Procedūra : 2015/3032(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0078/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0078/2016

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0018

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 485kWORD 78k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.980v01-00
 
B8-0078/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par asociācijas nolīgumu un padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu īstenošanu (2015/3032(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par asociācijas nolīgumu un padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu īstenošanu (2015/3032(RSP))  
B8‑0078/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un to dalībvalstu, no vienas puses, un Gruzijas, Moldovas un Ukrainas, no otras puses, noslēgtos asociācijas nolīgumus un padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonu,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Gruziju, Moldovu un Ukrainu, kā arī neseno ziņojumu par Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) un Austrumu partnerības pārskatīšanu,

–  ņemot vērā 2015. gada 21. un 22. maijā Rīgā notikušajā Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju,

–  ņemot vērā 2015. gada 18. decembra progresa ziņojumus par to, kā Gruzija un Ukraina īsteno vīzu režīma liberalizācijas rīcības plānu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Gruzija, Moldova un Ukraina ir ratificējušas asociācijas nolīgumus, kas paredz padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu, tādējādi izvēloties ciešāku politisko un ekonomisko sadarbību ar Eiropas Savienību;

B.  tā kā visu minēto triju valstu teritorijā ir neatrisināti un „iesaldēti” vai joprojām aktīvi konflikti, kuros Krievija darbojas kā aktīvs dalībnieks (Ukrainas austrumos), okupants (Krimā) vai status quo nodrošinātājs (Abhāzijā un Dienvidosetijā, Piedņestrā);

C.  tā kā uz Moldovas pilsoņiem bezvīzu režīms ar ES attiecas kopš 2014. gada aprīļa un 2015. gada decembrī Komisija norādīja, ka Gruzija un Ukraina ir izpildījušas visas prasības, kas noteiktas vīzu režīma liberalizācijas rīcības plānos,

1.  uzsver asociācijas nolīgumu nozīmi, ņemot vērā to, ka tie paredz padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu; aicina visas dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, pēc iespējas drīzāk ratificēt šos nolīgumus attiecībā uz visām trijām asociācijas valstīm;

2.  atzinīgi vērtē līdz šim panākto attiecībās ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu, īstenojot reformas, kas nepieciešamas saskaņā ar asociācijas nolīgumiem un padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām; uzsver nepieciešamību nodrošināt pilnīgu atbalstu valsts varas iestādēm, tām īstenojot reformu programmu, un aicina Komisiju darīt visu iespējamo šā mērķa labad;

3.  uzsver savu stingro atbalstu visu minēto triju valstu teritoriālajai integritātei; aicina Krievijas Federāciju izbeigt Krimas okupāciju un nekavējoties izbeigt visa veida tiešu vai netiešu iesaisti pašreizējā Ukrainas konfliktā, kā arī neatrisinātajos konfliktos Gruzijā un Moldovā; atzinīgi vērtē Padomes 2015. gada 21. decembra lēmumu paplašināt ekonomiskās sankcijas pret Krievijas Federāciju sakarā ar Minskas vienošanās nepildīšanu;

4.  kategoriski nosoda Krievijas rīcību ar mērķi traucēt vai izjaukt minēto triju asociācijas valstu izvēlēto proeiropeisko virzību; aicina Maskavu atturēties no iejaukšanās minēto valstu iekšējās lietās un atgādina, ka katra valsts var brīvi lemt par savu nākotni un izvēlēties savus sabiedrotos;

5.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar neseno Komisijas ziņojumu Ukraina un Gruzija ir izpildījušas visus kritērijus, kas vajadzīgi bezvīzu ceļošanai Šengenas zonā; uzsver, ka ir svarīgi piešķirt bezvīzu režīmu, jo tas ir ciešākas sadarbības ar Eiropas Savienību vistiešākais un redzamākais ieguvums iedzīvotājiem;

6.  uzsver nepieciešamību enerģiski turpināt reformu programmu, jo īpaši tādās jomās kā tiesu vara un tiesiskums, kā arī apkarot korupciju un organizēto noziedzību, jo tie ir svarīgi priekšnoteikumi minēto triju asociācijas valstu sociālekonomiskajai attīstībai;

7.  uzsver, ka pilsoniskajai sabiedrībai ir ārkārtīgi svarīga nozīme, uzraugot to, kā tiek īstenoti asociācijas nolīgumi un ar tiem saistītās valdību un parlamentu darbības; tādēļ uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijām visās trijās asociācijas valstīs ir jāpiešķir līdzekļi un jānodrošina iespējas efektīvai šā uzdevuma pildīšanai;

8.  uzsver, ka asociācijas nolīgumu parakstīšana un ratificēšana nav galīgais mērķis attiecībās ar ES, un norāda, ka saskaņā ar LES 49. pantu jebkura Eiropas valsts var iesniegt pieteikumu, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti, ja tā ievēro demokrātijas principus, pamatbrīvības, cilvēktiesības un minoritāšu tiesības un nodrošina tiesiskumu;

Gruzija

9.  atzinīgi vērtē sasniegto, īstenojot padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu, un raito virzību Gruzijas tiesību aktu tuvināšanā ES standartiem;

10.  atzinīgi vērtē Gruzijas pēdējo trīs gadu laikā sasniegto visās jomās, uz kurām attiecas vīzu režīma liberalizācijas rīcības plāna četras daļas, un īpaši uzteic šajā sakarībā īstenoto Gruzijas iestāžu apņemšanos;

11.  uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība, vārda brīvība un informācijas avotu daudzveidība ir demokrātiskas sabiedrības pamatvērtības; pauž bažas par to, ka „Rustavi 2” raidorganizācijas lieta un tai līdzīgas nelabvēlīgi ietekmē plašsaziņas līdzekļu plurālismu; aicina Gruzijas iestādes nodrošināt plašsaziņas līdzekļu plurālismu un redakcionālo neatkarību, jo īpaši pirms 2016. gada parlamenta vēlēšanām;

12.  šajā sakarībā uzsver, ka tiesvedībai jābūt pārredzamai, objektīvai un politiski neitrālai; aicina Gruziju turpināt un pilnībā īstenot tiesu iestāžu reformu, tostarp stiprinot tās neatkarību un īstenojot prokuratūras depolitizāciju; pauž bažas par pirmstiesas apcietinājuma plašo izmantošanu, jo tam jābūt izņēmuma pasākumam, ko piemēro tikai steidzamos un nepārprotamos apstākļos;

13.  uzsver, ka politiskās opozīcijas esamība ir ļoti svarīga, ja vēlas panākt līdzsvarotu un nobriedušu politisko sistēmu, un uzsver, ka visu veidu vardarbība pret jebkuras politiskās partijas locekļiem būtu nekavējoties un rūpīgi jāizmeklē;

Moldova

14.  pauž bažas par politiskās stabilitātes trūkumu, kas dominē kopš 2014. gada 30. novembrī notikušajām parlamenta vēlēšanām; uzsver, ka šī situācija traucē veikt nepieciešamās reformas un īstenot asociācijas nolīgumu un padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu;

15.  aicina proeiropeiskās partijas valstī sākt nopietnas sarunas par jaunas, stabilas valdības izveidi, kas reformu procesam dotu jaunu sparu un ļautu izmantot līdzšinējos sasniegumus, sekmējot nozaru reformas un saskaņojot Moldovas tiesību aktus ar ES tiesību kopumu;

16.  uzsver, ka ir jāīsteno turpmāki centieni, lai apkarotu korupciju, izveidotu neatkarīgu un depolitizētu tiesu sistēmu un stabilizētu Moldovas ekonomiku; pauž nožēlu, ka Moldovas iestāžu politiskās nestabilitātes un rīcībnespējas dēļ kopš 2015. gada sākuma ir apturēta ES finansiālās palīdzības sniegšana;

17.  aicina valsts iestādes pilnībā un pamatīgi izmeklēt neseno korupcijas skandālu un EUR 1 miljarda zādzību no banku sistēmas un saukt vainīgos pie atbildības;

Ukraina

18.  pauž atzinību saistībā ar visu Ukrainas iestāžu jau veiktajiem pasākumiem reformu īstenošanai, neraugoties uz sarežģīto iekšpolitisko situāciju, un atzinīgi vērtē padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas īstenošanu no 2016. gada 1. janvāra;

19.  atkārtoti pauž stingru atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei tās starptautiski atzītajās robežās un nosoda Krievijas agresīvo ekspansijas politiku un tās pastāvīgo un tiešo militāro, loģistikas un finanšu atbalstu separātistiem, kā arī nevēlēšanos normalizēt situāciju un pildīt starptautiskās saistības, ko Krievijas iestādes pašas šajā sakarībā ir uzņēmušās; pauž nopietnas bažas par pieaugošo pamiera pārkāpumu skaitu kopš 2015. gada oktobra;

20.  nosoda to, ka pastāvīgās Krievijas agresijas dēļ Donbasā ir izveidojusies smaga humanitārā situācija un ka Ukrainas un starptautiskajām humānās palīdzības organizācijām ir liegta piekļuve okupētajiem reģioniem; pauž dziļas bažas par humanitārajām problēmām, ko rada apstākļi, kuros ir vairāk nekā 1,5 miljoni iekšzemē pārvietoto personu; pauž dziļas bažas arī par cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijas okupētajā Krimā, it īpaši par Krimas tatāru smago situāciju;

21.  pieprasa atbrīvot visus ķīlniekus, kā paredz Minskas vienošanās, un Ukrainas pilsoņus, kas tiek nelikumīgi turēti apcietinājumā Krievijas Federācijā, tostarp Nadju Savčenko, Oļegu Sencovu, Oļeksandru Kolčenko un citus;

22.  uzsver nepieciešamību pastiprināt centienus, lai valstī apkarotu dziļi iesakņojušos korupciju, un atzinīgi vērtē pasākumus, ko Ukrainas parlaments veic, lai izveidotu iestāžu sistēmu šā mērķa sasniegšanai;

23.  sagaida, ka Ukrainas iestādes ātri un enerģiski īstenos padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas un asociācijas nolīguma noteikumus; uzsver vajadzību turpināt virzību vairākās jomās, tostarp konstitucionālās reformas procesā, veikt pārmaiņas tiesu sistēmā un īstenot tiesiskumu, vienlaikus īpaši ņemot vērā sarežģīto valsts finanšu stāvokli;

24.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstīm, Austrumu partnerības valstu un Krievijas Federācijas valdībām un parlamentiem, Euronest parlamentārajai asamblejai, Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārajām asamblejām.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika