;

33.  очаква от украинските органи бързо и стриктно изпълнение на разпоредбите на ЗВССТ и Програмата за асоцииране; изразява разбирането си, че военното положение в източната част на Украйна представлява сериозна пречка за това усилие; заявява ясно обаче, че успехът и устойчивостта на Украйна по отношение на всяка външна намеса зависи строго от здравето на нейната икономика и правна рамка, процъфтяваща демокрация и нарастващо благоденствие;

34.  отново заявява, че пълното прилагане на СА/ЗВССТ ще доведе до по-голяма стабилност, устойчив растеж, достъп до нови пазари и сближаване с правилата и стандартите на ЕС, което ще бъде в полза на икономическата среда и ще направи вземането на решения по-прозрачно, например процедурите за възлагане на обществени поръчки, като по такъв начин се изостави постсъветската практика на олигархични икономически договорености през задната врата; това ще доведе до осезаеми резултати за гражданите, като се гарантират работни места и им се позволи да работят в страна със стабилни и силни институции, с което ще се засвидетелства на обикновените хора уважение и достойнство;

35.  за да се възстанови пълното доверие на украинския народ в истинността на усилията за реформа на сегашните украински органи, съдебната реформа и реформата на прокуратурата трябва да се третират като дългосрочни приоритети; тези реформи следва да осигурят ново поколение от независими специалисти, заемащи длъжности въз основа на безпристрастни конкурсни процедури за подбор; подчертава, че главният прокурор следва да си възвърне доверието на хората, като изправи пред правосъдието отговорните за убийствата на протестиращи от „Евромайдан“; независимостта на съдебната система, прозрачните процедури и деполитизацията са от изключително важно значение; трябва да бъде установено наистина ефективно прилагане на принципите на правовата държава; подчертава, че напредъкът ще бъде видим едва когато е налице радикално скъсване с миналото и обикновените хора се убедят, че правосъдието е на тяхна страна, а не на страната на подкупващите го, както беше през последните две десетилетия;

35.  приветства текущия процес на конституционна реформа в областта на децентрализацията и съдебната система; припомня, че Венецианската комисия на Съвета на Европа е издала положителни препоръки относно двата пакета конституционни изменения; подчертава, че приемането на измененията относно съдебната власт ще проправи пътя за всеобхватна реформа на съдебната система, и във връзка с това приветства стъпката, предприета наскоро от украинския парламент да изпрати тези изменения на Конституционния съд; подчертава факта, че измененията относно децентрализацията освен че отразяват изискване на договореностите от Минск, решително ще допринесат за модернизирането на страната; поради това призовава украинския парламент бързо да пристъпи към приемането на тези изменения на второ четене;

36.  изразява загриженост по повод състоянието на украинската икономика и общото финансово положение на страната; отбелязва отчетения слаб напредък за стабилизирането на икономическите резултати; приветства историческото споразумение за намаляване на дълга, постигнато от Украйна с кредиторите ѝ през септември 2015 г.; припомня, че международната общност, и по-специално ЕС, международните финансови институции, базирани в Европа, МВФ и индивидуални национални донори обещаха безпрецедентна сума от около 20 милиарда EUR; изплащането ѝ трябва да бъде строго обвързано с осезаем напредък в реформите, критериите за оценка и сроковете за изпълнение; дерегулацията и демонополизацията на икономиката трябва да продължат да бъдат приоритет, както и по-нататъшните регулаторни реформи, действителната приватизация, данъчните реформи, увеличаването на прозрачността и създаването на благоприятен инвестиционен климат; приветства наскоро създадената Служба за по-добро регулиране, която ще обслужва тази цел; призовава за активно включване на експертната общност на Украйна, както и на експерти от ЕС, за принос в предоставянето на независим експертен опит и за мониторинга на процеса на изпълнение на реформите;

37.  оценява високо ефективната и динамична работа на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС — Украйна за наблюдението на политическото и икономическото положение в Украйна, както и на нейната безопасност, нейния ангажимент и подкрепата за подобряване на цялостните процеси на реформи, ориентирани към ЕС и предприети от украинските органи; припомня Меморандума за разбирателство, подписан от Върховната рада на Украйна и Европейския парламент през 2015 г. относно създаването на обща рамка за парламентарна подкрепа и изграждане на капацитет между двата парламента; припомня, че в момента е в ход мисия за оценка на потребностите, която да установи условията за подпомагането, което да се предоставя от Европейския парламент на Върховната рада на Украйна;

38.  подчертава необходимостта да се укрепи гражданското общество в Украйна, така че то да може да съветва и подпомага органите в реализирането на обещаните реформи и да действа в качеството на ефективен наблюдател и сигнализатор за нередности; приветства ефективното сътрудничество между експертната общност и Върховната рада в процеса на реформи и прилагането на СА/ЗВССТ; приветства факта, че приоритетите на Върховната рада са оформени чрез всеобхватен диалог с гражданското общество; призовава за по-решителен подход за повишаване на осведомеността сред представителите на бизнеса, особено на малките и средни предприятия, за конкретните възможности, които СА/ЗВССТ предвижда; приканва другите държавни институции да си сътрудничат с гражданското общество, тъй като прилагането на СА/ЗВССТ се нуждае от истинска подкрепа и приемане от обществото, което може да се постигне само чрез диалог и обмен на мнения;

39.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с нарушенията на правата на човека в източната част на Украйна и в Крим, който е незаконно анексиран от Руската федерация и където кримските татари и другите малцинства, и по-специално религиозните малцинства, са обект на целенасочени нарушения на правата на човека поради общия срив на законността и реда;

40.  подчертава необходимостта ЕС, заедно с украинските органи, да обърне по-голямо внимание на хуманитарната криза в Украйна и да положи усилия за подобряване на катастрофалното хуманитарно положение, по-специално на положението на вътрешно разселените лица; приветства усилията, предприети за тази цел от украинските органи, Комисията, държавите членки и международната общност като цяло; отново призовава Комисията да повиши видимостта на хуманитарната помощ, предоставяна от ЕС, и подчертава, че това е конкретен начин за спечелване на умовете и сърцата на хората в засегнатите райони; подчертава необходимостта от допълнителна финансова помощ от ЕС, за да може Украйна да се справи с тежката хуманитарна криза;

41.  изразява дълбока загриженост по отношение на контекста, в който се вписва предстоящият нидерландски консултативен референдум относно СА/ЗВССТ между ЕС и Украйна; вярва, че решението на нидерландския народ ще се вземе въз основа на достойнствата на споразумението, като се признават конкретните въздействия от него върху ЕС и Нидерландия в частност; би искал да има повече яснота от нидерландското правителство за последващите действия, които възнамерява то да предприеме във връзка с резултата от референдума;

°

°  °

42.  подчертава, че подписването и ратифицирането на Споразуменията за асоцииране не представлява крайна цел в отношенията между ЕС и Грузия, ЕС и Молдова и ЕС и Украйна, и изтъква, че съгласно член 49 от ДЕС Грузия, Молдова и Украйна – както всяка друга европейска държава – имат европейска перспектива и могат да кандидатстват за членство в Европейския съюз, при условие че спазват принципите на демокрацията, зачитат основните свободи и правата на човека и на малцинствата, и гарантират спазването на принципите на правовата държава;

43.  възлага на своя председател да предаде резолюцията на президентите, министър-председателите и председателите на парламентите на Грузия, Молдова и Украйна, на председателя на Европейския съвет, на председателя на Европейската комисия, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на министъра на външните работи на Нидерландия.