ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 451kWORD 61k
30.12.2015
PE575.976v01-00
 
B8-0074/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


για την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών από γενετικά τροποποιημένα ψάρια, και ιδίως το σολομό.


Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών από τα γενετικά τροποποιημένα ψάρια, και ιδίως το σολομό  
B8-0074/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έλαβε την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη απόφαση αρχής ότι η κατανάλωση γενετικά τροποποιημένου σολομού δεν είναι επικίνδυνη και ότι ως εκ τούτου, επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά χωρίς ειδική επισήμανση·

 

Β.  λαμβάνοντας υπόψη, ότι δυνάμει της απόφασης αυτής, επετράπη για πρώτη φορά η πώληση γενετικά τροποποιημένου ζώου ως τροφίμου, παρά τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί από την πλευρά πολλών καταναλωτών και ανεξάρτητων επιστημόνων·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ και τον Καναδά ενέχουν τον κίνδυνο να διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά γενετικά τροποποιημένος σολομός και οι ευρωπαίοι πολίτες να μην προστατεύονται επαρκώς ελλείψει υποχρεωτικής επισήμανσης·

 

1.  φρονεί ότι η εκτροφή, καλλιέργεια και κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων γενικότερα και γενετικά τροποποιημένων ζώων ειδικότερα δεν βρίσκει σύμφωνη την πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών και ότι συνεπώς πρέπει να απαγορευτεί·

 

2.  φρονεί ότι η επισήμανση τέτοιου είδους τροφίμων και η αυστηρή απαγόρευση της εισαγωγής τους θα έπρεπε να αποτελούν τμήμα κάθε εμπορικής συμφωνίας που συνάπτει η ΕΕ, προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικότερα οι καταναλωτές.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου