Postup : 2015/3032(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0078/2016

Předložené texty :

B8-0078/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0018

NÁVRH USNESENÍ
PDF 278kWORD 81k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.980v01-00
 
B8-0078/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o dohodách o přidružení a prohloubených a komplexních dohodách o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou 2015/3032 (RSP).


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o dohodách o přidružení a prohloubených a komplexních dohodách o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou (2015/3032(RSP))  
B8-0078/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohody o přidružení a prohloubené a komplexní zóny volného obchodu mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou na straně druhé,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Gruzii, Moldavsku a Ukrajině, jakož i na nedávnou zprávu o přezkumu evropské politiky sousedství (EPS) a Východním partnerství,

–  s ohledem na společné prohlášení vydané na summitu o Východním partnerství, který se konal v Rize ve dnech 21.–22. května 2015,

–  s ohledem na zprávy o pokroku Gruzie a Ukrajiny dosaženém při provádění akčního plánu pro uvolnění vízového režimu ze dne 18. prosince 2015,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Gruzie, Moldavsko i Ukrajina ratifikovaly dohody o přidružení, včetně prohloubených a komplexních zón volného obchodu, a rozhodly se tak pro cestu užší politické a ekonomické integrace s Evropskou unií;

B.  vzhledem k tomu, že na území všech tří těchto zemí existují buď zamrzlé či stále probíhající konflikty, v nichž Rusko vystupuje jako aktivní účastník (v případě východní Ukrajiny), okupant (v případě Krymu) či garant zachování statusu quo (v případě Abcházie a Jižní Osetie, Podněstří);

C.  vzhledem k tomu, že občané Moldavska mohou od dubna 2014 cestovat do Evropské unie bez víza, zatímco Komise v prosinci roku 2015 uvedla, že Gruzie a Ukrajina splnily všechny požadavky stanovené v akčních plánech na uvolnění vízového režimu;

1.  zdůrazňuje význam dohod o přidružení, včetně prohloubených a komplexních zón volného obchodu, které jsou jejich součástí; vyzývá všechny členské státy, které dosud neratifikovaly dohody se všemi třemi přidruženými zeměmi, aby tak učinily co nejdříve;

2.  vítá pokrok dosažený Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou při provádění reforem požadovaných v rámci dohod o přidružení a prohloubené a komplexní zóně volného obchodu; zdůrazňuje, je třeba orgány plně podporovat v jejich úsilí o splnění reformního programu, a vyzývá Komisi, aby vynaložila veškeré úsilí a podporu zajistila;

3.  vyjadřuje jednoznačnou podporu územní celistvosti všech těchto tří zemí; vyzývá Ruskou federaci, aby ukončila okupaci Krymu a aby se okamžitě přestala přímo i nepřímo zapojovat do probíhajícího konfliktu na Ukrajině a do zamrzlých konfliktů v Gruzii a Moldavsku; vítá rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2015 o rozšíření ekonomických sankcí namířených proti Ruské federaci v návaznosti na neplnění minských dohod;

4.  co nejdůrazněji odsuzuje opatření přijatá Ruskem s cílem oslabit nebo zmařit proevropské směřování těchto tří přidružených zemí; vyzývá Moskvu, aby se nevměšovala do vnitřních záležitostí, a připomíná, že každá země může o své budoucnosti i o výběru svých spojenců volně rozhodovat;

5.  vítá nedávnou zprávu Komise o tom, že Ukrajina i Gruzie splnily všechna kritéria požadovaná pro bezvízový styk se zeměmi schengenského prostoru; zdůrazňuje význam poskytnutí bezvízového styku, který je pro běžné občany nejpřímějším a nejtransparentnějším přínosem užší spolupráce s Evropskou unií;

6.  zdůrazňuje, že je třeba důsledně prosazovat reformní program, a to zejména v oblasti soudnictví a právního státu, a bojovat proti korupci a organizovanému zločinu, což jsou důležité předpoklady pro socioekonomický rozvoj těchto tří přidružených zemí;

7.  zdůrazňuje, že při monitorování provádění dohod o přidružení a souvisejících kroků vlád a parlamentů musí hrát klíčovou úlohu občanská společnost; zdůrazňuje proto, že je třeba, aby organizacím občanské společnosti ve všech třech přidružených zemích byly poskytnuty prostředky a kapacity k účinnému plnění této úlohy;

8.  zdůrazňuje, že podpis a ratifikace dohod o přidružení nepředstavují konečný cíl ve vztazích s EU, a poukazuje na to, že podle článku 49 Smlouvy o EU může každý evropský stát požádat o členství v Evropské unii, za předpokladu, že dodržuje zásady demokracie, základní svobody a lidská práva a práva menšin a zajišťuje právní stát;

Gruzie

9.  vítá pokrok, kterého bylo dosaženo při zavádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, a přiměřenou rychlost sbližování gruzínských právních předpisů s normami EU;

10.  vítá pokrok, kterého Gruzie za poslední tři roky dosáhla ve všech oblastech, na něž se vztahují čtyři bloky akčního plánu na uvolnění vízového režimu, a oceňuje v tomto ohledu odhodlání gruzínských orgánů;

11.  zdůrazňuje, že svoboda sdělovacích prostředků, svoboda projevu a pluralita informací jsou základními hodnotami demokratické společnosti; je znepokojen nepříznivými dopady některých případů na pluralitu sdělovacích prostředků, jako například v případě vysílací společnosti Rustavi 2; vyzývá gruzínské orgány, aby zaručily pluralitu sdělovacích prostředků a redakční nezávislost, a to zejména v předvečer letošních parlamentních voleb;

12.  v této souvislosti zdůrazňuje, že soudní řízení by měla být transparentní, nestranná a neměla by být politicky motivovaná; vyzývá Gruzii, aby pokračovala ve svém úsilí a plně provedla reformu soudnictví, včetně posílení jeho nezávislosti a depolitizace státního zastupitelství; je znepokojen nadměrným využíváním vyšetřovací vazby, která by měla být výjimečným opatřením uplatňovaným pouze v naléhavých a jednoznačných případech;

13.  zdůrazňuje, že existence politické opozice je klíčová, má-li být politický systém vyvážený a vyzrálý, a zdůrazňuje, že jakýkoli násilný čin namířený proti členům jakékoli politické strany by měl být okamžitě a důkladně prošetřen;

Moldavsko

14.  vyjadřuje znepokojení nad nedostatečnou politickou stabilitou, která v zemi panuje od parlamentních voleb konaných dne 30. listopadu 2014; zdůrazňuje, že tato situace má negativní dopad na prosazování nezbytných reforem a provádění dohody o přidružení a prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu;

15.  vyzývá proevropské strany v zemi, aby se aktivně zapojovaly do vážných jednání o vytvoření nové, stabilní vlády, která by oživila proces reforem a těžila z pokroku, jehož bylo dosud dosaženo v prosazování odvětvových reforem, a aby prosazovaly harmonizaci moldavského práva s acquis EU;

16.  zdůrazňuje, že je zapotřebí dalšího úsilí v boji proti korupci, aby se podařilo dosáhnout nezávislého a odpolitizovaného soudnictví a stabilizace moldavské ekonomiky; lituje skutečnosti, že z důvodu politické nestability moldavských institucí a jejich neschopnosti dostát svým závazkům byla od počátku roku 2015 pozastavena finanční pomoc EU;

17.  vyzývá orgány, aby plně a důkladně vyšetřily korupční skandál a krádež ve výši jedné miliardy EUR z bankovního systému a postavily pachatele před soud;

Ukrajina

18.  oceňuje úsilí, které všechny ukrajinské orgány navzdory velmi obtížné vnitřní situaci dosud vynaložily ve prospěch reforem, a vítá provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu od 1. ledna 2016;

19.  znovu opakuje svou silnou podporu svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic a odsuzuje agresivní a expanzivní politiku Ruska a jeho neustálou a přímou vojenskou, logistickou a finanční podporu separatistů, stejně jako nedostatek jakékoliv vůle situaci normalizovat a plnit mezinárodní závazky, které si ruské orgány v této věci samy stanovily; je hluboce znepokojen rostoucím počtem porušování příměří od října 2015;

20.  odsuzuje skutečnost, že pokračující ruská agrese způsobuje v Donbasu tíživou humanitární situaci, ukrajinským a mezinárodním humanitárním organizacím je však bráněno ve vstupu do okupovaných oblastí; vyjadřuje vážné znepokojení nad humanitární výzvou, již představují životní podmínky více než 1,5 milionu vnitřně vysídlených osob; je rovněž hluboce znepokojen porušováním lidských práv na Ruskem okupovaném Krymu, zejména katastrofální situací krymských Tatarů;

21.  vyzývá k propuštění všech rukojmí, jak je stanoveno v minských dohodách, a všech ukrajinských občanů nezákonně držených v Ruské federaci včetně Naděždy Savčenkové, Olega Sencova, Oleksandra Kolčenka a dalších;

22.  zdůrazňuje, že je třeba posílit snahy o boj proti hluboce zakořeněné korupci v zemi, a vítá kroky, které ukrajinský parlament učinil, aby za tímto účelem vytvořil institucionální rámec;

23.  očekává od ukrajinských orgánů rychlé a důsledné provádění ustanovení prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu a programu přidružení; zdůrazňuje, že v mnoha oblastech je třeba dosáhnout dalšího pokroku, včetně procesu ústavní reformy, změn v soudnictví a právního státu, přičemž je zapotřebí vzít v úvahu zejména složitou finanční situaci v zemi;

24.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členským státům, vládám a parlamentům zemí Východního partnerství a Ruské federace, Parlamentnímu shromáždění Euronest a parlamentním shromážděním Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí