Päätöslauselmaesitys - B8-0069/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0069/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten
vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta

15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0068/2016

Menettely : 2015/3032(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0069/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0069/2016
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0069/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten
vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta

(2015/3032(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyt assosiaatiosopimukset / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet,

–  toteaa, että Euroopan parlamentti ratifioi nämä sopimukset vuoden 2014 syyskuussa (Ukraina), marraskuussa (Moldova) ja joulukuussa (Georgia),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Georgiasta, Moldovasta ja Ukrainasta sekä viimeaikaisen mietintönsä Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) uudelleentarkastelusta ja itäisestä kumppanuudesta,

–  ottaa huomioon 21.–22. toukokuuta 2015 Riiassa pidetyn itäistä kumppanuutta käsitelleen huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon komission ja komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 18. marraskuuta 2015 julkaistun yhteisen tiedonannon Euroopan naapuruuspolitiikasta,

–  ottaa huomioon 18. joulukuuta 2015 annetut kertomukset Georgian ja Ukrainan edistymisestä viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Georgia, Moldova ja Ukraina ovat itäisen kumppanuuden maita, jotka ovat EU:n suhteen valinneet läheisemmän poliittisen assosiaation ja taloudellisen integraation tien tähän mennessä kaikkein pisimmälle menevien assosiaatiosopimusten avulla, mikä tarkoittaa pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppa-alueita sekä uudistusohjelmaa, joka perustuu demokratian, hyvän hallinnon, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kaltaisille yhteisille arvoille;

B.  toteaa, että EU tunnustaa näiden maiden eurooppalaiset pyrkimykset ja korostaa assosiaatiosopimusten lisäarvoa niiden uudistusprosesseissa;

C.  toteaa, että Georgian ja Moldovan assosiaatiosopimuksia / pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppa-alueita alettiin panna alustavasti täytäntöön 1. syyskuuta 2014;

D.  ottaa huomioon, että assosiaatiosopimuksen alustava soveltaminen käynnistyi 1. marraskuuta 2014 ja Ukrainan pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta alettiin soveltaa alustavasti 1. tammikuuta 2016;

E.  toteaa, että EU:n ja Moldovan välinen viisumivapaus otettiin käyttöön huhtikuussa 2014 ja että komission raportit joulukuulta 2015 osoittavat, että Georgia ja Ukraina täyttävät nyt viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman ehdot;

F.  toteaa, että Venäjän federaatio on vastustanut jyrkästi EU:n lähentymistä itäisen kumppanuuden maihin ja reagoinut siihen aggressiivisesti esimerkiksi kostotoimilla assosiaatiovaltioita kohtaan; toteaa, että pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppa-alueita ei ole suunnattu minkään kolmannen osapuolen etuja vastaan ja että EU on osoittanut kosolti hyvää tahtoa ja pyrkimystä pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpanon seurauksia koskevien epäluulojen poistamiseen;

1.  pitää myönteisenä assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpanossa saavutettua edistystä; muistuttaa, että näiden assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden ja niihin liittyvien assosiaatio-ohjelmien tinkimättömän ja oikea-aikaisen täytäntöönpanon on jatkossakin oltava EU:n ja sen kolmen kumppanin pitkäaikaisena painopisteenä; muistuttaa komissiota, että assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täysimittaisen täytäntöönpanon onnistumiseen on pyrittävä kaikin keinoin kaikissa kolmessa maassa;

2.  huomauttaa, että assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpanon onnistuminen riippuu vakaasta poliittisesta ympäristöstä, kauppapolitiikan konkreettisista uudistamissuunnitelmista, hallintoelinten valmiuksista ja selkeästä vastuunjaosta, strategisesta ajattelusta, kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta sekä kansainvälisestä rahoitustuesta ja teknisestä tuesta;

3.  toteaa, että kaikki kolme maata joutuvat kohtaamaan haasteita alueellisen koskemattomuutensa suhteen sekä sisäisiä paineita poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen uudistamisen johdosta; korostaa, että niiden rakenneuudistuksissa olisi keskityttävä demokratian vakaannuttamiseen, korruption poistamiseen ja oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseen;

4.  tukee edelleen vahvasti kaikkien kolmen kumppanin suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta niiden kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä;

5.  painottaa, että assosiaatiovaltiot ovat vapaasti valinneet syventävänsä suhteitaan Euroopan unioniin ja että tätä valintaa on ehdottomasti kunnioitettava ilman kolmansien osapuolten painostusta; toteaa, että tämän tarkoituksena on edistää kyseisten maiden talouden, vaurauden ja demokratian vakautta, uudenaikaistamista ja monipuolistamista ihmisoikeuksien kunnioittamisen, hyvän hallinnon ja oikeusvaltion pohjalta;

6.  pitää tervetulleena komission myönteistä arviota Ukrainan ja Georgian viisumivapaudesta näiden kahden maan viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman viimeisessä arviossa; odottaa neuvoston ja jäsenvaltioiden myöntävän näille kahdelle maalle viisumivapauden viipymättä; luottaa siihen, että molempien maiden kansalaisten mielestä viisumivapausjärjestelmä on konkreettinen hyöty Eurooppaan suuntautumisesta ja edistää ihmisten välisiä yhteyksiä EU:n ja itäisen kumppanuuden maiden yritysten, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisten kansalaisten piirissä;

7.  korostaa, että oikeuslaitoksen yleinen korruptio, politisoituminen ja riippumattomuuden puute, jotka haittaavat voimakkaasti assosiaatiomaiden sosioekonomista kehitystä, ovat edelleen haaste näille kolmelle assosiaatiovaltiolle, jotka pyrkivät määrätietoisesti uudistuksiin assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden hengen ja kirjaimen mukaisesti;

8.  korostaa, että pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden keskeiset tavoitteet ovat mikrotasolla tavallisten kansalaisten elinolojen kestävä ja konkreettinen parantaminen siten, että varmistetaan vakautta, luodaan mahdollisuuksia pk-yrityksille ja luodaan työpaikkoja, ja makrotasolla kasvun luominen ja uudistusten edistäminen esimerkiksi korruption torjunnalla, kaupan, kehityksen ja investointien olosuhteita parantamalla, kannustamalla sääntelykehyksen lähentymistä ja kumppaneiden asteittaista taloudellista integroitumista EU:n sisämarkkinoihin sekä luomalla suosiollisen ja ennakoitavan liiketoimintailmapiirin;

9.  kehottaa komissiota raportoimaan yksityiskohtaisesti vuosittain Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehtyjen pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta ja etenkin Georgian toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismista sekä Moldovan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismista ja suojalausekkeesta;

10.  korostaa, että assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen energiayhteistyötä koskevat määräykset ovat tärkeitä toimitusvarmuuden kannalta ja kilpailukykyisten, avoimien ja syrjimättömien energiamarkkinoiden kehittämiseksi EU:n sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kannalta; tukee EU:n aikomusta edistää energiamarkkinoiden täysimääräistä integroimista Moldovan, Ukrainan ja Georgian kanssa energiayhteisön avulla;

11.  panee merkille, että assosiaatiovaltioiden väestölle on tärkeää kertoa assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpanon hyödyistä ja rikkoa mahdollisia myyttejä: kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa tukemaan kansalaisyhteiskunnan ja tiedotusvälineiden toimintaa tässä suhteessa, ja pitää myönteisenä East StratCom Teamin työtä tässä asiassa;

Georgia

12.  korostaa, että on tärkeää turvata rauhallinen ja kunnioittava poliittinen ympäristö sekä varmistaa, että Georgian demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien noudattamisen varmistavien hallintoelinten riippumattomuutta ja tehokkuutta kunnioitetaan; painottaa, että elinkelpoisen poliittisen opposition olemassaolo on olennaisen tärkeää tasapainoisen ja kypsän poliittisen järjestelmän kannalta; tuomitsee kaikki ilmoitetut väkivallanteot poliittisia puolueita vastaan ja korostaa, että kaikki kyseiset teot olisi tutkittava välittömästi ja perinpohjaisesti;

13.  katsoo, että Georgian entisen presidentin Mikheil Saakashviliin kohdistunut ajojahti ja aiempien hallitusten ja nykyisen opposition jäsenten pidättäminen ja vangitseminen ovat räikeitä esimerkkejä valikoivasta oikeudesta; on huolestunut myös oikeusjärjestelmän mahdollisesta käytöstä poliittisten vastustajien heikentämiseen, mikä vaarantaa Georgian EU:hun lähentymisen ja vesittää Georgian viranomaisten toimia demokraattisten uudistusten edistämiseksi; muistuttaa Tbilisin entisen pormestarin Gigi Ugulavan tapauksesta, jossa hänet pidätettiin vuorokauden kuluessa vankilasta vapauttamisensa jälkeen, vaikka vapautus perustui perustuslakituomioistuimen päätökseen, jonka mukaan hänen pidennetty tutkintovankeutensa oli perustuslain vastainen ja laiton; kehottaa Georgian poliittista eliittiä keskittymään maansa tulevaisuuteen ja purkamaan poliittisia vastakkainasetteluja;

14.  korostaa, että syytetoimien on oltava avoimia, puolueettomia, todisteisiin perustuvia ja oikeasuhteisia eikä niiden takana saa olla poliittisia vaikuttimia ja että niissä olisi noudatettava tarkasti tutkintamenettelyjä ja toimittava oikeudenmukaisen menettelyn mukaisesti ja niiden yhteydessä olisi sovellettava täysimääräisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettuja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita;

15.  ilmaisee huolensa äskettäisistä yrityksistä muuttaa Georgian suosituimman riippumattoman televisiokanavan, Rustavi 2:n, omistuspohjaa ja toimituspolitiikkaa? vaatii, että tämä poliittista syistä toteutettu pelottelu lopetetaan; toistaa, että tämä on erityisen huolestuttavaa, koska samalla tiedotusvälineiden vapautta rajoitetaan ja se rikkoo törkeästi assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden henkeä ja kirjainta sekä vaarantaa Georgian lähentymistä kohti Eurooppaa;

16.  kehottaa Georgian hallitusta luomaan suotuisan ympäristön vapaille tiedotusvälineille, jotka edistävät ilmaisunvapautta ja tiedotusvälineiden monimuotoisuutta ja jotka mahdollistavat tiedotusvälineiden itsenäisen ja objektiivisen raportoinnin ilman poliittista tai taloudellista painetta;

17.  kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa lähettämään Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen eläkkeelle jääneistä tuomareista koostuvan korkean tason asiantuntijaryhmän valvomaan Rustavi 2:n meneillään olevaa oikeuskäsittelyä;

18.  toistaa vankan tukensa Georgian itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle ja toistaa huolensa siitä, että venäläiset joukot jatkavat Georgialle kuuluvien Abhasian ja Etelä-Ossetian alueiden miehittämistä; tuomitsee jyrkästi Venäjän toteuttaman jatkuvan ja laajenevan prosessin, jossa sen hallitseman alueen rajasta tehdään valtakunnallista rajaa; toteaa, että tällä on vakavia humanitaarisia seurauksia; kannustaa Georgiaa jatkamaan pyrkimyksiään oman väestönsä tavoittamiseksi kaikkialla sen alueella;

Moldova

19.  ilmaisee vakavan huolensa maassa käytännössä vallitsevasta systeemisestä poliittisesta epävakaudesta, joka on jatkunut 30. marraskuuta 2014 pidetyistä parlamenttivaaleista lähtien; pitää valitettavana, että Moldovan parlamentti ja siinä edustettuina olevat poliittiset puolueet eivät ole vielä onnistuneet uuden hallituksen muodostamisessa sen jälkeen, kun 29. lokakuuta 2015 annettu epäluottamuslause johti pääministeri Valeriu Strelețin hallituksen eroon; panee merkille 4. ja 13. tammikuuta toteutetut epäonnistuneet yritykset uuden hallituksen muodostamiseksi;

20.  katsoo, että nykyinen poliittinen umpikuja Moldovassa on saavuttanut kriittisen pisteen, jossa maan ennestään heikkojen hallintoelinten vakaus horjuu ja talous on vaarassa, etenkin suorien ulkomaisten sijoitusten ja verotulojen romahtamisen myötä;

21.  kehottaa Moldovan kaikkia Eurooppa-myönteisiä puolueita luopumaan keskinäisistä kiistoistaan ja kantamaan vastuunsa, paneutumaan neuvotteluihin ja lopettamaan tämän kriisin sekä muodostamaan vakaan enemmistöhallituksen, joka toimisi tämän vaalikauden loppuun ja panisi viipymättä ja tarmokkaasti täytäntöön kaikki tarvittavat uudistukset niin, että suoritteet ovat selkeitä ja toteutuksen aikataulu täsmällinen;

22.  kehottaa Eurooppa-myönteisiä puolueita tunnustamaan surkeat geopoliittiset seuraukset, jos ne epäonnistuvat pyrkimyksissään uuden hallituksen muodostamiseksi perustuslakituomioistuimen asettamaan määräaikaan (29. tammikuuta 2016) mennessä, jonka jälkeen seuraisivat uudet vaalit; korostaa, että ennenaikaisilla vaaleilla olisi mahdollisesti kielteisiä seurauksia Eurooppa-myönteisille puolueille ja että geopoliittisen suunnan siirtyminen olisi mahdollista/realistista, ja valtion tasapaino heikkenisi entisestään;

23.  panee merkille, että Moldovassa tarvitaan uudistuksia, jotka poistavat systeemisen korruption, purkavat valtionhallinnon lahjontakoneiston, luovat riippumattoman, puolueettoman ja epäpolitisoituneen oikeuslaitoksen, vakauttavat talouden Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) vaatimusten mukaisesti ja varmistavat pankkisektorin tehokkaan valvonnan; pitää valitettavana, että Moldovan toimielinten poliittisen epävakauden, toimintakyvyttömyyden ja IMF:n kanssa kiistelyn vuoksi unionin taloudellinen apu keskeytettiin vuoden 2015 alussa; kiinnittää huomiota siihen, että maa uhkaa mennä vararikkoon vuoden 2016 alkupuolella, jos nykyinen poliittinen kriisi jatkuu;

24.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan kaiken mahdollisen teknisen tietämyksen ja rahoitustuen Moldovan tulevalle hallitukselle, EU:n Ukrainan tukiryhmän esimerkin mukaisesti, myös lähettämällä asiantuntijoita ja virkamiehiä Brysselistä ja jäsenvaltioiden pääkaupungeista ja sijoittamalla heidät Moldovan hallintoon siten, että he voivat avustaa ja seurata uudistusten täytäntöönpanoa paikan päällä ja päivittäin;

25.  muistuttaa, että kaikki keinot, poliittinen tahto ja rohkeus on käytettävä sen korruptioskandaalin tutkintaan, joka johti noin 1 miljardin euron (noin 18 prosenttia bkt:sta) kavallukseen pankkisektorilta, jotta syylliset saadaan oikeuden eteen ja jotta varastetut rahat saadaan takaisin; toteaa, että edellä mainitut toimet olisivat tärkeä askel poliittisille puolueille kohti yhteiskunnan luottamuksen palauttamista;

Ukraina

26.  pitää myönteisenä EU:n ja Ukrainan välisen pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen voimaantuloa 1. tammikuuta 2016; tuomitsee kuitenkin sen, että Venäjän federaatio keskeytti yksipuolisesti Ukrainan kanssa tekemänsä vapaakauppasopimuksen soveltamisen, otti käyttöön raskaat kaupparajoitteet ukrainalaisille vientituotteille ja haittaa tavaroiden vientiä kolmansiin maihin, mikä rikkoo WTO:n sääntöjä ja muita kahdenvälisiä kauppasopimuksia niin, että Ukrainan talous ja sen ulkomaankauppa häiriintyvät; kehottaa neuvostoa ryhtymään toimiin, joilla Venäjää kannustetaan korjaamaan ja poistamaan kyseiset toimenpiteet; ilmaisee aikomuksensa seurata jatkossakin EU:n ja Ukrainan pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen tilannetta asiaa käsittelevissä Euroopan parlamentin elimissä;

27.  korostaa, että komissio on ollut harvinaisen avoin ja pyrkinyt yli puolentoista vuoden ajan käsittelemään kaikkia venäläisen osapuolen epäilyksiä pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanon seurauksista ja löytämään käytännön ratkaisuja; pitää valitettavana venäläisen osapuolen kyvyttömyyttä antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten sen omat markkinat ja kauppa kärsisivät vapaakauppasopimuksen voimaantulosta; nostaa jälleen esille assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanosta Venäjälle mahdollisesti koituvan hyödyn lisääntyneen kaupankäynnin ja taloudellisen toiminnan sekä vakaamman naapuruussuhteen muodossa;

28.  tuomitsee jälleen jyrkästi Venäjän aggressiivisen ja ekspansiivisen politiikan, joka uhkaa Ukrainan yhtenäisyyttä, alueellista koskemattomuutta ja itsenäisyyttä sekä myös Euroopan unionia; tuomitsee myös jyrkästi Venäjän sotilaallisen väliintulon Ukrainan alueelle ja sen miehityksen sekä Krimin laittoman liittämisen Venäjään, mikä rikkoo kansainvälistä oikeutta ja Venäjän omia sitoumuksia, joiden perustana ovat YK:n peruskirja, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) Helsingin päätösasiakirja sekä 5. joulukuuta 1994 tehty Budapestin yhteisymmärryspöytäkirja;

29.  ilmaisee vakavan huolensa Minskin sopimuksen täytäntöönpanosta alun perin sovittuun määräaikaan (31. joulukuuta 2015) mennessä; muistuttaa, että Venäjän viranomaisilla on asiassa erityinen vastuu; muistuttaa, että tulitaukorikkomukset ovat lisääntyneet lokakuun puolivälin jälkeen, Etyj:n erityistarkkailuryhmän tarkkailijoiden vapaata liikkumista rajoitetaan edelleen, Ukrainan rajavalvontaa Venäjän vastaisella rajalla ei ole palautettu, väliaikaisesti miehitettyjen Luhanskin ja Donetskin alueiden paikallisvaalien järjestämisestä ei ole sovittu eikä kaikkia vankeja ja Nadiya Savchenkon tai Oleg Sentsovin kaltaisia laittomasti pidätettyjä henkilöitä ole vapautettu;

30.  suhtautuu myönteisesti neuvoston 21. joulukuuta 2015 tekemään päätökseen laajentaa Venäjän federaatioon kohdistettavia talouspakotteita, koska Minskin sopimusten ehtoja ei ole noudatettu; muistuttaa, että Minskin sopimusten täysimääräinen täytäntöönpano on ennakkoehto pakotteiden keskeyttämiselle;

31.  onnittelee Ukrainaa sen viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevasta myönteisestä loppuraportista, jonka komissio julkaisi joulukuussa 2015; odottaa Ukrainan johdon täyttävän sen korruption vastaiset sitoumukset vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä; pitää myönteisenä Ukrainan viranomaisten jatkuvia pyrkimyksiä viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöön panemiseksi; luottaa siihen, että viisumivapausjärjestelmän nopea käyttöönotto on ukrainalaisten mielestä ylivoimainen osoitus heidän eurooppalaisen valintansa eduista; odottaa komissiolta konkreettista lainsäädäntöehdotusta, joka lisäisi Ukrainan niiden kolmansien maiden joukkoon, joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia;

32.  korostaa, että yleinen korruptio on uudistuspyrkimysten suurin yksittäinen haaste; kehottaa Ukrainan viranomaisia sitoutumaan korruption hävittämiseen Ukrainasta; pitää myönteisenä tähän mennessä tehtyjä päätöksiä, kuten korruption vastaista lainsäädäntöä, hallintoelimiä (kansallinen korruptiontorjuntavirasto, korruption estämistä käsittelevä kansallinen virasto, korruptioasioiden erityissyyttäjä) ja mekanismeja; kannustaa voimakkaasti turvaamaan poliittista riippumattomuutta sekä varmistamaan taloudellisten ja muiden resurssien riittävyyden, minkä avulla hallintoelimet voivat hoitaa velvollisuutensa ja siten täyttää kokonaisuudessaan sekä kansainvälisen yhteisön että Ukrainan kansalaisten odotukset; korostaa erityisesti sitä, että korruption vastaisten hallintoelinten on oltava poliittisesti riippumattomia ja varustettuja riittävillä valmiuksilla ja resursseilla tehtäviensä täyttämiseksi; kehottaa viranomaisia olemaan tekemättä kompromisseja tällä alalla ja käsittelemään eturistiriitoja, sillä sekä Ukrainaa tukeva kansainvälinen yhteisö että Ukrainan kansalaiset itse odottavat nopeita ja konkreettisia tuloksia korruption torjunnassa; toteaa, että edistystä mitataan vain tulosten eikä hyvien aikomusten perusteella;

33.  odottaa Ukrainan viranomaisten panevan ripeästi ja perusteellisesti täytäntöön pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta ja assosiaatio-ohjelmaa koskevat määräykset; ilmaisee ymmärtävänsä, että sotatilanne Ukrainan itäosissa on vakava uhka näille pyrkimyksille; tekee kuitenkin selväksi, että Ukrainan menestys ja sisukkuus ulkoisten vihollisten suhteen riippuu vahvasti sen talouden ja oikeuskehyksen, toimivan demokratian ja kasvavan vaurauden etenemisestä;

34.  muistuttaa, että assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täysimääräinen täytäntöönpano johtaa parempaan vakauteen, kestävään kasvuun, pääsyyn uusille markkinoille ja lähentymiseen EU:n sääntöihin ja normeihin, mikä hyödyttää talousympäristöä ja tekee esimerkiksi hankintamenettelyiden päätöksenteosta avoimempaa jättäen siten taakse Neuvostoliiton jälkeisen ajan oligarkkien taloudellisen kähminnän; toteaa, että se tuo mukanaan konkreettisia tuloksia tavallisille kansalaisille, luo työpaikkoja ja antaa kansalaisille mahdollisuuden toimia maassa, jossa on terveet ja vahvat hallintoelimet, jotka kunnioittavat tavallisia ihmisiä ja heidän ihmisarvoaan;

35.  katsoo, että oikeus- ja syyttäjälaitosten uudistuksia on pidettävä pitkän aikavälin prioriteetteina Ukrainan kansan täyden luottamuksen palauttamiseksi maan nykyisten viranomaisten uudistuspyrkimysten aitouteen; katsoo, että näiden uudistusten avulla olisi saatava maahan uusi riippumattomien ammattilaisten sukupolvi, jonka edustajat saavat viran puolueettoman, kilpailuun perustuvan valintamenettelyn perusteella; korostaa, että yleisen syyttäjän olisi saatava kansan luottamus takaisin saattamalla oikeuden eteen Euromaidan-liikkeen mielenosoittajien surmaamiseen syyllistyneet; toteaa, että oikeuslaitoksen riippumattomuus, avoimet menettelyt ja epäpoliittisuus ovat äärimmäisen tärkeitä ja että on perustettava aidosti toimiva oikeusvaltio; korostaa, että kehitys muuttuu näkyväksi silloin, kun on tehty selvä pesäero menneisyyteen, ja tavalliset ihmiset tietävät, että oikeus on heidän puolellaan eikä niiden puolella, joilla on varaa lahjontaan, kuten tapahtui kahden viime vuosikymmenen aikana;

36.  pitää myönteisenä meneillään olevaa perustuslain uudistamisprosessia, joka koskee hajauttamista ja oikeuslaitosta; muistuttaa, että Euroopan neuvoston Venetsian komissio on antanut myönteisiä suosituksia molemmista perustuslain muutosesityksistä; korostaa, että oikeuslaitosta koskevien muutosten hyväksyminen luo edellytykset koko oikeusjärjestelmän kattavalle uudistukselle; pitää siksi myönteisenä Ukrainan parlamentin viimeaikaista edistysaskelta, kun se lähetti kyseiset muutokset perustuslakituomioistuimen tarkasteltavaksi; korostaa, että hajauttamista koskevat muutokset ovat Minskin sopimuksen vaatimusten mukaisia ja edistävät lisäksi ratkaisevalla tavalla maan modernisoimista; kehottaa siksi Ukrainan parlamenttia hyväksymään nämä muutokset nopeasti toisessa käsittelyssä;

37.  on huolestunut Ukrainan talouden tilasta sekä maan yleisestä taloudellisesta tilanteesta; panee merkille, että taloudellisen suorituskyvyn vakauttamisessa on tapahtunut jonkin verran edistymistä; pitää ilahduttavana Ukrainan syyskuussa 2015 velkojiensa kanssa tekemää merkittävää velkahelpotussopimusta; muistuttaa, että kansainvälinen yhteisö, erityisesti EU, Euroopassa toimivat kansainväliset rahoituslaitokset, IMF ja yksittäiset lahjoittajavaltiot ovat luvanneet maalle ennennäkemättömän summan: noin 20 miljardia euroa; katsoo, että näiden maksujen suorittamisen on liityttävä tiukasti uudistusten konkreettisiin tuloksiin, arviointiperusteisiin ja täytäntöönpanon aikatauluihin; toteaa, että talouden säännöstelyn ja monopolien purkamista on pidettävä edelleen painopistealueena, kuten myös sääntelyuudistusten jatkamista, aitoa yksityistämistä, verouudistuksia, avoimuuden edistämistä ja suotuisan investointiympäristön luomista; pitää myönteisenä tätä tarkoitusta varten äskettäin perustettua Better Regulation Delivery Office -toimistoa; kehottaa Ukrainan asiantuntijayhteisöä sekä unionin asiantuntijoita toimimaan aktiivisesti ja tarjoamaan riippumatonta asiantuntemusta sekä seuraamaan uudistusten täytäntöönpanoprosessia;

38.  arvostaa EU:n ja Ukrainan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan tehokasta ja dynaamista työtä maan poliittisen, taloudellisen ja turvallisuustilanteen seuraamisessa sekä sen sitoutumista Ukrainan viranomaisten aloittaman EU-painotteisen yleisen uudistusprosessin parantamiseen ja tukemiseen; muistuttaa, että vuonna 2015 Euroopan parlamentti ja Ukrainan parlamentti allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan parlamentaarista tukea ja valmiuksien kehittämistä koskevista yhteisistä järjestelyistä; muistuttaa, että parhaillaan on meneillään tarvearviointi, jotta voidaan määritellä millaista tukea Euroopan parlamentti antaa Ukrainan parlamentille;

39.  korostaa tarvetta vahvistaa Ukrainan kansalaisyhteiskuntaa, jotta se voisi neuvoa ja tukea viranomaisia luvattujen uudistusten toteuttamisessa ja toimia tehokkaana ”vahtikoirana” ja epäkohtien paljastajana; pitää myönteisenä asiantuntijayhteisön ja Ukrainan parlamentin välistä tehokasta yhteistyötä uudistusprosessissa ja assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpanossa; antaa kiitosta siitä, että Ukrainan parlamentin ensisijaisiin tavoitteisiin kuuluu kattava vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa; kehottaa toimimaan tehokkaammin, jotta yritysmaailma ja erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset saisivat paremmin tietoa assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden tarjoamista erityisistä mahdollisuuksista; kannustaa muita valtion laitoksia yhteistyöhön kansalaisyhteiskunnan kanssa, koska assosiaatiosopimus / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet tarvitsevat yhteiskunnan aitoa tukea ja hyväksyntää, jotka voidaan saavuttaa vain vuoropuhelun ja keskustelun avulla;

40.  on syvästi huolissaan ihmisoikeusloukkauksista Itä-Ukrainassa ja Krimillä, jotka on laittomasti liitetty Venäjään ja joissa tataarit ja muut, erityisesti uskonnolliset vähemmistöt joutuvat kohdennettujen ihmisoikeusloukkausten kohteiksi, koska laki ja järjestys ovat täysin romahtaneet;

41.  tähdentää, että Euroopan unionin on yhdessä Ukrainan viranomaisten kanssa kiinnitettävä enemmän huomiota Ukrainan humanitaariseen kriisiin ja puututtava katastrofaaliseen humanitaariseen tilanteeseen, erityisesti maan sisäisiin pakolaisiin; pitää erittäin myönteisinä Ukrainan viranomaisten, komission, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen yhteisön ponnisteluja tilanteen parantamiseksi; kehottaa jälleen komissiota lisäämään EU:n humanitaarisen avun näkyvyyttä ja korostaa, että tämä on konkreettinen tapa saada kärsineiden alueiden ihmiset puolelleen; korostaa, että Ukraina tarvitsee unionilta lisää taloudellista apua selvitäkseen humanitaarisesta kriisistä;

42.  on erittäin huolissaan ilmapiiristä, joka ympäröi tulevaa Alankomaiden neuvoa-antavaa kansanäänestystä EU:n ja Ukrainan välisestä assosiaatiosopimuksesta / pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta; luottaa siihen, että Alankomaiden kansalaisten päätös perustuu sopimuksen ansioihin ja siinä otetaan huomioon sopimuksen konkreettiset vaikutukset EU:hun ja erityisesti Alankomaihin; odottaa Alankomaiden hallitukselta selvennystä siitä, miten se aikoo toimia kansanäänestyksen tuloksen selvittyä;

°

°  °

43.  painottaa, että assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen ja ratifioiminen ei ole lopullinen tavoite EU:n ja Georgian, EU:n ja Moldovan sekä EU:n ja Ukrainan välisissä suhteissa, ja toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla Georgia, Moldova ja Ukraina voivat – kuten mikä tahansa muu Euroopan valtio – lähentyä unionia ja hakea Euroopan unionin jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että ne noudattavat demokratian periaatteita, kunnioittavat perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistavat oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen;

44.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Georgian, Moldovan ja Ukrainan presidenteille, pääministereille ja puhemiehille, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, Euroopan komission puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Alankomaiden ulkoministerille.