Forslag til beslutning - B8-0078/2016Forslag til beslutning
B8-0078/2016

  FORSLAG TIL BESLUTNING om associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsaftaler med Georgien, Moldova og Ukraine

  15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak for ECR-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0068/2016

  Procedure : 2015/3032(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0078/2016
  Indgivne tekster :
  B8-0078/2016
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B8-0078/2016

  Europa-Parlamentets beslutning om associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsaftaler med Georgien, Moldova og Ukraine

  (2015/3032(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder (AA/DCFTA'erne) mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Georgien, Moldova og Ukraine på den anden side,

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om Georgien, Moldova og Ukraine samt til sin nylige betænkning om revisionen af den europæiske naboskabspolitik (ENP) og Det Østlige Partnerskab,

  –  der henviser til den fælles erklæring fra Det Østlige Partnerskabs topmøde, der blev afholdt i Riga den 21.-22. maj 2015,

  –  der henviser til statusrapporterne af 18. december 2015 vedrørende Georgiens og Ukraines gennemførelse af handlingsplanen for visumliberalisering,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at Georgien, Moldova og Ukraine med deres vidtgående og brede frihandelsområder (DCFTA'er) har ratificeret associeringsaftalerne (AA'erne) og således valgt vejen til en mere tæt politisk og økonomisk integration med Den Europæiske Union;

  B.  der henviser til, at alle tre lande har langvarige uløste eller igangværende konflikter på deres territorier, hvor Rusland spiller en rolle som aktiv deltager (det østlige Ukraine), som besættelsesmagt (Krim) eller som garant for opretholdelsen af status quo (Abkhasien, Sydossetien og Transdnestrien);

  C.  der henviser til, at moldoviske statsborgere har nydt godt af visumfri rejse til EU siden april 2014, mens Kommissionen i december 2015 gav udtryk for, at Georgien og Ukraine har opfyldt alle kravene i handlingsplanerne for visumliberalisering;

  1.  understreger vigtigheden af associeringsaftalerne og disse DCFTA-komponenter; opfordrer alle medlemsstater, som endnu ikke har gjort det, til hurtigst muligt at ratificere disse aftaler for alle tre associerede lande;

  2.  glæder sig over de fremskridt, som Georgien, Moldova og Ukraine har gjort hidtil med hensyn til at gennemføre de reformer, der kræves i henhold til AA'erne og DCFTA'erne; understreger behovet for at yde fuld støtte til myndighederne i deres bestræbelser på at gennemføre reformdagsordenen og opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at sikre denne støtte;

  3.  understreger sin stærke støtte til alle tre landes territoriale integritet; opfordrer Den Russiske Føderation til at bringe besættelsen af Krim til ophør og til at sætte en øjeblikkelig stopper for al direkte eller indirekte deltagelse i den igangværende konflikt i Ukraine og i de fastlåste konflikter i Georgien og Moldova; glæder sig over Rådets afgørelse af 21. december 2015 om at forlænge de økonomiske sanktioner mod Den Russiske Føderation som følge af dens manglende opfyldelse af Minskaftalerne;

  4.  fordømmer på det kraftigste de foranstaltninger, som Rusland har iværksat med henblik på at underminere eller afspore den proeuropæiske kurs, som de tre associerede lande har valgt at følge; opfordrer Moskva til at afholde sig fra at blande sig i disse landes interne anliggender og minder om, at hvert land har ret til frit at bestemme sin fremtid og vælge sine alliancer;

  5.  glæder sig over den seneste rapport fra Kommissionen om Ukraines og Georgiens opfyldelse af alle de kriterier, der kræves for at opnå visumfri adgang til Schengen-området; understreger vigtigheden af at indføre ordningen om visumfrihed som én af de mest umiddelbare og synlige fordele ved et tættere samarbejde med Den Europæiske Union for almindelige borgere;

  6.  understreger behovet for at gennemføre reformdagsordenen på en overbevisende måde, navnlig i forbindelse med retsvæsenet og retsstatsprincippet, og for at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet, idet dette er væsentlige forudsætninger for den socioøkonomiske udvikling i de tre associerede lande;

  7.  understreger, at civilsamfundet har en central rolle at spille i overvågningen af gennemførelsen af associeringsaftalerne og regeringernes og parlamenternes gennemførelse af de dermed forbundne foranstaltninger; understreger derfor behovet for, at civilsamfundsorganisationerne i alle tre associerede lande får de nødvendige midler og den nødvendige kapacitet til at kunne udfylde deres rolle på effektiv vis;

  8.  understreger, at undertegningen og ratificeringen af associeringsaftalen ikke er et endemål i forbindelserne mellem EU og påpeger, at enhver europæisk stat i medfør af artikel 49 i TEU kan ansøge om at blive medlem af Den Europæiske Union, såfremt landet overholder de demokratiske principper, respekterer de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder og mindretalsrettighederne samt sikrer overholdelse af retsstatsprincippet;

  Georgien

  9.  glæder sig over fremskridtene i gennemførelsen af DCFTA'en og det gode tempo for tilnærmelsen af Georgiens lovgivning til EU's standarder;

  10.  glæder sig over de fremskridt, som Georgien har gjort i de seneste tre år på alle de områder, som indgår i de fire hovedområder i handlingsplanerne for visumliberalisering, og roser det engagement, som de georgiske myndigheder har udvist i denne henseende;

  11.  understreger, at mediefrihed, ytringsfrihed og en mangfoldighed af informationskilder er grundlæggende værdier i et demokratisk samfund; er bekymret over de negative indvirkninger, som sager – som f.eks. sagen med TV-selskabet Rustavi 2 – har

  på mediepluraliteten; opfordrer de georgiske myndigheder til at sikre mediepluralisme og redaktionel uafhængighed, især forud for parlamentsvalget i 2016;

  12.  understreger i denne forbindelse, at retlige procedurer bør være gennemsigtige, upartiske og uden politisk motivation; opfordrer Georgien til at fortsætte og fuldt ud gennemføre reformen af retsvæsenet, herunder styrke dets uafhængighed og afpolitisere anklagemyndigheden; er bekymret over den udbredte brug af varetægtsfængsling, som bør være en ekstraordinær foranstaltning, der kun anvendes i påtrængende og entydige tilfælde;

  13.  understreger, at et velafbalanceret og modent politisk system kræver, at der findes en politisk opposition, og understreger, at enhver form for vold mod medlemmer af et politisk parti bør undersøges omgående og grundigt;

  Moldova

  14.  er bekymret over den manglende politiske stabilitet, som har været fremherskende siden parlamentsvalget den 30. november 2014; understreger, at denne situation skader fortsættelsen af de nødvendige reformer og gennemførelsen af AA/DCFTA'en;

  15.  opfordrer de proeuropæiske partier i landet til at indgå i seriøse forhandlinger om at danne en ny og stabil regering, som vil puste nyt liv i reformprocessen og udnytte de fremskridt, der er gjort hidtil med hensyn til at fremme sektorreformer og bringe den moldoviske lovgivning på linje med den gældende EU-ret;

  16.  understreger, at der er behov for at gøre en yderligere indsats med hensyn til at bekæmpe korruption, oprette et uafhængigt og upolitisk retsvæsen og stabilisere Moldovas økonomi; beklager, at EU's finansielle bistand som følge af den politiske ustabilitet i Moldovas institutioner og disses manglende evne til at opnå resultater har været suspenderet siden begyndelsen af 2015;

  17.  opfordrer myndighederne til at foretage en fuldstændig og grundig efterforskning af korruptionsskandalen og tyveriet af 1 mia. EUR fra banksystemet og til at bringe de ansvarlige for en domstol;

  Ukraine

  18.  udtrykker sin anerkendelse af den indsats, som – til trods for den vanskelige interne situation – allerede er gjort af alle ukrainske institutioner til fordel for reformer, og glæder sig over gennemførelsen af DCFTA'en fra 1. januar 2016;

  19.  gentager sin stærke støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og fordømmer Ruslands aggressive og ekspansive politik og dets løbende og direkte militære, logistiske og finansielle støtte til separatisterne samt den fuldstændig manglende vilje til at normalisere situationen og opfylde de internationale forpligtelser, som de russiske myndigheder selv har påtaget sig med dette for øje; er dybt bekymret over det stigende antal krænkelser af våbenhvilen siden oktober 2015;

  20.  beklager den omstændighed, at den igangværende russiske aggression har skabt en alvorlig humanitær situation i Donbas, samtidig med at ukrainske og internationale humanitære organisationer nægtes adgang til de besatte områder; udtrykker dyb bekymring over de vanskelige humanitære leveforhold for de mere end 1,5 millioner internt fordrevne; er dybt bekymret over krænkelserne af menneskerettighederne i det russisk besatte Krim, navnlig den forfærdelige situation for krimtatarerne;

  21.  opfordrer til løsladelse af alle gidsler i overensstemmelse med bestemmelserne i Minskaftalerne og af de ulovligt tilbageholdte ukrainske statsborgere i Den Russiske Føderation, herunder Nadja Savchenko, Oleg Sentsov og Aleksander Kolchenko m.fl.;

  22.  understreger nødvendigheden af at styrke bestræbelserne på at bekæmpe den rodfæstede korruption i landet og glæder sig over de skridt, som det ukrainske parlament har taget med henblik på at etablere en institutionel ramme for dette;

  23.  forventer, at de ukrainske myndigheder hurtigt og stringent gennemfører bestemmelserne i DCFTA'en og associeringsdagsordenen; understreger behovet for at gøre yderligere fremskridt inden for en lang række områder, herunder for så vidt angår den forfatningsmæssige reformproces, ændringer i forbindelse med retsvæsenet og retsstatsprincippet, samtidig med at der tages særligt hensyn til den vanskelige finansielle situation i landet;

  24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, regeringerne og parlamenterne i landene i Det Østlige Partnerskab og i Den Russiske Føderation, Den Parlamentariske Forsamling Euronest samt Europarådets og OSCE's parlamentariske forsamlinger.