Πρόταση ψηφίσματος - B8-0077/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0077/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης και των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία

15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0068/2016

Διαδικασία : 2015/3032(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0077/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0077/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0077/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης και των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία

(2015/3032(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες σύνδεσης της 27ης Ιουνίου 2014 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, αφετέρου, καθώς και τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που τις συνοδεύουν,

–  έχοντας υπόψη την κύρωση αυτών των συμφωνιών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο (Ουκρανία), τον Νοέμβριο (Μολδαβία) και τον Δεκέμβριο 2014 (Γεωργία) και τα συνοδευτικά ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στη συνέχεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεσή του σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2015 και τα σχετικά ψηφίσματά του σχετικά με την πολιτική κατάσταση στις τρεις χώρες,

–  έχοντας υπόψη τα θεματολόγια σύνδεσης για την περίοδο 2014-2016 που διαδέχθηκαν το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) για τις τρεις χώρες,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις προόδου σχετικά με την εφαρμογή από τη Γεωργία και την Ουκρανία του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, της 18ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ) και η Ανατολική Εταιρική Σχέση δημιουργήθηκαν και σχεδιάστηκαν με σκοπό την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ευρώπη μέσω της στήριξης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΓ και η συνεργασία και εταιρική σχέση της ΕΕ με τους ανατολικούς γείτονες ουδέποτε σχεδιάστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν γεωπολιτική πρόκληση για οποιαδήποτε άλλη χώρας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες σύνδεσης ισχύουν πλέον εδώ και περισσότερο από ένα έτος παράλληλα με τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία και τη Μολδαβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ τέθηκε σε πλήρη ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, της ΕΕ και της Μολδαβίας και της ΕΕ και της Ουκρανίας συνιστά ένα από τα σημαντικότερα αμοιβαία οφέλη των συμφωνιών, λόγω της αναμφισβήτητης σημασίας του εμπορίου για την οικονομική μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ευημερία και τη σταθερότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2014 καθιερώθηκαν τα ταξίδια χωρίς θεώρηση μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας και ότι στις τελευταίες εκθέσεις της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2015 αναφέρεται ότι η Γεωργία και η Ουκρανία πληρούν πλέον τις απαιτήσεις που ορίζονται στα σχέδια δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσφιξη της σύνδεσης της ΕΕ με τους ανατολικούς εταίρους της προσκρούει στην αντίσταση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία φαίνεται να αφορά μόνο την εμβέλεια της ΕΕ υπό το πρίσμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, σε ένα πλαίσιο μηδενικού αθροίσματος·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να εμπλέκεται, άμεσα ή έμμεσα, στις συγκρούσεις και στις εσωτερικές διαιρέσεις που αφορούν και τις τρεις χώρες σύνδεσης, δηλαδή στις συγκρούσεις της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας στη Γεωργία, στο ζήτημα της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία, στην προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία και στη σύγκρουση στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις αυτές υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα των χωρών εταίρων, αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και αποδυναμώνουν τη γενικότερη κατάσταση της ασφάλειας στην ευρωπαϊκή ήπειρο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν υιοθετήσει μια σειρά κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και κατά Ρώσων αξιωματούχων, κυρίως ως αποτέλεσμα της προσάρτησης της Κριμαίας στη Ρωσία και της άμεσης εμπλοκής της Ρωσίας στη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες σύνδεσης σημειώνουν μετρήσιμη πρόοδο σε πολλούς τομείς, ενώ συγχρόνως αντιμετωπίζουν εσωτερικές πολιτικές πιέσεις, εξαιτίας των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, μιας δημοκρατικής νοοτροπίας που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης και εξαιτίας εξωτερικών πιέσεων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί εξακολουθούν να παρουσιάζουν αδυναμίες στις τρεις χώρες σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη οικονομικών συμφερόντων σε ορισμένα από τα πολιτικά κόμματα και, κατά συνέπεια, στις κυβερνήσεις και στον διορισμό των στελεχών των ιδιαίτερων γραφείων των μελών τους, επηρεάζει καθοριστικά τη διαμόρφωση του δημοκρατικού χαρακτήρα των χωρών αυτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη των συμφωνιών σύνδεσης δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέρος μιας ευρύτερης διεργασίας που αποσκοπεί στην επιδίωξη στενότερης συνεργασίας με τις χώρες σύνδεσης η οποία θα προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τις αρχές της ΕΕ όσον αφορά τις νομικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και τη σύγκλιση· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, για το σκοπό αυτό, η εφαρμογή έχει καίρια σημασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διαδικασία βασίζεται στις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων χωρών, που είναι όλες ανεξαιρέτως μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης και για τον θετικό αντίκτυπο που είχαν οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών από απόψεως αύξησης των εμπορικών συναλλαγών και των επιχειρηματικών επαφών, κινήτρων για μεταρρυθμίσεις και συμβολής στην οικονομική μεγέθυνση και επαναλαμβάνει την προθυμία της ΕΕ να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να διατηρηθούν τα θετικά αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις επιπτώσεις των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών και να ελαχιστοποιήσει οποιεσδήποτε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του νέου ισχύοντος καθεστώτος ελεύθερων συναλλαγών·

2.  υπογραμμίζει ότι οι χώρες σύνδεσης επέλεξαν ελεύθερα τις συμβατικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η επιλογή τους πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστή· επαναλαμβάνει ότι η ΕΠΓ και η ανατολική εταιρική σχέση δε συνιστούν γεωπολιτική πρόκληση για καμία τρίτη χώρα, αλλά μακροπρόθεσμη πολιτική υπέρ της σταθερότητας, της ευημερίας και της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, βασισμένη στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη χρηστή διακυβέρνηση, στο κράτος δικαίου και στην οικονομία της αγοράς·

3.  τονίζει ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψε ομόφωνα τις συμφωνίες σύνδεσης·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την θετική αξιολόγηση στην οποία προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για την Ουκρανία και τη Γεωργία στο πλαίσιο της τελευταίας αξιολόγησης της εφαρμογής των σχεδίων δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων με τις δύο χώρες· αναμένει από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν στις δύο χώρες χωρίς περιττή καθυστέρηση καθεστώς ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2015 του Συμβουλίου, με την οποία παρατείνονται οι οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία του Μινσκ· υπογραμμίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας του Μινσκ εξακολουθεί να είναι παράγοντας ζωτικής σημασίας για τη σταθεροποίηση του ανατολικού τμήματος της Ουκρανίας και ότι οι κυρώσεις της ΕΕ θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου η Ρωσία υλοποιήσει το μέρος της συμφωνίας που της αναλογεί· υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός και εκφράζει την ελπίδα ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα επιδείξει σύντομα σεβασμό για το διεθνές δίκαιο, ούτως ώστε να μπορέσει η ΕΕ να άρει τις κυρώσεις της·

6.  υπογραμμίζει ότι οι συγκρούσεις στις ανατολικές γειτονικές χώρες χρειάζονται περισσότερη πολιτική προσοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλους τους πολυμερείς οργανισμούς ασφαλείας στην Ευρώπη και ειδικότερα από τον ΟΑΣΕ και τη γερμανική προεδρία του ΟΑΣΕ· καλεί την ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πιο προορατική στάση και να χρησιμοποιήσουν όλους τους διπλωματικούς και πολιτικούς μηχανισμούς που έχουν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση αυτών των συγκρούσεων· τονίζει ότι, αν ένας ειδικός διπλωματικός μηχανισμός επίλυσης δεν αποφέρει αποτελέσματα παρά τις πολυετείς προσπάθειες, θα πρέπει να προβλεφθούν νέες φόρμουλες υπενθυμίζει ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο στην παγκόσμια σκηνή όταν είναι ενωμένη·

7.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν, από κοινού με τις χώρες σύνδεσης, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα οποία θα μπορούσαν να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις για τις διαχωριστικές γραμμές και να ανακουφίσουν τα δεινά που υφίστανται οι άνθρωποι στο πλαίσιο αυτών των συγκρούσεων· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία του έργου που επιτελούν σε διαρκή βάση οι αποστολές ΚΠΑΑ της ΕΕ, δηλαδή η αποστολή συνοριακής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUBAM) στη Μολδαβία και την Ουκρανία και η αποστολή επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMM) στη Γεωργία·

8.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των ανατολικών γειτονικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των τριών χωρών σύνδεσης, και υπογραμμίζει ότι οι συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τις ελεύθερες συναλλαγές, θα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να διευκολύνει την επίλυση των εδαφικών συγκρούσεων·

9.  υπογραμμίζει ότι με την προσέγγιση της νομοθεσίας της ΕΕ σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός, οι δημόσιες συμβάσεις και η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η DCFTA θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση των οικονομιών αυτών, και, με αυτόν τον τρόπο, θα δώσει ώθηση στις μεταρρυθμίσεις και στην καταπολέμηση της διαφθοράς· η επίτευξη βελτιώσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων θα δώσει στις χώρες τη δυνατότητα να καταστούν επιλέξιμες για την εξαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης στην ΕΕ· σημειώνει ότι η προσέγγιση των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων και των τεχνικών κανονισμών και προτύπων με τις απαιτήσεις της ΕΕ αναμένεται να αποφέρει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων·

10.  τονίζει ότι το δικαστικό σύστημα πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητο στη Γεωργία, στην Ουκρανία και στη Μολδαβία·

11.  υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη για πραγματική ελευθερία του τύπου· εκφράζει την ανησυχία του για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες διακυβεύεται η ελευθερία της έκφρασης και του τύπου·

12.  πιστεύει ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημοκρατική υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διευκολύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τακτική και αναλυτική εποπτεία της εφαρμογής της DCFTA κατά τρόπο έγκαιρο· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των DCFTA, με σκοπό την αποφυγή του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ, ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο σε ορισμένους τομείς· τονίζει τη σημασία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και επισημαίνει, εν προκειμένω, την προφανή ανάγκη μεταρρύθμισης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest·

13.  ενθαρρύνει τις τρεις χώρες σύνδεσης να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες στους ακόλουθους τομείς;

όσον αφορά τη Γεωργία:

i.  λαμβάνει υπό σημείωση την αλλαγή πρωθυπουργού στη Γεωργία τον Δεκέμβριο 2015 και εκφράζει επιδοκιμασία για τις δηλώσεις υπέρ της συνεργασίας με την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση για τον μετριασμό της έντονης πολιτικής πόλωσης που επικρατεί στη χώρα· θεωρεί, ωστόσο, ότι κατά τη διακυβέρνηση μιας δημοκρατικής χώρας πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτικής·

ii.  επιδοκιμάζει τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις εκ μέρους των γεωργιανών αρχών για την περαιτέρω ενίσχυση της σταθερότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των κρατικών θεσμών, και ειδικότερα των δικαστικών οργάνων, και τις προσπάθειες εδραίωσης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι ανεπαρκείς ως προς την εμβέλειά τους και δεν αρκούν για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δικαστικά όργανα, και συγκεκριμένα το ζήτημα της ανεξαρτησίας και της θεσμικής ακεραιότητας έναντι ανάρμοστων πολιτικών επιρροών· ζητεί, ειδικότερα, την καθιέρωση διαφανούς και αξιοκρατικής επιλογής των δικαστών και την τροποποίηση του συστήματος της τριετούς δοκιμαστικής περιόδου για τους δικαστές·

iii.  τονίζει ότι οι διώξεις θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και αναλογικότητα, να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, να είναι απαλλαγμένες από πολιτικές σκοπιμότητες, να τηρούν αυστηρά τις ανακριτικές διαδικασίες και τους όρους της δίκαιης δίκης και να διεξάγονται με πλήρη σεβασμό των αρχών της αμερόληπτης δίκης, όπως αυτές κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· εξακολουθεί να ανησυχεί για την απουσία λογοδοσίας εκ μέρους της εισαγγελικής αρχής και για τα ασαφή κριτήρια βάσει των οποίων διορίζονται εισαγγελείς και ανακριτές· ζητεί την καταβολή συνεχών προσπαθειών για πλήρη ανεξαρτησία, αποτελεσματικότητα, αμεροληψία και επαγγελματισμό στον δικαστικό τομέα, στην εισαγγελική αρχή, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη νεοσυσταθείσα υπηρεσία ασφαλείας και ζητεί να προαχθεί η πολιτική βούληση για τη δημιουργία των μηχανισμών που είναι αναγκαίοι για την εξασφάλιση της λογοδοσία τους·

iv.  εκφράζει ικανοποίηση για τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο εργατικό δίκαιο της Γεωργίας· τονίζει, ωστόσο, ότι η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα πρέπει να παραμείνει στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης·

v.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την τύχη των παιδιών που τοποθετούνται σε θρησκευτικά ιδρύματα χωρίς κρατική εποπτεία, υπογραμμίζει την ευθύνη της κυβέρνησης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα να προστατεύει όλα τα παιδιά από τη βία και ζητεί να θεσπιστούν μέτρα για να εξασφαλιστούν η διεξαγωγή αποτελεσματικών ερευνών και η αποκατάσταση σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν πέσει θύματα κακομεταχείρισης και/ή σεξουαλικής κακοποίησης·

vi.  ζητεί σαφή και διαφανή πολιτική που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και μηχανισμούς έρευνας, δίωξης και αντιστάθμισης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί επίσης να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία αυτή θα συνάδει πλήρως με την αρχή του κράτους δικαίου και της δίκαιης δίκης·

vii.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της πολιτικής νοοτροπίας και καλλιέργειας κλίματος εθνικής συμφιλίωσης· θεωρεί ότι οι κρατήσεις και φυλακίσεις υπαλλήλων που υπηρέτησαν στο πλαίσιο προηγούμενων κυβερνήσεων και μελών της σημερινής αντιπολίτευσης θα μπορούσαν να θεωρηθούν ενδείξεις επιλεκτικής δικαιοσύνης· εκφράζει ανησυχία για την πιθανότητα χρησιμοποίησης του δικαστικού συστήματος εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή πορεία της Γεωργίας και τις προσπάθειες των γεωργιανών αρχών στο πεδίο των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων· καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να απόσχουν από τη χρήση τέτοιων μέσων, καταβάλλοντας παράλληλα σοβαρές προσπάθειες για την εξάλειψη της διαφθοράς και της κατάχρησης της δημόσιας εξουσίας·

viii.  καλεί την κυβέρνηση της Γεωργίας, ιδίως ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2016, να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, μέσω του οποίου θα προωθείται η ελευθερία έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, και να επιτρέψει στα μέσα ενημέρωσης να ενημερώνουν το κοινό με ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, χωρίς πολιτικές ή οικονομικές πιέσεις· εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες απόπειρες αλλαγής της ιδιοκτησίας και της εκδοτικής πολιτικής του δημοφιλέστερου ανεξάρτητου τηλεοπτικού σταθμού της Γεωργίας Rustavi 2 και για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη χώρα· ζητεί, εν προκειμένω, να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νόμος για τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης και επαναλαμβάνει ότι καμία δικαστική απόφαση δεν θα πρέπει να υπονομεύει την ανεξαρτησία της εκδοτικής πολιτικής των μέσων ενημέρωσης·

ix.  καλεί την γεωργιανή κυβέρνηση να δρομολογήσει μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί περισσότερο ανάλογη και πολυφωνική εκπροσώπηση, σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές απαιτήσεις και με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γεωργίας·

x.  καταδικάζει τις προσπάθειες για την ανέγερση μνημείων και την κατασκευή προτομών του Ιωσήφ Στάλιν και καλεί τις αρχές της Γεωργίας να αποστασιοποιηθούν από αυτές τις δραστηριότητες και να επιδείξουν τον δέοντα σεβασμό για τη μνήμη των θυμάτων του σταλινισμού·

xi.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Γεωργίας (Geostat), κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών της εφαρμογής της DCFTA καταγράφηκε αύξηση των εισαγωγών της ΕΕ από τη Γεωργία κατά 15 %, ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ στη Γεωργία παρουσίασαν ελαφρά μείωση της τάξης του 6,2 %· ζητεί την προσχώρηση της Γεωργίας στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του κεφαλαίου 11 της DCFTA·

xii.  τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της εφαρμογής των κανονισμών για την ασφάλεια των τροφίμων στη Γεωργία και την ανάγκη βελτίωσης της διυπηρεσιακής συνεργασίας στη χώρα, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα της DCFTA·

xiii.  καλεί την κυβέρνηση της Γεωργίας να εξασφαλίσει επαρκή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη μεταρρυθμιστική διαδικασία·

όσον αφορά τη Μολδαβία:

i.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας και τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται σε αυτό δεν έχουν καταφέρει ακόμη να σχηματίσουν νέα κυβέρνηση μετά από την παραίτηση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού κ. Valeriu Streleț η οποία ακολούθησε την ψήφο δυσπιστίας της 29ης Οκτωβρίου 2015· θεωρεί ότι το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο στη Μολδαβία έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο και απειλεί να αποσταθεροποιήσει τα θεσμικά όργανα της χώρας και να θέσει σε κίνδυνο την οικονομία, την πολιτική νομιμότητα όλων των πολιτικών κομμάτων και την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία έχει σοβαρό αντίκτυπο στις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ)·

ii.  καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα της Μολδαβίας να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με σκοπό την εξεύρεση πλειοψηφίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης που να είναι σε θέση να προχωρήσει στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και συγκεκριμένα της σταθεροποίησης της οικονομίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ για εξασφάλιση των επενδύσεων και των δημόσιων συμβάσεων·

iii.  τονίζει ότι οι τράπεζες Moldindconbank, Moldova Agroindbank και Victoria Bank πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνωστικούς ελέγχους, και ότι κάθε πρόβλημα που διαπιστώνεται πρέπει να αντιμετωπίζεται αμέσως· επισημαίνει ότι η εποπτεία του τραπεζικού τομέα παραμένει ανεπαρκής· τονίζει ότι το κόστος της χρηματοπιστωτικής κρίσης επιβαρύνει κυρίως τις επιχειρήσεις, μέσω της δυσκολότερης πρόσβασης στην πίστωση·

iv.  τονίζει ότι μετά από ένα έτος εφαρμογής της DCFTA, οι συνολικές εξαγωγές της Μολδαβίας μειώθηκαν κατά 14,8 %, ενώ, αντιθέτως, οι εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ αποτέλεσαν τον πιο σταθερό τομέα, με τις εξαγωγές να έχουν μειωθεί μόνο κατά 1,4 %, ενώ οι εξαγωγές στην ΚΑΚ και σε άλλους εταίρους μειώθηκαν ακόμη περισσότερο· επισημαίνει συγκεκριμένα την περίπτωση των γεωργικών προϊόντων διατροφής, για τα οποία οι προσδοκίες ήταν μεγάλες, και στην περίπτωση των οποίων, παρά το γεγονός ότι πολλοί πολέμιοι ισχυρίστηκαν ότι η Μολδαβία δεν είναι ανταγωνιστική, οι εξαγωγές στην ΕΕ παρουσίασαν θετική μεταβολή και αυξήθηκαν κατά 10,8 %·

v.  σημειώνει, όσον αφορά τις υπηρεσίες, ότι εξακολουθούν να υφίστανται θεμελιώδεις αδυναμίες στην εσωτερική νομοθεσία σχετικά με τους βασικούς ορισμούς της εγκατάστασης και της κυκλοφορίας των επαγγελματιών και του ασφαλιστικού τομέα, οι οποίες εκθέτουν την Μολδαβία σε παρόμοιους κινδύνους με εκείνους που οδήγησαν στην παγκόσμια τραπεζική κρίση·

όσον αφορά την Ουκρανία:

i.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συμφωνία του Μινσκ δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, και ενθαρρύνει τόσο τις ουκρανικές όσο και τις ρωσικές αρχές, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει αυτής της συμφωνίας· εκφράζει επιδοκιμασία για το έργο που έχει επιτελεσθεί όσον αφορά τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της συμφωνίας του Μινσκ, για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων και για τη συμμόρφωση με το σχέδιο δράσης για τη σύνδεση και υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές, όταν υλοποιηθούν πλήρως, θα αλλάξουν ριζικά την κοινωνία της Ουκρανίας και θα βελτιώσουν τις συνθήκες για τους ουκρανούς πολίτες·

ii.  καλεί τα κράτη μέλη να διατηρήσουν πλήρως επανδρωμένη και λειτουργική την αποστολή του ΟΑΣΕ· λαμβάνει υπό σημείωση τις εκκλήσεις της ουκρανικής κυβέρνησης για επέκταση της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης κατά μήκος των συνόρων Ουκρανίας - Ρωσίας και στις περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ· συμφωνεί ότι, μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις και στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας του Μινσκ, θα πρέπει να προσφερθεί στα αντιμαχόμενα μέρη μια αποστολή ΚΠΑΑ υπό την ηγεσία της ΕΕ, η οποία θα τους παράσχει υποστήριξη σε τομείς όπως η εξουδετέρωση των ναρκών, οι προετοιμασία των τοπικών εκλογών και η εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας·

iii.  επαναλαμβάνει την έκκληση για απόδοση ιδιαίτερης προσοχής σε διαρκή βάση στη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα και στην καταπολέμηση της διαφθοράς, λόγω της καθοριστικής σημασίας της για την αποκατάσταση τόσο της πλήρους εμπιστοσύνης στο Κοινοβούλιο και στα πολιτικά κόμματα της Ουκρανίας όσο και της νομιμότητάς τους

iv.  καλεί τις αρχές, τους πολιτικούς, τους ηγέτες, τα πολιτικά κόμματα και άλλους διαμορφωτές της κοινής γνώμης της Ουκρανίας να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να επιτευχθεί ενότητα στη χώρα, να εξαλειφθούν οι εσωτερικές διαιρέσεις και να τεθεί τέλος στη συχνά πολωμένη πολιτική νοοτροπία στη χώρα· υπογραμμίζει ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να μετατραπούν σε πλήρως δημοκρατικές οργανώσεις που να βασίζονται στη συμμετοχή των πολιτών και να μην εξαρτώνται από ολιγάρχες για χρηματοδότηση και άσκηση επιρροής· τονίζει την ανάγκη για αυστηρή εφαρμογή του νόμου για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων·

v.  εκφράζει επιδοκιμασία για την έναρξη ισχύος της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών την 1η Ιανουαρίου 2016 και εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να περιορίσει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ουκρανία, κατά παράβαση των κανόνων του ΠΟΕ και των διμερών δεσμεύσεων· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή συμμετέχει σε συνομιλίες τεχνικού χαρακτήρα με την Ουκρανία και τη Ρωσία σχετικά με τις συνέπειες της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, και ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ ξεκινά συνομιλίες με τρίτη χώρα σχετικά με διμερή συμφωνία· εκφράζει την ελπίδα ότι οι συνομιλίες αυτές μπορούν να συνεχιστούν και να αποφέρουν απτά αποτελέσματα· καλεί, για τον λόγο αυτό, τη Ρωσική Ομοσπονδία να απόσχει από περαιτέρω εμπορικούς περιορισμούς, και ζητεί πιο εποικοδομητική συνεργασία τόσο με την ΕΕ όσο και με την Ουκρανία·

vi.  παρατηρεί ότι στην Ουκρανία σημειώθηκε μείωση του συνόλου των εξαγωγών της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ η αλλαγή της περιφερειακής διάρθρωσης των εξαγωγών είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει σταθερό το μερίδιο των εξαγωγών προς την ΕΕ περίπου στο 30 % των συνολικών εξαγωγών·

vii.  παροτρύνει την Ουκρανία να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με τη νομοθεσία της ΕΕ στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της εταιρικής διακυβέρνησης, της λογιστικής και του λογιστικού ελέγχου και να καταργήσει τα μέτρα περιορισμού των εξαγωγών στον τομέα της ξυλείας, τα οποία συνιστούν παραβίαση του άρθρου 35 της συμφωνίας σύνδεσης και των κανόνων του ΠΟΕ·

viii.  χαιρετίζει την απόφαση της Ουκρανίας να καταργήσει τα μέτρα διασφάλισης για τα επιβατικά αυτοκίνητα σύμφωνα με την απόφαση του ΠΟΕ της 20ής Ιουλίου 2015 και αναγνωρίζει την κατάργηση ενός ειδικού erga omnes πρόσθετου δασμού λόγω ανισορροπιών στο ισοζύγιο πληρωμών, τον οποίο είχε θεσπίσει η Ουκρανία στα τέλη του 2014·

14.  ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση της ενεργειακής μεταρρύθμισης η οποία ξεκίνησε το 2015· σημειώνει ότι από την 1 Απριλίου 2016, όλες οι τιμές της ενέργειας θα πρέπει να ενοποιηθούν με στόχο να αποφευχθούν νέες περιπτώσεις προνομιακού αρμπιτράζ από ορισμένους «μυημένους» παράγοντες της αγοράς, και να δημιουργηθεί μια πραγματική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα εποπτεύεται από μια πραγματικά ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή·

15.  τονίζει την ανάγκη προώθησης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας της έκφρασης ως βασικού θεμελίου και την ανάγκη παράλληλης εντατικοποίησης των προσπαθειών καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και βελτίωσης της στρατηγικής επικοινωνίας όσον αφορά τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της ΕΕ στις ανατολικές γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων και για τις τρεις χώρες σύνδεσης, σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από την Ειδική Ομάδα «East Stratcome» της ΕΕ, μια νεοσύστατη δομή στο εσωτερικό της ΕΥΕΔ·

16.  σημειώνει ότι , σύμφωνα με το άρθρο 49 ΣΕΕ, η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία – όπως και κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα – μπορούν να υποβάλουν αίτηση προσχώρησης στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τηρούν τις αρχές της δημοκρατίας, σέβονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και εγγυώνται το κράτος δικαίου·

17.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ανανέωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, με βάση ένα σαφές και φιλόδοξο πολιτικό όραμα και την ανάγκη τήρησης ομόφωνης πολιτικής στάσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για διορισμό ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ για την Ανατολή και τον Νότο, οι οποίοι θα έχουν ως καθήκον τον πολιτικό συντονισμό της αναθεωρημένης πολιτικής·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους Προέδρους, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, καθώς και στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.