Päätöslauselmaesitys - B8-0077/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0077/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta

15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0068/2016

Menettely : 2015/3032(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0077/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0077/2016
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0077/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta

(2015/3032(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa 27. kesäkuuta 2014 tehdyt assosiaatiosopimukset sekä niihin liittyvät pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppasopimukset,

–  ottaa huomioon näiden sopimusten ratifioinnin Euroopan parlamentissa syyskuussa (Ukraina), marraskuussa (Moldova) ja joulukuussa 2014 (Georgia) sekä tuolloin antamansa niihin liittyneet päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2015 antamansa mietinnön Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta sekä kyseisten kolmen maan poliittisesta tilanteesta antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon kyseisiä kolmea maata koskevaa Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) toimintaohjelmaa seuranneet assosiaatio-ohjelmat vuosiksi 2014–2016,

–  ottaa huomioon 18. joulukuuta 2015 annetut kertomukset Georgian ja Ukrainan edistymisestä viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan naapuruuspolitiikka (ENP) ja itäinen kumppanuus perustettiin ja suunniteltiin edistämään rauhaa, vakautta ja vaurautta Euroopassa tukemalla demokratiaa, oikeusvaltiokehitystä ja kestävää taloudellista kehitystä; ottaa huomioon, että Euroopan naapuruuspolitiikkaa ja EU:n yhteistyötä ja kumppanuutta itäisten naapurimaiden kanssa ei missään vaiheessa suunniteltu mihinkään muuhun maahan kohdistuvaksi geopoliittiseksi haasteeksi;

B.  ottaa huomioon, että assosiaatiosopimukset ovat nyt olleet voimassa yli vuoden Georgian ja Moldovan kanssa tehtyjen kauppasopimusten ohella; ottaa huomioon, että pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue (DCFTA) Ukrainan ja EU:n välillä tuli kaikilta osin voimaan 1. tammikuuta 2016; katsoo, että pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden luominen EU:n ja Georgian, EU:n ja Moldovan, EU:n ja Ukrainan välille kuuluu näiden sopimusten merkittävimpiin molempia osapuolia hyödyttäviin tuloksiin, sillä kaupan merkitys kasvun, työpaikkojen luomisen, vaurauden ja vakauden kannalta on kiistaton;

C.  toteaa, että EU:n ja Moldovan välinen viisumivapaus otettiin käyttöön huhtikuussa 2014 ja että komission joulukuussa 2015 esittämien viimeisimpien selvitysten mukaan Georgia ja Ukraina täyttävät nyt viisumivapautta koskevissa toimintasuunnitelmissa asetetut vaatimukset;

D.  toteaa, että Venäjän federaatio on suhtautunut vastahakoisesti EU:n yhteistyöhön itäisten kumppanien kanssa ja että se näyttää pitävän EU:n toimia yksinomaan geopoliittisena kilpailuna, jossa on kyse nollasummapelistä;

E.  ottaa huomioon, että Venäjä on edelleen suoraan tai välillisesti, osallisena kaikkia kolmea assosiaatiomaata koskettavissa konflikteissa ja sisäisten jakolinjojen luomisessa (Abhasian ja Etelä-Ossetian konflikti Georgiassa, Transnistrian kysymys Moldovassa sekä Krimin liittäminen Venäjään ja Venäjän osallistuminen Ukrainan itäosien konfliktiin); ottaa huomioon, että nämä konfliktit heikentävät kumppanimaiden alueellista koskemattomuutta, ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja heikentävät Euroopan yleistä turvallisuustilannetta;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat kohdistaneet erilaisia pakotteita ja rajoittavia toimenpiteitä Venäjän federaatioon ja venäläisiin virkamiehiin, erityisesti Venäjän liitettyä Krimin alueeseensa ja Venäjän osallistuttua suoraan Ukrainan itäosan konfliktiin;

G.  ottaa huomioon, että assosiaatiomaat ovat edistyneet mitattavissa olevalla tavalla monilla aloilla samalla, kun niihin on ulkoisten paineiden lisäksi kohdistunut sisäistä poliittista painetta poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten uudistusten ja yhä kehitysvaiheessa olevan demokraattisen toimintakulttuurin vuoksi;

H.  ottaa huomioon, että demokraattiset instituutiot ovat vielä heikkoja näissä kolmessa assosiaatiomaassa; ottaa huomioon, että taloudelliset intressit ohjaavat joidenkin poliittisten puolueiden ja siten myös hallitusten toimintaa sekä vaikuttavat ministerinimityksiin, mikä vaikuttaa ratkaisevasti siihen, minkälaiseksi demokratia näissä maissa muodostuu;

I.  toteaa, että assosiaatiosopimusten tekeminen ei ole päämäärä sinänsä, vaan se on osa laajempaa prosessia, jolla pyritään tiiviimpään yhteistyöhön unionia lähellä olevien assosiaatiomaiden kanssa asioissa, jotka liittyvät oikeudellisiin, taloudellisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin uudistuksiin ja lähentymiseen näillä saroilla; katsoo, että täytäntöönpano on siksi ensiarvoisen tärkeää; toteaa, että tämä prosessi perustuu arvoihin, jotka ovat yhteisiä Euroopan unionille ja assosiaatiomaille, jotka kaikki ovat Euroopan neuvoston jäseniä;

1.  on ilahtunut assosiaatiosopimusten täytäntöönpanossa saavutetusta edistyksestä ja vapaakauppasopimusten myönteisistä vaikutuksista, kuten kaupan ja yritysten välisten yhteyksien lisääntymisestä, uudistushankkeista ja myötävaikutuksesta talouskasvuun, ja muistuttaa EU:n olevan valmis ryhtymään lisätoimiin, joiden avulla ylläpidetään toteutettujen uudistusten myönteisiä tuloksia, seurataan tiiviisti vapaakauppasopimusten vaikutuksia ja minimoidaan käyttöön otetun uuden vapaakauppajärjestelmän mahdolliset kielteiset vaikutukset;

2.  painottaa, että assosiaatiomaat ovat vapaasti valinneet sopimussuhteen Euroopan unionin kanssa ja että niiden valintaa on ehdottomasti kunnioitettava; muistuttaa, että Euroopan naapuruuspolitiikalla ja itäisellä kumppanuudella ei pyritä haastamaan geopoliittisesti mitään kolmatta osapuolta, vaan kyse on pitkän aikavälin politiikasta, jonka avulla edistetään vakautta, vaurautta ja demokratiaa Euroopassa ja joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, hyvään hallintotapaan, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen ja markkinatalouteen;

3.  korostaa, että Euroopan unionin neuvosto allekirjoitti assosiaatiosopimukset yksimielisesti;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio antoi myönteisen arvion viisumivapauden soveltamisesta Ukrainaan ja Georgiaan näiden kahden maan viisumivapautta koskevien toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon viimeisimmässä arvioinnissa; odottaa neuvoston ja jäsenvaltioiden myöntävän näille kahdelle maalle viisumivapaan matkustusjärjestelmän viipymättä;

5.  panee merkille neuvoston 21. joulukuuta 2015 tekemän päätöksen jatkaa Venäjää vastaan asetettuja talouspakotteita, koska Minskin sopimusta ei ole vielä pantu kokonaisuudessaan täytäntöön; korostaa, että Minskin sopimuksen täysimääräinen täytäntöönpano on keskeistä Ukrainan itäosan vakauttamisen kannalta ja että EU:n pakotteet pysyvät voimassa, kunnes Venäjä on täyttänyt oman osuutensa sopimuksesta; muistuttaa, että pakotteet eivät ole itsetarkoitus, ja toivoo, että Venäjän federaatio alkaa pian noudattaa kansainvälistä oikeutta, jolloin EU:n on mahdollista luopua pakotteistaan;

6.  korostaa, että Euroopan unionin ja kaikkien Euroopassa toimivien monenvälisten turvallisuusjärjestöjen, etenkin Etyjin ja sen puheenjohtajavaltion Saksan, on kiinnitettävä entistä enemmän poliittista huomiota itäisen naapuruston konflikteihin; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa, neuvostoa ja jäsenvaltioita toimimaan ennakoivammin ja käyttämään kaikkia näiden konfliktien ratkaisemiseksi luotuja diplomaattisia ja poliittisia mekanismeja; huomauttaa, että olisi harkittava uudenlaisia muotoja, jos erityinen diplomaattinen kriisinratkaisumekanismi ei tuota tuloksia vuosienkaan ponnistelujen jälkeen; muistuttaa, että EU on vahvimmillaan kansainvälisellä areenalla, kun se toimii yhtenäisesti;

7.  kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa kehittämään yhdessä assosiaatiomaiden kanssa luottamusta lisääviä toimia, jotka saattaisivat liennyttää jännitteitä yli jakolinjojen ja lievittää ihmisten kärsimyksiä näissä konflikteissa; korostaa tässä yhteydessä EU:n YTPP-operaatioiden – Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaatio (EUBAM) Moldovassa ja Ukrainassa ja Euroopan unionin tarkkailuoperaatio (EUMM) Georgiassa – yhteydessä tehtävän jatkuvan työn merkitystä;

8.  muistuttaa tukevansa kaikkien itäisen naapuruston maiden, myös kyseisten kolmen assosiaatiomaan, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta, ja korostaa, että sopimukset, myös vapaakauppasopimuksen määräykset, olisi pantava täytäntöön tavalla, joka helpottaa alueellisten konfliktien ratkaisemista;

9.  korostaa, että lähentämällä lainsäädäntöä EU-lainsäädäntöön kilpailun, julkisten hankintojen ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisen kaltaisilla aloilla pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus edistää näiden talouksien uudenaikaistumista ja monipuolistumista ja siten vauhdittaa uudistuksia ja korruption torjuntaa; toteaa, että tekemällä elintarviketurvallisuutta koskevia parannuksia maat saavat mahdollisuuden viedä eläinperäisiä tuotteita EU:hun; toteaa, että terveys- ja kasvinsuojelunormien sekä teknisten määräysten ja vaatimusten lähentäminen EU:n vaatimuksiin vaikuttanee myönteisesti kasvuun maatalouden ja elintarviketeollisuuden alalla;

10.  korostaa, että oikeuslaitoksen on oltava täysin riippumaton Georgiassa, Ukrainassa ja Moldovassa;

11.  korostaa myös, että tarvitaan todellista lehdistönvapautta; ilmaisee huolensa kaikista tapauksista, joissa sanan- ja lehdistönvapaus ovat vaarassa;

12.  katsoo, että parlamentaarinen valvonta on ehdoton edellytys sille, että EU:n politiikkatoimet saavat taakseen demokraattisen tuen; kehottaa siksi komissiota helpottamaan nopeasti säännöllistä ja yksityiskohtaista valvontaa, jota parlamentti harjoittaa pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanon suhteen; kehottaa komissiota seuraamaan tarkasti pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten täytäntöönpanoa, jotta erityisesti siirtymäkauden aikana voidaan ehkäistä sosiaalinen ja ympäristöperusteinen polkumyynti tietyillä aloilla; korostaa parlamentaarisen diplomatian merkitystä ja huomauttaa tässä yhteydessä, että Euronestin parlamentaarisen edustajakokouksen uudistaminen on selkeästi tarpeen;

13.  kannustaa kolmea assosiaatiomaata toteuttamaan lisätoimia seuraavilla aloilla:

Georgia:

i.  panee merkille, että Georgian pääministeri vaihtui joulukuussa 2015, ja on tyytyväinen lausuntoihin, joissa kannatetaan yhteistyötä parlamentaarisen opposition kanssa, jotta voidaan lieventää maan jyrkkää poliittista kahtiajakoa; katsoo kuitenkin, että liike-elämä ja politiikka eivät saisi olla kytköksissä toisiinsa demokraattista maata hallittaessa;

ii.  suhtautuu myönteisesti Georgian viranomaisten hiljan toteuttamiin uudistuksiin, joiden tarkoituksena on lujittaa edelleen valtion instituutioiden, erityisesti oikeudellisten instituutioiden, vakautta, riippumattomuutta ja tehokkuutta, sekä pyrkimyksiin vahvistaa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista; katsoo kuitenkin, että nämä uudistukset eivät ole riittävän laajoja eikä niissä paneuduta riittävästi oikeudellisia instituutioita koskeviin haasteisiin, etenkään asioihin, jotka koskevat riippumattomuuden ja institutionaalisen luotettavuuden suojaamista epäasianmukaiselta poliittiselta vaikuttamiselta; kehottaa etenkin huolehtimaan siitä, että tuomareiden valinta tapahtuu avoimesti ja perustuu ansioihin, sekä muuttamaan tuomareiden kolmivuotisen koeajan järjestelmää;

iii.  korostaa, että kaikkien syytetoimien on oltava avoimia, todisteisiin perustuvia ja oikeasuhteisia eikä niiden takana saa olla poliittisia vaikuttimia ja että niissä olisi noudatettava tarkasti tutkintamenettelyjä ja toimittava oikeudenmukaisen menettelyn mukaisesti ja niiden yhteydessä olisi sovellettava täysimääräisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettuja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita; on edelleen huolestunut syyttäjänviraston vähäisestä vastuuvelvollisuudesta sekä syyttäjien ja rikostutkijoiden nimityksissä sovelletuista epäselvistä valintakriteereistä; kehottaa jatkamaan pyrkimyksiä, joiden tavoitteena on varmistaa, että oikeuslaitos, syyttäjänvirasto ja sisäasiainministeriö sekä hiljattain perustettu turvallisuusyksikkö toimivat täysin riippumattomasti, tehokkaasti, puolueettomasti ja ammattimaisesti, ja kehottaa edistämään poliittista tahtoa luoda mekanismit, joilla huolehditaan niiden vastuuvelvollisuudesta;

iv.  pitää myönteisenä Georgian työlainsäädäntöön tehdyistä muutoksista; korostaa kuitenkin, että työelämän oikeuksiin liittyvän työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevan lainsäädännön on edelleen oltava asialistan kärjessä;

v.  palauttaa mieliin huolensa sellaisten lasten kohtalosta, jotka on sijoitettu uskonnollisten yhteisöjen ylläpitämiin laitoksiin, joita valtio ei valvo, ja korostaa, että hallitus on kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti velvollinen suojelemaan kaikkia lapsia väkivallalta, sekä kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kaltoin kohdelluiksi ja/tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneita lapsia koskevat tapaukset tutkitaan tehokkaasti ja heidän kuntouttamisestaan huolehditaan;

vi.  vaatii selkeää, avointa ja ihmisoikeuksiin perustuvaa politiikkaa sekä mekanismeja ihmisoikeusloukkausten tutkintaa, niistä syytteeseenpanoa ja niihin liittyviä korvauksia varten, ja kehottaa varmistamaan, että tässä prosessissa noudatetaan täysimääräisesti oikeusvaltioperiaatetta ja oikeudenmukaisen menettelyn periaatetta;

vii.  korostaa tarvetta kehittää poliittista kulttuuria ja saada aikaan kansallisen sovinnon ilmapiiri; katsoo, että edellisten hallitusten aikaisten virkamiesten ja nykyisen opposition jäsenten pidätyksiä ja vangitsemista voitaisiin pitää merkkeinä valikoivasta oikeudenkäytöstä; on huolestunut oikeusjärjestelmän mahdollisesta käytöstä taistelussa poliittisia vastustajia vastaan ja toteaa, että se voisi vaarantaa Georgian EU:hun lähentymisen ja vesittää Georgian viranomaisten toimia demokraattisten uudistusten edistämiseksi; kehottaa kaikkia poliittisia voimia välttämään tämäntyyppistä välineellistämistä sekä jatkamaan tinkimättömiä ponnisteluja korruption ja julkisen virka-aseman väärinkäytön torjumiseksi;

viii.  kehottaa Georgian hallitusta luomaan erityisesti vuoden 2016 parlamenttivaaleja ajatellen tiedotusvälineiden vapautta suosivan toimintaympäristön, joka edistää sananvapautta ja tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, ja sallimaan sen, että tiedotusvälineet voivat raportoida itsenäisesti ja objektiivisesti ilman poliittista tai taloudellista painostusta; ilmaisee huolensa äskettäisistä yrityksistä muuttaa Georgian suosituimman riippumattoman televisiokanavan, Rustavi 2:n, omistuspohjaa ja toimituksellista linjaa ja on huolestunut tiedotusvälineiden vapauden tilasta maassa; kehottaa tässä yhteydessä panemaan tiedotusvälineiden omistuksen avoimuutta koskevan lain täysimääräisesti täytäntöön, ja muistuttaa, että millään tuomioistuimen päätöksellä ei saisi horjuttaa tiedotusvälineiden toimituksellista riippumattomuutta;

ix.  kehottaa Georgian hallitusta käynnistämään vaalilainsäädännön uudistamisen, jotta varmistetaan entistä parempi vaalitapa, joka on suhteellinen ja moniarvoinen, kansainvälisten ja unionin vaatimusten sekä Georgian perustuslakituomioistuimen päätöksen mukaisesti;

x.  tuomitsee pyrkimykset pystyttää Josif Stalinille muistomerkkejä ja patsaita ja kehottaa Georgian viranomaisia ottamaan etäisyyttä tällaiseen toimintaan ja osoittamaan asianmukaista kunnioitusta stalinismin miljoonien uhrien muistoa kohtaan;

xi.  korostaa, että Georgian tilastokeskuksen (Geostat) mukaan pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanon 12 ensimmäisen kuukauden aikana EU:n tuonti Georgiasta kasvoi 15 prosenttia, kun taas EU:n vienti Georgiaan väheni hieman eli 6,2 prosenttia; kehottaa Georgiaa liittymään energiayhteisön perustamissopimukseen, jotta varmistetaan pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen 11 luvun täysimääräinen noudattaminen;

xii.  painottaa tarvetta vauhdittaa elintarviketurvallisuutta koskevien säännösten käytännön täytäntöönpanoa ja parantaa virastojen välistä yhteistyötä Georgiassa, jotta pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen toivotut tulokset voidaan saada aikaan;

xiii.  kehottaa Georgian hallitusta varmistamaan, että kansalaisyhteiskunta voi osallistua asianmukaisesti uudistusprosesseihin;

Moldova:

i.  pitää valitettavana, että Moldovan parlamentti ja siinä edustettuina olevat poliittiset puolueet eivät ole vielä onnistuneet uuden hallituksen muodostamisessa sen jälkeen, kun 29. lokakuuta 2015 annettu epäluottamuslause johti pääministeri Valeriu Strelețin hallituksen eroon; katsoo, että nykyinen poliittinen umpikuja Moldovassa on saavuttanut kriittisen pisteen, jossa maan instituutioiden vakaus horjuu ja talous, kaikkien poliittisten puolueiden legitimiteetti ja korruption torjunta on vaarassa, millä on voimakas vaikutus suoriin ulkomaisiin sijoituksiin (FDI);

ii.  kehottaa kaikkia Moldovan poliittisia puolueita käymään vakavia neuvotteluja, jotta saadaan aikaan enemmistö, jonka turvin voidaan muodostaa hallitus, joka voi edetä tarvittavien uudistusten täytäntöönpanossa, erityisesti talouden vakauttamisessa Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston vaatimusten mukaisesti investointien ja julkisten hankintojen varmistamiseksi;

iii.  korostaa, että Moldindconbank, Moldova Agroindbank ja Victoria Bank -nimisissä pankeissa olisi suoritettava diagnostisia arviointeja ja että mahdolliset niissä paljastuvat ongelmat olisi ratkaistava viipymättä; panee merkille, että pankkialan valvonta on edelleen riittämätöntä; korostaa, että finanssikriisin kustannukset lankeavat nimenomaan yritysten harteille lainansaannin vaikeutumisen vuoksi;

iv.  korostaa, että pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen ensimmäisen täytäntöönpanovuoden aikana Moldovan kokonaisvienti laski 14,8 prosenttia, mutta toteaa, että kaupankäynti EU:n kanssa oli kuitenkin kaikkein vakainta, sillä vienti laski vain 1,4 prosenttia, kun taas vienti IVY-maihin ja muihin kumppanimaihin väheni merkittävämmin; viittaa erityisesti elintarvikkeisiin, joiden osalta odotukset olivat korkealla ja monet kriitikot väittivät, että Moldova ei ollut kilpailukykyinen, mutta EU:hun suuntautuva vienti kehittyi myönteisesti, sillä se kasvoi 10,8 prosenttia;

v.  panee palvelujen osalta merkille, että sisäisessä lainsäädännössä on edelleen perustavanlaatuisia puutteita, jotka liittyvät sijoittautumista, ammattihenkilöiden liikkumisvapautta ja vakuutusalaa koskeviin perusmääritelmiin ja joiden vuoksi Moldovaa uhkaavat samanlaiset riskit kuin ne, jotka johtivat maailmanlaajuiseen pankkikriisiin;

Ukraina:

i.  pitää valitettavana, että Minskin sopimusta ei ole pantu täysimääräisesti täytäntöön, ja kehottaa Ukrainan viranomaisia, samoin kuin Venäjän viranomaisia, tekemään kaikkensa sen eteen, että niitä tämän sopimuksen nojalla koskevat velvoitteet täytetään aivan kaikilta osin; pitää myönteisenä työtä, jota on tehty niiden lainsäädäntöuudistusten toteuttamiseksi, joita tarvitaan Minskin sopimuksessa asetettujen vaatimusten täyttämiseksi, sekä työtä, jota on tehty viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman noudattamiseksi ja assosiaatio-ohjelman noudattamiseksi, ja korostaa, että sitten kun nämä uudistukset on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön, ne muuttavat perusteellisesti Ukrainan yhteiskuntaa ja parantavat Ukrainan kansalaisten oloja;

ii.  kehottaa jäsenvaltioita pitämään Etyjin valtuuskunnan täysilukuisena ja täysin toimintakykyisenä; panee merkille, että Ukrainan hallitus on pyytänyt laajennettuja kansainvälisiä rauhanturvajoukkoja Ukrainan ja Venäjän rajalle ja Luhanskin ja Donetskin alueille; on samaa mieltä siitä, että kun tilanne sen sallii, olisi konfliktin osapuolille tarjottava osana Minskin sopimuksen täysimääräistä täytäntöönpanoa mahdollisuutta EU:n johtamaan YTPP-operaatioon, joka avustaisi esimerkiksi miinanraivauksessa, paikallisvaalien valmisteluissa ja humanitaarisen avun järjestöjen vapaan pääsyn varmistamisessa;

iii.  palauttaa mieliin kehotuksensa kiinnittää edelleen erityistä huomiota oikeuslaitoksen uudistamiseen ja korruption torjuntaan, sillä niillä on ratkaiseva merkitys sen kannalta, että saadaan palautettua täysi luottamus Ukrainan parlamenttiin ja Ukrainan poliittisiin puolueisiin sekä niiden legitimiteetti;

iv.  kehottaa Ukrainan viranomaisia, poliitikkoja, päättäjiä, poliittisia puolueita ja muita mielipidejohtajia lisäämään toimiaan maan yhdistämiseksi, sisäisten erimielisyyksien voittamiseksi ja monessa suhteessa kahtiajakautuneesta poliittisesta kulttuurista eroon pääsemiseksi; korostaa, että poliittisten puolueiden on muututtava täysin demokraattisiksi ruohonjuuritason organisaatioiksi, eivätkä ne saa olla riippuvaisia oligarkkien rahoituksesta ja vaikutusvallasta; korostaa, että puoluerahoitusta koskeva laki on pantava täytäntöön ehdottoman tarkasti;

v.  pitää myönteisenä, että pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus tuli voimaan 1. tammikuuta 2016, ja pitää valitettavana Venäjän federaation päätöstä rajoittaa kauppaa Ukrainan kanssa, mikä on vastoin Maailman kauppajärjestön WTO:n piirissä annettuja ja kahdenvälisiä sitoumuksia; muistuttaa, että komissio on käynyt Ukrainan ja Venäjän kanssa teknisiä keskusteluja vapaakauppasopimuksen vaikutuksista, ja toteaa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun EU on käynyt kolmannen maan kanssa kahdenvälistä sopimusta koskevia neuvotteluja; toivoo, että nämä neuvottelut voivat jatkua ja tuottaa konkreettisia tuloksia; kehottaa Venäjän federaatiota sen vuoksi pidättymään uusien kauppaa koskevien rajoitusten asettamisesta ja tekemään entistä rakentavampaa yhteistyötä sekä EU:n että Ukrainan kanssa;

vi.  panee merkille, että Ukrainan kokonaisvienti väheni vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla, kun taas viennin alueellisen rakenteen muutos on merkinnyt sitä, että EU:hun suuntautuvan viennin osuus on pysynyt vakaana ja on noin 30 prosenttia koko viennistä;

vii.  kehottaa Ukrainaa mukauttamaan lainsäädäntöään EU:n lainsäädäntöön yhtiöoikeuden, yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmän, tilinpidon ja tilintarkastuksen aloilla ja lakkauttamaan sen asettamat puun vientiä rajoittavat toimenpiteet, jotka ovat assosiaatiosopimuksen 35 artiklan ja WTO:n sääntöjen vastaisia;

viii.  on tyytyväinen Ukrainan päätökseen poistaa sen henkilöautoja koskevat suojatoimenpiteet 20. heinäkuuta 2015 annetun WTO:n päätöksen mukaisesti ja panee merkille, että Ukraina on poistanut vuoden 2014 lopussa maksutaseen epätasapainon vuoksi käyttöön ottamansa kaikkia koskevan erityistullin;

14.  kehottaa saattamaan vuonna 2015 aloitetun energia-alan uudistuksen ripeästi päätökseen; toteaa, että kaikki energiahinnat olisi yhtenäistettävä 1. huhtikuuta 2016 alkaen, jotta vältetään tiettyjen sisäpiiriläisten mahdollisuus jatkaa etuoikeutettua keinottelua, ja aidosti riippumattoman sääntelyviranomaisen olisi otettava käyttöön todelliset kaasu- ja sähkömarkkinat sekä valvottava niitä;

15.  korostaa, että on tarpeen edistää tiedotusvälineiden vapautta ja sananvapautta, jotka muodostavat välttämättömän perustan, ja tehostaa samalla toimia, joilla torjutaan disinformaatiota ja parannetaan strategista viestintää EU:n politiikasta ja toiminnasta itäisessä naapurustossa, myös kyseisissä kolmessa assosiaatiomaassa, samoin kuin toiminnasta, jota Euroopan ulkosuhdehallintoon hiljattain perustettu EU:n East StratCom -työryhmä toteuttaa;

16.  huomauttaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla Georgia, Moldova ja Ukraina – kuten mikä tahansa muu Euroopan valtio – voi hakea unionin jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että se noudattaa demokratian periaatteita, kunnioittaa perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen;

17.  kehottaa uudelleen uudistamaan Euroopan naapuruuspolitiikkaa siten, että se perustuu selkeään ja kunnianhimoiseen poliittiseen visioon ja tarpeeseen tuoda esiin yhtenäistä poliittista sanomaa; kehottaa uudelleen nimittämään itäisiä ja eteläisiä naapureita varten EU:n erityisedustajat, joiden tehtävänä on uudistetun politiikan poliittinen koordinointi;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Georgian, Moldovan ja Ukrainan presidenteille, parlamenteille ja hallituksille sekä neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja Euroopan neuvostolle.