Menetlus : 2015/3032(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0078/2016

Esitatud tekstid :

B8-0078/2016

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 263kWORD 70k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.980v01-00
 
B8-0078/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingute ning põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute kohta (2015/3032(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingute ning põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute kohta (2015/3032(RSP))  
B8-0078/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 27. juunil 2014. aastal ühelt poolt Euroopa Liidu ning Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia, Moldova ja Ukraina vahel sõlmitud assotsieerimislepinguid / põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduslepinguid,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Gruusia, Moldova ja Ukraina kohta, samuti oma hiljutist raportit Euroopa naabruspoliitika ja idapartnerluse läbivaatamise kohta,

–  võttes arvesse 21.–22. mail 2015. aastal Riias toimunud idapartnerluse tippkohtumise ühisdeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 18. detsembri 2015. aasta eduaruandeid, mis käsitlevad Gruusia ja Ukraina edusamme viisanõude kaotamist käsitleva tegevuskava rakendamisel,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et nii Gruusia, Moldova kui ka Ukraina on ratifitseerinud assotsieerimislepingud koos põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingutega, valides sellega tugevama poliitilise ja majandusliku Euroopa Liiduga integreerumise tee;

B.  arvestades, et kõigil kolmel riigil on oma territooriumil külmutatud või lahendamata konfliktid, milles Venemaa on kas aktiivne osaleja (Ida-Ukraina), okupant (Krimm) või status quo tagaja (Abhaasia ja Lõuna-Osseetia, Transnistria);

C.  arvestades, et Moldova elanikud on saanud viisata ELi reisida alates 2014. aasta aprillist ning komisjon andis 2015. aasta detsembris teada, et Gruusia ja Ukraina on täitnud kõik viisanõude kaotamise tegevuskavades kehtestatud tingimused;

1.  rõhutab põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduslepinguid hõlmavate assotsieerimislepingute tähtsust; palub liikmesriikidel, kes nende kolme assotsieeruva riigi nimetatud lepinguid veel ratifitseerinud ei ole, seda võimalikult kiiresti teha;

2.  väljendab heameelt Gruusia, Moldova ja Ukraina poolt assotsieerimislepingutes ning põhjalikes ja laiaulatuslikes vabakaubanduslepingutes nõutud reformide rakendamisel seni saavutatud edu üle; rõhutab vajadust toetada ametivõime täielikult reformikava elluviimisel ning palub komisjonil teha kõik endast olenev selle tagamiseks;

3.  rõhutab oma tugevat toetust kõigi kolme riigi territoriaalsele terviklikkusele; palub Venemaa Föderatsioonil lõpetada Krimmi okupeerimine ja lõpetada viivitamatult igasugune otsene ja kaudne osalemine Ukrainas käimasolevas konfliktis ning Gruusia ja Moldova külmutatud konfliktides; väljendab heameelt nõukogu 21. detsembri 2015. aasta otsuse üle pikendada Minski kokkulepete mittetäitmisest tulenevalt Venemaa Föderatsiooni vastaseid sanktsioone;

4.  mõistab otsustavalt hukka Venemaa meetmed kahjustada nende kolme assotsieeruva riigi võetud Euroopa suunalist kurssi või neid sealt kõrvale kallutada; palub Moskval hoiduda nende riikide siseasjadesse sekkumast ja tuletab meelde, et iga riik võib vabalt otsustada oma tuleviku üle ja omale liitlasi valida;

5.  peab tervitatavaks komisjoni hiljutist aruannet selle kohta, et Ukraina ja Gruusia on täitnud kõik kriteeriumid viisavabaks Schengeni alal reisimiseks; rõhutab, kui tähtis on viisavaba režiimi võimaldamine, sest see on Euroopa Liiduga tehtavast tihedamast koostööst tulenev kõige otsesem ja nähtavam kasu tavakodanikele;

6.  rõhutab vajadust reformikava jõuliselt ellu viia, eelkõige kohtusüsteemi ja õigusriigi põhimõtte vallas, ning võidelda korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, sest need on nimetatud kolme assotsieerunud riigi sotsiaal-majandusliku arengu olulised eeltingimused;

7.  rõhutab, et kodanikuühiskond on assotsieerumislepingute ning valitsuste ja parlamentide vastavate meetmete rakendamise järelevalves keskse tähtsusega; toonitab seepärast, et kõigis kolmes assotsieeruvas riigis on kodanikuühiskonna organisatsioonidele vaja anda selle rolli tulemuslikuks täitmiseks vahendid ja suutlikkus;

8.  rõhutab, et assotsieerumislepingute allakirjutamine ja ratifitseerimine ei ole suhetes ELiga lõppeesmärk, ning märgib, et vastavalt ELi lepingu artiklile 49 võib iga Euroopa riik taotleda Euroopa Liidu liikmeks saamist tingimusel, et ta peab kinni demokraatia põhimõtetest, austab põhivabadusi ning inim- ja vähemuste õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtte järgimise;

Gruusia

9.  tunneb heameelt põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamisel tehtud edusammude üle ja Gruusia õigusaktide ELi standarditele lähendamise hea tempo üle;

10.  tunneb heameelt Gruusia poolt viimasel kolmel aastal viisavabaduse tegevuskava nelja osa kõigis valdkondades saavutatud edu üle ning kiidab Gruusia ametivõime selles küsimuses ülesnäidatud pühendumuse eest;

11.  rõhutab, et meedia- ja sõnavabadus ning teabe mitmekesisus on demokraatliku ühiskonna alusväärtused; väljendab muret meedia pluralismile avalduva kahjuliku mõju pärast sellistel juhtudel nagu Rustavi 2 ringhäälinguettevõte; palub Gruusia ametivõimudel tagada meedia pluralism ja toimetuse sõltumatus, eelkõige 2016. aasta parlamendivalimiste eelõhtul;

12.  rõhutab sellega seoses, et kohtumenetlused peaksid olema läbipaistvad, erapooletud ja poliitiliselt mõjutamata; palub Gruusial jätkata kohtureformi ja see täielikult rakendada, tugevdades seejuures selle sõltumatust ja depolitiseerides prokuratuuri; on mures eelvangistuse laialdase kasutamise pärast, kuna seda tuleks kasutada üksnes erandliku meetmena, mida kohaldatakse vaid erakorraliste ja üheselt selgete asjaolude korral;

13.  rõhutab, et poliitilise opositsiooni olemasolu on tasakaalustatud ja küpse poliitilise süsteemi jaoks äärmiselt tähtis, ning rõhutab, et ükskõik millise erakonna vastu kasutatud mis tahes vägivallaakte tuleks viivitamatult ja põhjalikult uurida;

Moldova

14.  väljendab muret poliitilise stabiilsuse puudumise pärast, mis on valitsenud juba 30. novembril 2014 toimunud parlamendivalimistest alates; rõhutab, et selline olukord on kahjulik vajalike reformide läbiviimisele ning assotsieerimiselepingute ja põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute rakendamisele;

15.  kutsub kõiki riigi Euroopa-meelseid erakondi üles alustama tõsiseid kõnelusi uue ja stabiilse valitsuse moodustamise üle, mis elavdaks reformiprotsessi ja kasutaks ära sektoripõhiste reformide edendamisel ning Moldova õigusaktide ELi õigustikuga kooskõlla viimisel seni saavutatud edu;

16.  rõhutab, et korruptsiooniga võitlemiseks, sõltumatu ja depolitiseeritud kohtusüsteemi loomiseks ning Moldova majanduse stabiliseerimiseks on vaja teha edasisi pingutusi; väljendab kahetsust asjaolu üle, et Moldova institutsioonide poliitilise ebastabiilsuse ja nende suutmatuse tõttu tulemusi saavutada on ELi rahaline abi alates 2015. aasta algusest peatatud;

17.  palub ametivõimudel uurida täielikult ja põhjalikult korruptsiooniskandaali ja 1 miljardi euro vargust pangandussüsteemist ning tuua süüdlased kohtu ette;

Ukraina

18.  väljendab tunnustust kõigi Ukraina institutsioonide poolt reformide elluviimiseks juba tehtud pingutustele, hoolimata riigisisesest raskest olukorrast, ja tunneb heameelt põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamise üle alates 1. jaanuarist 2016;

19.  kinnitab oma tugevat toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele riigi rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ja mõistab hukka Venemaa agressiivse ja ekspansionistliku poliitika ning tema pideva ja otsese sõjalise, logistilise ja rahalise toetuse separatistidele ja tahte puudumise olukorda normaliseerida ja täita rahvusvahelised kohustused, mille Venemaa enda võimud on endale võtnud; on sügavalt mures vaherahu rikkumisjuhtude arvu suurenemise pärast alates 2015. aasta oktoobrist;

20.  taunib asjaolu, et Venemaa jätkuv agressioon on tekitanud Donbassi piirkonnas raske humanitaarolukorra ning Ukraina ja rahvusvahelisi humanitaarorganisatsioone ei lasta okupeeritud piirkondadesse; väljendab sügavat muret enam kui 1,5 miljoni riigisisese põgeniku elamistingimustest tingitud humanitaarprobleemi pärast; väljendab ka sügavat muret inimõiguste rikkumiste ja eelkõige krimmitatarlaste raske olukorra pärast Venemaa poolt okupeeritud Krimmis;

21.  nõuab kõikide pantvangide vabastamist, nagu on ette nähtud Minski kokkulepetes, samuti Venemaa Föderatsioonis ebaseaduslikult kinnipeetavate Ukraina kodanike, teiste seas Nadija Savtšenko, Oleg Sentsovi, Oleksandr Koltšenko jt vabastamist;

22.  rõhutab vajadust tugevdada pingutusi riigis sügavalt juurdunud korruptsiooniga võitlemiseks ja väljendab heameelt Ukraina Parlamendi võetud meetmete üle kehtestada sellel eesmärgil institutsiooniline raamistik;

23.  ootab Ukraina ametivõimudelt kiiret ja jõulist põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu sätete ja assotsieerimiskava rakendamist; rõhutab, et täiendavaid edusamme on vaja teha paljudes valdkondades, kaasa arvatud põhiseadusreformi protsess, kohtusüsteemi muutmine ja õigusriigi põhimõtted, võttes eelkõige arvesse riigi rasket finantsolukorda;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikidele, idapartnerluse riikide valitsustele ja parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Euronesti parlamentaarsele assambleele, Euroopa Nõukogu parlamentaarsele assambleele ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni parlamentaarsele assambleele.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika