Procedure : 2015/3032(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0069/2016

Indgivne tekster :

B8-0069/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0018

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 296kWORD 90k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.971v01-00
 
B8-0069/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om gennemførelsen af associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsaftaler med Georgien, Moldova og Ukraine (2015/3032(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Ramón Luis Valcárcel Siso for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om gennemførelsen af associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsaftaler med Georgien, Moldova og Ukraine (2015/3032(RSP))  
B8-0069/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Georgien, Moldova og Ukraine på den anden side,

–  der henviser til Europa-Parlamentets ratificering af disse aftaler i september (Ukraine), november (Moldova) og december (Georgien) 2014;

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Georgien, Moldova og Ukraine samt sin nylige betænkning om revisionen af den europæiske naboskabspolitik (ENP) og Det Østlige Partnerskab,

–  der henviser til den fælles erklæring fra Det Østlige Partnerskabs topmøde, der blev afholdt i Riga den 21.-22. maj,

–  der henviser til den fælles meddelelse af 18. november 2015 fra Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om revisionen af ENP,

–  der henviser til statusrapporterne af 18. december 2015 vedrørende Georgiens og Ukraines gennemførelse af handlingsplanen for visumliberalisering,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Georgien, Moldova og Ukraine deltager i Det Østlige Partnerskab og har valgt en kurs med tættere politiske forbindelser til og økonomisk integration med EU gennem udviklingen af de til dato mest vidtrækkende associeringsaftaler, som medfører oprettelsen af vidtgående og brede frihandelsområder (DCFTA) samt en reformdagsorden, der er baseret på de fælles værdier demokrati, god regeringsførelse, retsstatsprincipper, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

B.  der henviser til, at EU anerkender de tre landes europæiske ambitioner, og understreger associeringsaftalernes merværdi for disse landes reformprocesser;

C.  der henviser til, at den foreløbige gennemførelse af associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien og Moldova begyndte den 1. september 2014

D.  der henviser til, at den foreløbige anvendelse af associeringsaftalen begyndte den 1. november 2014, og at det vidtgående og brede frihandelsområde med Ukraine først begyndte at finde foreløbig anvendelse den 1. januar 2016;

E.  der henviser til, at der blev indført visumfri rejse mellem EU og Moldova i april 2014, og der henviser til, at de seneste rapporter fra Kommissionen i december 2015 viser, at Georgien og Ukraine nu opfylder kravene i handlingsplanerne for visumliberalisering;

F.  der henviser til, at EU's engagement med de østlige partnere er blevet mødt med kraftig modstand og aggressive reaktioner fra Den Russiske Føderation, som f.eks. gengældelsesforanstaltninger over for de associerede lande; der henviser til, at de vidtgående og brede frihandelsområder ikke er rettet mod nogen tredjeparts interesser, og til at EU har vist sin gode vilje og gjort en betydelig indsats for at redegøre for enhver tvivl om konsekvenserne af gennemførelsen af de vidtgående og brede frihandelsområder;

1.  glæder sig over de hidtidige fremskridt i gennemførelsen af associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder; minder om, at gennemførelsen af associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder og de dertil knyttede associeringsdagsordener fortsat skal være en langsigtet prioritet for EU og de tre partnere; minder Kommissionen om, at det er nødvendigt at iværksætte alle bestræbelser for at støtte en fuldstændig og vellykket gennemførelse af associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsaftaler i alle tre lande.

2.  påpeger, at en vellykket gennemførelse af associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsaftaler afhænger af et stabilt politisk miljø, konkrete planer for en reform af handelspolitikken, institutionel kapacitet med en klar ansvarsfordeling, strategisk tænkning, inddragelse af civilsamfundet samt økonomisk og teknisk international støtte;

3.  bemærker, at alle tre lande står over for den samme slags udfordringer for så vidt angår deres territoriale integritet og er udsat for internt pres fra politiske, sociale og økonomiske reformer; understreger, at deres strukturelle reformer bør prioritere konsolidering af demokratiet, bekæmpelse af korruption og styrkelse af retsstatsprincippet;

4.  gentager sin støtte til alle tre partneres suverænitet og territoriale integritet inden for deres internationalt anerkendte grænser;

5.  understreger, at de associerede lande frit har valgt at etablere tættere forbindelser med Den Europæiske Union, og at deres valg skal respekteres fuldt ud og ikke underlægges pres fra nogen tredjepart; mener, at disse forbindelser har til formål at fremme stabilitet, modernisering og diversificering af økonomien, velstand og demokrati i disse lande på grundlag af respekten for menneskerettighederne, god regeringsførelse og retsstatsprincippet;

6.  glæder sig over Kommissionens positive evaluering af for så vidt angår visumliberalisering for Ukraine og Georgien i den seneste vurdering af gennemførelsen af handlingsplanerne for visumliberalisering med de to lande; forventer, at Rådet og medlemsstaterne vil tilbyde de to lande en visumfri rejseordning uden unødig forsinkelse; udtrykker tillid til, at en visumfri ordning vil blive opfattet af borgerne i de to lande som en håndgribelig fordel ved deres europæiske valg og fremme den mellemfolkelige kontakt mellem EU's erhvervsliv, civilsamfund og borgere med deres kolleger i de østlige partnerskabslande;

7.  understreger, at udbredt korruption samt retssystemets politisering og manglende afhængighed, som alvorligt hæmmer den socioøkonomiske udvikling i de associerede lande, fortsat er en fælles udfordring for en målrettet reformindsats i de tre associerede lande i overensstemmelse med ånd og bogstav i associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale;

8.  understreger, at de vigtigste mål for de vidtgående og brede frihandelsområder på mikroniveauet er at sikre håndgribelige og holdbare forbedringer af levevilkårene for borgerne ved at sikre stabilitet, give muligheder for SMV'er og jobskabelse og på makroniveauet at skabe vækst og fremme reformer, herunder bekæmpelse af korruption, forbedring af betingelserne for handel og investeringer, tilskyndelse til tilnærmelser af de lovgivningsmæssige rammer og en gradvis økonomisk integration af partnerne i EU's indre marked samt skabelse af et gunstigt og forudsigeligt erhvervsklima;

9.  opfordrer Kommissionen til årligt at aflægge en detaljeret rapport om gennemførelsen af de vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine, navnlig om mekanismen til modvirkning af omgåelse for Georgiens vedkommende og mekanismen til modvirkning af omgåelse og beskyttelsesklausulen for Moldovas vedkommende;

10.  fremhæver betydningen af bestemmelserne i associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder om energisamarbejde for forsyningssikkerheden og udviklingen af konkurrencedygtige, gennemsigtige og ikke-diskriminerende energimarkeder i overensstemmelse med EU's regler og standarder samt for vedvarende energi og energieffektivitet; støtter EU's bestræbelse på gennem Energifællesskabet at sikre fuld integration af Moldova, Ukraine og Georgien i energimarkedet;

11.  fremhæver betydningen af at forklare fordelene ved gennemførelsen af associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder for befolkningerne i de associerede lande og af at afkræfte eventuelle myter; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at støtte civilsamfundets og mediernes indsats i denne henseende, og ser med tilfredshed på det arbejde, som East Stratcom Team har gjort i denne forbindelse;

Georgien

12.  understreger, at der er behov for at sikre et politisk miljø, der er roligt og respektfuldt, og at sikre fuld respekt for uafhængigheden og effektiviteten af de institutioner, der sikrer demokrati, retsstat og respekt for menneskerettighederne i Georgien; understreger, at eksistensen af en levedygtig politisk opposition er af afgørende betydning for et afbalanceret og modent politisk system; fordømmer alle voldshandlinger mod medlemmer af et politisk parti, og understreger, at sådanne handlinger straks bør efterforskes grundigt;

13.  mener, at forfølgelsen af tidligere præsident Mikheil Saakashvili og tilbageholdelsen og fængslingen af tjenestemænd, der har gjort tjeneste under tidligere regeringer, og medlemmer af den nuværende opposition er fremtrædende eksempler på selektiv retfærdighed; udtrykker dyb bekymring over, at retssystemet udnyttes til at svække politiske modstandere, hvilket kan undergrave Georgiens europæiske kurs og de georgiske myndigheders indsats med hensyn til demokratiske reformer; minder om sagen med den tidligere borgmester i Tbilisi, Gigi Ugulava, som blev anholdt mindre end 23 timer efter sin løsladelse fra fængslet, efter at forfatningsdomstolen havde erklæret hans forlængede varetægtsfængsling forfatningsstridig og ulovlig; opfordrer den politiske elite i Georgien til at fokusere på deres lands fremtid og til at mindske den politiske polarisering;

14.  understreger, at al retsforfølgning skal være gennemsigtig, upartisk, velunderbygget, forholdsmæssig og uden politisk motivation og strengt bør overholde de efterforskningsmæssige procedurer og princippet om en retfærdig procedure og gennemføres under fuldstændig overholdelse af principperne om en retfærdig rettergang, som fastsat i den europæiske menneskerettighedskonvention;

15.  udtrykker sin bekymring over de seneste forsøg på at ændre ejerskabet til og den redaktionelle politik for Georgiens mest populære uafhængige tv-kanal, Rustavi 2; kræver, at denne politisk motiverede intimidering ophører; gentager, at dette er særligt bekymrende på baggrund af forværringen af situationen for mediefrihed, at det udgør en grov overtrædelse af ånd og bogstav i associeringsaftalen/det vidtgående og brede frihandelsområde, og at det truer Georgiens europæiske kurs;

16.  opfordrer, især med henblik på parlamentsvalget i 2016, den georgiske regering til at skabe et gunstigt miljø for frie medier, der fremmer ytringsfrihed og mediepluralisme, og til at tillade, at medierne rapporterer uafhængigt og objektivt uden politisk eller økonomisk pres;

17.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at sende en ekspertmission af rådgivere på højt plan, som består af pensionerede dommere fra EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, til at kontrollere den verserende sag vedrørende Rustavi 2;

18.  gentager sin stærke støtte til Georgiens uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser, og gentager sin bekymring over den fortsatte besættelse af de georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvali/Sydossetien af russiske styrker; fordømmer på det kraftigste de russisk styrede såkaldte grænsedragningsforanstaltninger langs den administrative grænse, der har alvorlige humanitære følger; opfordrer Georgien til at fortsætte sine bestræbelser på at nå ud til lokalsamfund i alle landets områder;

Moldova

19.  udtrykker alvorlig bekymring over den systemiske politiske ustabilitet, der reelt har eksisteret siden det sidste parlamentsvalg den 30. november 2014; beklager, at parlamentet i Moldova og de politiske partier, der er repræsenteret i parlamentet, endnu ikke har formået at danne en ny regering, siden mistillidsafstemningen den 29. oktober 2015 førte til, at regeringen under ledelse af premierminister Valeriu Streleț trådte tilbage; noterer sig de mislykkede forsøg på at danne en ny regering den 4. og 13. januar;

20.  mener, at det nuværende politiske dødvande i Moldova har nået et kritisk punkt, som risikerer at destabilisere landet og dets allerede svage institutioner yderligere og true økonomien, navnlig på grund af et fald i direkte udenlandske investeringer og skatteindtægter;

21.  opfordrer alle proeuropæiske partier i Moldova til at lægge deres uenighed på hylden og påtage sig deres ansvar, til at indgå i oprigtige forhandlinger og bringe krisen til ophør og til at finde et flertal, som kan danne en stabil regering, der kan fungere indtil udgangen af indeværende mandatperiode, og som straks vil fortsætte med at sikre en virkningsfuld gennemførelse af alle nødvendige reformer med klare resultater og en præcis tidsplan for anvendelsen;

22.  opfordrer de proeuropæiske partier til at indse de alvorlige geopolitiske konsekvenser, hvis deres bestræbelser på at danne en ny regering ikke lykkes inden fristen den 29. januar 2016 som fastsat i forfatningsdomstolens afgørelse, hvilket vil føre til nyvalg; understreger, at et nyvalg eventuelt vil have negative konsekvenser for de proeuropæiske partiers styrke samt kan/vil medføre ændring af den geopolitiske orientering og en yderligere destabilisering af landet;

23.  påpeger, at de nødvendige reformer i Moldova omfatter udryddelse af systemisk korruption, afvikling af politisk korruption (state capture), etablering af et uafhængigt, upartisk og afpolitiseret retssystem, stabilisering af økonomien i overensstemmelse med Den Internationale Valutafonds (IMF's) krav og indførelse af et effektivt banktilsyn; beklager, at EU's finansielle bistand har været stillet i bero siden begyndelsen af 2015 som følge af den politiske ustabilitet, de moldoviske institutioners manglende evne til at levere resultater og den manglende enighed med IMF; henleder opmærksomheden på eventuel misligholdelse i begyndelsen af 2016, hvis den nuværende politiske krise fortsætter;

24.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udstrække al nødvendig teknisk viden og finansiel støtte til den kommende regering i Moldova og til at følge det gode eksempel fra EU's støttegruppe for Ukraine, herunder ved at udstationere eksperter og tjenestemænd fra Bruxelles og medlemslandenes hovedstæder og lade dem indgå i arbejdet hos de moldoviske myndigheder, så de kan bistå og overvåge gennemførelsen af reformer på stedet og på daglig basis;

25.  minder om behovet for at sætte alt ind på og udvise politisk vilje og mod til at gennemføre en grundig undersøgelse af den korruptionsskandale, som førte til tyveri af ca. 1 mia. EUR (svarende til omtrent 18 % af det lokale BNP) fra banksektoren, og behovet for at stille de ansvarlige for en domstol og genvinde de stjålne midler; mener, at alle ovennævnte foranstaltninger ville repræsentere et vigtigt skridt for den politiske klasse med henblik på at genvinde befolkningens tillid;

Ukraine

26.  glæder sig over ikrafttrædelsen pr. 1. januar 2016 af den vidtgående og omfattende frihandelsaftale mellem EU og Ukraine; fordømmer imidlertid, at Den Russiske Føderation ensidigt har suspenderet sin frihandelsaftale med Ukraine, indført tunge handelsrestriktioner på ukrainsk eksport til Rusland og forhindrer transit af varer til tredjelande, krænker WTO og andre bilaterale handelsaftaler med skadelige virkninger for den ukrainske økonomi og udenrigshandel; opfordrer Rådet til at træffe foranstaltninger, der vil påvirke Rusland til at ændre og ophæve disse foranstaltninger; giver udtryk for, at det har til hensigt at drøfte spørgsmålet om den vidtgående og omfattende frihandelsaftale mellem EU og Ukraine i de relevante organer i Europa-Parlamentet;

27.  fremhæver Kommissionens enestående åbenhed og vedvarende indsats gennem en periode på halvandet år for at imødekomme al tvivl fra Ruslands side vedrørende konsekvenserne af gennemførelsen af den vidtgående og brede frihandelsaftale og for at finde praktiske løsninger; beklager, at Rusland ikke har kunnet give konkrete eksempler på, hvordan dets eget marked og handel ville blive berørt af ikrafttrædelsen af den vidtgående og brede frihandelsaftale; gentager de potentielle gevinster af gennemførelsen af associeringsaftalen/det vidtgående og brede frihandelsområde for Rusland gennem øgede handelsmæssige og økonomiske aktiviteter og et mere stabilt naboskab;

28.  gentager sin stærke fordømmelse af Ruslands aggressive og ekspansionistiske politik, som udgør en trussel mod Ukraines enhed, territoriale integritet og uafhængighed og mod EU selv, og landets militære intervention og besættelse af ukrainsk territorium, herunder den ulovlige annektering af Krim, som udgør en krænkelse af folkeretten og Ruslands egne forpligtelser i henhold til FN-pagten, OSCE's Helsingforsslutakt og Budapestmemorandummet af 5. december 1994;

29.  udtrykker alvorlig bekymring med hensyn til gennemførelsen af Minskaftalen inden for den oprindeligt aftalte frist den 31. december 2015; minder om, at de russiske myndigheder har et særligt ansvar i denne henseende; gentager, at der siden midten af oktober har været et stigende antal overtrædelser af våbenhvilen, at observatører fra OSCE's særlige observatørmission stadig er udsat for begrænsninger i deres bevægelsesfrihed, at Ukraine ikke har fået genoprettet kontrollen med hele sin grænse med Rusland, at man ikke er nået til enighed om vilkårene for de lokale valg i de midlertidigt besatte områder Luhansk og Donetsk, og at ikke alle fanger og ulovligt tilbageholdte personer, f.eks. Nadija Savtjenko og Oleg Sentsov, er blevet løsladt;

30.  glæder sig over Rådets afgørelse af 21. december 2015 om at forlænge de økonomiske sanktioner mod Den Russiske Føderation som følge af dens manglende opfyldelse af Minskaftalerne; gentager, at den fulde gennemførelse af Minskaftalerne er en forudsætning for ophævelse af sanktionerne;

31.  lykønsker Ukraine med den positive endelige statusrapport om gennemførelsen af handlingsplanen for visumliberalisering, som blev offentliggjort af Kommissionen i december 2015; forventer, at de ukrainske ledere opfylder deres forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af korruption i første kvartal af 2016; glæder sig over de ukrainske myndigheders fortsatte indsats for at opfylde handlingsplanen for visumliberalisering; er overbevist om, at en hurtig indførelse af en visumfri ordning af langt de fleste ukrainere vil blive betragtet som en håndgribelig fordel ved deres europæiske valg; forventer konkrete lovgivningsforslag fra Kommissionen for at tilføje Ukraine til listen over tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkrav;

32.  understreger, at den største enkeltstående udfordring for reformbestræbelserne er den udbredte korruption; opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder til at gøre en indsats for at udrydde korruption i landet; glæder sig over de hidtil trufne beslutninger om indførelse af lovgivning, institutioner (den nationale enhed til bekæmpelse af korruption, det nationale agentur for forebyggelse af korruption, en særlig anklagemyndighed til bekæmpelse af korruption) og mekanismer til bekæmpelse af korruption; opfordrer på det kraftigste til at sikre politisk uafhængighed samt at sikre tilstrækkelige finansielle og andre ressourcer, som gør det muligt for institutionerne at opfylde deres forpligtelser, og dermed til fuldt ud at opfylde forventningerne både fra det internationale samfund og især fra borgerne i Ukraine; minder om, at især institutioner til bekæmpelse af korruption skal være politisk uafhængige og udstyret med tilstrækkelige beføjelser og ressourcer for reelt at kunne gennemføre deres mandat; opfordrer indtrængende myndighederne til ikke på nogen måde at gå på kompromis på dette område og til at konfrontere særinteresser, da både det internationale samfund, der støtter Ukraine, og Ukraines borgere selv forventer hurtige, håndgribelige resultater i kampen mod korruption; fremskridtene vil kun blive målt på grundlag af resultater og ikke på grundlag af gode intentioner;

33.  forventer, at de ukrainske myndigheder hurtigt og stringent gennemfører bestemmelserne i den vidtgående og brede frihandelsaftale og associeringsdagsordenen; udtrykker forståelse for, at krigssituationen i det østlige Ukraine udgør en alvorlig hindring for denne indsats; understreger imidlertid, at Ukraines succes og modstandsdygtighed over for enhver ydre fjende er stærkt afhængigt af landets økonomiske sundhedstilstand og retlige rammer, et velfungerende demokrati og voksende velstand;

34.  gentager, at en fuldstændig gennemførelse af associeringsaftalen/det vidtgående og brede frihandelsområde vil medføre større stabilitet, bæredygtig vækst, adgang til nye markeder og tilnærmelse til EU's regler og standarder, hvilket vil gavne det økonomiske klima og skabe mere gennemsigtighed i beslutningstagningen, f.eks. i forbindelse med udbudsprocedurer, og man således kan bevæge sig væk fra den postsovjetiske oligarkiske praksis med underhåndsaftaler; mener, at den vil give håndgribelige resultater for borgerne, skabe arbejdspladser og gøre det muligt for dem at fungere i et land med sunde og stærke institutioner, der giver respekt og værdighed til almindelige mennesker;

35.  fastslår, at reform af domstolene og anklagemyndighederne skal behandles som en langsigtet prioritet for at skabe fuld tillid blandt det ukrainske folk til ægtheden af de nuværende ukrainske myndigheders reformbestræbelser; understreger, at disse reformer bør sikre en ny generation af uafhængige fagfolk, som påtager sig deres hverv på grundlag af upartiske konkurrencebaserede udvælgelsesprocedurer; understreger, at anklagemyndigheden bør genvinde folks tillid ved at stille de ansvarlige for drabene på demonstranter fra Euromajdan for en domstol; mener, at retsvæsenets uafhængighed, gennemsigtige procedurer og afpolitisering er af afgørende betydning; understreger, at der skal sikres reel overholdelse af retsstatsprincipperne; minder om, at fremskridtene kun vil blive synlige, når der foreligger et radikalt brud med fortiden, og almindelige mennesker ved, at retfærdigheden er på deres side og ikke kun for dem, som har kunne købe sig til den, som det har været tilfældet i de sidste to årtier;

35.  glæder sig over den igangværende forfatningsreformproces på områderne for decentralisering og retsvæsen; minder om, at Venedigkommissionen under Europarådet har fremsat positive henstillinger vedrørende begge sæt forfatningsmæssige ændringer; understreger, at vedtagelsen af ændringerne af retsvæsenet vil bane vejen for en omfattende reform af retssystemet, og glæder sig derfor over de skridt, der for nylig blev taget af det ukrainske parlament til at sende disse ændringer af forfatningsdomstolen; understreger, at ændringerne vedrørende decentralisering, ud over at de afspejler et krav i Minskaftalerne, på afgørende vil vis bidrage til modernisering af landet; opfordrer derfor det ukrainske parlament til hurtigt at gå videre med vedtagelsen af disse ændringer i sin andenbehandling;

36.  er bekymret over den ukrainske økonomis tilstand og den generelle finansielle situation i landet; noterer sig mindre fremskridt med hensyn til stabilisering af økonomiske resultater; roser den historiske aftale om gældssanering, som Ukraine indgik med sine kreditorer i september 2015; minder om, at det internationale samfund, navnlig EU, EU-baserede internationale finansielle institutioner, IMF og individuelle donorlande, har givet tilsagn om et hidtil uset beløb på ca. 20 mia. EUR; understreger, at udbetalingen heraf skal være nøje forbundet med konkrete fremskridt med hensyn til reformer, benchmarks og tidsplaner for gennemførelsen; mener, at deregulering og afmonopolisering af økonomien fortsat skal være en prioritet såvel som yderligere lovgivningsmæssige reformer, reel privatisering, finanspolitiske reformer, øget gennemsigtighed og skabelse af et gunstigt investeringsklima; glæder sig over det nyligt oprettede kontor for levering af bedre lovgivning, som skal tjene dette formål; opfordrer til aktiv inddragelse af kredsen af eksperter i Ukraine såvel som eksperter fra EU til at bidrage ved at yde uafhængig ekspertise og ved at overvåge gennemførelsen af reformer;

37.  glæder sig over Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraines effektive og dynamiske arbejde med hensyn til at føre tilsyn med den politiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske situation i Ukraine samt dets engagement i og støtte til at forbedre de samlede EU-orienterede reformprocesser, der er indledt af de ukrainske myndigheder; henviser til det aftalememorandum, der blev undertegnet af Verkhovna Rada (det ukrainske parlament) og Europa-Parlamentet i 2015, om en fælles ramme for parlamentarisk støtte og kapacitetsopbygning mellem de to parlamenter; minder om, at en behovsvurderingsmission er i gang med at fastlægge de nærmere regler for Europa-Parlamentets støtte til Verkhovna Rada i Ukraine;

38.  understreger behovet for at styrke det ukrainske civilsamfund, så det kan rådgive og støtte myndighederne med henblik på at levere de lovede reformer og fungere som en effektiv vagthund og whistleblower; glæder sig over det effektive samarbejde mellem eksperter og Verkhovna Rada med hensyn til reformprocessen og gennemførelsen af associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale; bifalder, at Verkhovna Radas prioriteter er udformet på baggrund af en omfattende dialog med civilsamfundet; opfordrer til en styrkelse af strategien for at øge erhvervslivets – især de små og mellemstore virksomheders – bevidsthed om de konkrete muligheder, som findes i associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale; opfordrer andre statslige institutioner til at etablere partnerskaber med civilsamfundet, da gennemførelsen af associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale kræver reel støtte og accept fra samfundets side, som kun kan opnås gennem løbende dialog og udveksling af synspunkter;

39.  udtrykker dyb bekymring med hensyn til krænkelserne af menneskerettighederne i det østlige Ukraine og på Krim, som er blevet ulovligt annekteret af Den Russiske Føderation, og hvor krimtatarerne og andre mindretal, navnlig religiøse mindretal, udsættes for målrettede krænkelser af menneskerettighederne, som skyldes det totale sammenbrud af lov og orden;

40.  understreger behovet for, at EU i samarbejde med de ukrainske myndigheder lægger yderligere vægt på den humanitære krise i Ukraine og løser den katastrofale humanitære situation, navnlig situationen for internt fordrevne; roser de ukrainske myndigheders, Kommissionens, medlemsstaternes og det internationale samfunds indsats som helhed; minder om sine tidligere opfordringer til Kommissionen til at øge synligheden af EU's humanitære bistand, og understreger, at dette er en håndgribelig måde at vinde befolkningens tillid på i de berørte områder; understreger behovet for at øge EU's økonomiske bistand til Ukraine for at håndtere den alvorlige humanitære krise;

41.  udtrykker dyb bekymring over den sammenhæng, som den kommende nederlandske rådgivende folkeafstemning om associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale indgår i; er overbevist om, at den nederlandske befolknings afgørelse vil blive truffet på grundlag af aftalens fordele og vil anerkende de mærkbare virkninger, den medfører for EU og Nederlandene specifikt; kræver klare oplysninger fra den nederlandske regering om, hvilken opfølgning den påtænker af resultatet af folkeafstemningen;

°

°  °

42.  understreger, at undertegningen og ratificeringen af associeringsaftalen ikke er et endemål i forbindelserne mellem EU på den ene side og Georgien, Moldova og Ukraine på den anden side, og påpeger, at Georgien, Moldova og Ukraine – ligesom enhver anden europæisk stat – i medfør af artikel 49 i TEU har et europæisk fremtidsperspektiv og kan ansøge om at blive medlem af Den Europæiske Union, såfremt landet overholder de demokratiske principper, respekterer de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder og mindretalsrettighederne samt sikrer retsstaten;

43.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til præsidenterne, premierministrene og parlamentsformændene for Georgien, Moldova og Ukraine, formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt udenrigsministeren i Nederlandene.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik