Procedūra : 2015/3032(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0078/2016

Pateikti tekstai :

B8-0078/2016

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 412kWORD 79k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.980v01-00
 
B8-0078/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl asociacijos susitarimų ir (arba) išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos susitarimų su Gruzija, Moldova ir Ukraina (2015/3032(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl asociacijos susitarimų ir (arba) išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos susitarimų su Gruzija, Moldova ir Ukraina (2015/3032(RSP))  
B8-0078/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos, Moldovos bei Ukrainos asociacijos susitarimus ir (arba) išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos, taip pat į savo neseniai paskelbtą pranešimą dėl Europos kaimynystės politikos (EKP) ir Rytų partnerystės peržiūros,

–  atsižvelgdamas į bendrą pareiškimą, paskelbtą 2015 m. gegužės 21–22 d. Rygoje vykusiame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 18 d. pažangos ataskaitas apie Gruzijos ir Ukrainos įgyvendinamą veiksmų planą dėl vizų režimo liberalizavimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Gruzija, Moldova ir Ukraina ratifikavo asociacijos susitarimus, kuriais siekiama kurti išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves, taip pasirinkdamos glaudesnę politinę ir ekonominę integraciją į Europos Sąjungą;

B.  kadangi visose trijose šalyse yra neišspręstų įsisenėjusių arba jų teritorijoje tebevykstančių konfliktų, kuriuose Rusija aktyviai dalyvauja (Rytų Ukrainoje), atlieka okupantės vaidmenį (Kryme) arba užtikrina, kad esama padėtis nesikeistų (Abchazijoje ir Pietų Osetijoje (Padniestrė);

C.  kadangi nuo 2014 m. balandžio mėn. Moldovos piliečiai gali be vizų keliauti į ES šalis, o 2015 m. gruodžio mėn. Komisija nurodė, kad Gruzija ir Ukraina įvykdė visus vizų liberalizavimo veiksmų planuose nustatytus reikalavimus;

1.  pabrėžia asociacijos susitarimų, kuriais siekiama kurti išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves, svarbą; ragina visas valstybes nares, kurios dar nėra ratifikavusios šių susitarimų, kuo greičiau juos ratifikuoti, kaip tai padarė visos trys asociacijos šalys;

2.  palankiai vertina Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos iki šiol padarytą pažangą įgyvendinant reformas, kurių reikia vykdant asociacijos susitarimus ir kuriant išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves; pabrėžia, kad reikia visapusiškai remti reformų darbotvarkę įgyvendinančias institucijas, ir ragina Komisiją šiuo tikslu dėti visas pastangas;

3.  pabrėžia, kad tvirtai remia visų trijų šalių teritorinį vientisumą; ragina Rusijos Federaciją nutraukti Krymo okupaciją, taip pat nedelsiant liautis tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvavus vykstančiame konflikte Ukrainoje ir įsisenėjusiuose konfliktuose Gruzijoje ir Moldovoje; palankiai vertina 2015 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimą pratęsti Rusijos Federacijai taikomas ekonomines sankcijas, nes ji nesilaikė Minsko susitarimuose nustatytų sąlygų;

4.  kuo griežčiausiai smerkia veiksmus, kurių imasi Rusija siekdama pakenkti trijų asociacijos šalių pastangoms laikytis europinės krypties arba jas sužlugdyti; prašo Maskvos nesikišti į tų šalių vidaus reikalus ir primena, kad kiekviena šalis gali laisvai kurti savo ateitį ir pasirinkti savo sąjungininkus;

5.  palankiai vertina neseniai paskelbtą Komisijos ataskaitą apie Ukrainos ir Gruzijos visų kriterijų dėl bevizių kelionių po Šengeno erdvę taikymą; pabrėžia, kaip svarbu taikyti bevizį režimą kaip tiesioginę ir labiausiai matomą glaudesnio bendradarbiavimo su Europos Sąjunga naudą, kurią jaučia piliečiai;

6.  pabrėžia, kad būtina aktyviai siekti įgyvendinti reformų darbotvarkę, ypač teisminių institucijų ir teisinės valstybės srityse, ir kovoti su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, nes tai svarbi trijų asociacijos šalių socialinio ir ekonominio vystymosi sąlyga;

7.  pabrėžia, kad pilietinė visuomenė atlieka vieną pagrindinių vaidmenų stebint, kaip įgyvendinami asociacijos susitarimai ir kokių susijusių veiksmų imasi vyriausybės ir parlamentai; todėl pabrėžia, kad pilietinės visuomenės organizacijoms turi būti suteikiama priemonių ir skatinami pajėgumai veiksmingai atlikti šį vaidmenį visose trijose asociacijos šalyse;

8.  pabrėžia, kad asociacijos susitarimų pasirašymas ir ratifikavimas nėra galutinis santykių su ES tikslas, ir pažymi, kad pagal ES sutarties 49 straipsnį bet kuri Europos valstybė gali pareikšti norą tapti Europos Sąjungos nare, jeigu ji vadovaujasi demokratijos, pagarbos pagrindinėms laisvėms, žmogaus teisėms, mažumų teisėms ir teisinės valstybės principais;

Gruzija

9.  palankiai vertina pažangą, padarytą kuriant išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę, ir tinkamą Gruzijos teisės aktų ir ES standartų derinimo tempą;

10.  palankiai vertina pažangą, kurią per pastaruosius trejus metus padarė Gruzija visose vizų liberalizavimo veiksmų plano keturiuose skyriuose nurodytose srityse, ir teigiamai vertina Gruzijos valdžios institucijų šioje srityje prisiimtą įsipareigojimą;

11.  pabrėžia, kad žiniasklaidos laisvė, saviraiškos laisvė ir informacijos gausa yra pagrindinės demokratinės visuomenės vertybės; yra susirūpinęs dėl tam tikrų atvejų, pavyzdžiui, susijusių su transliavimo bendrove „Rustavi 2“, neigiamo poveikio žiniasklaidos įvairovei; ragina Gruzijos valdžios institucijas užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą ir redakcijos nepriklausomumą, ypač rengiantis 2016 m. parlamento rinkimams;

12.  šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad teismo procesai turėtų būti skaidrūs, nešališki ir nepagrįsti politiniais motyvais; ragina Gruziją toliau visapusiškai įgyvendinti teisminių institucijų reformą, stiprinti jų nepriklausomumą ir depolitizuoti prokuratūrą; yra susirūpinęs dėl to, kad kardomasis kalinimas yra plačiai naudojamas, nors turėtų būti laikomas išimtine priemone, taikoma tik neatidėliotinomis ir nedviprasmiškomis aplinkybėmis;

13.  pabrėžia, kad siekiant kurti subalansuotą ir brandžią politinę sistemą labai svarbus politinės opozicijos buvimas ir kad bet kokie smurto veiksmai prieš bet kokios politinės partijos narius turėtų būti skubiai ir išsamiai tiriami;

Moldova

14.  yra susirūpinęs, kad trūksta politinio stabilumo, vyravusio po 2014 m. lapkričio 30 d. parlamento rinkimų; pabrėžia, kad tokia padėtis yra nepalanki siekiant vykdyti būtinas reformas, įgyvendinti asociacijos susitarimus ir kurti išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves;

15.  ragina europines šalis šalyje pradėti rimtas derybas dėl naujos, stabilios vyriausybės, kuri sustiprintų reformas ir padidintų iki šiol padarytą pažangą sparčiau vykdant sektorių reformas ir derinant Moldovos teisės aktus su ES acquis, sudarymo;

16.  pabrėžia, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant kovoti su korupcija, steigti nepriklausomas ir depolitizuotas teismines institucijas ir stabilizuoti Moldovos ekonomiką; apgailestauja, kad dėl Moldovos institucijų politinio nestabilumo ir jų nesugebėjimo pasiekti rezultatų, nuo 2015 m. pradžios ES finansinė parama buvo sustabdyta;

17.  ragina valdžios institucijas visapusiškai ir išsamiai ištirti korupcijos skandalą ir 1 mlrd. EUR vagystę iš bankų sistemos ir patraukti už šiuos veiksmus atsakingus asmenis baudžiamojon atsakomybėn;

Ukraina

18.  palankiai vertina visų Ukrainos institucijų jau įdėtas pastangas siekiant įgyvendinti reformas, nepaisant sudėtingos vidaus padėties, ir teigiamai vertina veiksmus, kuriais siekiama nuo 2016 m. sausio 1 d. kurti išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę;

19.  pakartoja, kad tvirtai remia Ukrainos suverenumą ir teritorinį vientisumą atsižvelgiant į jos tarptautiniu mastu pripažintas sienas, ir smerkia agresyvią ir ekspansinę Rusijos politiką ir jos nuolat tiesiogiai teikiamą karinę, logistinę ir finansinę paramą separatistams, taip pat valios normalizuoti padėtį ir įvykdyti tarptautinius įsipareigojimus, kuriuos šiuo tikslu prisiėmė Rusijos valdžios institucijos, stoką; yra labai susirūpinęs, kad nuo 2015 m. spalio mėn. vis daugėja ugnies nutraukimo pažeidimų;

20.  apgailestauja, kad dėl nuolatinės Rusijos agresijos suprastėjo humanitarinė padėtis Donbase, o Ukrainos ir tarptautinėms humanitarinėms organizacijoms draudžiama patekti į okupuotus regionus; reiškia didelį susirūpinimą dėl humanitarinių su gyvenimo sąlygomis susijusių problemų, su kuriomis susiduria daugiau kaip 1,5 mln. šalies viduje perkeltų asmenų; yra labai susirūpinęs dėl žmogaus teisių pažeidimų Rusijos okupuotame Kryme, ypač dėl sunkios Krymo totorių padėties;

21.  ragina paleisti visus įkaitus, kaip numatyta Minsko susitarimuose, taip pat Rusijos Federacijoje neteisėtai sulaikytus Ukrainos piliečius, įskaitant Nadiyą Savchenko, Olegą Sentsovą, Oleksandrą Kolchenko ir kitus;

22.  pabrėžia, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant kovoti su giliai įsišaknijusia korupcija šalyje, ir palankiai vertina Ukrainos parlamento veiksmus, kuriais siekiama šiuo tikslu kurti institucinę sistemą;

23.  tikisi, kad Ukrainos valdžios institucijos sparčiai ir griežtai įgyvendins išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės ir asociacijos darbotvarkės nuostatas; pabrėžia, kad būtina siekti tolesnės pažangos įvairiose srityse, įskaitant konstitucinės reformos procesą ir teisminių institucijų bei teisinės valstybės pokyčius, ypač atsižvelgiant į sunkią šalies finansinę padėtį;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybėms narėms, Rytų partnerystės šalių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, EURONEST parlamentinei asamblėjai, Europos Tarybos bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinėms asamblėjoms.

Teisinė informacija - Privatumo politika