Projekt rezolucji - B8-0077/2016Projekt rezolucji
B8-0077/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wykonywania układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu zawartych z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą

15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0068/2016

Procedura : 2015/3032(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0077/2016
Teksty złożone :
B8-0077/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-0077/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wykonywania układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu zawartych z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą

(2015/3032(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając układy o stowarzyszeniu z dnia 27 czerwca 2014 r. między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, z drugiej strony, wraz z towarzyszącymi im pogłębionymi i kompleksowymi umowami o wolnym handlu,

–  uwzględniając ratyfikację tych układów przez Parlament Europejski we wrześniu (z Ukrainą), listopadzie (z Mołdawią) i grudniu (z Gruzją) oraz towarzyszące ratyfikacji rezolucje przyjęte wówczas przez Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje sprawozdanie w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa przyjęte w czerwcu 2015 r. oraz odnośne rezolucje dotyczące sytuacji politycznej w tych trzech krajach,

–  uwzględniając programy stowarzyszeniowe na lata 2014–2016, które zastąpiły plan działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) dla tych trzech krajów,

–  uwzględniając sprawozdania z dnia 18 grudnia 2015 r. z postępu prac w zakresie wykonania przez Gruzję i Ukrainę planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że europejska polityka sąsiedztwa (EPS) i Partnerstwo Wschodnie zostały stworzone i zaprojektowanie w celu szerzenia pokoju, stabilności i dobrobytu w Europie poprzez wspieranie demokracji, praworządności i zrównoważonego rozwoju gospodarczego; mając na uwadze, że EPS, zaangażowanie UE oraz partnerstwo ze wschodnimi sąsiadami nie były pomyślane jako wyzwanie geopolityczne dla jakiegokolwiek innego kraju;

B.  mając na uwadze, że układy o stowarzyszeniu obowiązują od ponad roku, podobnie jak umowy handlowe z Gruzją i Mołdawią; mając na uwadze, że pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA) między Ukrainą a UE zaczęła w pełni obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 r.; mając na uwadze, że pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu między UE a Gruzją, UE a Mołdawią oraz UE a Ukrainą stanowi jedną z najistotniejszych wzajemnych korzyści wynikających z układów, jako że znaczenie handlu dla wzrostu gospodarczego, tworzenia zatrudnienia, dobrobytu i stabilności nie budzi wątpliwości;

C.  mając na uwadze, że w kwietniu 2014 r. został wprowadzony ruch bezwizowy między UE a Mołdawią, zaś w ostatnich sprawozdaniach z grudnia 2015 r. Komisja wskazała, że Gruzja i Ukraina spełniają obecnie wymogi przewidziane w planach działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego;

D.  mając na uwadze, że zaangażowanie UE w stosunki z partnerami wschodnimi wzbudziło sprzeciw ze strony Federacji Rosyjskiej, która zdaje się postrzegać działania zewnętrzne UE jedynie w kontekście konkurencji geopolitycznej, w kontekście, w którym nie ma zwycięzców ani przegranych;

E.  mając na uwadze, że Rosja jest nadal pośrednio lub bezpośrednio zaangażowana w konflikty i wewnętrzne podziały występujące w trzech stowarzyszonych krajach – konflikty w regionach Abchazji i Osetii Południowej w Gruzji, kwestia Naddniestrza w Mołdawii i aneksja Krymu przez Rosję, a także jej udział w konflikcie toczącym się we wschodniej części Ukrainy; mając na uwadze, że konflikty te szkodzą integralności terytorialnej krajów partnerskich, stanowią naruszenie prawa międzynarodowego i osłabiają ogólny stan bezpieczeństwa na kontynencie europejskim;

F.  mając na uwadze, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie przyjęły szereg sankcji i środków ograniczających przeciwko Federacji Rosyjskiej i rosyjskim urzędnikom, w szczególności w następstwie rosyjskiej aneksji Krymu oraz bezpośredniego zaangażowania Rosji w konflikt toczący się we wschodniej części Ukrainy;

G.  mając na uwadze, że kraje stowarzyszenia dokonują wymiernych postępów w wielu dziedzinach, a jednocześnie muszą stawić czoła wewnętrznej presji politycznej będącej wynikiem reform politycznych, społecznych i gospodarczych oraz kształtującej się jeszcze kultury demokratycznej, a także z presją z zewnątrz;

H.  mając na uwadze, że instytucje demokratyczne w trzech krajach stowarzyszonych są nadal słabe; mając na uwadze, że interesy finansowe występujące w niektórych partiach politycznych, a w konsekwencji w rządach i przy obsadzaniu gabinetów, wpływają zdecydowanie negatywnie na kształt demokracji w tych krajach;

I.  mając na uwadze, że zawarcie układów o stowarzyszeniu samo w sobie nie jest ostatecznym celem, lecz częścią obszerniejszego procesu dążenia do bliższej współpracy z krajami stowarzyszenia, które staną się bliższe UE w kontekście reform i konwergencji prawnych, gospodarczych, politycznych i społecznych; mając na uwadze, że w tym celu kluczowe jest wdrożenie tych układów; mając na uwadze, że proces ten opiera się na wspólnych wartościach Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych, które są członkami Rady Europy;

1.  przyjmuje z zadowoleniem postępy osiągnięte we wdrażaniu układów o stowarzyszeniu oraz pozytywne skutki umów o wolnym handlu w postaci wzmożonych kontaktów handlowych i biznesowych, zachęt do prowadzenia reform i działań przyczyniających się do wzrostu gospodarczego, a także przypomina o gotowości UE do podjęcia dalszych starań w celu utrzymania tych pozytywnych wyników podjętych reform, bliskiego monitorowania skutków realizacji umów o wolnym handlu oraz ograniczenia do minimum wszelkich negatywnych konsekwencji nowego ustanowionego systemu wolnego handlu;

2.  podkreśla, że kraje stowarzyszenia dobrowolnie podjęły decyzję o związaniu się umową z Unią Europejską i należy w pełni uszanować ich wybór; przypomina, że EPS i Partnerstwo Wschodnie nie są wyzwaniem geopolitycznym dla żadnej strony trzeciej, a jedynie długoterminową polityką na rzecz stabilności, dobrobytu i demokracji na kontynencie europejskim opartą na poszanowaniu praw człowieka, dobrych rządach, praworządności i gospodarce rynkowej;

3.  podkreśla, że Rada Unii Europejskiej jednogłośnie podpisała układy o stowarzyszeniu;

4.  przyjmuje z zadowoleniem pozytywną ocenę Komisji dotyczącą liberalizacji wizowej w odniesieniu do Ukrainy i Gruzji, która została przedstawiona w ostatniej ocenie wdrażania planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego w tych dwóch krajach; oczekuje, że Rada i państwa członkowskie przyznają tym dwóm krajom system bezwizowy bez zbędnych opóźnień;

5.  przyjmuje do wiadomości decyzję Rady z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozszerzenia sankcji gospodarczych przeciwko Rosji, w związku z tym, że porozumienie mińskie nie zostało jeszcze w pełni wdrożone; podkreśla, że pełne wdrożenie porozumienia mińskiego pozostaje kluczowe dla stabilizacji wschodniej części Ukrainy oraz że sankcje UE pozostaną utrzymane w mocy do czasu wypełnienia przez Rosję jej części porozumienia; przypomina, że sankcje nie stanowią same w sobie celu, i wyraża nadzieję, że Federacja Rosyjska będzie wkrótce przestrzegać prawa międzynarodowego, w związku z czym UE będzie mogła znieść zastosowane przez siebie sankcje;

6.  podkreśla, że konflikty w sąsiedztwie wschodnim wymagają dalszej uwagi politycznej Unii Europejskiej i wszystkich wielostronnych organizacji bezpieczeństwa w Europie, w szczególności OBWE i niemieckiego przewodnictwa w OBWE; apeluje do ESDZ, Rady i państw członkowskich o przyjęcie bardziej proaktywnej postawy oraz wykorzystanie wszelkich mechanizmów dyplomatycznych i politycznych w celu rozwiązania tych konfliktów; zaznacza, że jeżeli konkretny mechanizm przewidujący rozwiązanie dyplomatyczne nie przynosi rezultatów pomimo wieloletnich wysiłków, należy zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami; przypomina, że UE może działać z większą mocą na arenie światowej, gdy jest zjednoczona;

7.  apeluje do Komisji i ESDZ o opracowanie we współpracy z krajami stowarzyszonymi środków budowania zaufania, które mogłyby złagodzić napięcia na liniach podziału i ulżyć cierpieniu ludzi w tych konfliktach; w tym kontekście podkreśla znaczenie ciągłej pracy wykonywanej przez unijne misje w dziedzinie WPBiO – misję pomocy granicznej Unii Europejskiej (EUBAM) w Mołdawii i na Ukrainie oraz misję obserwacyjną Unii Europejskiej (EUMM) w Gruzji;

8.  ponawia swoje wsparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich krajów sąsiedztwa wschodniego, w tym trzech krajów stowarzyszonych, oraz podkreśla, że układy, w tym postanowienia dotyczące wolnego handlu, powinny być wprowadzane w sposób ułatwiający rozwiązywanie konfliktów terytorialnych;

9.  podkreśla, że dzięki zbliżeniu do prawodawstwa UE w obszarach takich jak konkurencja, zamówienia publiczne i ochrona prawa własności intelektualnej, pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu przyczyni się do modernizacji i dywersyfikacji tych gospodarek, a tym samym nada rozmachu reformie i walce z korupcją; ulepszenia w dziedzinie bezpieczeństwa żywności sprawią, że kraje te będą mogły ubiegać się o eksport produktów pochodzenia zwierzęcego do UE; zwraca uwagę, że dostosowanie norm sanitarnych i fitosanitarnych oraz przepisów i norm technicznych do wymogów UE powinno przynieść pozytywne skutki w postaci wzrostu w sektorze rolnictwa i przetwórstwa żywności;

10.  podkreśla, że sądownictwo w Gruzji, na Ukrainie i w Mołdawii musi być w pełni niezawisłe;

11.  podkreśla także, że należy zapewnić prawdziwą wolność prasy; wyraża zaniepokojenie w związku z wszystkimi przypadkami, w których wolność wypowiedzi i wolność prasy są zagrożone;

12.  uważa, że kontrola parlamentarna jest podstawowym warunkiem demokratycznego wsparcia polityki UE; wzywa w związku z tym Komisję, aby ułatwiła Parlamentowi Europejskiemu regularne, szczegółowe i terminowe monitorowanie wdrażania DCFTA; wzywa Komisję do uważnego monitorowania wdrażania DCFTA w celu zapobieżenia dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu, zwłaszcza w okresie przejściowym w niektórych sektorach; podkreśla znaczenie dyplomacji parlamentarnej i wskazuje w związku z tym na wyraźną potrzebę zreformowania Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest;

13.  zachęca trzy stowarzyszone kraje do podjęcia dalszych wysiłków w następujących obszarach:

Gruzja:

i.  odnotowuje zmianę na stanowisku premiera w Gruzji, która nastąpiła w grudniu 2015 r., i przyjmuje z zadowoleniem oświadczenie o chęci współpracy z opozycją parlamentarną w dążeniu do złagodzenia antagonizmów politycznych w tym kraju; uważa jednak, że środowiska biznesu i polityki nie powinny być wzajemnie powiązane w rządzeniu demokratycznym krajem;

ii.  z zadowoleniem przyjmuje niedawne reformy przeprowadzone przez władze gruzińskie w celu poprawy stabilności, niezależności i skuteczności działania instytucji państwowych, w szczególności wymiaru sprawiedliwości, a także starania zmierzające do ugruntowania ochrony praw człowieka i podstawowych wolności; uważa jednak, że zakres tych reform jest niewystarczający i nie zdołały one sprostać wyzwaniom, z jakimi mierzą się instytucje sądownicze, w szczególności kwestii obrony niezawisłości i integralności instytucjonalnej przed wpływami politycznymi, które nie powinny mieć miejsca; w szczególności apeluje o ustanowienie przejrzystego, opartego na zasługach wyboru sędziów oraz o zmianę w systemie przewidującym trzyletnią asesurę dla sędziów;

iii.  podkreśla, że wszelkie postępowania sądowe muszą być przejrzyste, oparte na dowodach, proporcjonalne, a ich podstawą nie mogą być pobudki polityczne, a także muszą przestrzegać ściśle procedur dochodzeniowych i rzetelnego procesu sądowego oraz muszą być prowadzone z pełnym poszanowaniem zasad sprawiedliwego procesu, zgodnie z postanowieniami europejskiej konwencji praw człowieka; jest nadal zaniepokojony brakiem rozliczalności prokuratury i niejasnymi kryteriami powoływania prokuratorów i śledczych; apeluje o dalsze wysiłki zmierzające do zapewnienia pełnej niezależności, skuteczności, bezstronności i profesjonalizmu w sądownictwie, w tym w prokuraturze i ministerstwie spraw wewnętrznych oraz w nowo utworzonych służbach ds. bezpieczeństwa, a także nawołuje do wspierania woli politycznej w celu utworzenia mechanizmów ich rozliczalności;

iv.  z zadowoleniem przyjmuje zmiany w gruzińskim kodeksie pracy; podkreśla jednak, że prawodawstwo w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące praw pracowniczych musi znajdować się nadal wśród priorytetów politycznych;

v.  ponownie wyraża zaniepokojenie losem dzieci umieszczonych w prowadzonych przez związki wyznaniowe domach opieki, nad którymi państwo nie sprawuje nadzoru, wskazuje, że zgodnie z międzynarodowym prawem praw człowieka to rząd ponosi odpowiedzialność za ochronę wszystkich dzieci przed przemocą, i nawołuje do podjęcia środków w celu zapewnienia skutecznego dochodzenia oraz rehabilitacji dzieci będących ofiarami złego traktowania lub przemocy seksualnej;

vi.  apeluje o jasno zdefiniowaną i przejrzystą politykę opartą na prawach człowieka oraz o mechanizmy dochodzenia i ścigania przypadków naruszenia praw człowieka oraz zadośćuczynienia za te naruszenia, a także o zadbanie o to, by proces ten był w pełni zgodny z zasadą praworządności i rzetelnego procesu sądowego;

vii.  podkreśla potrzebę poprawy kultury politycznej i klimatu pojednania narodowego; uważa, że przetrzymywanie i więzienie urzędników, którzy pracowali dla poprzedniego rządu, a także członków obecnej opozycji może być postrzegane jako oznaka wybiórczej sprawiedliwości; wyraża zaniepokojenie z powodu możliwego wykorzystywania systemu sądowego do walki z przeciwnikami politycznymi, co osłabia europejskie dążenia Gruzji i umniejsza wysiłki władz gruzińskich w dziedzinie reform demokratycznych; wzywa wszystkie siły polityczne do unikania tego typu instrumentalizacji, a jednocześnie do prowadzenia poważnej walki w celu wyeliminowania korupcji i nadużywania funkcji publicznej;

viii.  apeluje do rządu Gruzji, zwłaszcza w kontekście wyborów parlamentarnych w 2016 r., o stworzenie warunków sprzyjających wolnym mediom, które będą wspierały wolność słowa i pluralizm mediów, a także o umożliwienie mediom niezależnego i obiektywnego informowania, bez presji politycznej czy ekonomicznej; wyraża niepokój w związku z niedawną próbą zmiany struktury własnościowej i polityki redakcyjnej najpopularniejszego niezależnego kanału telewizji gruzińskiej Rustavi 2, a także w związku z sytuacją w zakresie wolności mediów w tym kraju; apeluje w tym względzie o pełne wprowadzenie w życie ustawy o przejrzystości w strukturze własnościowej mediów oraz przypomina, że żaden wyrok sądu nie może podważać niezależności polityki redakcyjnej mediów;

ix.  apeluje do rządu Gruzji o podjęcie reformy prawa wyborczego, aby zapewnić bardziej proporcjonalną i pluralistyczną reprezentację, zgodnie z wymogami międzynarodowymi i europejskim oraz orzeczeniem gruzińskiego trybunału konstytucyjnego;

x.  potępia działania podejmowane w celu tworzenia miejsc pamięci i pomników ku czci Józefa Stalina i apeluje do władz gruzińskich o powstrzymanie się od udziału w takich działaniach oraz o okazanie należnego szacunku pamięci milionów ofiar stalinizmu;

xi.  podkreśla, że według gruzińskiego urzędu statystycznego (Geostat) w pierwszych dwunastu miesiącach wdrażania DCFTA odnotowano wzrost przywozu gruzińskich towarów do UE o 15%, podczas gdy wywóz towarów z UE do Gruzji zmniejszył się nieznacznie o 6,2%; apeluje do Gruzji o przystąpienie do Traktatu o Wspólnocie Energetycznej w celu zapewnienia pełnej zgodności z rozdziałem 11. DCFTA;

xii.  podkreśla, że należy przyspieszyć wdrażanie na szczeblu lokalnym przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz poprawić współpracę międzyinstytucjonalną w Gruzji, aby uzyskać pożądane wyniki przewidziane w DCFTA;

xiii.  apeluje do rządu Gruzji o zadbanie o to, by społeczeństwo obywatelskie było należycie zaangażowane w proces reform;

Mołdawia:

i.  wyraża ubolewanie, że parlament mołdawski i partie polityczne w nim reprezentowane nie zdołały dotychczas stworzyć nowego rządu, od czasu gdy wotum nieufności w dniu 29 października 2015 r. doprowadziło do dymisji rządu z premierem Valeriu Strelețem na czele; uważa, że obecny impas polityczny w Mołdawii osiągnął punkt krytyczny i że grozi on destabilizacją instytucji krajowych oraz zagraża gospodarce, legitymacji politycznej wszystkich partii politycznych i walce z korupcją, od czego zależy w dużej mierze napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

ii.  apeluje do wszystkich partii politycznych Mołdawii o poważne włączenie się do negocjacji w celu znalezienia większości mogącej stworzyć rząd, który mógłby przystąpić do przeprowadzenia niezbędnych reform, w szczególności zapewnienia stabilizacji gospodarce, zgodnie z żądaniami Banku Światowego i MFW, w celu zapewnienia inwestycji i zamówień publicznych;

iii.  podkreśla, że Moldindconbank, Moldova Agroindbank i Victoria Bank powinny zostać poddane diagnostycznej kontroli, a wszelkie ujawnione problemy powinny zostać niezwłocznie rozwiązane; zwraca uwagę, że nadzór nad sektorem bankowym pozostaje niedostateczny; podkreśla, że to przedsiębiorstwa ponoszą koszty kryzysu finansowego w związku z utrudnionym dostępem do pożyczek;

iv.  zwraca uwagę, że po roku wdrażania DCFTA łączna wartość eksportu Mołdawii zmniejszyła się o 14,8%, podczas gdy wymiana handlowa z UE pozostała jednak stabilna, jako że wartość eksportu spadła jedynie o 1,4%, natomiast odnotowano o wiele poważniejszy spadek eksportu do Wspólnoty Niepodległych Państw i innych krajów partnerskich; zwraca w szczególności uwagę na sektor towarów rolno-spożywczych, z którym wiązano duże oczekiwania i w odniesieniu do którego wielu przeciwników twierdziło, że Mołdawia nie jest konkurencyjna, a mimo to nastąpiły korzystne zmiany w eksporcie do UE, którego wartość wzrosła o 10,8%;

v.  w odniesieniu do sektora usług zwraca uwagę, że głównym słabym punktem pozostają wewnętrzne przepisy dotyczące podstawowych definicji z zakresu przedsiębiorczości i przepływu pracowników oraz sektora ubezpieczeń, co naraża Mołdawię na podobne zagrożenia, jakie doprowadziły do światowego kryzysu sektora bankowego;

Ukraina:

i.  wyraża ubolewanie, że porozumienie mińskie nie zostało w pełni zrealizowane, i zachęca władze ukraińskie, jak również rosyjskie do dołożenia wszelkich starań w celu pełnego i całkowitego wywiązania się ze zobowiązań spoczywających na nich na mocy tego porozumienia; z zadowoleniem przyjmuje prace nad reformami prawodawczymi niezbędnymi do spełnienia wymogów porozumienia mińskiego, prace zmierzające do realizacji planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego oraz stowarzyszeniowego planu działania, a także podkreśla, że te reformy, gdy zostaną już w pełni zrealizowane, zmienią zasadniczo społeczeństwo ukraińskie i poprawią warunki życia obywateli ukraińskich;

ii.  apeluje do państw członkowskich o utrzymanie w pełni operacyjnej misji OBWE z pełną obsadą kadrową; zwraca uwagę na apele rządu ukraińskiego o rozmieszczenie wzmocnionych liczebnie międzynarodowych sił pokojowych wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskiej oraz w obwodzie ługańskim i donieckim; przyznaje, że jak tylko pozwoli na to sytuacja, w ramach wypełniania postanowień porozumienia mińskiego należy zaoferować stronom konfliktu możliwość rozmieszczenia misji OBWE pod kierownictwem UE, aby wesprzeć je w realizacji takich zadań jak odminowywanie, pomoc w przygotowaniu wyborów samorządowych oraz zapewnienie wolnego dostępu organizacjom świadczącym pomoc humanitarną;

iii.  ponawia apel o poświęcanie w dalszym ciągu szczególnej uwagi reformie sądownictwa oraz walce z korupcją, które są kluczowe do przywrócenia pełnego zaufania do parlamentu ukraińskiego i ukraińskich partii politycznych oraz do zapewnienia im pełnej legitymacji;

iv.  apeluje do władz ukraińskich, ukraińskich polityków, przywódców, partii politycznych i innych podmiotów opiniotwórczych o podjęcie dalszych starań w celu zjednoczenia kraju, przezwyciężenia wewnętrznych podziałów i położenia kresu często spolaryzowanej kulturze politycznej w tym kraju; podkreśla, że partie polityczne należy przekształcić w w pełni demokratyczne i sięgające szczebla lokalnego organizacje, niezależne od finansowania i wpływu oligarchów; podkreśla potrzebę ścisłego wprowadzenia w życie ustawy o finansowaniu partii politycznych;

v.  przyjmuje z zadowoleniem wejście w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu oraz wyraża ubolewanie w związku z decyzją Federacji Rosyjskiej o ograniczeniu handlu z Ukrainą, co stanowi naruszenie zobowiązań WTO i zobowiązań dwustronnych; przypomina, że Komisja brała udział w rozmowach technicznych z Ukrainą i Rosją w sprawie następstw umowy o wolnym handlu; jest to pierwszy raz, gdy UE podjęła z krajem trzecim rozmowy dotyczące umowy dwustronnej; wyraża nadzieję, że rozmowy te mogą być kontynuowane i przynieść konkretne wyniki; apeluje zatem do Federacji Rosyjskiej o powstrzymanie się od nakładania dalszych ograniczeń handlowych oraz o bardziej konstruktywne stosunki zarówno z UE, jak i z Ukrainą;

vi.  odnotowuje, że łączna wartość eksportu Ukrainy spadła w pierwszej połowie 2015 r., natomiast zmiany w strukturze regionalnej eksportu oznaczają, że część eksportu skierowana do UE pozostała na stałym poziomie i wynosi około 30% łącznej wartości eksportu;

vii.  wzywa Ukrainę, by dostosowała swoje prawodawstwo do prawodawstwa UE w obszarze prawa spółek, ładu korporacyjnego, księgowości i audytu oraz by zniosła ograniczenia w eksporcie drewna, które stanowią naruszenie art. 35 układu o stowarzyszaniu oraz zasad WTO;

viii.  przyjmuje z zadowoleniem decyzję Ukrainy o zniesieniu środków ochronnych dotyczących samochodów osobowych, zgodnie z orzeczeniem WTO z dnia 20 lipca 2015 r., oraz zniesienie specjalnej dodatkowej opłaty celnej erga omnes w związku z brakiem równowagi w bilansie płatniczym, którą Ukraina wprowadziła pod koniec 2014 r.;

14.  apeluje o szybkie ukończenie reformy sektora energetycznego zainicjowanej w 2015 r.; zwraca uwagę, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. wszystkie ceny energii powinny być ujednolicone, aby uniknąć dalszego uprzywilejowanego rozstrzygania na korzyść pewnych podmiotów wewnętrznych, a także należy stworzyć rzeczywisty rynek gazu i energii elektrycznej, nad którym kontrolę powinien sprawować prawdziwie niezależny organ regulacyjny;

15.  podkreśla potrzebę promowania wolnych mediów i wolności słowa będącej podstawowym fundamentem, a jednocześnie podjęcia starań w celu zapobiegania dezinformacji i poprawy strategicznego informowania na temat polityki i działalności UE w ramach sąsiedztwa wschodniego, w tym w trzech krajach stowarzyszonych, jednocześnie z działaniami podejmowanymi przez nowo stworzoną strukturę w ESDZ – zespół zadaniowy EU East StratCom;

16.  zwraca uwagę, że zgodnie z art. 49 TUE Gruzja, Mołdawia i Ukraina – podobnie jak każde inne państwo europejskie – może starać się o przystąpienie do Unii pod warunkiem przestrzegania zasad demokracji, poszanowania podstawowych wolności oraz praw człowieka i praw mniejszości, a także zapewnienia praworządności;

17.  przypomina swój apel o nadanie nowego kształtu europejskiej polityce sąsiedztwa, która byłaby oparta na jasnej i ambitnej wizji politycznej, a także przypomina o potrzebie mówienia o zagadnieniach politycznych jednym głosem; wzywa do powołania specjalnych przedstawicieli UE dla Wschodu i Południa, których zadaniem byłaby polityczna koordynacja zmienionej polityki;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji prezydentom, parlamentom i rządom Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, a także Radzie, Komisji, ESDZ oraz Radzie Europy.