Πρόταση ψηφίσματος - B8-0078/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0078/2016

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία

  15.1.2016 - (2015/3032(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak εξ ονόματος της Ομάδας ECR

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0068/2016

  Διαδικασία : 2015/3032(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0078/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0078/2016
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8-0078/2016

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία

  (2015/3032(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες σύνδεσης και τις σφαιρικές και σε βάθος ζώνες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΣ/DCFTA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, αφετέρου,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία καθώς και την πρόσφατη έκθεσή του σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) και την Ανατολική Εταιρική Σχέση,

  –  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα στις 21-22 Μαΐου 2015,

  –  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις προόδου σχετικά με την εφαρμογή από τη Γεωργία και την Ουκρανία του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, της 18ης Δεκεμβρίου 2015,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία έχουν στο σύνολό τους κυρώσει τις συμφωνίες σύνδεσης με τις οικείες τους σφαιρικές και σε βάθος Ζώνες Ελευθέρων Συναλλαγών (DCFTA), επιλέγοντας με τον τρόπο αυτό τον δρόμο για στενότερη πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι τρεις αυτές χώρες έχουν ανεπίλυτες χρόνιες ή συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην επικράτειά τους, στο πλαίσιο των οποίων η Ρωσία αποτελεί ενεργό παράγοντα (Ανατολική Ουκρανία), δύναμη κατοχής (Κριμαία) ή εγγυητή της ισχύουσας κατάστασης (Υπερδνειστερία, Αμπχαζία και Νότια Οσετία)·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφενός, από τον Απρίλιο του 2014 οι πολίτες της Μολδαβίας απολαύουν απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια στην ΕΕ και, αφετέρου, ότι τον Δεκέμβριο 2015 η Επιτροπή ανέφερε ότι η Γεωργία και η Ουκρανία έχουν εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στα σχέδια δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων (ΣΔΕΘ)·

  1.  τονίζει τη σημασία των συμφωνιών σύνδεσης με τις συνιστώσες τους που αφορούν σφαιρικές και σε βάθος ζώνες ελευθέρων συναλλαγών· καλεί όλα τα κράτη μέλη που μέχρι στιγμής δεν έχουν κυρώσει τις συμφωνίες αυτές, να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν και για τις τρεις χώρες σύνδεσης·

  2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής από τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία κατά την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο των συμφωνιών σύνδεσης και των DCFTA τους· τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί, στο πλαίσιο της υλοποίησης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος, πλήρης στήριξη στις αρχές και καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή·

  3.  υπογραμμίζει τη σταθερή του στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα και των τριών αυτών χωρών· καλεί την Ρωσική Ομοσπονδία να θέσει τέρμα στην κατοχή της Κριμαίας, και να σταματήσει πάραυτα κάθε άμεση ή έμμεση παρέμβαση στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία, καθώς και στις χρονίζουσες συγκρούσεις στη Γεωργία και στη Μολδαβία· χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2015 να παρατείνει τις οικονομικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μετά τη μη τήρηση των συμφωνιών του Μινσκ·

  4.  καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις δράσεις που έχει αναλάβει η Ρωσία για να υπονομεύσει ή να εκτροχιάσει τη φιλοευρωπαϊκή πορεία που έχουν επιλέξει οι τρεις χώρες σύνδεσης· καλεί τη Μόσχα να μην παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις των χωρών αυτών, και υπενθυμίζει ότι κάθε χώρα είναι ελεύθερη να αποφασίσει για το δικό της μέλλον και να επιλέξει τις συμμαχίες της·

  5.  χαιρετίζει την πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εκπλήρωση από την Ουκρανία και τη Γεωργία όλων των κριτηρίων που απαιτούνται για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου εντός του χώρου Σένγκεν· υπογραμμίζει τη σημασία του να χορηγείται καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης ως το πλέον άμεσο και ορατό όφελος για τους απλούς πολίτες της στενότερης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

  6.  τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί με σθένος το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, ιδίως στους τομείς της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ως σημαντική προϋπόθεση για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των τριών χωρών σύνδεσης·

  7.  υπογραμμίζει ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών σύνδεσης και των σχετικών δράσεων από τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να παρασχεθούν στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μέσα και δυνατότητες προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά τον ρόλο αυτό και στις τρεις υποψήφιες για σύνδεση χώρες·

  8.  τονίζει ότι η υπογραφή και κύρωση των συμφωνιών σύνδεσης δεν συνιστά τον τελικό στόχο στις σχέσεις με την ΕΕ, και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον εγγυάται τη νομοκρατία·

  Γεωργία

  9.  χαιρετίζει τον ικανοποιητικό ρυθμό με τον οποίο γίνεται η προσέγγιση της νομοθεσίας της Γεωργίας στα πρότυπα του ευρωενωσιακού δικαίου·

  10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη Γεωργία κατά τα τρία τελευταία έτη σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τις τέσσερις ενότητες του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων (ΣΔΕΘ), και χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν εν προκειμένω οι γεωργιανές αρχές·

  11.  τονίζει ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η ελευθερία της έκφρασης και η πολυμορφία των πηγών πληροφόρησης συνιστούν θεμελιώδεις αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας· εκφράζει την ανησυχία του για τις αρνητικές επιπτώσεις στον πλουραλισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης προκειμένου για περιπτώσεις όπως αυτή της ραδιοτηλεοπτικής εταιρείας "Rustavi 2" · καλεί τις γεωργιανές αρχές να εξασφαλίσουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και τη συντακτική ανεξαρτησία, και ιδιαίτερα σήμερα, στις παραμονές των βουλευτικών εκλογών του 2016·

  12.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι δικαστικές διαδικασίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αμεροληψία και να είναι απαλλαγμένες από πολιτικές σκοπιμότητες· καλεί τη Γεωργία να συνεχίσει και να εφαρμόσει πλήρως τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, περιλαμβανομένης και της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του, καθώς και της αποπολιτικοποίησης της Εισαγγελίας· εκφράζει την ανησυχία του για την εκτεταμένη χρήση του μέτρου της προσωρινής κράτησης, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο κατ' εξαίρεση για σαφείς περιπτώσεις που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση·

  13.  υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη πολιτικής αντιπολίτευσης είναι υψίστης σημασίας σε ένα ισόρροπο και ώριμο πολιτικό σύστημα, και τονίζει ότι κάθε πράξη βίας σε βάρος μελών οιουδήποτε πολιτικού κόμματος θα πρέπει να διερευνάται άμεσα και εξονυχιστικά·

  Μολδαβία

  14.  εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη πολιτικής σταθερότητας που επικρατεί από τις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 30 Νοεμβρίου 2014· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή αποβαίνει σε βάρος των προσπαθειών που καταβάλλονται για την υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης και της DCFTA·

  15.  καλεί τα κόμματα της χώρας που πρόσκεινται στην ευρωπαϊκή ιδεολογία να συμμετάσχουν σε σοβαρές συνομιλίες για το σχηματισμό νέας, σταθερής κυβέρνησης που θα τονώσει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και θα αξιοποιήσει την πρόοδο που σημειώθηκε μέχρι σήμερα για την προώθηση τομεακών μεταρρυθμίσεων και την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της Μολδαβίας με το ευρωενωσιακό κεκτημένο·

  16.  υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για τη δημιουργία ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος, καθώς και για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της Μολδαβίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας των θεσμικών οργάνων της Μολδαβίας και της αδυναμίας τους να προβούν σε εποικοδομητικές ενέργειες, έχει ανασταλεί, ήδη από τις αρχές του 2015, η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ στην χώρα αυτή·

  17.  καλεί τις αρχές να διερευνήσουν πλήρως και διεξοδικά το σκάνδαλο διαφθοράς και την υπεξαίρεση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το τραπεζικό σύστημα και να προσαγάγουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη·

  Ουκρανία

  18.  εκφράζει την εκτίμησή του για τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί από το σύνολο των ουκρανικών θεσμικών δομών υπέρ των μεταρρυθμίσεων, παρά τη δυσχερή εσωτερική κατάσταση, και χαιρετίζει την εφαρμογή της DCFTA από 1ης Ιανουαρίου 2016·

  19.  επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή του για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, και καταδικάζει την επιθετική και επεκτατική πολιτική της Ρωσίας και της συνεχούς και άμεσης στρατιωτικής, διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης προς τους αυτονομιστές, καθώς και την έλλειψη βούλησης για την εξομάλυνση της κατάστασης και εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει οι ίδιες οι ρωσικές αρχές για το σκοπό αυτό· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό των παραβιάσεων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχουν καταγγελθεί από τον Οκτώβριο 2015·

  20.  κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη πολιτική επιθετικότητας της Ρωσίας έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στο Donbas ενώ, ταυτόχρονα, δεν γίνεται δεκτή η πρόσβαση των ουκρανικών και των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στις κατεχόμενες περιοχές· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις δυσμενείς από ανθρωπιστικής σκοπιάς συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν άνω του 1,5 εκατομμυρίου εσωτερικά εκτοπισθέντων ατόμων· εκφράζει βαθειά ανησυχία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην τελούσα υπό ρωσική κατοχή Κριμαία, ειδικότερα δε για την ολέθρια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Τάταροι της Κριμαίας·

  21.  ζητεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων, όπως προβλέπεται στις συμφωνίες του Μινσκ, και των πολιτών της Ουκρανίας που κρατούνται παρανόμως στη Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένων των Nadiya Savchenko, Oleg Sentsov, Oleksandr Kolchenko και άλλων·

  22.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της βαθιά ριζωμένης διαφθοράς στη χώρα, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβε το ουκρανικό κοινοβούλιο για την καθιέρωση θεσμικού πλαισίου προς την κατεύθυνση αυτή·

  23.  αναμένει από τις ουκρανικές αρχές την ταχεία και αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την DCFTA και την Ατζέντα για την Συμφωνία Σύνδεσης· υπογραμμίζει την ανάγκη να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διεργασίας για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, των τροποποιήσεων στους τομείς της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, λαμβανομένης, ταυτόχρονα, ιδιαιτέρως υπόψη της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας·

  24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στα κράτη μέλη, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτόνων (Euronest), και στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.