Propunere de rezoluţie - B8-0069/2016Propunere de rezoluţie
B8-0069/2016

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere/acordurilor comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina

  15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureșan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Ramón Luis Valcárcel Siso în numele Grupului PPE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0068/2016

  Procedură : 2015/3032(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0069/2016
  Texte depuse :
  B8-0069/2016
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0069/2016

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere/acordurilor comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina

  (2015/3032(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere acordurile de asociere/acordurile comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător (AA/ALSAC) dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, Moldova și Ucraina, pe de altă parte,

  –  având în vedere ratificarea de Parlamentul European a acestor acorduri în septembrie 2014 (Ucraina), noiembrie 2014 (Moldova) și decembrie 2014 (Georgia),

  –  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Georgia, Moldova și Ucraina, precum și raportul său recent referitor la Revizuirea politicii europene de vecinătate (PEV) și la Parteneriatul estic,

   

  –  având în vedere declarația comună a Summitului Parteneriatului estic, care a avut loc la Riga, în perioada 21-22 mai 2015,

  –  având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 18 noiembrie 2015 referitoare la revizuirea PEV,

   

  –  având în vedere rapoartele din 18 decembrie 2015 privind progresele înregistrate de Georgia și Ucraina cu privire la implementarea planului de acțiune privind liberalizarea vizelor;

  –  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât Georgia, Moldova și Ucraina sunt țări din Parteneriatul estic ce au ales calea către o asociere politică și o integrare economică în UE mai strânsă prin semnarea celei mai avansate generații de acorduri de asociere de până acum, care includ crearea unor zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător (AA/ALSAC), precum și un program de reforme care are la bază valori comune precum democrația, buna guvernanță, statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale;

  B.  întrucât UE recunoaște aspirațiile europene ale celor trei țări și subliniază valoarea adăugată pe care o aduc acordurile de asociere proceselor de reformă din aceste țări;

  C.  întrucât, la 1 septembrie 2014, a început aplicarea provizorie a AA/ALSAC încheiate cu Georgia și Moldova;

  D.  întrucât, în cazul Ucrainei, aplicarea provizorie a AA a început la 1 noiembrie 2014, iar cea a ALSAC a început abia de la 1 ianuarie 2016;

  E.  întrucât regimul de călătorii fără viză a fost introdus între UE și Moldova în aprilie 2014 și întrucât, din ultimele rapoarte ale Comisiei din decembrie 2015, rezultă că Georgia și Ucraina îndeplinesc în prezent cerințele din planurile de acțiune privind liberalizarea vizelor;

  F.  întrucât colaborarea UE cu țările din Parteneriatul estic a întâmpinat o opoziție puternică și a avut parte de reacții agresive din partea Federației Ruse, cum ar fi luarea unor măsuri de retorsiune împotriva țărilor vizate de acordurile de asociere; întrucât ALSAC nu sunt orientate către interesele unei părți terțe și întrucât UE a dat dovadă de multă bunăvoință și a depus eforturi de eliminare a tuturor dubiilor cu privire la consecințele aplicării ALSAC,

  1.  salută progresele realizate până în prezent în legătură aplicarea ALSAC; reamintește că aplicarea strictă și promptă a acestor AA/ALSAC și a programelor de asociere aferente trebuie să fie în continuare o prioritate pe termen lung a UE și a celor trei parteneri; amintește Comisiei că este nevoie să se depună toate eforturile pentru a susține aplicarea deplină și eficientă a AA/ALSAC în toate cele trei țări;

  2.  subliniază că succesul aplicării AA/ALSAC depinde de un mediu politic stabil, de planuri concrete privind reforma politicilor comerciale, de capacitatea instituțională, care să includă o împărțire clară a responsabilităților, de o gândire strategică, de implicarea societății civile și de susținerea financiară și tehnică internațională;

  3.  remarcă faptul că toate cele trei țări se confruntă cu provocări similare în ceea ce privește integritatea teritorială și cu presiuni interne legate de reformele politice, sociale și economice; subliniază că reformele structurale ale acestora ar trebui să acorde prioritate consolidării democrației, eradicării corupției și întăririi statului de drept;

  4.  își exprimă din nou sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a celor trei parteneri în interiorul granițelor lor recunoscute pe plan internațional;

  5.  subliniază faptul că țările vizate de acordurile de asociere au ales în mod liber să construiască o relație mai apropiată cu Uniunea Europeană și că alegerea lor trebuie respectată și nicio terță parte nu trebuie să exercite presiuni asupra acesteia; această relație are scopul de a promova stabilitatea, modernizarea și diversificarea economiei, prosperitatea și democrația în aceste țări, având la bază drepturile omului, buna guvernanță și statul de drept;

  6.  salută evaluarea pozitivă privind liberalizarea vizelor pentru Ucraina și Georgia realizată de Comisie în cadrul ultimei evaluări a implementării planurilor de acțiune privind liberalizarea vizelor stabilite cu cele două țări; așteaptă din partea Consiliului și a statelor membre să procedeze fără întârzieri nejustificate la acordarea regimului de călătorii fără viză pentru cele două țări; își exprimă încrederea în faptul că regimul de călătorii fără viză va fi considerat de cetățenii celor două țări ca un avantaj concret al opțiunii lor europene și că va susține contactele interpersonale la nivelul întreprinderilor, societății civile și al cetățenilor din UE cu omologii lor din țările ce fac parte din Parteneriatul estic;

  7.  subliniază că o provocare comună pentru eforturile hotărâte de reformă depuse de cele trei țări vizate de acordurile de asociere în litera și spiritul AA/ALSAC o reprezintă în continuare corupția endemică și politizarea și lipsa de independență a sistemului judiciar, care împiedică puternic dezvoltarea socioeconomică a acestor țări;

  8.  subliniază faptul că principalele obiective ale zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător sunt, la scară micro, de a aduce îmbunătățiri concrete și sustenabile condițiilor de trai ale cetățenilor obișnuiți, prin asigurarea stabilității, crearea de oportunități pentru IMM-uri și crearea de locuri de muncă, de a genera creștere economică și de a susține reformele, inclusiv prin combaterea corupției, de a îmbunătăți condițiile de dezvoltare a comerțului și de realizare a investițiilor, de a încuraja apropierea cadrelor de reglementare și integrarea economică treptată a partenerilor pe piața internă a UE și de a crea un mediu de afaceri favorabil și previzibil;

  9.  invită Comisia să prezinte anual rapoarte detaliate referitoare la aplicarea ALSAC încheiate cu Georgia, Moldova și Ucraina, în special în ceea ce privește mecanismul de prevenire a eludării pentru Georgia și mecanismul de prevenire a eludării și clauza de salvgardare pentru Moldova;

  10.  subliniază importanța prevederilor din AA/ALSAC referitoare la cooperarea în domeniul energetic vizând securitatea aprovizionării și dezvoltarea unor piețe energetice competitive, transparente și nediscriminatorii, în conformitate cu normele și standardele UE, precum și energia din surse regenerabile și eficiența energetică; susține intenția UE de a consolida integrarea deplină a Moldovei, Ucrainei și Georgiei pe piața energiei prin Comunitatea Energiei;

  11.  subliniază că este important să se explice populației țărilor vizate de acordurile de asociere care sunt avantajele aplicării AA/ALSAC și să se demonteze orice mit în această privință; invită Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să susțină eforturile societății civile și ale mass-media în acest sens și salută activitatea echipei STRATCOM Est în acest domeniu;

  Georgia

  12.  subliniază că este necesar să se garanteze un mediu politic calm și în care există respect și să se asigure respectarea deplină a independenței și eficienței instituțiilor care garantează democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului în Georgia; subliniază faptul că existența unei opoziții politice funcționale este esențială pentru un sistem politic echilibrat și matur; condamnă toate actele de violență semnalate și îndreptate împotriva vreunui partid politic și subliniază că toate aceste acte ar trebui investigate prompt și în mod amănunțit;

  13.  consideră că urmărirea fostului președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, și reținerea și trimiterea în închisoare a unor funcționari din guvernele anterioare, precum și a unor membri ai actualei opoziții constituie exemple concrete ale unei justiții selective; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la exploatarea sistemului judiciar împotriva oponenților politici, ceea ce subminează cursul european al Georgiei și eforturile autorităților georgiene în domeniul reformelor democratice; amintește cazul fostului primar din Tbilisi, Gigi Ugulava, care a fost arestat la 23 de ore de la eliberarea sa din închisoare după ce Curtea Constituțională a declarat că detenția preventivă prelungită a acestuia a fost anticonstituțională și ilegală; invită elitele politice georgiene să se concentreze pe viitorul țării lor și să reducă polarizarea politică;

  14.  subliniază că urmăririle penale trebuie să fie transparente, imparțiale, bazate pe dovezi, proporționale și neinfluențate de motivații politice, ar trebui să respecte strict o serie de proceduri de investigare și garanții procedurale și să se desfășoare cu respectarea deplină a principiilor unui proces echitabil, astfel cum se stipulează în Convenția europeană a drepturilor omului;

  15.  își exprimă îngrijorarea cu privire la recentele încercări de schimbare a proprietarilor și a politicii editoriale a celui mai cunoscut canal independent de televiziune din Georgia, Rustavi 2; solicită ca această intimidare bazată pe motive politice să înceteze; menționează că acest demers este îngrijorător, mai ales în condițiile unei libertăți a mass‑media din ce în ce mai scăzute, încalcă grav spiritul și litera AA/ALSAC și, în plus, pune în pericol cursul european al Georgiei;

  16.  îndeamnă guvernul Georgiei, mai ales având în vedere alegerile parlamentare din 2016, să creeze un climat favorabil pentru o mass-media liberă, care să promoveze libertatea de exprimare și pluralismul mass-media și să permită acesteia să informeze în mod independent și obiectiv, fără presiuni politice sau economice;

  17.  invită Comisia și SEAE să trimită o misiune de experți la care să ia parte consilieri de înalt nivel precum judecători pensionați de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care să supervizeze cazul actual legat de Rustavi 2;

  18.  își exprimă din nou susținerea fermă pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în interiorul granițelor sale recunoscute și își exprimă din nou îngrijorarea cu privire la faptul că teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Oseția de Sud sunt în continuare ocupate de forțele ruse; condamnă cu tărie continuarea și extinderea procesului declanșat de Rusia de așa-zisă „construire a unei frontiere” de-a lungul frontierei administrative, cu implicații umanitare grave; încurajează Georgia să-și mențină eforturile de a sprijini comunitățile de pe întreg teritoriul său;

  Moldova

  19.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la instabilitatea politică sistemică de facto care a continuat în mod efectiv de la ultimele alegeri parlamentare din 30 noiembrie 2014; regretă că Parlamentul Moldovei și partidele politice reprezentate în cadrul său nu au reușit încă să formeze un nou guvern după ce moțiunea de cenzură din 29 octombrie 2015 a condus la demisia guvernului condus de prim-ministrul Valeriu Streleț; constată că în 4 și 13 ianuarie au avut loc o serie de încercări nereușite de a forma un guvern nou;

  20.  consideră că actualul impas politic din Moldova a ajuns într-un punct critic care riscă să destabilizeze și mai mult țara și instituțiile deja slăbite ale acesteia și să pună în pericol economia, în special prin scăderea ISD și a veniturilor obținute din taxe și impozite;

  21.  invită toate partidele pro-europene din Moldova să lase deoparte divergențele și să-și asume responsabilitățile, să se implice serios în negocieri pentru a pune capăt acestei crize și să găsească o majoritate pentru a forma un guvern stabil, care să funcționeze până la sfârșitul acestui mandat al parlamentului și să înceapă imediat să realizeze cu fermitate toate reformele necesare cu rezultate clare și un calendar de aplicare exact;

  22.  invită partidele pro-europene să fie conștiente de consecințele geopolitice grave pe care le-ar avea un eșec al eforturilor lor de a forma un nou guvern până la termenul-limită de 29 ianuarie 2016, stabilit prin hotărârea Curții Constituționale, ceea ce ar duce la alegeri anticipate; subliniază posibilele consecințe negative pe care le-ar avea alegerile anticipate asupra puterii partidelor pro-europene, precum și faptul că o schimbare a direcției geopolitice ar putea fi posibilă/ar putea deveni realitate și ar avea loc o destabilizare și mai mare a țării;

  23.  subliniază că reformele necesare în Moldova includ eradicarea corupției sistemice, eliminarea fenomenului de „acaparare a statului”, crearea unui sistem judiciar independent, imparțial și depolitizat, stabilizarea economiei în conformitate cu solicitările Fondului Monetar Internațional (FMI) și asigurarea unei supravegheri eficiente a sectorului bancar; regretă faptul că, din cauza instabilității politice, a incapacității instituțiilor din Moldova de a obține rezultate și a lipsei unor acorduri cu FMI, asistența financiară din partea UE a fost suspendată de la începutul anului 2015; atrage atenția asupra unei posibile incapacități de plată la începutul lui 2016 în cazul în care criza politică actuală continuă;

  24.  invită Comisia și statele membre să transmită noului guvern al Moldovei toate cunoștințele tehnice de specialitate necesare și să acorde acestuia tot sprijinul financiar necesar, după exemplul grupului de sprijin al UE pentru Ucraina, inclusiv prin detașarea unor experți și a unor funcționari de la Bruxelles și din capitalele statelor membre și prin integrarea lor în administrația din Moldova, astfel încât aceștia să poată susține și monitoriza realizarea reformelor zilnic și la fața locului;

  25.  subliniază din nou că trebuie depuse toate eforturile și trebuie să se dea dovadă de voință și curaj politic în ceea ce privește anchetarea scandalului de corupție care a dus la sustragerea sumei de 1 miliard EUR (echivalentul a aproximativ 18% din PIB-ul țării) din sectorul bancar și că vinovații trebuie aduși în fața justiției, iar fondurile furate recuperate; toate măsurile de mai sus ar constitui un pas important al clasei politice către recâștigarea încrederii societății;

  Ucraina

  26.  salută intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2016, a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător dintre UE și Ucraina; condamnă, cu toate acestea, faptul că Federația Rusă și-a suspendat în mod unilateral acordul de liber schimb cu Ucraina, a introdus restricții comerciale grele pentru exporturile ucrainene către Rusia și împiedică tranzitul mărfurilor către țările terțe, încălcând acordurile Organizației Mondiale a Comerțului și alte acorduri comerciale bilaterale, cu efecte negative asupra economiei și comerțului exterior ucrainean; invită Consiliul să ia măsuri care să încurajeze Rusia să rectifice și să abroge măsurile respective; își exprimă intenția de a urmări în continuare chestiunea privind ALSAC UE-Ucraina prin intermediul organismelor competente din Parlamentul European;

  27.  subliniază deschiderea de care a dat dovadă Comisia și eforturile fără precedent pe care le-a depus pe parcursul a unui an și jumătate pentru a răspunde tuturor îndoielilor exprimate de partea rusă cu privire la consecințele punerii în aplicare a ALSAC și a găsi soluții practice; regretă că Rusia se află în incapacitatea de a oferi exemple concrete privind modul în care propria sa piață și propriile sale schimburi comerciale ar fi afectate de intrarea în vigoare a ALSAC; reiterează posibilele avantaje pentru Rusia care decurg din punerea în aplicare a AA/ALSAC, prin intensificarea comerțului și a activităților economice, precum și printr-o vecinătate mai stabilă;

  28.  condamnă din nou cu fermitate politica agresivă și expansionistă a Rusiei, care constituie o amenințare pentru unitatea, integritatea teritorială și independența Ucrainei și pentru însăși Uniunea Europeană, precum și intervenția sa militară și ocuparea teritoriului Ucrainei, inclusiv anexarea ilegală a Crimeii, încălcând dreptul internațional și propriile angajamente ale Rusiei care decurg din Carta ONU, din Actul final de la Helsinki al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și din Memorandumul de la Budapesta din 5 decembrie 1994;

  29.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la punerea în aplicare a acordului de la Minsk până la 31 decembrie 2015, termenul-limită convenit inițial; reamintește că autoritățile ruse au o responsabilitate deosebită în această privință; reiterează faptul că, începând cu jumătatea lunii octombrie, s-au înregistrat tot mai numeroase încălcări ale acordului de încetare a focului, că observatorii din partea Misiunii speciale a OSCE de monitorizare (MSM) continuă să întâmpine restricții la libertatea de circulație, că restabilirea controlului Ucrainei asupra întregii sale frontiere cu Rusia nu s-a concretizat, că nu s-a ajuns la niciun acord privind modalitățile de desfășurare a alegerilor locale din teritoriile ocupate temporar Luhansk și Donețk și că nu au fost eliberați toți prizonierii și persoanele deținute în mod ilegal, cum ar fi Nadia Savcenko sau Oleg Sentsov;

  30.  salută decizia Consiliului din 21 decembrie 2015 de a prelungi sancțiunile economice împotriva Federației Ruse ca urmare a nerespectării acordurilor de la Minsk; reiterează faptul că punerea în aplicare pe deplin a acordurilor de la Minsk reprezintă o condiție necesară pentru suspendarea sancțiunilor;

  31.  felicită Ucraina pentru raportul final pozitiv privind progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a planului de acțiune pentru liberalizarea vizelor, care a fost publicat de Comisie în decembrie 2015; se așteaptă ca liderii ucraineni să își îndeplinească angajamentele în materie de combatere a corupției în primul trimestru al anului 2016; salută eforturile continue depuse de autoritățile ucrainene în vederea realizării planului de acțiune privind liberalizarea vizelor; își exprimă convingerea că introducerea rapidă a unui regim fără vize va fi considerat de majoritatea covârșitoare a poporului ucrainean drept un avantaj concret al opțiunii lor europene; așteaptă o propunere legislativă concretă din partea Comisiei, adăugând Ucraina pe lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză;

  32.  subliniază faptul că singurul obstacol major pentru efortul de reformă îl reprezintă corupția endemică; îndeamnă autoritățile ucrainene să își asume angajamentul de a eradica corupția din țară; salută deciziile adoptate până în prezent, cum ar fi crearea unui cadru legislativ anticorupție, precum și a unor instituții (Biroul Național Anticorupție, Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției, un parchet special anti-corupție) și mecanisme anticorupție; încurajează cu fermitate garantarea independenței politice, precum și asigurarea unor resurse suficiente financiare și de altă natură care să permită instituțiilor să își îndeplinească atribuțiile și, prin urmare, să răspundă pe deplin așteptărilor comunității internaționale și, mai presus de toate, ale cetățenilor din Ucraina; subliniază, în special, faptul că instituțiile anticorupție trebuie să fie independente din punct de vedere politic și să dispună de suficiente competențe și resurse pentru a-și îndeplini cu adevărat mandatul; îndeamnă autoritățile să nu facă niciun fel de compromis în acest domeniu și să înfrunte interesele specifice, deoarece atât comunitatea internațională angajată în sprijinirea Ucrainei, cât și cetățenii ucraineni așteaptă rezultate concrete rapide în lupta împotriva corupției; progresele se vor măsura numai în funcție de rezultate și nu de bunele intenții;

  33.  se așteaptă ca autoritățile ucrainene să pună în aplicare în mod rapid și riguros dispozițiile ALSAC și ale Programului de asociere; este conștient de faptul că situația de război din estul Ucrainei constituie un impediment major pentru acest efort; precizează, cu toate acestea, că succesul și rezistența Ucrainei în fața unor eventuali dușmani externi depind strict de sănătatea economiei sale și de cadrul său juridic, de o democrație viguroasă și de o prosperitate crescândă;

  34.  reiterează faptul că punerea pe deplin în aplicare a AA/ALSAC va duce la o mai mare stabilitate, va contribui la o creștere durabilă, va permite accesul la noi piețe și va înlesni alinierea la normele și standardele UE, ceea ce va fi benefic pentru mediul economic și va îmbunătăți transparența procesului decizional, de exemplu în cadrul procedurilor de achiziții publice, abandonându-se astfel practica oligarhică post-sovietică de a se încheia acorduri economice secrete; acest fapt va produce rezultate tangibile pentru cetățeni, ducând la crearea de locuri de muncă și permițând acestora să funcționeze într-o țară cu instituții puternice și sănătoase, ceea ce va oferi respect și demnitate cetățenilor obișnuiți;

  35.  pentru a restabili pe deplin încrederea poporului ucrainean în autenticitatea efortului de reformă al autorităților ucrainene aflate în prezent la putere, reformele judiciare și de urmărire penală trebuie să fie tratate ca priorități pe termen lung; aceste reforme ar trebui să asigure o nouă generație de profesioniști independenți recrutați pe baza unor proceduri de selecție nepărtinitoare; insistă asupra faptului că procurorul general ar trebui să recâștige încrederea cetățenilor aducând în fața justiției persoanele responsabile de uciderea protestatarilor din Piața EuroMaidan; independența sistemului judiciar, procedurile transparente și depolitizarea au o importanță crucială; este necesară instituirea unui stat de drept cu adevărat eficient; subliniază că progresul va fi vizibil în momentul în care va avea loc o ruptură radicală cu trecutul, iar cetățenii obișnuiți vor ști că justiția este de partea lor și nu de partea celor care o pot cumpăra, astfel cum a fost cazul în ultimele două decenii;

  35.  salută procesul de reformă constituțională în curs în domeniul descentralizării și al justiției; reamintește că Comisia de la Veneția a Consiliului Europei a emis recomandări pozitive pentru ambele serii de amendamente constituționale; subliniază că adoptarea amendamentelor privind puterea judiciară va deschide calea spre o reformă cuprinzătoare a sistemului judiciar și, prin urmare, salută decizia adoptată recent de parlamentul ucrainean de a trimite aceste amendamente la Curtea Constituțională; subliniază faptul că amendamentele privind descentralizarea, pe lângă faptul că reflectă o cerință a acordurilor de la Minsk, va contribui în mod decisiv la modernizarea țării; invită, prin urmare, parlamentul ucrainean să adopte fără întârziere aceste amendamente în a doua lectură;

  36.  își exprimă îngrijorarea cu privire la starea economiei ucrainene și la situația financiară generală a țării; ia act de progresele moderate înregistrate privind stabilizarea performanței economice; salută acordul decisiv încheiat în septembrie 2015 de Ucraina cu creditorii săi privind reducerea datoriilor; reamintește că comunitatea internațională, în special UE, instituțiile financiare internaționale care își au sediul în Europa, FMI și donatorii individuali s-au angajat să acorde o sumă fără precedent de aproximativ 20 de miliarde de euro; plata sa trebuie să fie strict legată de progresele concrete înregistrate în ceea ce privește reformele, respectarea criteriilor de referință și a termenelor de punere în aplicare; dereglementarea și demonopolizarea economiei trebuie să rămână o prioritate, la fel ca și continuarea reformelor de reglementare, privatizarea veritabilă, reformele fiscale, creșterea transparenței și crearea unui climat favorabil investițiilor; salută crearea recentă a Biroului pentru îmbunătățirea reglementării, însărcinat să urmărească acest obiectiv; solicită comunității experților din Ucraina, precum și experților din UE să se implice activ, contribuind prin furnizarea de cunoștințe de specialitate independente, precum și prin monitorizarea procesului de punere în aplicare a reformelor;

  37.  salută activitatea eficace și dinamică a Comitetului parlamentar de asociere UE-Ucraina în supravegherea situației politice, economice și de securitate din Ucraina, precum și angajamentul și sprijinul acestuia în favoarea îmbunătățirii procesului general de reformă orientat spre UE întreprins de autoritățile ucrainene; reamintește memorandumul de înțelegere semnat de către Verkhovna Rada a Ucrainei și de Parlamentul European în 2015 de stabilire a unui cadru comun pentru asistență parlamentară și consolidarea capacităților între cele două parlamente; reamintește că, în prezent, este în curs de derulare o misiune de evaluare a necesităților pentru a stabili modalitățile în care Parlamentul European urmează sprijine Verkhovna Rada din Ucraina;

  38.  subliniază necesitatea de a consolida societatea civilă ucraineană, astfel încât aceasta să poată consilia și sprijini autoritățile să îndeplinească reformele promise, precum și să poată juca un rol de observator critic și să denunțe abuzurile; salută cooperarea eficientă dintre comunitatea de experți și Verkhovna Rada în procesul de reformă și punerea în aplicare a AA/ALSAC; salută faptul că prioritățile Verkhovna Rada sunt definite în cadrul unui dialog aprofundat cu societatea civilă; solicită să se adopte o strategie de informare mai activă în comunitatea de afaceri, în special în rândul întreprinderilor mici și mijlocii, cu privire la posibilitățile specifice prevăzute de AA/ALSAC; invită alte instituții de stat să colaboreze cu societatea civilă, dat fiind că punerea în aplicare a AA/ALSAC necesită să fie cu adevărat sprijinită și acceptată de societate, acest lucru fiind realizabil numai prin intermediul dialogului și al unui schimb de opinii;

  39.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la încălcările drepturilor omului din estul Ucrainei și în Crimeea, care a fost anexată ilegal de către Federația Rusă, unde tătarii din Crimeea și alte minorități, în special minorități religioase, sunt victime ale încălcării drepturilor omului, din cauza prăbușirii totale a legii și ordinii;

  40.  subliniază necesitatea ca UE, împreună cu autoritățile ucrainene, să acorde mai multă atenție crizei umanitare din Ucraina și să soluționeze situația umanitară catastrofală, în special cea a persoanelor strămutate în interiorul țării; salută eforturile depuse în acest sens de autoritățile din Ucraina, de Comisie, de statele membre și de comunitatea internațională în general; reiterează solicitările adresate anterior Comisiei de a spori vizibilitatea asistenței umanitare acordate de UE și subliniază că aceasta este o modalitate concretă de a câștiga adeziunea persoanelor din zonele afectate; subliniază că Ucraina are nevoie de asistență financiară suplimentară din partea UE pentru a face față crizei umanitare alarmante;

  41.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la contextul în care se înscrie viitorul referendum consultativ olandez privind AA/ALSAC dintre UE și Ucraina; are convingerea că poporul olandez va decide ținând cont de avantajele acordului și de efectele tangibile pe care acesta le are asupra UE și, în special, a Țărilor de Jos; solicită guvernului olandez să prezinte în mod clar urmarea pe care se așteaptă să o dea rezultatului referendumului;

  °

  °  °

  42.  subliniază faptul că semnarea și ratificarea acordului de asociere nu reprezintă scopul final al relațiilor dintre UE, pe de o parte, și Georgia, Moldova și Ucraina, pe de altă parte, și atrage atenția asupra faptului că, potrivit articolului 49 din TUE, Georgia, Moldova și Ucraina, ca orice alt stat european, au o perspectivă europeană și pot depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană cu condiția de a adopta principiile democrației, de a respecta libertățile fundamentale și drepturile minorităților și de a asigura statul de drept;

  43.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție președinților, prim-miniștrilor și președinților parlamentelor din Georgia, Moldova și Ucraina, președintelui Consiliului European, președintelui Comisiei Europene, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ministrul afacerilor externe al Țărilor de Jos.